D. J. van der Zaag nieuwe burgemeester van Goes Negen miljoen voor Axelse vlakte dagmenu... Politie op Walcheren pakt inbrekersbende Engelandvaarder Ubbink overleden iWerfvuilzak voor akantievierders Zoomweg (nog) geen concurrent PSD Slagzin Havenschap: aanleg industrieterrein begint over twee jaar ïpereformeerde gemeente trijgt voor het eerst in 60 jaar dominee Proefabonnement PZC zeeland ZATERDAG 3 APRIL 1993 van onze verslaggever GOES - Goes heeft een nieuwe burgemeester. Het is de 47-jarige drs D. J. van der Zaag (CDA), nu nog burge meester van het Overijsselse Vriezenveen. Van der Zaag stond nummer één op het lijstje van de Goese vertrou wenscommissie. De benoe ming gaat per 1 mei in. Voor de vacante burgemeester spost bestond veel belangstel ling. Er waren veertig sollici tanten, onder wie burgemees ter mr J. J. P. M. Asselbergs van Zierikzee. Van der Zaag is sinds 1984 bur gemeester van het ruim 18.000 inwoners tellende Vriezen veen. Eerder was hij zeven jaar burgemeester van de inmid dels heringedeelde gemeente Zuidhorn (7.000 inwoners) in de provincie Groningen. De nieuwe burgemeester van Goes studeerde economie aan de rijksuniversiteit in Gronin gen. Hij was vier jaar leraar in het voortgezet onderwijs (Ha vo/Atheneum). Van 1974 tot 1977 bekleedde hij een staf functie bij een economisch en technologisch adviesbureau in Assen. In diezelfde periode zat hij voor het CDA in de ge meenteraad van Groningen. Te Vriezenveen ziet men Van der Zaag ongaarne vertrek- Drs D. J. van der Zaag wordt de nieuwe burgemeester van Goes. foto Dinand Buisman ken. PvdA-wethouder A. En gels schetst de toekomstige burgemeester van Goes als een 'collegiaal bestuurder met oog voor de menselijke aspec ten'. Engels heeft vooral waar dering voor Van der Zaags kennis op het gebied van eco nomische zaken. „Op dat ter rein heeft hij aardige succesjes geboekt." In Vriezenveen beheert Van der Zaag een aanzienlijk aan tal portefeuilles: coördinatie en algemeen bestuurlijke za ken: voorlichting en inspraak: openbare orde en veiligheid; economische zaken en werk gelegenheid; externe contac ten en intergemeentelijke za ken; personeelszaken en orga nisatie; automatisering; volksgezondheid. Wat dat be treft zal hij in Goes flink wat gas moeten terugnemen. De Goese raad - zo werd ook nog eens duidelijk in de profiel schets vastgelegd - wil geen burgemeester die zich met po litiek gevoelige zaken bezig houdt. Daarmee heeft Van der Zaag echter 'geen problemen'. Hij beschouwt Goes als een 'schit terende. vitale gemeente met uitstraling, waaraan ik graag mijn krachten wil geven.' De Goese gemeenteraad ver welkomt Van der Zaag - hij stond niet voor niets als eerste op de voordracht - met open armen. Alle fractievoorzitters (van uiterst links tot klein rechts) reageerden vrijdag middag met grote instemming op de benoeming. Ze denken met Van der Zaag een dynami sche burgemeester in huis te hebben gehaald die beschikt over een grote bestuurlijke er varing, veel betrokkenheid, daadkracht èn gevoel voor hu mor. De nieuwe burgemeester van Goes (getrouwd en drie kinde ren) wordt begin mei officieel geïnstalleerd. Bijna een jaar lang werd de burgemeesters functie van Goes waargeno men door oud-burgemeester H. Flik van Nieuwegein. De vo rige burgemeester van Goes, mr T. R. Seinstra. haakte in april '92 af na een vertrou wenscrisis binnen het college. Seinstra werd in december vo rig jaar door minister Dales van Binnenlandse Zaken ont slagen. van onze verslaggever MIDDELBURG - Met de aan houding van acht inbrekers, veertien helers en vier personen