Boudeling Ladychef van de Eeuw Festivalorganisaties denken te makkelijk over subsidie PZC Assuradeur Kiewiet neemt afscheid Bescheiden groei voor Zeeuwse melkveehouderij Nazomer Festivals legt nadruk op eigen Zeeuwse producties zeeland 18 Chefkok Manoir Interscaldis voorbeeld voor vrouwelijke collega's VSB Fonds voor Zeeland ondernemend zeeland in detail kunst cultuur woensdag 19 januari 2000 door Claudia Sondervan KRUININGEN - Maartje Bou deling uit Kruiningen is verko zen tot Nederlandse Ladychef van de twintigste eeuw en van het jaar 2000. De chefkok en ei genaresse van Manoir Inter Scaldes kreeg de eer van de ne gen voorgaande winnaars van de jaartitel. Boudeling werd unaniem ge kozen door de jury van vrouwe lijke chefkoks. De eretitel Lady chef van de Eeuw werd gegund om haar langdurige, bijzondere verdiensten en haar voorbeeld voor alle vrouwelij ke chefs, aldus de organisatie. MIDDELBURG - Het VSB Fonds heeft een Zeeuwse afde ling opgericht in Middelburg. Het fonds ondersteunt sociaal maatschappelijke projecten en activiteiten in vier hoofdthe ma's: sport en recreatie, bij voorbeeld een speeltuin: zorg en welzijn: kunst en cultuur, van toneelvereniging tot musi cal: en natuur en milieu. In de regel komen stichtingen en verenigingen zonder winst oogmerk in aanmerking voor steun uit het fonds. Een aantal Zeeuwse aanvragen zijn al in behandeling genomen, vertelt secretaris van de Raad van Ad vies van VSB Fonds Zeeland, P. T. van de Steenoven. Het fonds besloot tot regionale ves tigingen na een proef met drie zulke vestigingen elders in Ne derland in 1999. De decentrali satie moet de maatschappelij ke betrokkenheid van het fonds verbeteren, legt Van de Steenoven uit. Het VSB Fonds komt voort uiit de VSB Bank, maar opereert zelfstandig, benadrukt Van de Steenoven. De Zeeuwse raad beoordeelt de Zeeuwse aanvra gen en bestaat uit vijf mensen. De samenstelling van de raad meldt Van de Steenoven niet - ,,Zij willen op de achtergrond blijven." Provinciegrensover- schrijdende aanvragen worden centraal in Utrecht behandeld. Die wordt gevormd door het li- festyleblad Talkies en Club Cu linair in samenwerking met de advies- en promotieorganisa tie voor Britse voedselprodu centen Food from Britain en de Scotch Beef Lamb Associa tion. De award wordt aan Boudeling uitgereikt door de Britse am bassadrice in Nederland, Da me Rosemary Spencer tijdens een lunch die Maartje zelf kookt in Manoir Inter Scaldes, op donderdag 10 februari. De enige vrouwelijke chef in Ne derland met twee Michelin- sterren en een staat van dienst van 26 jaar kreeg de eeuwtitel voor het eerst van collega's. „Ik ben heel blij met de erkenning van mijn collega's," reageert ze. Voorheen werd de Nederlandse verkiezing georganiseerd door het vroegere blad Lekker Eten en Drinken, dat daartoe lezers activeerde. „Dat leidde tot on gewenste toestanden als zeer lokale kaartenschrij facties", zegt medeorganisator Jan Lag- rouw. hoofdredacteur van Tal kies, dat de sponsoring van het evenement overnam. Zuiglam De associatie met de Britse voedselpromotie is inmiddels sterk op de achtergrond ge raakt, verklaart hij. „Maartje kookt voornamelijk met Zeeuwse producten, maar zal tijdens de lunch Schots zuig lam klaarmaken." De chefkok, uitgesproken voorstander van het Zeeuws product, pareert: „Normaal zal ik Zeeuws lam De rubriek Onderne mend Zeeland staat on der redactie van Claudia Sondervan. Vragen, tips en mededelingen kunnen schriftelijk worden aan geboden aan de redactie van de PZCpostbus 18, 4380 AA Vlissingen, of via fax 0118-470102. gebruiken en cocquilles halen we bij de mijn in Vlissingen, hoewel