Vlissings Concertgebouw terug Veere in de clinch met verzekeraar zz Meer geld voor Nederlandse les aan asielzoekers Raad Domburg staat voor aantal moeilijke keuzen Nieuw theater in oud pand met een levendige geschiedenis Schatduiken in Oostburg UW VOORDEEL SLAGER Slagerij Nieuwenhuijse van onze verslaggever VL1SSINGEN - Het oude Con certgebouw in Vlissingen her leeft vanaf juni volgend jaar. Zo'n twintig jaar na de over name van het Concertgebouw door de Pinkstergemeente krijgt het monumentale pand aan de Emmastraat weer een theaterfunctie. De eerste bouwvakker moet nog in de voormalige Pinksterkapel worden gesignaleerd, maar de plannen voor de verbouwing tot multifunctionele ruimte zijn vrijwel klaar. „Als ze eenmaal beginnen", zegt de toekomstige exploitant A. Weststrate, ook eigenaar van de Alhambra-bioscoop in Vlissingen. ..dan gaat het snel. De ruimtes zijn er al in grote lij nen en we hebben tot eind mei. begin juni nog even de tijd." Het voormalige Concertge bouw gaat ook weer Concertge bouw heten. ..'We gaan naar het Concertgebouw', wordt straks weer in Vlissingen ge zegd". stelt Weststrate vol en thousiasme De gemeente Vlissingen heeft in het contract met de Exploi tatiemaatschappij Arsenaal bv laten vastleggen dat zij jaar lijks minimaal vijftig dagdelen afneemt. Voor theatervoorstel lingen. Kleinkunst. Panto mime. Volkscultuur. Dans. Voordrachtskunst. Jeugdthea ter En zo mogelijk, afhankelijk van de akoestiek in de zaal, koor- en kamermuziek. De vijf tig dagdelen liggen vast. „Als het goed loopt", verklaart wet houder L. C Poppe-de Looff, „kunnen het er ook meer wor den. Vijftig dagen is de onder grens." Speels Weststrate moet het Concert gebouw de andere dagen draai ende houden Hij heeft er alle vertrouwen in. ,,'t Wordt een multifunctionele ruimte", legt hij uit. ..De 350 theaterstoelen kunnen er zo uit en dan hebben we een vlakke vloer. Het nieuwe Concertgebouw is voor honderd-en-één dingen te ge bruiken Congressen. Vergade ringen. Feestavonden. Uitvoe ringen van muziekverenigin gen. In Vlissingen is er wat be treft zalenaccommodatie niet zoveel. We zullen er in elk geval speels mee omgaan." Vlissingen heeft, na de teloor gang van het Concertgebouw, nooit een goede theateraccom modatie gehad. Het Vestzak theater, de naam zegt het al, is erg klein. „We kunnen er som mige voorstellingen niet meer houden", vertelt Poppe-De Looff, „omdat we zoveel men sen de deur moeten wijzen. Dat kunnen we niet meer maken." Andere voorzieningen die voor theatervoorstellingen werden en/of worden gebruikt, zijn in Vlissingen de grote zaal van ho tel Britannia en het Schelde- kwartier. Een nadeel van het Scheldekwartier is dat de zaal niet oploopt. Dat kijkt niet lek ker. Omdat Vlissingen geen grotere theateraccommodatie heeft, zoals Middelburg, heeft de ge meente niet veel geld voor theaterprodukties uitgetrok ken. Op de begroting voor 1993 staat 100.000 gulden. Gedeeld door het aantal af te nemen dagdelen komt dat neer op 2.000 gulden per voorstelling. „We moeten bezien of we daar mee uitkomen", oordeelt Pop pe-De Looff. „We gaan er van uit dat er produkties worden geprogrammeerd die 8.000 a 10.000 gulden kosten De kaart verkoop levert nog geld op. Het is misschien mogelijk met 100.000 gulden rond te komen." De programmering zal met Middelburg worden afge stemd. 'We gaan naar het Concertge bouw'. moet volgens exploi- Oud-exploilant van het Con certgebouw J. Ots schenkt een borreltje in, terwijl zijn opvol ger J. van Loon - Óme Jan - en kelner J. C. Hokke toekijken (vrnl). foto J. C. Hokke tant Weststrate in Vlissingen weer een gevleugelde uit spraak worden. Dat was het tot ver in de jaren zestig. Het Vlis sings Concertgebouw aan de Emmastraat heeft vanaf het einde van de negentiende eeuw een belangrijke plaats ingeno men in het maatschappelijk le ven. W. Stofkoper was in 1904 beheerder. J. Ots verkocht het pand in 1960 aan de Heineken Brouwerij, waarna J. van