die verdacht worden van ver duistering heeft de politie in het district Walcheren 33 zaken op gelost, waarvan vijf snelkra- ken. De totale waarde van de ge stolen goederen bedraagt 120.000 gulden. De schade aan de panden was 15.000 gulden. Bij de helers werden spullen te ruggevonden ter waarde van 60.000 gulden. Drie van de vier hoofdverdachten zitten nog vast. Eén moest wegens cellen tekort worden vrijgelaten. De politie Walcheren, die met een team van zestien man onder zoek verrichte, hield begin maart vier inbrekers en vier he lers aan na een reeks huiszoekin gen in de gemeenten Middel burg. Vlissingen. Borsele en het Brabantse Beek en Donk. Medio maart werden nog eens achttien mensen aangehouden. Uit het onderzoek bleek dat de aange houden inbrekers zich in wisse lende samenstelling hebben schuldig gemaakt aan 28 inbra ken en vijf snelkraken. Eén van die snelkraken werd gepleegd bij een fotozaak in Middelharnis. De inbrekers hadden het vooral gemunt op (dure) gereedschap pen. Zij braken onder meer in in een woning in Arnemuiden. Ka- pelle, bedrijfspanden in Middel burg en in een fietsenzaak. De buit bestond onder meer uit twee aanhangers, computers, printers, faxen, tuinstoelen, tien fietsen, stoomreinigers, slijptol len en zaagmachines. De terug gevonden spullen zijn inmiddels teruggegeven aan de eigenaren. Een aantal spullen werd zelfs op bestelling van de helers gepikt. De inbrekers gingen ook afper sing niet uit de weg. In één geval werd met geweld de voordeur van een woning ingetrapt, waar na een echtpaar onder dreiging van geweld werd gesommeerd geld af te geven. R. W. S. (22). S. R. B. (26) uit Mid delburg en R. van D. (26) uit Vlis singen zitten nog vast in over het land verspreide Huizen van Be waring. De 26-jarige E. van D. uit Vlissingen moest wegens cellen tekort worden vrijgelaten. De overige verdachten, zijn na ver hoor of na enkele dagen cel. naar huis gestuurd. In een enkel geval besloot justitie een verdachte niet in voorlopige hechtenis te nemen, omdat ze onvoldoende reden zag. Na onderzoek werd verder een cassière van een Vlissingse su permarkt aangehouden. De vrouw had drie kennissen van haar boodschappen laten doen in de winkel, waarvan maar een deel bij haar werd afgerekend. De buit bedroeg vijfduizend gul den. Vandalen tillen volle glasbak op ZIERIKZEE - Onbekenden hebben in de nacht van donder dag op vrijdag de overvolle glasbak aan de Beddeweeg in Zierikzee opgetild. Een grote hoeveelheid lege flessen be landde daardoor op straat. Medewerkers van de gemeente werden uit hun bed gehaald om de scherven op te ruimen, zodat de glasravage niet nog erger zou worden. Vanmiddag in de Sint Baafskerk Aardenburg: 40 jaar Matthaus Passion van de Nederlandse Bachvereniging Morgen in de Schoone Waardin bij Omroep Zeeland vanaf 11.00 uur: de integrale registratie van dit jubileumconcert Op alle radio's in Zeeland van onze verslaggeefster VLISSINGEN - De oud-Enge landvaarder en geheim agent Johan Bernard (Ben) Ubbink is woensdag op 71-jarige leeftijd in Vlissingen overleden. De voormalig verzetsman was de laatste drie jaar van zijn leven ernstig ziek. Ubbink was één van de weinige geheim agenten die tijdens het Englandspiel ge durende de Tweede Wereldoor log wist te ontsnappen uit han den van de Duitsers. Ubbink werd op 22 mei 1921 ge boren in Doesburg. Hij volgde een studie aan de Zeevaart school te Delftzijl. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Ub bink Engelandvaarder via Rus land en India. Als luitenant van de Koninklijke Marine werd hij tegen het einde van 1942 als één van de laatste geheim agenten naar Nederland gezonden. Hij viel echter in handen van de Duitse Sicherheitsdienst en werd opgesloten in een klooster bij Haaren in Tilburg. Daar ont dekte hij dat de Duitsers op de hoogte bleken van de gealliëer- de plannen en dat alle uit Enge land gezonden spionnen vast za ten. Samen met wijlen Piet Dourlein uit Veere wist Ubbink in 1943 te ontsnappen naar Zwitserland, vanwaar hij Londen waarschuw de. Toen hij in 1944 in Engeland terugkeerde werd hij door toe doen van valse Duitse informa tie aangezien voor Duitse spion en gevangen gezet. Pas na tus senkomst van Prins Bernard kwamen Ubbink en Dourlein weer vrij. Sindsdien onderhield Ubbink goede contacten met het koningshuis. Na de oorlog werkte Ubbink op diverse plaatsen in het Verre- en Midden-Oosten als districtsma nager van de Koninklijke NedL- loyd Groep en als honorair con sul der Nederlanden. Sinds zijn pensionering woonde hij in Vlis singen. Ubbink was bescherm heer van het Genootschap van Engelandvaarders en was dra ger van de Bronzen Leeuw, het Kruis van Verdienste en het Ver- zetsherdenkingskruis. De crematie vindt dinsdag 6 april plaats om 13.00 uur in het crematorium in Middelburg. Jongen onder bus ZIERIKZEE - De 14-jarige B. uit Zierikzee kwam vrijdagmorgen door onbekende oorzaak met zijn benen onder een rijdende bus van de ZWN terecht. Dit ge beurde bij het busstation aan de Grachtweg in Zierikzee. De jon gen moest voor een operatie aan zijn enkel worden overgebracht naar het Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis in Zierikzee. Goedgeluimd, was-ie vrij dag. Hij ivas 1 april nergens ingetrapt en bovendien had hij juist de hand weten te leg gen op wel erg goedkope cas settebandjes van een Japan se multinational. Toen hij het wikkel opende, tuitte hij zelfs de lippen voor een vro lijk wijsje. Een kleurrijk for muliertje blokletterde: Win een reis naar Florida en het Kennedy Space Center. In geen van beide ivas hij ooit geiveest, dus daar had hij wel trek in. Maar de fabrikant verlang de ivel enige inspanning van de aspirant-globetrotter. De inzender diende een slagzin af te maken: 'Ik ben 'ready for lift-off with (naam pro ducent) omdat...' Hij heeft zich er de hele mid dag het hoofd over gebro ken. Na veel hangen en wur gen kwam de verlossende strofe er toch: '...omdat, ik trappen lopen zo onhandig vind'. Die vondst, tetterde hij, zou zonder twijfel goed zijn voor een vliegticket naar Miami. Maar de overwinningsroes eindigde snel. Toen hij het ivedstrijdformuliertje in een enveloppe wilde schuiven, viel hem pas de cruciale me dedeling op: inzenden vóór 31 augustus 1992. Geen wonder dat die band jes zó goedkoop waren! an onze verslaggever IERNEUZEN - Het Haven- chap Terneuzen heeft voor een erdere ontsluiting van het toe- ;omstige industrieterrein Au- richepolder/Axelse Vlakte het og laten vallen op dertig hec- are grond ten zuiden van het ledrijfsterrein dat vorig jaar in «bruik werd genomen. Het Ha anschap raamt de kosten van iel project op negen miljoen lulden en gaat er vanuit dat het lanologisch mogelijk is om iver twee jaar met de aanleg te Kginnen. mor de verdere herinrichting an de Autrichepolder/Axelse nakte hebben we een structuur- isie laten opstellen die woens- jag wordt voorgelegd aan de bad van bestuur van het Haven- chap", verklaart voorzitter j. J. P. Bruinooge van het Ha- jenschap Terneuzen. „Aanlei- Bng voor de studie was de aan wijzing van het gebied als indus- rieterrein in het kader van het flan van Aanpak en het feit dat et Havenschap momenteel te weinig aan het water gelegen