de schepen die ook uit Schotse wateren halen." Dat ze tijdens haar eigen huldiging andermaal zelf in de keuken staat, vindt ze vanzelfspre kend. „Ik sta altijd in mijn keu ken." Boudeling handhaaft haar po sitie als tweesterrenkok sinds 1984. Geboren als dochter van oesterkweker Hoogstrate uit Yerseke zocht ze eerst haar roe ping m het kappersvak. Met twee zussen dreef ze een salon in het geboortedorp tot ze de zoon van restauranthouder Boudeling uit Kruiningen ont moette. Het restaurant aan de Rijksweg werd het hunne en Maartje begon de kookkunst uit thuisdorp Yerseke te verfij nen door middel van stages in heel Frankrijk. Toen de ambi ties het oude restaurant ont groeiden, schiepen Maartje en haar echtgenoot Manoir Inter Scaldes in het landhuis aan de Zandweg in Kruiningen. Maartje Boudeling: „...blij met erkenning..." foto Lex de Meester Certificeringsbureau KEMA overhandigde tijdens een bij eenkomst het QS 9000-certifi- caat aan bedrijfsdirecteur H. Dijkstra van Philips Vitrite te Middelburg. Het kwaliteits systeem QS 9000 is een uitbrei ding van de ISO 9000-norm. De uitbreidingen hebben vooral betrekking op beheersmetho- des binnen de organisatie, bu sinessplannen, kwaliteitsbe heersing bij het ontwerpen, de beoordeling van het product ontwerp, meetmiddelenanaly se en procesbeheersing. QS 9000 is ontwikkeld door de Amerikaanse automobielsec tor. Woonstichting VVSB in Hein- kenszand houdt vrijdag 21 ja nuari open huis in het nieuwe kantoor aan het Van der Bilt- plein. In het gebouw, dat WSB eind vorig jaar betrok, is een woonwinkel ingericht. Daar kunnen klanten informeren naar het woningaanbod, maar ook keukens, keukenappara- tuur, kranen en bladen kopen. Het open huis duurt van 14.30 tot 17.00 uur. door Claudia Sondervan MIDDELBURG - J. H. Kiewiet neemt na 25 jaar afscheid als makelaar en adviseur in verze keringen. Morgen, donderdag houdt de directeur van Kiewiet Schulting, makelaars in ver zekeringen en onroerend goed te Middelburg zijn afscheidsre ceptie in de Stadsschouwburg in Middelburg. Kiewiet blijft betrokken als adviseur. Het be drijf blijft onder leiding staan van W. R. Schulting. Kiewiet begon zijn loopbaan in 1965 als inspecteur voor De Nederlanden van 1845, voorlo per van Nationale Nederlan den. In 1975 vestigde hij zich met het onafhankelijk verze keringskantoor Globe Assu rantiën in Middelburg. De partnerschap Kiewiet Schulting ontstond in 1992 met de makelaardij in onroerend goed van Schulting. Aanlei ding was de wens tot verbre ding van dienstverlening. Die ging nog verder met de aanslui ting bij de bedrijvengroep van de financiële, fiscale en juridi sche adviesorganisatie Heijloo Molkenboerin 1996 De organisatie zoals die nu staat in Middelburg en Vlissin gen is naar zijn zin, zegt Kie- wietterugblikkend. „Hoewel we nog wel een paar nieuwe mensen zoeken. Met een klan tenbestand van 3500 namen en achttien werknemers is het be drijf als onderdeel van de groep uitgegroeid als regelaar van zaken van de wieg tot het graf met alles wat daartussen voor valt en kan vallen, schetst hij. „Ik ben begonnen in met name schadeverzekeringen en de moeilijke vormen als aanspra kelijkheid. Er is ook de grote portefeuille industriële verze keringen, zoals brandverzeke ringen voor het midden- en kleinbedrijf. De terugtredende overheid heeft ervoor gezorgd dat mensen zich plots bewust werden van zaken als pensioen, verzorging van nabestaanden en ziektekostenverzekeringen. Mensen zijn daar nu veel meer mee bezig dan dertig jaar gele den." Opvallend vind Kiewiet het mechanisme dat zodra de overheid de mogelijkheden van een voorziening