Ordentelijk met een scherpe knal PZC Zeeland 2000: Bomruiming Haamstede Een medewerker van de Explosieven Opruimings Dienst toont de ontsteking van de bom aan een legertje persmensen. foto Marijke Folkerstma meente Schouwen-Duiveland had een noodverordening uitge vaardigd, die de politie mach tigde onbevoegden zonder par don uit de strikt afgegrendelde zone te verwijderen. Daarbij ging het om een gebied met een straal van vierhonderd meter rond de bom. Bij 'Operatie Dap- perbom' waren bijna driehon derd mensen van politie, brand weer, gemeente en het Rode Kruis uit heel Zeeland betrok ken. De bomruiming verliep zonder noemenswaardige problemen. Uit veiligheidsoverwegingen was rond de kuil waarin het pro jectiel lag een muur van zeecon tainers opgetrokken, bedoeld om de eerste klap op te vangen mocht het misgaan. Want hoe wel dergelijke operaties voor de specialisten van de Explosieven Opruimings Dienst van de luchtmacht routine lijken, iede re bom heeft zijn eigenaardig heden, benadrukte sergeant majoor H. van der Slik van de EOD vooraf. Rond negen uur 's ochtends begonnen de mili tairen met de ontmanteling. Zes uur later was het vuistgrote ont stekingsmechanisme uit de kont van de 250-ponder verwijderd en onschadelijk gemaakt. Kort daarop mochten de inwoners te rug naar hun woningen. „Een relatief makkelijke klus", ver klaarde Van der Slik na afloop. De 'Dapperbom' werd daags la ter op een stuk verlaten strand bij Nieuw-Haamstede door de EOD tot ontploffing gebracht. De explosie veroorzaakte, be halve een scherpe knal en ver plaatsing van de luchtdruk tot op een afstand van vierhonderd meter, een sierfontein van op spattend zand. De scherven werden vervolgens uitgegraven en opgeruimd. Op één stukje na, dat werd door de brandweer op een voetstuk geplaatst en later ter herinnering aan de operatie geschonken aan burgemeester Asselbergs. De hele ruiming kostte de gemeente overigens een flinke duit: 95.000 gulden voor de inzet van materieel, manschappen, opvang van eva- cuées en logies van de EOD'ers. Naar wordt aangenomen her bergt de bodem in de omgeving van het Slot Haamstede nog meer blindgangers. Tijdens de oorlog zijn zeker drie grotere bombardementen op het gebied uitgevoerd. De gemeente heeft niet de intentie ze systhema- tisch te op te sporen, liet Assel bergs direct weten. „Dat is on doenlijk. Wat er in de grond zit, kan schijnbaar geen kwaad wanneer je dat ongemoeid laat." door Marcel Modde Haamstede was in februari in de ban van de bom. Bij graafwerk zaamheden in de Dapperstraat werd een 250 pond zwaar pro jectiel gevonden, dat aan het eind van de Tweede Wereldoor log door een Engels vliegtuig was afgeworpen. De ontsteking in de bom, bedoeld voor het Duitse hoofdkwartier in het na bijgelegen kasteel, bleek bij de demontage niet op scherp te hebben gestaan. In verband met de bomruiming moesten op donderdag 24 fe bruari bijna duizend mensen uit de directe omgeving tijdelijk hun huizen en bedrijven verla ten. Het Sport- en Recreatie complex Westerschouwen was voor die gelegenheid ingericht als opvangcentrum. Burge meester J. Asselbergs van de ge- zaterdag 30 .december 2000 Waar blijft de eerste monumentale schenking van Freddy Fleineken aan het volk dat hem naar de wereldtop zoop? op de rijken, zoals sommigen op polarisatie beluste ideologen beogen, dan worden de win naars gezien als ridders van het roofkapitalisme. Raar. Vechtcultuur De PvdA-ideologen Paul Kalma en Maarten Hajer stelden on langs in een artikel in NRC Han delsblad voor de tegenaanval te openen op het liberalisme en 'de Angelsaksische