HJ< OBSE B.V. VOOR EEN ZORGZAME BEGELEIDING 18 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 31 DECEMBER 199S FAMILIE BERICHTEN Geboren ROOS RENÉE Ype Coorens Renée Coorens-Sneep Tom Utrecht, 50 december 1999. 29-12-1999 Blij en gelukkig zijn we met de geboorte van ons zoontje MIKE Petra en (os Lievense Ramon 4535 CG Middelburg, Nachtegaalstraat 21 tel. 0118-639554 Tijdelijk verblijf: Streekziekenhuis Walcheren, Vlissingen Kom, grijp mijn hand, ga met mij mee, Heer. naar de morgen van een nieuwe dag. Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herin nering aan zijn leven, hebben wij geheel onver wacht afscheid moeten nemen van mijn lieve man, m'n maatje, onze lieve, onvergetelijke vader en opa GERARD JACOBUS GORSSE 6 februari 1958 f 29 december 1999 Kloetinge: Els Gorsse-Karelse Goes: Rudy Gorsse Willenden Gorsse-Hollestelle Daan Guus Kloetinge: Sarie Stouwdam-Gorsse Rijk Stouwdam Joyce Iris Cindy Lewestraat 15, 4481 BB Kloetinge. Gelegenheid tot condoleren maandag 5 januari 2000 van 12.15 tot 12.45 uur in de foyer van de 'Bethelkerk'. Tulpstraat 2 te Goes. De dienst van Woord en Gebed, waarbij u wordt uitgenodigd, zal om 15.00 uur worden gehouden in bovengenoemde kerk. Aansluitend zal de begrafenis in besloten kring plaatsvinden. Lieve OPA, als wij ook in de Hemel zijn, mogen wij dan weer aan je benen hangen. We houden zo vreselijk veel van je. Joyce, Iris, Cindy 'Veilig in Jezus' armen' Met groot verdriet geven wij kennis van het plotse ling overlijden van onze geliefde broer, zwager en oom GERARD JACOBUS GORSSE in de leeftijd van 61 jaar. Goes: Ko en Joke Gorsse Kapelle: Theo en Els Gorsse neven en nichten 29 December 1999. Op 29 december 1999 overleed onze gewaardeerd oud-collega, GERARD GORSSE Met waardering denken wij terug aan de wijze waarop hij gedurende 24 jaar bij ons heeft ge werkt. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. Directie en medewerkers CZ Groep Goes, 30 december 1999. Met ontsteltenis hebben wij kennisgenomen van het plotseling overlijden van de heer GERARD GORSSE Als lid van ons Algemeen Bestuur en als vrijwilliger was hij zeer betrokken bij de dienstverlening aan de ouderen in ons Zorgcentrum. We zullen zijn inbreng missen. Wij wensen in het bijzonder zijn echtgenote, kinde ren en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. Namens bestuur, directie en medewerkers van het Zorgcentrum Randhof: J. A. J. Koppe, voorzitter J. Kodde, secretaris J. Jenik. directeur Met -grote verslagenheid hebben wij kennisgeno men van het zeer onverwachts overlijden van ons koorlid GERARD GORSSE Zijn inzet en toewijding voor het zangkoor zullen wij niet vergeten. Wij wensen de familie Gods kracht toe met dit zo grote verlies. Namens bestuur/leden V.E. Zangkoor 'Hallelujah'. Goes. Enige en algemene kennisgeving Na een kortstondig ziekbed is van ons heengegaan mijn lieve man en onze vader DERK SCHEPPERS op de leeftijd van 69 jaar. G. Scheppers-Weijer Geertje Flip Tonnie 4485 AS Kats, 30 december 1999. Christinastraat 2 Derk is opgebaard in het Uitvaartcentrum "Goes", Zuidvlietstraat 37 te Goes. Gelegenheid tot afscheid nemen maandag 3 januari 2000 van 18.30 tot 19.00 uur. De crematieplechtigheid zal plaatshebben dinsdag 