inperkte, er massaal belangstelling voor kwam. „Zoals met spaarbeleg- gen. Pas toen de overheid dat aan banden legde, keken veel mensen ineens of spaarbeleg- gen iets voor hen was." „Ik ben in dit vak gestapt om geld te verdienen, maar ook- omdat ik met mensen wilde omgaan. Daarin heb ik zeker mijn ei kwijtgekund," vindt Kiewiet. De afscheidsreceptie donderdag duurt van 16.30 tot 18.30 uur. door A. J. Snel GOES - De melkveehouderij in Zeeland zal tussen nu en 2019 verder groeien, maar niet in het tempo van de afgelopen twintig jaar. Met die visie komt A M. de Vries van de Hogeschool Delft in een studie die zij in opdracht van het Zeeuws Agrarisch Jon geren Kontakt (ZAJK) heeft ge maakt over de toekomst van de Zeeuwse melkveehouderij. Zeeland krijgt er wel koeien bij de gemiddelde oppervlakte grasland zal vergroten en de melkproductie zal toenemen, maar van een spectaculaire groei is geen sprake, zo voor spelt De Vries met enige voor zichtigheid. Zij gaat ervan uit dat de omstandigheden in de komende twintig jaar sterk zul len verschillen van die van de voorbije twee decennia en stelt zich daarom terughoudend op bij het maken van prognoses. In algemene termen zal sprake zijn van schaalvergroting en een af name van het aantal bedrijven. Kleine en middelgrote onderne mingen zullen verdwijnen. De Vries gaat ervan uit dat de sector van de melkveehouderij te maken krijgt met enkele be langrijke bedreigingen: de stij gende grondprijs, de hoge kos ten die verbonden zijn aan het melkquotum, de dalende melk prijs en de milieueisen, met na me de fosfaat- en nitraatricht lijnen. Die factoren zullen de ontwikkeling van de sector af remmen. Hectares Rekening houdend met een toe name van het aantal belemme ringen, voorziet De Vries een afname van het totale aantal be drijven van 363 in 1998 tot 182 in 2019. Het aantal koeien zou volgens haar prognoses licht groeien: van 10.562 naar 10,940. De gemiddelde bedrijfsomvang zou uitkomen op 60 koeien te gen 29 in 1998 Het gemiddelde aantal hectares grasland per be drijf zou oplopen van 33 tot 65. Op die manier blijft het aantal hectares grasland in Zeeland bijna 12.000. Die consolidatie komt niet overeen met de trend dat de totale oppervlakte cul tuurgrond afneemt. In de studie wordt ervan uitge gaan dat de intensiteit van de individuele melkveebedrijven als gevolg van milieuwetgeving zal afnemen tot twee dieren of nog minder per hectare. De Vries verwacht dat ook in de toekomst 90 procent van de melkveebedrijven het inkomen moet halen uit de productie van melk. Voor de rest ziet zij een ge deeltelijke verschuiving naar neventakken, bij voorbeeld bio logische veehouderij of in deel tijd boeren. Het onderzoek werd dinsdag avond gepresenteerd op een bij eenkomst van de ZAJK in Goes. Daar werd gediscussieerd over de toekomstige bedrijfsontwik keling in de melkveehouderij. Open Zeeuws Kampioenschap voor Stratego MIDDELBURG - In Middel burg wordt zaterdag 29 januari voor de derde maal het Open Zeeuws Kampioenschap Stra tego gespeeld. Er wordt gestre den in twee klassen om de titels: senioren en junioren (geboren na 1985). Het Zeeuws Kampioenschap geldt als voorronde voor het Ne derlands Kampioenschap, dat dit jaar voor de tiende maal wordt gehouden. De hoogst ein digende spelers in Middelburg plaatsen zich automatisch voor de landelijke finale die op 11 no vember in Utrecht plaatsvindt. De wedstrijden vinden plaats in hotel Arneville aan de Buiten ruststraat. De organisatie is in handen van de Stratego Bond Nederland. Het toernooi is be slist niet alleen bedoeld voor doorgewinterde spelers. Ook ju nioren die het spel