Loon (Ome Jan) het Concertgebouw exploiteerde. De Pinksterge meente nam het eind jaren zes tig over, om het begin dit jaar te verkopen aan de Exploita tiemaatschappij Arsenaal bv. Het verenigingsleven in Vlis singen heeft zich tientallen ja ren in het Concertgebouw ge concentreerd. Toneel-, muziek -. gymnastiek-, speeltuin- en buurtverenigingen hielden er elk jaar twee uitvoeringen. „Er waren in de jaren vijftig in Vlis singen vijftig verenigingen", weet oud-kelner J. C. Hokke. ,.'s Winters gaven die voorstel lingen en 's zomers werd er ge danst op juke box-muziek." Hokke werkte onder Ots als op roepkracht in het Concertge bouw. 's avonds en 's nachts. Hij was overdag op De Schelde en later op de veerdienst Vlis- singen-Breskens te vinden. In 1960 kwam hij in vaste dienst bij Van Loon. De Heineken Brouwerij liet het Concertgebouw grondig ver bouwen. De entree en de koffie kamer werden vergroot. Met het verenigingsleven ging het inmiddels bergafwaarts, dank zij de televisie. Van Loon begon antiek- en inboedelveilingen. Hij haalde ook bekende arties ten. onder wie Rita Corita. An- dré van Duin en Peter Koele- wijn, naar Vlissingen. En later de popgroepen. Golden Ear ring. Cuby and the Blizzards. Q65. The Motions. En zelfs Pink Floyd. „Met de Golden Earring waren er duizend man binnen", herinnert Hokke zich. „De muziek was vooral hard. Ik heb er een beetje dooiheid van overgehouden." Oudere Vlis- singers spreken hem nog steeds aan op de tijden van wel eer. Het Concertgebouw was een begrip en zal dat. als de voortekenen niet bedriegen, weer worden. VEERE - De gemeente Veere ligt overhoop met de verzeke ringsmaatschappij De Zwol- sche Algemene <ZA). Het con flict gaat over de uitbetaling van verzekeringsgelden voor het in 1987 afgebrande koets huis op het landgoed Welgele gen in Serooskerke. Veere liep destijds een gedeelte van de verzekeringsuitkering mis, omdat het pand onderver- zekerd was. Dat bedrag, 96.400 gulden, probeert de gemeente te verhalen op de aansprakelijk heidsverzekering van de per soon die de brand heeft veroor zaakt, Diens verzekeringsmaat schappij ZA wil echter maar 50.000 gulden betalen. De zaak sleept al'meer dan vijf jaar. Op 2 oktober 1987 brandde het koetshuis af. vlak voor het zou worden gerestaureerd. Ie mand had een vuurtje gestookt om zich te warmen, maar bij het verlaten van het pand smeulde dat nog. Het pand brandde tot de grond toe af. Een schade-ex pert concludeerde dat de ge meente was onderverzekerd. Om toch de totale schade ver goed te krijgen besloot Veere de dader, die inmiddels was ge pakt, aansprakelijk te stellen. De ZA weigerde aanvankelijk de gemeente Veere als partij te er kennen. Veere diende een klacht in bij de Raad van Toezicht op BlIRG H-HAAMTEDE - Door een verhoging van de subsidie van het ministerie van onder wijs en wetenschappen kan in het asielzoekerscentrum in Burgh-Haamstede binnenkort een tweede groep asielzoekers meedoen aan de cursus Neder lands, die gegeven wordt door medewerkers van het regionaal educatief centrum voor volwas senen (REC) in Goes. In september is het REC met een eerste groep van twaalf deelne mers begonnen. Veel meer asiel zoekers wilden wat Nederlands leren. Voor een tweede groep had het REC evenwel geen geld. Het ministerie had er geen geld voor beschikbaar gesteld, om dat het aantal niet-Nederlands- sprekenden in de regio was ge teld voordat het AZC in Burgh- Haamstede werd ingericht. De gemeente Westerschouwen, het REC en het AZC hebben de ambtenaren op de komst van de 270 asielzoekers geattendeerd. Onlangs berichtte het ministe rie van onderwijs, dat het 40.000 gulden extra beschikbaar stelt voor basiseducatie aan allochto ne volwassenen in de regio Daarmee kan het REC in het AZC een tweede cursus begin nen. De directeur van het REC. J Roovers. is blij dat de 'inhaal slag' nu gemaakt kan worden. Hij spreekt overigens over een eerste aanzet. Graag zou het REC nog meer geld