4 januari 2000 om 14.00 uur in het crematorium, Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de condoleanceruimte van het cre matorium. Liever geen bezoek aan huis. Op 28 december jl. nam de Heere tot Zich onze zuster en schoonzuster MARGARETHA JOOSSE-SUURMOND Vlissingen: E. Suurmond-van Aartsen Middelburg: J. J. Suurmond-Chazot Bergen op Zoom: D. Baaijen-Prins Oegstgeest: P. N. van Egmond-Suurmond Haarlem: J. Simpelaar-Suurmond Nijmegen: C. Suurmond-Wattez Elke dag een stapje dichter naar het eind. Elke dag een beetje van je kracht verkleind, Elke dag wat zwaarder wat je torsen moet. Doch al gaande wetend, eens komt alles goed. Rustend na het leven, rusten bij de bron van waar lang geleden ook de weg begon. Zeer bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij tijdens haar leven voor ons heeft betekend, geven wij u kennis van het toch nog onverwacht overlij den van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma P1ETERNELLA MARGRIETHA t GILDE echtgenote van Willem Jacob Robijn in de leeftijd van 71 jaar. Axel: W. J. Robijn Axel: Heieen en Willy Mentto en Bianca Zaamslag: Ineke en Karei Sander Mathijs en Tessa 4571 VN Axel. 50 december 1999. Beatrixstraat 44 De crematieplechtigheid, waarvoor u wordt uitge nodigd. zal plaatsvinden op dinsdag 4 januari 2000 om 14.00 uur in het crematorium te Terneuzen, Bellamystraat 28c. Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid om de familie te condoleren in het crematorium. Heden, vrijdag 51 december van 19.00 - 19.50 uur is er gelegenheid om afscheid te nemen in het mor tuarium op begraafplaats "Westerzicht" aan de Westsingel te Axel. Zij die geen kaart hebben ontvangen kunnen deze advertentie als uitnodiging beschouwen. Rust zacht lieve OMA ROBIJN Je kleinkinderen: Menno en Bianca Sander Mathijs en Tessa Axel, 30 december 1999. Diepbedroefd delen wij u mede dat de Heere. voor ons onverwacht, maar op Zijn tijd, uit ons midden heeft weggenomen mijn innig geliefde man en onze lieve, zorgzame vader en opa CORNELIS WAGEN AAR echtgenoot van Pieternella Riemens in de leeftijd van 74 jaar. Middelburg: P. Wagenaar-Riemens Bodegraven: Ko en Paula Wagenaar-Dingemanse Papendrecht: Piet en Marleen Wagenaar-Zandijk 's-Gravenpolder: Kees en Magda Wagenaar-de Looff Kapelle: Henk en Marja Wagenaar-Smit Bodegraven: Paul en Annelies Wagenaar-de Jong Lisse: Marleen en Louis van Vugt- Wagenaar en kleinkinderen Onze dankbaarheid gaat uit naar het personeel van verpleeghuis 'Vliedberg', afd. Kasba voor de goede verzorging. 4555 CZ Middelburg, 50 december 1999. Wellinkwervestraat 5 Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op D.V. dinsdag 4 januari van 15.00 tot 15.30 uur in de 'Ter Hoogekerk', Willem Teellinckstraat 3 te Middelburg. Hier zal ook de rouwdienst worden gehouden voor genodigden en belangstellenden om 15.45 uur. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats. Westelijke Oude Havendijk te Mid delburg om 15.00 uur. Na de begrafenis is er nog gelegenheid tot condole ren in de aula op de begraafplaats. Geen bloemen. 