net hebben ontdekt, kunnen meedoen. Er is gekozen voor een wedstrijd schema waarbij niemand voor tijdig wordt uitgeschakeld. Ie dereen speelt tegen deelnemers van een gelijkwaardig niveau. Spelers, ouders en belangstel lenden kunnen vanaf tien uur terecht in Arneville. De in schrijving sluit om half elf. Het toernooi is om vijf uur afgelo pen. door Ernst Jan Rozendaal MIDDELBURG - De Zeeland Nazomer Festivals bestaan dit jaar uit twee festivals en vier grootschalige locatieprojecten. Het zwaartepunt ligt op Wal cheren, waar de opera Curlew River van Benjamin Britten acht keer wordt uitgevoerd op het Abdijplein in Middelburg, de opera I Due Foscari van Verdi vijf uitvoeringen krijgt in de Grote Kerk van Veere en in Vlis singen voor de tweede keer Film by the Sea wordt georganiseerd. In Zeeuws-Vlaanderen staat zo als elk jaar het festival met klas sieke muziek gepland en drie uitvoeringen van een heden daagse Johannes Passie bij Aardenburg. In Kapelle speelt theatergroep Split tien keer het toneelstuk De Drang van Franz Xaver Kroetz. De stichting Zeeland Nazomer Festivals (ZNF) heeft de opzet van de elfde editie van de festi valreeks, die duurt van 31 au gustus tot en met 24 september, deze week naar het provinciebe stuur gestuurd. Tot dusver werd het advies van de ZNF elk jaar ongewijzigd overgenomen. Er was dit jaar in totaal ruim 505.000 gulden te verdelen. Met aftrek van de apparaatskosten voor de stichting ZNF betekent dit dat over de zes festivalpro jecten 435.000 gulden is ver deeld. Thema In tegenstelling tot eerdere edi ties wordt dit jaar niet met een overkoepelend thema gewerkt. Meer dan in het verleden ligt de nadruk op eigen, Zeeuwse pro ducties. De uitvoering van de kerkopera Curlew River wordt door de stichting ZNF zelf georgani seerd- Volgens het advies gaat het om een 'toegankelijke sym biose tussen het Westerse litur gische drama en het Japanse Noh-theater'. Met de opvoering op het Middelburgse Abdijplein wordt ingehaakt op de aan dacht voor 400 jaar handelsre laties tussen Nederland en Japan. De wereldberoemde kos tuumontwerpster Emi Wada werkt mee aan de opvoering. De ZNF stelt voor het project 100.000 gulden toe te bedelen. Het landelijke Fonds voor de Podiumkunsten draagt 87.000 gulden bij. De opera 1 Due Foscari wordt uitgevoerd door het Zeeuwse Orkest en het Zeeuws Philhar- monisch Koor. Mede-organisa tor is het Amsterdamse produc tiebedrijf ParkOpera. De bedoeling is dat in en rond de Grote Kerk van Veere spectacu laire projecties worden ver toond. Het advies is 100.000 gulden provinciale subsidie toe te kennen. Film by the sea Het vorig jaar voor het eerst ge houden internationale filmfes tival Film by the sea krijgt een vervolg. Naar verwachting zul len in september 25 commercië le films in Vlissingen hun Ne derlandse première beleven. In bijprogramma's, onder meer over de Spaanse film en litera tuurverfilmingen. komt de ar tistieke film aan bod. Aan de kosten voor het festival zou de provincie 75.000 gulden moeten bijdragen. De Vlaamse componist Johan de Smet heeft de Johannes Passie opnieuw getoonzet. Het idee is deze, met allerlei projecties, uit te voeren in een boomgaard bij Aardenburg. Het project is een gezamenlijk initiatief van de zomerfestivals Boulevard, Cul- tura Nova, Theater op de Markt, Zomer van Antwerpen, de Gentse Feesten en ZNF. De openluchtvoorstelling haakt in op het thema 2000 jaar christen dom. De stichting ZNF adviseert 50.000 gulden toe te kennen. De Zeeuwse theatergroep Split gaat De Drang van de Duitse auteur Kroetz opvoeren in een plantenkas in Kapelle. Het ver haal speelt zich af in een kas