in dustrieterrein tot zijn beschik king heeft." Uit de structuurvisie blijkt dat een verdere ontwikkeling van de Axelse Vlakte/Autrichepolder het beste kan worden uitge voerd aan de zuidzijde van het bedrijfsterrein dat in de noord westelijke hoek van de Axelse Vlakte ligt. Hoofd technische dienst ing A. F. Kruisifikx van het Havenschap: „Op langere termijn hebben we de ontslui ting van een gebied van 95 hec tare op het oog. Maar in eerste instantie willen we ons beperken tot het aanleggen van een indus triegebied aan de zuidzijde van het terrein waar Outokumpu ligt. Die nieuwe locatie heeft on der meer als voordeel dat we de te ontwikkelen infrastructuur kunnen aansluiten op de be staande rail- en wegverbindin gen in het aangrenzende be drijfsterrein." Het Havenschap raamt de kos ten voor het aanleggen van het nieuwe industrieterrein op ruim negen miljoen gulden. Het Ha- fran onze verslaggeefster IDDELBURG - De bezoekers ^an stranden, jachthavens en ampings krijgen deze zomer ïeeland-schoon-zakken' uitge- eikt. De zakken zijn bedoeld het eigen afval mee naar huis te nemen. Deze actie van de provincie Zeeland moet de ver breiding van 'het irritante pro bleem' zwerfvuil in steden, langs waterkanten en in recrea tiegebieden tegengaan. !üe stichting Nederland Schoon rverzorgt de uitvoering van de ac- Bnp Vnlcrf>ne r)p Qtir-htinrr snrtp- VAARDE - Voor het eerst sinds het ontstaan, zestig jaar gele- flen, krijgt de gereformeerde ge- ineente van Waarde een predi kant. De 66-jarige ds. Th. van Stuijvenberg van de gemeente Iddelburg-centrum (Segeer- Iraatkerk) heeft een beroep ingenomen. De gemeente in 'aarde telt 425 leden van wie er belijdend lidmaat zijn. pe Gereformeerde Gemeenten n Nederland en Noord-Amerika npen al jaren met een groot fcredikan ten tekort. Het kerkge- venschap wil dat geld bij elkaar brengen door de financiële steun van de provincie en de rijksover heid in te roepen. De negen mil joen gulden is onder meer be stemd voor het verwerven van landbouwgrond, het aanleggen van een slibstortplaats en het aanbrengen van nutsvoorzienin gen. Verder is het de bedoeling ten westen van de CVI-stort- plaats een schuine insteekhaven aan te leggen met een totale ka- de-lengte van 750 meter. Het Havenschap wil bovendien in het Kanaal van Gent naar Terneuzen de bocht tussen Sluiskil en Sas van Gent verbre den Kruisifikx: „Als die bocht- verbreding er komt kunnen ook vierbaksduwstellen door het Kanaal varen. Het doorgaan van de werkzaamheden hangt ech ter af van de plannen van de Bel gische en Nederlandse overhe den. Want wanneer die besluiten het hele Kanaal te verbreden is onze bochtverbreding natuur lijk overbodig." Kruisifikx geeft aan dat het be gin 1995 planologisch mogelijk zal zijn het gebied van 30 hectare als industrieterrein in te richten. „Maar als voorbereiding op het nieuwe bedrijventerrein moet eerst worden uitgezocht welke gevolgen die plannen hebben voor het gebied Axelse Vlakte/ Autrichepolder", zegt Kruisi fikx. „Bovendien dient de ge meente Sas van Gent gelijktij dig het bestemmingsplan voor het nieuwe bedrijfsterrein aan te passen. Daarna kunnen we aan de slag gaan. Dat doen we echter alleen als er bedrijven zijn die zich in het gebied willen vesti gen." ren de zakken meer effect dan de plaatsing van immer meer afval bakken op recreatieplaatsen. Vakantievierders kunnen ook eigen ideeën om rondslingerend afval tegen te gaan indienen, en maken dan kans op een prijs. Met de financiering van het pro ject is de provincie nog doende, maar gemeenten en waterschap pen hoeven niets bij te