vechtcultuur met haar snelle winsten en haar verziekte inkomensverhoudin gen'. Een pleidooi dat appel leert aan gedateerde anti-Ame rikaanse gevoelens, maar mis kent dat de huidige welvaart te danken is aan de cultuur van openheid en concurrentie die eindelijk in dit schimmige pol derland neerdaalt. Niet de ge subsidieerde sectoren waar Kalma en Hajer zoveel sympa thie voor koesteren, en evenmin de oude economiebedrijven waar gestaald vakbondskader patrouilleert aan de poort, zor gen voor welvaart, maar Angel saksisch geleide bedrijven als Ahold, Aegon en CMG. De top pers van dergelijke beursfond- sen hebben de afgelopen jaren soms tientallen miljoenen gul dens verdiend dankzij volslan ke optieregelingen. Krankzin nig, zeker. Maar ook het hoofd van de postkamer en de direc tiesecretaresse kunnen hun fiets laten staan en met een sportwa gen naar hun werk. 'Schande! bijt de Nederlander. 'Good for you', feliciteert de Amerikaan. Het is merkwaardiger dat zich zelf progressief vindende politi ci en opinieleiders altijd zo kri tisch zijn op het vleugje volks- kapitalisme dat over Nederland waait. Hoe meer miljonairs hoe beter en niets socialistischer dan een optieregeling. Waar vroeger in krijtstreep geklede Dikkedeuren alle winst van een bedrijf in hun eigen toch al volle zakken lieten glijden, krijgen gewone werknemers met een optieregeling de kans mee te profiteren van de waardegroei van een bedrijf. Maar de bevrij ding van de loonslaaf was nau welijks op gang gekomen, of de politiek probeerde de werkne mers al weer vast te klinken met een fiscaal boeienpakket. Niets mis met belasting betalen over genoten inkomen of winst, maar door een totalitair voorstel van het Kok-regime betalen optie houders vooruit belasting over een winst die ze misschien nooit gaan genieten. Makkelijker hadden ze het inderdaad niet voor zichzelf kunnen maken bij de belastingdienst, maar wat gebeurt er straks met de optie- bezitters van al die honderden bedrijven die het niet hebben kunnen bolwerken in de nieuwe economie? Eigen schuld dikke bult? Nederland is het land van spruitjesluchten, sleurhutten en woonerven. Het land van de middelmaat, zoals nog eens be vestigd werd in het vuistdikke Sociaal en Cultureel Rapport 2000. Toch ontwikkelt zich ook een ander Nederland, dat van een internationaal ingestelde klasse die zich van grenzen wei nig aantrekt. Tot die categorie wereldburgers behoort niet al leen het topkader van multina tionale bedrijven, ook veel on dernemers en vrije beroepers zijn geestelijk en financieel on gebonden. Dergelijke goed ver dienende types kun je maar be ter binnen je grenzen hebben, want een land kan niet zonder klasse, niet zonder grachten gordel en zelfs niet zonder RC. Hooftstraat. De naam van de grote dichter staat in de hoofd stad inmiddels synoniem voor driedubbel geparkeerde Por sches, geblondeerde dames in bontj assen en handel in hoogge prijsde prullaria. Het is het or gasme van de nouveau riche dat velen in het verkeerde keelgat schiet. Toch mag de natie wel wat liefdevoller opkijken naar spenders, patsers en proleten. De culturele elite en het oude geld voelt zich ver verheven bo ven nieuwe rijken van het kali ber Harry Mens, Emile Ratel band of Connie Breukhoven. Heel verleidelijk maar erg dom. Van op hun centen zittende oude families hoeven we het niet te hebben, de nouveaux riches zijn de hoop der natie. Waar nieuwe rijken in de nieuwe wereld veel aan goede doelen doen, zit de Hollandse rijke op zijn centen. De Canergie's, Getty's en Gug- genheims kwamen ongeletterd naar Amerika, maar