krijgen voor cursussen aan buitenlanders. In het AZC voorzien ze in een enor me behoefte. Omdat de cursus maar drie maanden duurt en er soms we gens verhuizing plaatsen vrijko men. is er een voordurend ver loop in deelnemers. Maar dat wil niet zeggen dat er voldoende ruimte is „Er is ontzettend veel belangstelling", bevestigt de ad junct-directeur van het AZC, J. Burger „De mensen staan er en thousiast voor in de rij." Gezien de wachtlijst valt het vol gens de directeur van het REC niet mee te bepalen wie aan de cursus mag meedoen en wie nog even moet wachten. De selectie maken het REC en het AZC in samenspraak, en die is onder an dere afhankelijk van de ver wachting hoelang de asielzoe kers in het AZC zullen blijven In het AZC geven niet alleen de beroepskrachten van het REC. maar ook vrijwilligers les in de Nederlandse taal en - en passant - de Nederlandse cultuur. Die twee groepen docenten werken elkaar niet tegen of langs elkaar heen. zeggen zowel de directeur van het REC als van het AZC De vrijwilligers werken doorgaans met individuele asielzoekers en bereiden de cursisten op de cur sus voor. Bovendien werken ze met methodes die aansluiten bij die van het REC. het Schadeverzekeringsbedrijf. Die stelde de gemeente op 6 ok tober 1992 in het gelijk. De ZA stelt nu voor de zaak te schikken door 50.000 gulden uit te keren. Schade hoger Daar is Veere niet tevreden mee, meldt L. Jasperse, hoofd finan ciën. Niet alleen ligt de schade die de gemeente heeft geleden ruim 40.000 gulden hoger, ook de kosten voor rechtbijstand be dragen inmiddels al 30.000 gul den. Daarbij schat Jasperse het renteverlies op ongeveer 29.000 gulden. De gemeenteraadsleden zullen zich in de commissie alge meen bestuurlijke zaken en fi nanciën beraden over de stap pen die Veere nu moet nemen. Jasperse wil zich daarover nog niet uitlaten. „Het is gevaarlijk nu al opening van zaken te ge ven. De tegenpartij krijgt dan kennis van bepaalde zaken en dat kan ons mogelijk schaden." Een verdere procedure houdt voor de gemeente het risico in dat ze in het ongelijk wordt ge steld of dat de uiteindelijke ver zekeringsuitbetaling niet hoger uitvalt dan de gemaakte kosten, waarmee het doel ook niet is be reikt. „Er is nu 50.000 gulden ge boden", zegt Jasperse. „Willen we het onderste uit de kan halen, dan moeten we er rekening mee houden dat we het bekende dek sel op onze neus krijgen." De commissie ABZF vergadert op 6 januari om 16.00 uur in de gemeentesecretarie. Triomfantelijk bracht. erden de opgedoken 'schatten' aan de kant ge- foto Camile Schelstraete OOSTBURG - Het schatduiken in het overdekte zwembad De Veer- hoek in Oostburg trok maandagmiddag bijna 150 deelnemers. Eerst mochten de zes- tot en met negen-jarigen drie keer schatten opdui ken en daarna waren de kinderen tot en met twaalf'jaar aan de beurt. Iedere groep ging drie keer te water om stuivers, dubbeltjes, kwar tjes en guldens van de bodem te rapen. In totaal werd er 75 gulden in het water gegooid. Vandaag, dinsdag, vindt in het sportcomplex De Veerhoek de sport- en spelinstuif plaats voor kinderen van zes tot en met negen jaar. Woensdag worden de activiteiten voor dit jaar afge sloten met een sport- en spelinstuif voor de jeugd tot en met twaalf jaar. van onze verslaggever DOMBURG - De raad van Dom burg kan kiezen: een aantal in vesteringen voor 1993 schrap pen of de voorstellen voor be lastingverhoging overnemen. Als de gemeenteraad afwijkt van het collegevoorstel, dat uit gaat van een belastingverho ging met vier procent en een stijging van de riool- en reini gingsheffing met respectieve lijk tien en tw intig procent, kan de investeringslijst voor 1993 niet gehaald worden. Tijdens de raadsvergadering op 17 december bleek dat de ge meenteraad het belastingplan niet overnam. De Christelijke Groepering (CG> stelde voor de belastingen en retributies met drie procent te verhogen en de welzijnssubsidies met drie pro cent te