30 december 1999 is na een korte periode van ziekzijn overleden mijn broer C. WAGENAAR M. Maat-Wagenenaar Onverwacht is van ons heengegaan onze geliefde zwager en oom CORNELIS WAGEN AAR echtgenoot van P. Riemens Sterke de Heere Nel en de kinderen met dit verlies. Meliskerke: J. Riemens T. Riemens-Bout Meliskerke: M. Wisse-Riemens Vlissingen: P. Riemens Meliskerke: M. Riemens Meliskerke: D. Griep A. Griep-Riemens Middelburg: K. van der Hel J. van der Hel-Riemens Neven en nichten Meliskerke, 30 december 1999. 'Vrees niet, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn'. Jes. 43 lb Vertrouwend op zijn Heer en Heiland is rustig in geslapen mijn lieve man, onze zorgzame papa en lieve opa JOHANNES DE JONGE 3 september 1924 50 december 1999 Goes: Nel de Jonge-Sonke Apeldoorn: Kees en Elly de Jonge-Kamphof Chiel Emiel Remi Apeldoorn: Piet-Jan en Barry de Jonge - Potkamp Maaike Daan Apeldoorn: Lena en Peter Kremers-de Jonge Anne Peter Maldegem (B.): Dies en Jngrid de Jonge-Pollet Emma Bram Tilburg: Johan en Liona de Jonge-Westveer Ellen Kloetingseweg 47 - 08 4462 AW Goes Mijn man, onze papa en opa is opgebaard in het Uitvaartcentrum 'Goes', Zuidvlietstraat 37 te Goes. Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar dinsdag 4 januari 2000 van 18.30 tot 19.00 uur. De crematieplechtigheid zal plaatshebben woens dag 5 januari om 15.00 uur in het crematorium. Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na afloop van de plechtigheid bestaat gelegenheid tot condoleren in de condoleanceruimte van het crematorium. Geen bloemen. Geen bezoek aan huis. Mochten wij zijn vergeten u een rouwbrief te zen den, gelieve u deze advertentie als zodanig te be schouwen. 'Hij was voor ons een rots in de branding Verdrietig geven wij U kennis van het overlijden van mijn zwager en onze oom JOHANNES DE JONGE Goes: T. de Jonge-Braam Hoek: Kees de Jonge Elly de Jonge-Cambier Kapelle: Maatje Roodbeen-de Jonge Henk Roodbeen Goes: Maaike de Jonge Middelburg: Ko de Jonge Arnie de Jonge-Ekkenbus Hoek, 30 december 1999. Hard gewerkt, moegestreden ging jij slapen voor altijd. Hij weet wat jij hebt geleden in jouw grote dappere strijd. Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft bete kend geven wij 0 met droefheid kennis van het plotseling overlijden van mijn geliefde man, onze zorgzame vader, lieve groot- en overgrootvader IANNIS LOUIS VAN HOEVE echtgenoot van Maria Catharina Haak Geboren, Overleden, 12 september 1922 50 december 1999 Sas van Gent: M. C. van Hoeve-Haak Sluiskil: Pieter en Nelly Aardenburg: Maria en Bram Dordrecht: Ko Jannis t Kees t Sas van Gent: Anneke Johannes t Zelzate (B): Peter en Tineke Sas van Gent: Wim Terneuzen: Suus en Arie Sas van Gent: Catharina en Rudy Klein- en achterkleinkinderen 4551 LS Sas van Gent, Driekwartweg 3 De begrafenis zal plaatsvinden op dinsdag 4 janu ari om 14.50 uur op de begraafplaats St. Jan-schor re te Sas van Gent. Vooraf zal er om 14.00 uur een korte samenkomst worden gehouden in de aula op de begraafplaats. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de aula. IOHANN1S EVERT VAN DER SLIKKE 25 april 1922 t 28 december 1999 Luitenant Generaal b.d. Chef van de Generale Staf, tevens Bevelhebber der Landstrijdkrachten van 1973 tot 1977 Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden Commander in the Legion of Merit Namens de familie: J. C. de Bokx-van der Slikke Correspondentieadres: de Schepel 55 8252 JN Dronten De plechtigheid, voorafgaande aan de crematie, heeft in familiekring op 50 december plaatsgevon den te Lelystad. Verdrietig geven wij u kennis van het, toch nog plotseling, overlijden van onze broer en zwager JOHANN1S EVERT VAN DER SLIKKE Oostkapelle: M. C. K. van der Slikke Veere: A. C. van der Slikke Amersfoort: P. M. W. J. F. van der Slikke G. van der Slikke-v.d. Horst Oostkapelle, 28 december 1999. Vol bewondering voor zijn persoonlijkheid en dankbaar voor alles wat hij voor ons en vele ande ren heeft betekend, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze dierbare vader en opa LEENDERT JOHANNIS ROGGEBAND in de leeftijd van 80 jaar. Zierikzee: P. J. Roggeband-Kloet Dreischor: Jan Roggeband Hermine Roggeband-de Vrieze Rosanne Joran Esmee Schiedam: Peter Roggeband Hélène Slinkert Ruben 4501 HS Zierikzee, 30 december 1999. Steiltjesstraat 27 De herdenkingsdienst voor familie en belangstel lenden zal gehouden worden dinsdag 4 januari 2000 in het Kerkcentrum van de Gasthuiskerk, aanvang 13.15 uur (ingang en parkeermogelijkheid via Hoge Molenstraat) waarna de begrafenis zal plaatshebben op de algemene begraafplaats te Zie rikzee, omstreeks 14.30 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het Kerkcentrum. Met droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze zwager en oom JOHANNES LEENDERT ROGGEBAND Burgh-Haamstede: M. Kommer Zierikzee: M. J. Roggeband-Hanse Neven en nichten Zierikzee, 30 december 1999. Met intens verdriet geven wij u kennis van het overlijden van onze geliefde zuster en schoonzuster DIRKJE KOMMER-HOEK Fam. Hoek Begrafenisonderneming Dag en nacht bereikbaar voor geheel Walcheren Maria van Bourgondiëstraat 1 4386 CV Vlissingen 0118-462205 U itvaarty erzo r gers L. P. Jobse Leeuwerikstraat 8,4335 CH Middelburg, 0118-633093 O. M. Donker Noorderbaan 42,4386 CA Vlissingen, 0118-478711 P. A. Blanker, 0118-635871 Rouwcentra beschikbaar in: Middelburg, Buitenhovelaan 1 Vlissingen, Industrieweg 20 Enige kennisgeving Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden, je hebt dit zonder ene klacht gedaan. Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden Wie kan voelen wat-je hebt doorstaan? Tot onze droefheid is. na jaren van liefdevolle ver pleging door het personeel van "de Poort", afdeling Alexander, overleden onze moeder, oma en over grootmoeder WILHELMINA CORNELIA MARIA HARDENBERG geboren, overleden, 28 februari 1918 30 december 1999 te Wemeldinge te Koudekerke Vlissingen: D. J. P. Bruinooge L. H. Bruinooge-Koopman Daniëlle en Andreas Miriam, Nadia Miriam en Michiel Nana Esther en Dave Bas Judith Lesley W. J. E. Thiele-Bruinooge Hans Thiele A. J. van de Woestijne Jeanette en Marcel Davy Nicola en Sjoerd Amber Martijn Correspondentieadres: W. J. E. Thiele-Bruinooge Groenewoud 30, 4381 HE Vlissingen De rouwdienst zal worden gehouden maandag 3 ja nuari 2000 om 11.45 uur in het rouwcentrum Overtoom-Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlis singen, waarna de begrafenis zal plaatshebben om 12.30 uur op de algemene begraafplaats te Vlissin gen. De Heer is mijn Herder Psalm 23 Met droefheid geven wij u kennis dat de Heere, voor ons geheel onverwacht, uit