lieten mo numenten van beschaving na. Hoe anders is de situatie in Hol land. Het Stedelijk Museum moet met de pet in de hand bij de politiek aankloppen om te voor komen dat onze kunstschatten verpauperen. Ten einde raad gaat Rudi Fuchs uit bedelen bij een autofabrikant die uiteraard tracht de cultuurtempel te her scheppen in een showroom. Waarom deed de miljardairsfa milie Pon, ondermeer impor teurs van Audi en Volkswagen, eigener beweging geen duit in het vestzakje van Fuchs? Waar blijft de eerste monumentale schenking van Freddy Heine ken aan het volk dat hem naar de wereldtop zoop? Waarom be zoedelden de families Blokker, Brenninkmeijer en Fentener van Vlissingen het landschap met lelijke winkels en middel matige producten, maar blijven herstelbetalingen in de vorm van een Groot Gebaar uit? Wel kom in de Fentener van Vlissin gen Museum of Modern Art klinkt aardiger dan 'welkom in de Makro, mag ik uw pasje zien?' Vrekken Om te zorgen dat de Nederland se rijken iets minder zuinig wor den, moet Nederland iets zuini ger op z'n rijken zijn. Of het nu de hoge belastingtarieven zijn of de hoon van de culturele ge meente, tienduizenden miljo nairs zijn de afgelopen decennia de grens over gevlucht. Het is populair om die fiscale emi granten af te schilderen als heb zuchtige vrekken, en misschien zijn ze dat ook wel. Vluchten voor je geld is niet chic, maar veel harde werkers verzuren bij het zien van de blauwe envelop. It takes three generations to ma ke a gentleman, weten de Brit ten uit ervaring. Vandaar dat oud geld zelden wegholt. Maar als de twee volgende generaties hun leven en miljoenen naar el ders verplaatsen, is er maar één echte verliezer: het moederland. Waarom hebben of hadden zo veel zwaarvermogenden het ge voel vervolgd te worden in eigen land? Angst voor de inspecteur is vaak overdreven, zal iedere fiscalist beamen. Een listige constructie, een fijne pensioen- bv of even met een koffertje langs Monaco, Jersey of de Kaaimaneilanden en het huis in Wassenaar hoeft niet ontruimd te worden. Helaas zijn dergelij ke fiscale noodgrepen alleen weggelegd voor de superrijken. Mini-miljonairs en hogere mid deninkomens rest niets anders dan de helft van him inkomen af te dragen aan de staat. Minder vogelvrij Rest de vraag hoe Nederland meer respect krijgt voor zijn rij ken. Het nieuwe belastingregi me, dat voor veel gewone werk nemers een desillusie zal blij ken, maakt de vermogenden minder vogelvrij. Over hun'in komen betalen ze tot 52 procent en van het (fictieve) vermogen moet iets meer dan éénhonderd ste worden ingeleverd. Het kon erger. Maar voor het overige ge dragen de rijken zich nog steeds als een gestigmatiseerde groep. Buiten hun eigen fourageerge- bieden in de villawijken, gedra gen ze zich schichtig. Ze denken aan permanent kidnapgevaar bloot te staan en vragen over hun zakelijk succes worden met wantrouwen ontweken. De op lossing ligt niet in nóg meer ge heimzinnigdoenerij, nóg meer hekken om de tuin en nóg slim mere fiscale constructies. Onze zakelijke succesnummers moe ten uit hun isolationisme be vrijd worden door gedwongen openheid. Verplicht, bij wet. Door openbaarheid van inko men, vermogen en belastingaf dracht leert Nederland ruiken aan the smell of succesHet went. En, nog beter: misschien inspireert het loonslaven om de ketens af te werpen en ook een onderneming te starten. Som mige bedrijven zijn vanwege buitenlandse beursregels ge dwongen tot publicatie van de beloningen van de top. In het begin leidde dat tot vette kop pen, maar inmiddels zijn die nieuwsfeiten gedegradeerd