en de keuze dat ook daadwerkelijk te doen wordt in het advies 'ge durfd' genoemd en vernieu wend ten opzichte van eerdere uitvoeringen in ons land. Als subsidie wordt een bedrag van 35.000 gulden voorgesteld. Met het Festival van Zeeuwsch- Vlaanderen wordt het program ma gecompleteerd. Het oordeel over de voorstellen van de festivalorganisatie is 'ge matigd positief' en van de ge vraagde 150,000 gulden zou dan ook niet meer dan de helft be schikbaar moeten worden ge steld. De stichting ZNF stelt voor de Aardenburgse Johannes Passie aan het Festival van Zeeuwsch- Vlaanderen toe te voegen. Voorzitter Mineke van Gelder-Wiggers (r) en coördinator Ruud van Meijel: „We geven geen geld op basis van prestaties uit het verleden." foto Lex de Meester door Ernst Jan Rozendaal MIDDELBURG - Ze moeten enige moeite doen hun ergernis te verber gen. Voorzitter Mineke van Gelder- Wiggers en coördinator Ruud van Meijel van de Zeeland Nazomer Festi vals (ZNF) hebben zich de afgelopen weken verbaasd over het geklaag van een aantal festivalorganisaties die dit jaar geen subsidie ontvangen. „Ze denken te makkelijk over het krijgen van het geld", zegt Van Meijel. „De festivals moeten gewoon aanvragen indienen die voldoen aan de criteria die wij daarvoor hanteren. Eigenlijk kan een kind de was doen." In december heeft Van Meijel alle sub sidieaanvragers op de hoogte gesteld van de beslissing die het ZNF-bestuur over hun aanvraag heeft genomen. De motivatie heeft hij deze week rondge stuurd. Er is een 'mooi programma' voor de Zeeland Nazomer Festivals 2000 uit de bus gerold, vinden Van Meijel en Van Gelder. Zijn er met meer geld niet min der activiteiten gepland dan voorgaande jaren? Van Meijel: „Nee. Er zijn twee festi vals en vier grootschalige producties. Vroeger was het aantal festivals gro ter, maar als je het aantal voorstellin gen van deze zes bij elkaar optelt, kom je op net zoveel voorstellingen als vroeger. De opera Curlew River en het toneelstuk van theater Split hebben een positieve beoordeling gekregen van het Fonds voor de Podiumkun sten, zij het dat daar voor de laatste geen subsidie aan vastzat. Wij zijn daar wel blij mee, want dat betekent dat onze artistieke keuze door het Fonds is bevestigd." Is het programma niet eenzijdig gericht op klassieke muziek en opera? Van Meijel: „Dat is een van de zwakke punten van onze formule. Organisa ties dienen een plan bij ons in en wij adviseren de provincie over de subsi die. Een programma komt dus min of meer toevallig tot stand. Wij kijken in de eerste plaats naar kwaliteit. Die wordt bepaald door wat anderen bij ons indienen. Natuurlijk kunnen wij wel een beetje sturen en stimuleren, maar het heeft geen zin bepaalde fes tivals structureel te ondersteunen om zo continuïteit en variatie te garande ren. Als een festival artistiek niet inte ressant is, als het publieksbereik te gering is en als er landelijk geen aan dacht voor is, moeten wij het dan toch automatisch geld geven? Eigen pro ducties bepalen het profiel van de Zeeland Nazomer Festivals. Daar wordt landelijk over gesproken. Niet voor niets hebben we daarvoor van de provincie dit jaar een ton extra gekre gen. Dan moeten er ook eigen produc ties komen. Nu blijken die altijd op een of andere manier met muziekthe ater of opera te maken te hebbenToch zijn ze naar aard en omvang heel ver schillend." 