ons midden heeft weggenomen onze geliefde zorgzame moeder, grootmoeder en overgrootmoeder JOBINA IACOMINA GANZEMAN-OOSSE sinds 1985 weduwe van Thomas Kornelis Ganzeman in de leeftijd van 82 jaar. Brouwershaven: Dany Verburg-Ganzeman Thomas Verburg Jori en Jan Arine en Bert Michel Aschwin Noordgouwe: Rinus Ganzeman Nelly Ganzeman-Fondse Marco en Yvonne Rick Edwin en Bianca Tim Karin en Dennis Zierikzee, 29 december 1999. Zorgcentrum "Borrendamme" Correspondentieadres: Oosterweegje 2 4317 AD Noordgouwe De rouwdienst voor familie en belangstellenden zal gehouden worden D.V. maandag 5 januari 2000 in de Chr. Geref. Kerk, Beatrixstraat 5 te Kerkwerve, aanvang 15.15 uur, waama de begrafenis zal plaatshebben op de algemene begraafplaats te Noordgouwe, omstreeks 14.30 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de zaal van de kerk. - Geen bloemen - Na een kortstondige ziekte is plotseling overleden onze geliefde zuster, schoonzuster en tante JOBINA JACOMINA GANZEMAN-OOSSE Zierikzee: C. F. Kooman-Oosse Zierikzee: F. Oosse Renesse: C. Wagemaker-Oosse M. J. Wagemaker Nieuw en Sint Joosland: F. C. Oosse M. J. Oosse-de Jonge Neven en nichten Zierikzee, 29 december 1999. Algemene kennisgeving Heel verdrietig moet ik u laten weten dat mijn lieve moeder op de leeftijd van bijna 83 jaar is overleden KAATJE HESTER OOSTERLING-KAPAAN weduwe van Adriaan Oosterling Lieve mam, ik zal je heel erg missen. Jolande Oosterling Koudekerke, 30 december 1999. "De Vliedberg" Correspondentieadres: Agaat 2, 4337 MX Middelburg De crematieplechtigheid zal plaatshebben maandag 3 januari 2000 om 11.00 uur in het crematorium aan de Westelijke Oude Havendijk 3 te Middel burg. waar tevens gelegenheid tot afscheid nemen is. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de condoleanceruimte van het crematorium. Geen bloemen. Bedroefd geven wij kennis van het overlijden van onze lieve zwager en oom JOHANNIS MAR1NUS MARINISSEN echtgenoot van Johana Willemse in de leeftijd van 87 jaar. Rutten: Z. Willemse t M. Willemse-Rooze Sint Laurens: C. Willemse L. Willemse-Gideonse Neven en nichten Emmeloord, 28 december 1999. Telefoon: 0113 - 31 1444 of Jl 24 08 HOLfCEMWW Gddeloojepad 20 Goes Telefoon: 0113- 22 75 25 Kanioor. Lange* eg I 4431 <1 's-Gravcnpoldcr Fax:0113-31 2978 Voor een volledige en waardige verzor ging van begrafenissen in Goes en alle dorpen van Zuid- en Noord-Beveland. Overal te ontbieden. Dag en nacht bereikbaar. Eigen rouwcentrum met stijvolle - Eigen rouwkamer met koeling om thuis op ie baren. - Mogelijkheden voor verzorging van koffie tafels in het rouwcentrum BEGRAFENISVERZORGING DE BEVELANDEN J.C. Hoekman Bedroefd, maar ook dankbaar dat haar verdere pijn bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat na een kortstondig ziekbed van ons is heengegaan onze lieve moeder en oma FILOMENA MARIA CATHARINA SCHIPPER weduwe van Anthonius Johannes Brusket geboren 26 december 1908 Goes: Paula Groenenberg-Brusket Adrie Groenenberg Goes: Joep Brusket Goes: Ton Weijers Coby Weijers-de Dreu Kleinkinderen Achterkleinkinderen 4461 NL Goes, 30 december 1999. Kamperfoeliestraat 32 De Uitvaartdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal worden gehouden maandag 5 