EÜ3 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Jospin brengt euro in gevaar HtARCHES EURCpltNHd t®iiïr§ lë Cflömoge, la fe.. les Exclusions Chaosdagen lopen uit op relletjes UITVERKOOP Gimbrère NVM Blikseminslag Vlissingen legt treinverkeer lam rans-Duitse top zonder resultaat, Parijs houdt vast aan werkgelegenheidsplan McVeigh krijgt doodstraf voor lomaanslag in Oklahoma SBévier KORTINGEN TOT5Q% Wijers stelt collega's ultimatum Mosselseizoen weekje later Eagles zijn er bijna Koopkrachttoeslag voor 582.000 huishoudens Vindster brengt kapitaal terug Komt u ook?! TINTORETTO PZC Select :40e jaargang no. 140 :aterdag 14 juni 1997 osse nummers 2,50 Minder warm Maximum temperatuur rond 19 gra den. Vanochtend vroeg nog neerslag, vanmiddag opklarend. De wind west noordwest matig. ALLEEN ACHTER EEN GOEDE NAAM STAAT NVM van onze verslaggever VLISSINGEN - Blikseminslag heeft het treinverkeer tussen Middelburg en Vlissingen vrij dag van ongeveer twee uur 's middags tot zeven uur 's avonds lamgelegd. De bliksem trof het emplace- ment bij station Vlissingen. Daardoor trad een storing op in het beveiligingssysteem van het spoor. De treinen reden tij dens de storing vanaf Roosen daal tot Middelburg en terug. Op het traject Middelburg- VUssingen zette NS Reizigers bussen in. Het oponthoud op Walcheren viel mee. Treinreizigers die van of naar de Randstad moesten sporen, hadden het zwaarder te verdu ren. Een lekkage veroorzaakte een storing op het traject Rot terdam-Dordrecht. Er reden geen doorgaande treinen. Ie dereen moest tussen Rotter dam en Lage Zwaluwe gebruik maken van stoptreinen. In Lage Zwaluwe moest men overstappen in treinen die ver der gingen naar Roosendaal en Zeeland. Volgens een mede werker van de NS-verkeers- leiding kon de vertraging vrijdagmiddag op de lijn Rot- terdam-Vlissingen oplopen tot één a anderhalf uur. an onze correspondent !ees van Zweeden 'OITIERS - De leiders an Frankrijk en Duits- and zijn vrijdag in een jombere sfeer uit elkaar jegaan zonder een ak- toord over de euro, de be- logde Europese munt. ospin, de nieuwe Franse pre ttier, hield vast aan zijn werkge- egenheidsplan. De Duitse londskanselier Kohl bleef op ijn beurt tegen elk plan dat eld kost. lonn en Parijs zullen vooraf- jaande aan de top, volgende week in in Amsterdam, verder nderhandelen om te trachten lit de gerezen problemen te ko nen. Zowel de Franse president 'hirae als bondskanselier Kohl praken echter de verwachting litdat er tijdig alsnog overeen- temming zal worden bereikt, ospin. die een regering van so- iaüsten, communisten en groe ien leidt, wilde gisteren niet eggen waaruit zijn werkgele- enheidsplan bestaat. Aange- lomen wordt echter dat hij een luropees fonds wil scheppen oor de aanleg van wegen en an- ere infrastructurele projecten, löhl was, zo verklaarde een van ijn medewerkers, 'geheel van m DENVER - Timothy McVeigh rijgt de doodstraf voor de aan slag op een overheidsgebouw in )klahoma City waarbij in 1995 168 mensen stierven. Jen jury kwam gisteren in Den- rer na anderhalve dag van be- aadslagingen unaniem tot dit jesluit. Buiten het gerechtsge bouw demonstreerden honder- den Amerikanen tegen de dood straf. De aanslag op het overheidsge- )ouw was de bloedigste aanslag ooit op Amerikaanse bodem. Als motief voor de terreurdaad loemde de aanklager tijdens - het proces wraak voor de doden - die vielen in-het conflict tussen de staat en de sekte van de Davidianen. Bij de bestorming van hun hoofdkwartier in Waco in 1993 kwamen meer dan tach tig mensen door brand om het leven. RTR slag' toen hij donderdagnacht het plan-Jospin onder ogen kreeg. „Ik heb er niets op tegen om ideeën over de bestrijding van de werkloosheid uit te wis selen", zei Kohl na de top. Maar ik wil geen extra geld uit geven (aan een banenplan). Je kunt geld dat je een keer krijgt, niet twee keer uitgeven". De socialist Jospin won twee weken geleden de verkiezingen, maar is om te kunnen regeren afhankelijk van communisten en groenen. Tijdens zijn verkie zingscampagne stelde Jospin een reeks van voorwaarden aan Franse deelname aan de euro. Maar met die voorwaarden klopte hij bij Kohl tevergeefs aan de deur. Jospin was onder meer tegen het 'stabiliteitspact' gekant, dat de landen van de Europese Unie begin dit jaar in Dublin hadden gesloten. Krachtens dat pact worden