dragen, schrijft de provincie in een brief aan deze overheden. Wel wordt hen gevraagd, mee te werken aan vergunningen, publiciteit en eventuele hand- en spandien sten ten bate van de organisatie. nootschap telt 161 gemeenten, bediend door slechts 49 predi kanten. Niet minder dan 113 ge meenten zijn vacant. Het leden tal bedraagt 87.703, van wie er 46.251 belijdend lidmaat zijn. Door het vertrek van ds Van Stuijvenberg hebben de acht ge reformeerde gemeenten op Wal cheren binnenkort niet één do minee meer. Onlangs nam na melijk ds C. Harinck uit Oostka- pelle een beroep aan naar de ge reformeerde gemeente in Hou ten. van onze verslaggever RILLAND-BATH - De op 4 maart geopen de Zoomweg-zuid heeft tot nu toe minder invloed op het passagiersaanbod voor de veerdienst Kruiningen-Perkpolder dan verwacht. Het lijkt er zelfs op dat de nieuwe weg extra vervoer voor de veer dienst oplevert: de tendens van dalende aantallen passagiers die zich in januari en februari manifesteerde, werd na de opening van de Zoomweg-zuid omgebo gen. In haar begroting had de PSD rekening gehouden met een terugloop van 30 pro cent op de lijn Kruiningen-Perkpolder als gevolg van de opening van de Zoomweg- zuid, die een verbinding vormt tussen de A 58 bij Rilland-Bath en de Liefkenshoek- tunnel bij Antwerpen. Het passagiersaan bod op Kruiningen-Perkpolder liep overi gens al wat terug toen de Liefkenshoek- tunnel werd geopend. Na de opening van de Zoomweg-zuid was de daling duidelij ker. Volgens een woordvoeder van de veer dienst is het rijkelijk vroeg om nu al con clusies te trekken over de gevolgen van de Zoomweg-zuid voor de veerdienst. De nieuwe weg is krap een maand geleden ge opend. Op- en neergaande tendensen in de economie en de toerisische drukte kun nen het beeld nog volledig veranderen. In januari vervoerde de PSD op de lijn Kruiningen-Perkpolder in totaal 12,4 pro cent minder eenheden dan in de maand januari 1992. In februari lag het aantal ver voerde eenheden 15,3 procent lager dan in februari 1992. Maar in maart, dus na de opening van de Zoomweg-zuid, werd die Op de foto is een deel van de Zoomweg-zuid te zien, op de plaats waar in België nog werkzaamheden (onder meer aanleg viaducten) moeten worden uitgevoerd. Het verkeer op de Zoomweg heeft daar nauwelijks hinder van, omdat het over vier stroken wordt omgeleid. Het kanaal op de foto is de Schelde-Rijn-verbinding. Daarachter het fabriekscomplex van BASF in Antwerpen en op de achtergrond de Schelde, ter hoogte van de bocht bij Bath. foto Guide Coolens negatieve tendens juist afgevlakt. Toen vervoerde de PSD op de lijn Kruiningen- Perkpolder 'slechts' 6,1 procent minder eenheden dan in maart 1992. Een ander opvallend verschijnsel is het verschil in aanbod vanuit Perkpolder en vanuit Kruiningen. Vergeleken met maart 1992 vervoerde de PSD in de richting Kruiningen-Perkpol der 7,5 procent minder eenheden; in om gekeerde richting - Perkpolder-Kruinin- gen - 4,8 procent minder. Daaruit valt af te leiden dat Zeeuws- vlaamse reizigers richting midden en noord-Zeeland vaker de boot in plaats van de Zoomweg nemen en reizigers uit mid den- en noord-Zeeland daarentegen juist vaker van de nieuwe verbinding gebruik maken. Postcode:Plaats:l Handtekening: In enveloppe zonder postzegel zenden naar PZC, afdeling abonnementen Antwoordnummer 123 4380 VB Vlissingen Bellen gaat sneller! 01 184 84216 Trijs per dag bij een kwartaal abonnement li De PZC, 'n dijk van een krant vier weken de PZC voor 13,- (éénmalig binnen zes maanden)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1993 | | pagina 11