januari 2000 om 11.30 uur in de parochiekerk van de H. Maria Magdalena, Singelstraat te Goes, waarna aanslui tend om 13.00 uur de crematieplechtigheid zal plaatshebben in het crematorium. Westelijke Oude Havendijk 5 te Middelburg. Na afloop van de plechtigheid bestaat gelegenheid tot condoleren in de condoleanceruimte van het crematorium. Mochten wij zijn vergeten u een rouwbrief te zen den. gelieve u deze advertentie als zodanig te be schouwen. Achter elke traan die blinkt, schuilt een glimlach van herinnering. KATHLEEN haar levenslust, wilskracht en fijne vriendschap zullen we moeten missen. De wijze waarop ze samen met Maarten en de kin deren haar ziekte heeft gedragen, laat bij ons diep respect na. Ineke en Daan Joke en Hans Marian en Cor Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het veel te vroege overlijden van KATHLEEN DIELEMAN-RYCKAERT Haar enthousiasme, collegialiteit, inzet en doorzet tingsvermogen zullen wij missen. Wij verliezen in haar een fijne medewerkster. Ons medeleven gaat vooral uit naar haar man, haar kinderen en verdere familie. Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Bestuur, directie en medewerkenden van de Stichting Thuiszorg Zeeuws-V laanderen De mensen van voorbij zij worden niet vergeten. De mensen van voorbij zijn in een ander weten. Bij God mogen ze wonen daar waar geen pijn kan komen. De mensen van voorbij zijn in het licht, zijn vrij. Met grote bedroefdheid en met een gevoel van be wondering voor de moed waarmee ze zich tot het laatste toe inzette om moeder voor haar kinderen te kunnen zijn. namen wij kennis van het overlij den van KATHLEEN DIELEMAN-RYCKAERT moeder van Marie, Emelien, Celien en Johanna en medezeggenschapsraadslid van onze school In de week voor kerst kregen de verhalen over het Licht in een duistere wereld een aparte dimensie toen we op school hoorden dat het met Kathleens lichamelijke toestand snel achteruit ging. Wij wensen Maarten en de kinderen Gods licht toe in deze voor hen zo donkere dagen. Bestuur, Medezeggenschapsraad, Ouderraad, leerkrachten, leerlingen en ouders van C.B.S. "De Torenberg" In memoriam 31 december 1998 31 december 1999 ANTHONY DE GROOT Voor altijd in onze gedachten. D. Maat, W. J. Lems G. Vos, N. Vos-Geiler S. Texel, M. Maddamin Plaats uw familieberichten in de pzc Beeldhouwwerken Grafmonumenten Pieter van Staveren Tel: 01 1 3-586141 htlp://homc.wanadoo.nl/ witte zwaluw/picter Begrafenisonderneming Van der Hooft y Vooralle dienstverlening dag en nacht bereikbaar, y Eigen Rouwcentrum voor opbaring beschikbaar, y Ook verzorging koffietafels vanuit hel Rouwcentrum. y Rouwkamer en koeling óm thuis op te baren. —J. de Kok C. de Kok-van der Hoo.ft/C. W. de Kok - Pninusslraat 25, 4431 DC 's-Gravenpolder Rouwcentrum}. Bosseweide 2, 's-Gravenpolder Telefoon: 0113 31 1517 Uitvaartverzorging Janneke den Besten dag nacht bereikbaar tel: 0118 623359 Uitvaartverzorging f, DE GROOT-DE KAM DAG EN NACHT BEREIKBAAR A Eigen rouwvervoer in jg binnen- en buitenland ffjjgr Gratis informatiepakket en wilsbeschikking Rouwcentrum in Middelburg en Vlissingen INFORMATIECENTRUM begrafenissen en crematies VEERSEWEG 36 TEL. 0118 - 612868

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 18