euro-landen wier be grotingstekort de 3 procent (van hun bruto nationaal produkt) te boven gaat, beboet. Jospin had zijn rechtse voorganger Juppé van een 'knieval voor de Duit sers'- beticht. Een geïrriteerde bondskanselier Kohl zei vrijdag dat er geen sprake van kon zijn het stabiliteitspact te wijzigen. „De discussie over het pact is gesloten", sprak hij. „Hetpactis een feit". Bijlage Jospin eist niet langer een her ziening van het pact, maar wil in ruil daarvoor een bijlage over Europees werkgelegenheidsbe leid. Aangenomen wordt dat Jospin met zijn roep om meer overheidsuitgaven maandag en dinsdag, als de Europese leiders in Amsterdam bij een komen, al leen staat. De meeste Europese landen worstelen met aanzien lijke begrotingstekorten. Jospin zou een crisis ontketenen als hij in Amsterdam zou vol harden in zijn opstelling. „We kunnen het ons niet veroorloven dat het fout gaat in Amster dam", verklaarde de Duitse mi nister van buitenlandse zaken, Klaus Kinkel, in Poitiers. Frankrijk werd in Poitiers ver tegenwoordigd door zowel de socialist Jospin als president Franse deelnemers aan de euromars trekken door Amsterdam. foto Hans Steinmeier/ANP Advertentie Als u niet met de eerste de beste, maar alleen met de BESTE oplossing tevreden bent komt u naar ons. Nobelweg 14462 GK Goes Tel. 0113-249500 (bij de Zeelandhallen) de nummer 1 in sanitair en keukens van onze redactie binnenland AMSTERDAM - De zogenaamde cha osdagen in Amsterdam, bedoeld als protest tegen de Eurotop, zijn gister avond ontaard in vernielingen. Zo'n driehonderd demonstranten verniel den autoruiten, vlaggenmasten en ra men van het Franse consulaat. De poli tie verrichtte zeker veertien arrestaties. Dat gebeurde volgens ooggetuigen in somriiige gevallen met grof gevveld. De actievoerders begaven zich aan het begin van de avond richting Keizers gracht. vernielden autoruiten en vlag genmasten, en probeerden naar het Frederiksplein te gaan, waar het ten tendorp van de Eurotop is opgebouwd. De stoet werd begeleid door meer dan tien busjes met ME'ers die inmiddels de toegang tot het Frederiksplein hadden afgesloten. Een groot aantal demon stranten was op dat moment voorzien van een bivakmuts. Later op de avond keerde de rust in Am sterdam terug. Voor de komende perio de rond de Eurotop staat wat betreft de chaosdagen nog het lila verven van het Paleis op de Dam en aanslagen op poli tiebureaus op het programma. Socialer beleid De organisatoren van de euromars, waarvan de deelnemers protesteren te gen de werkloosheid en armoede in Eu ropa, verwachten vandaag dat twintig duizend mensen demonstreren voor een socialer beleid van de Unie. De vijfhonderd 'euromarsers' die giste ren lopend en wandelend in de hoofstad aankwamen, werden door burgemees ter Patijn van Amsterdam verwelkomd. De activisten kwamen vooral uit Frankrijk, Duitsland en Spanje. De Duitsers kwamen per fiets. Voorzien van trommels, gitaren en picknickman den betraden ze het gemeentehuis. Patijn trakteerde de wandelaars op een glaasje fris. Een Fransman vroeg of Pa tijn iedere wandelaar niet duizend frank kon geven, maar daar ging de burgemeester wijselijk niet op in. Som mige wandelaars beklaagden zich bij de burgervader over het politieoptre den in Den Haag van woensdag toen ze gratis met de trein wilden. De politie sloeg toen op de demonstranten in, waarbij enkelen gewond raakten. Pa tijn kreeg een gebroken arm in het gips onder zijn neus geduwd. Mopperaar Een ander beklaagde zich over het gro te aantal agenten dat in Amsterdam aanwezig was om de wandelaars te be geleiden, terwijl een Spaanse vrouwhet maar niets vond dat Patijn geen bier serveerde. Niettemin steeg de populari teit van Patijn onder de buitenlanders snel en vroeg de grootste mopperaar om een handtekening. De burgemeester zei in zijn toespraakje begrip te hebben voor de eisen van de wandelaars dat er meer moet worden gedaan om de sociale problemen in Eu ropa te bestrijden, maar dat hij hen ver der niet kon helpen. Opvallend was het grote aantal vijftig plussers dat aan de Euromars had mee gedaan die 14 april in diverse landen was begonnen. Sommigen van hen wa ren vanuit Zuid-Spanje twee maanden - onderweg geweest. Bij één deelnemer waren de schoenzolen dan ook finaal versleten. De deelnemers aan de Euro mars overnachten in twee sporthallen. Behalve