'Curlew River' en de Johannes Passie worden (mede) door de ZNF geproduceerd, in het be stuur van de ZNF zat tot vorig jaar een organisator van Film by the sea. Zit het bestuur van de ZNF niet vooral eigen produc ties te subsidiëren? Van Meijel: „Het is niet zo dat eigen producties bij voorbaat winnen. Het is wel zo dat wij geacht worden een ope ning en een slot van de Nazomer Festi vals te verzorgen. Ik ben blij dat wat we doen ook kwaliteit heeft. Dat wordt door fondsen van buitenaf be vestigd. Het is ook niet voor het eerst dat we met eigen producties komen. Ik heb de indruk dat mensen die zeggen dat wij alleen maar onszelf bevoorde len, dat doen om hun eigen afwijzing te verdedigen. In alle gevallen hebben we puur op grond van de aanvraag een besluit genomen." Van Gelder: „Veel mensen denken dat Ruud van Meijel de subsidies regelt, maar dat is niet zo. Dat is een zaak van het bestuur van de Zeeland Nazomer Festivals. Als bij een aanvraag een be groting ontbreekt, zoals het geval was bij het Gezelschap van de Zee, of als het eigen bestuur de aanvraag niet heeft gefiatteerd, dan houdt het toch op? Misschien hebben wij in het verle den verkeerde verwachtingen ge wekt, waardoor festivals die eerder hebben meegedaan ervan uitgaan dat ze toch wel geld krijgen Maar dat is geën vanzelfsprekendheid. We geven geen geld op basis van prestaties uit het verleden." Van Meijel: „We houden daar wel re kening mee, want we hebben het Fes tival van Zuid-Beveland, Muziek Mo numentaal, het Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen en het Gezel schap van de Zee om aanvullende in formatie gevraagd toen hun aanvraag op de inleverdatum onvoldoende bleek of zelfs nog niet binnen was. Maar we konden het ten opzichte van de kwalitatief zeer goede aanvragen die er verder lagen niet maken geld voor ze te reserveren en af te wach ten." Van Gelder: „Organisaties kunnen niet tegen ons zeggen: Als wij dat geld nou krijgen, dan zorgen we wel dat er iets leuks mee gebeurt." Van Meijel: „Als je mee wilt doen heb je de verplichting een interessant ver haal bij ons neer te leggen. Dat ver haal moet eigenlijk elk jaar beter worden, terwijl je nu ziet dat sommige festivals gewoon op het geld rekenen. Juist van hen zaten er aanvragen bij die we op het eerste gezicht al terzijde hadden kunnen leggen." De programmering concen treert zich dit jaar op Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. Is spreiding van activiteiten over Zeeland niet belangrijk? Van Meijel: „Dat komt in de beoorde lingscriteria niet voor. Het is een van de zaken die bureau Berenschot voor ons gaat onderzoeken. Landelijk zie je dat festivals altijd op een klein grond oppervlak opererenAls j e dicht bi j el kaar zit, kun je een echte festivalsfeer creëren. Maar nogmaals: wij zijn ook afhankelijk van wat er wordt aange boden." Festivals die een traditie begon nen op te bouwen dreigen nu te verdwijnen. Van Meijel: „Dat hoeft niet. Als ze een goed verhaal hebben en een goede programmering zijn er legio potten waar ze terecht kunnen. Er zijn voor beelden van. Jazz by the Sea en Water land Cultuurland zijn ook zonder de Nazomer Festivals blijven bestaan. Het dient natuurlijk wel in de ge meenten te beginnen. Het is een omge keerde wereld als gemeenten zeggen: haal eerst maar eens geld uit de pro vinciale pot, dan leggen wij er wel wat bij. Het is ook geen kwestie van geld verdelen over de provincie. Als dat zo was, hadden Gedeputeerde Staten ons advies niet nodig." Van Gelder: „Wat mij irriteert is dat mensen boos worden terwijl ze geen notie hebben van wat er speelt. Zoals die burgemeesters in Zeeuws-Vlaan deren. Laat ze zich eerst eens met cul tuur bezighouden en goed naar dat festival kijken. Maar nee, ze kijken al leen naar: Hoeveel krijg ik en hoeveel krijg jij?" zie ook pagina 19

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2000 | | pagina 34