tot berichten linksonder de vouw. Tenzij er sprake is van onrede lijke verrijking, dan volgt een journalistieke schrobbering. En daar is niets mis mee. Wie daar niet tegen kan, moet z'n heil maar zoeken in een centraal ge leide economie. En doe ze daar de groeten in Mongolië. Jort Kelder is hoofdredacteur van Quote. Luidt het begin van het nieuwe millennium de Eeuw van het Egoïsme in? Het lijkt erop. Dit was het j aar van Nina Brink en de World Online-windhandel, van vastgoedkoning Richard Homburg die voor zichzelf een keizerlijke handdruk van 339 miljoen gulden bedong en van het tv-duo John Joop die miljardair werden dankzij een programma dat uw kleine zus had kunnen bedenken. Nederland telt voor het eerst meer miljonairs dan officiële werklozen, en die rijken voldoen geheel aan het clichébeeld: ze worden alsmaar ver mogender. door Jort Kelder De ongeneeslijk rij ken, zo bleek uit de onlangs gepu bliceerde Quote 500, vervetten verder met gemiddeld zestien procent ofwel zo'n vijftig mil joen gulden per hoofd per jaar De Nederlandse superrijken lo pen keurig in het gelid met hun lotgenoten over de grens. De vierhonderd rijkste Amerika nen, jaarlijks geturfd door het blad Forbes, zijn samen goed voor het hallucinatie opwek kende bedrag van 1,2 biljoen dollar. Lees: evenveel nullen als er jaarlijks door de economie van Groot-Brittannië worden gepompt. Op individueel niveau zijn de getallen nog fascineren der. De luidruchtige Donald Trump overstemt met zijn ver mogen van 1 j?-miljard dollarde republiek Kirgiezië en de ex centrieke investeerder Warren Buffett kan een één-op-één fu sie aangaan met oliestaat Koe weit. Drieënveertig landen moeten in economische kracht gemeten hun meerdere erken nen in Bill Gates, Paul Allen en Steve Ballmer - de oprichters en bazen van Microsoft. Kaste De rijken worden rijker, zoveel is duidelijk. En de run op het grote geld is nog lang niet over, concludeerden bankiers van Merrill Lynch in een onderzoek. De kaste van zogenoemde 'high net worth individuals', lieden met een vermogen van zeven miljoen of meer, telt wereldwijd 55.000 gelukkigen, en zal de ko mende periode met jaarlijks twaalf procent groeien. In de Verenigde Staten, de moeder schoot van het grootkapitalis me, verwelkomt men die cijfers met een laconiek so what? Maar in de calvinistische moerasdelta wordt al snel boosaardig van achter de geraniums gegluurd naar andermans voorspoed. Mag dat zo maar, zoveel geld verdienen? Politici, aan subsi die verslaafde instellingen en gedemoraliseerde bureaucraten stellen die 'exhibitionistische zelfverrijking' (dixit W. Kok) graag tegenover de verpauper de publieke sector. Alsof er enig verband zou bestaan tussen het verder gegroeide kapitaal van, om maar iemand te noemen, bierbrouwer Heineken en het gevoel van onbehagen in de col lectieve sector. Die relatie ont breekt, maar toch wordt in het debat de private rijkdom vaak tegenover de veronderstelde publieke armoede gesteld. De minister van financiën perst meer miljarden uit zijn onder danen dan ooit, de collectieve sector slokt volgend jaar 365 miljard gulden op, maar door mysterieuze oorzaken komen die miljarden kennelijk niet op de plaats van bestemming aan. Als het antwoord wordt gezocht in een heropening van de jacht Jort Kelder, hoofdredacteur van Quote, wees vorige maand Wasse naar aan als 'rijkste' gemeente van Nederland. Wassenaar telt 21 miljonairs, onder wie de miljardairs Joel en Danny Wyler (1,5 mil jard) en Evert Louwman (1,3 miljard). foto Jeroen Bouman

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 27