de 'euromarsers' grijpen diver se andere groeperingen de Eurotop aan om in Amsterdam te protesteren. Zo vernacht de politie morgen dat vijf tienduizend motorrijders bezit nemen van de wegen rond de hoofdstad. Zij de monstreren tegen de invoering van een faserijbewijs voor motorrijders en de maatregelen om de geluidsoverlast van motoren terug te dringen, ANP/GPD Advertentie (Advertentie) LANGE DELF 16 MIDDELBURG Minister Wijers van Economi sche Zaken wil uiterlijk maan dag van zijn elf betrokken colle ga-bewindslieden alle wetten en regelingen op tafel die door het Securitel-arrest mogelijk ongeldig zijn. De ministers die iets vergeten, gaan de zaak dan maar zelf uitleggen in de Kamer, zo heeft het O kabinet vastgesteld. Chirac, een rechtse gaullist. Op zijn wekelijkse persconfe rentie zei premier Kok gisteren dat er punten in het nieuwe EU- verdrag zijn waarover de ver schillende lidstaten het nog niet met elkaar eens zijn. De politie ke uitkomst is niet gegaran deerd, maar Kok houdt goede moed. „Er liggen nog echt open kwesties die op de top in onder handelingen tot een oplossing moeten komen. Maar wij gaan nu twee dagen voluit aan de slag." GPD zie ook pagina's 2 en 36 Het nieuwe mosselseizoen begint donderdag 17 juli, een week later dan gebruikelijk. De kwaliteit van de nieuwe oogst is nog ongewis. Voorzitter Louwerse van cle producentenorga nisatie Nederlandse mosselcultuur: „Daar valt op dit moment nog maar weinig van te zeggen, maar in 1 Q één week tijd kan het vleesgewicht flink toenemen." 9 O De voetballers van Go Ahead Eagles zijn, na de 4-0 overwin ning bij Cambuur Leeuwarden, dicht bij promotie naar de eredivisie. De Deventer ploeg, als figurant gestart in de nacompetitie, kan alleen nog door NEC worden fT achterhaald. feiten en meningen: 2; binnenland: 3; varia: 4; buitenland: 5; financiën en economie: 7; radio en televisie: 8 en 9; zeeland 13,15,16,17,19 en 21; reportage: 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35 en 36; vrije tijd: 37; bouwen en wonen: 38; tafel en trend: 39; we tenschap en techniek: 40; auto, motor en fiets: 41natuur: 43; sport: 45, 46 en 47. van onze redactie binnenland DEN HAAG - Ongeveer 582.000 huishoudens kunnen voor half september een koopkrachttoe slag via de huursubsidie tege moet zien. De toeslag bedraagt 100 gulden voor gezinnen en 50 gulden voor alleenstaanden. Het bedrag wordt alleen ver strekt aan personen onder de 05 jaar. Bejaarden krijgen per 1 juli een inkomensvoordeel door een extra belastingaftrek. Minister Melkert van Sociale Zaken heeft dit vrijdag bekend gemaakt. Het kabinet ging eer der dit jaar al akkoord met de koopkrachtmaatregelen Personen die op 31 december van dit jaar nog geen 65 zijn en die op enig moment tussen 1 juli vorig jaar en 1 juli dit jaar huur subsidie hebben ontvangen, krijgen eind juli een brief over de koopkrachttoeslag. Als hun bank- of gironummer bekend is in het huursubsidie bestand. dan wordt de toeslag eind juli op hun rekening over gemaakt. De overige huishou dens ontvangen bij de brief een antwoordkaart, waarop zij hun bank- of gironummer moeten invullen. Mensen die geen huursubsidie krijgen, maar wel een woonkos- tenloeslag ontvangen van de so ciale dienst (bijvoorbeeld om dat ze een eigen huis bezitten), komen ook in aanmerking voor een eenmalige toeslag. De ge meenten verstrekken die via de bijzondere bijstand. ANP Advertentie U wilt automatiser'mgsoplossingen in plaats van die eeuwige automatiseringsproblemen! De alerte, actieve en allround informatiseerders uit IJsselstein staan voor u klaar! Surf naar http://www.ksi.nl |CSI Of bel 030-6888244 I BUNSCHOTEN - Een mandje met 19.000 èn sieraden vinden en naar de politie brengen. Dat deed een 17-jarig meisje uit Nijkerk. Een winkelier had het mandje met daarin een tas op het dak van zijn auto gezet. Onderweg naar de bank kwam hij tot ontdekking dat hij had vergeten het mandje van het dak te halen. Het meisje kreeg van de eigenaar tien procent van de waarde. GPD (Advertentie) VERBRUCCETERMINALS 'familiedag' op zaterdag 28 juni! Zie de advertentie op pagina 5 (Advertentie) NIEUW IN GOES Ganzepoortstraat 25, Goes tel. 0113-232987 (Advertentie) 'n dijk van een krant De 8 713214 000019 (Advei'tentie) NOG DAGEN WACHTEN!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1997 | | pagina 1