verlagen. De PvdA wilde niet verder gaan dan een verho ging met 2,5 procent. Het colle gevoorstel ging uit van vier pro cent. Keuze Volgens het college van b en w brengt het plan van de CG ruim 63.000 gulden minder op. Als het voorstel van de PvdA wordt overgenomen ontvangt Dom burg 76.000 minder. Beide plan nen hebben gevolgen voor de post onvoorzien Verlaging van de subsidies is juridisch met haalbaar Verenigingen moeten ruimschoots vantevoren op de hoogte worden gesteld van een verlaging. B en w zijn wel bereid in de loop van '93 de verordening ter discussie te stellen. Burge meester'en wethouders nemen een aantal voorstellen van de PvdA wel over. De belasting minder verhogen dan het collegevoorstel, heeft tot gevolg dat investeringen ge schrapt of uitgesteld moeten worden. De raad kan kiezen uit. inrichting Vronesteijn fase 2, herinrichting Lantsheerstraat. uitbreiding bergingsriool en uit breiding begraafplaats Oostka- pelle. De gemeenteraad vergadert vandaag (dinsdag) vanaf 16 uur verder over de begroting voor 1993. AALSMEERGRACHT 27 720 zw Azoren nr Long Beach. ALSTERN 2 1 verv. te Holmsund; ALSYTA SMITS 26 90 zw Brest nr Gemlik; AN DROMEDA 27 te Rotterdam. ANI TA SMITS 27 150 w Gibraltar nr No- vorossisk; ANJELIERSGRACHT 28 vn Gladstone nr Rotterdam: APOL- LOGRACHT 28 vn Yokohama nr Bnsbane. ASSI SCAN LINK 27 te Rotterdam. BAKENGRACHT 27 5 nw Skagen nr Pasajes. BALTIC LINK 26 160 nw Jeddah nr Damman; BALTTV SUN 5/1 verw te New Bruns wick; BARENTZGRACHT 28 150 wzw Casablanca nr Cadiz. BAS- TIAAN BROERE 28 thv Channel lv nr Barreiro. BEURSGRACHT 27 300 nw Madeira nr Philadelphia, BE RING SEA 31 verw te Belfast; BIC- KERSGRACHT 26 50 w Esbjerg nr Moss; BLACK SEA 28 te Heroya; BLOEMGRACHT 27 25 n Bejaia nr Algeria; BONTEGRACHT 27 1730 ono Grand Bahamas nr Tampico; BROUWERSGRACHT 27 40 zo Ska gen nr Kokkola; BUMI JAYA 27 150 nw Aden nr Damman, CARINA SMITS 28 verw te Dampier. CEMIL- LE 1/1 verw te Moerdijk CLARISSA 27 te rede Laayoune. COMBITRA- DER 30 verw te Willemstad. CON STANCE 27 90 zw Bermuda nr Ports mouth. CORAL SEA 28 te rede Vent- spils: DOCKEXPRESS 26 vn Man- zanillo nr Nagoya; DOCKEX- PRESS-20 28 400 nw Azoren nr New- ington; DORDTSEBANK 27 vn Rot terdam nr Vlissingen, DUTCH EN GINEER 27 vn Rotterdam nr Terneuzen; DUTCH MATE 26 80 z Split nr Venetie; EENDRACHT 26 te Las Palmas. F AIRLIFT 28 200 zzw Luanda nr Port Harcourf; FAITH 26 40 wzw Malaga nr Antwerpen. HEEMSKERCK 27 45 nw Dakar nr Zeebrugge, HEEMSKERK GRACHT 27 290 zzw Cabo Verde nr Chatham, HEERENGRACHT 28 pass Gibraltar nr Genua; HUMBER- GRACHT 26 te Rauma; ICE CRYSTAL 30 verw te Rochester. IN DEPENDENT ACCORD 29 verw te Antwerpen. JACOBUS BROERE 28 te Leixoes; JESSICA 27 thv Cape Bengut nr Algiers. JO ELM 26 24 z Mona Island nr Puerto Cruz, JO MA PLE 28 te Soyo. JO OAK 29 verw te Guaymas; KEIZERSGRACHT 27 75 n Annaba nr Napels; KIELGRACHT 26 150 o New Foundland nr Liver pool: KLIPPERGRACHT 27 te Vo los; LEMMERGRACHT 27 te rede Manna di Carrara. LENIE 27 te Rot terdam; LEVANTGRACHT 27 te re de San Cipnan. LIJNBAANS GRACHT 27 vn Recife nr Santos: MAGDALENA 30 verw te Ventspils. MAJESTIC 28 te Mersin. MANGEN Bezwaren tegen nieuwbouwplan in Oost-Souburg van onze verslaggever OOST-SOUBURG - Tegen het nieuwbouwplan voor zes koop woningen achter de Zuiderzee straat in Oost-Souburg zijn tien bezwaarschriften binnengeko men bij de gemeente Vlissingen. Ze hebben bijna allemaal be trekking op de ontsluiting van het gebied. Slechts één inspre ker keert zich tegen de nieuw bouw op zich. De nieuwbouw is gepland op de groenstrook achter de Zuider zee- en Zwartezeestraat. Op het terrein heeft een houten school gebouw gestaan, waarin de voor malige kleuterschool De Kubus was gevestigd. Dat pandje is ge sloopt. In Oost-Souburg is wei nig ruimte voor nieuwbouw. Vandaar dat het Vlissingse col lege van b en w dat stukje grond wil benutten. De Gelderse Bouw- en Vastgoedmaatschap pij (GBV) heeft zich gemeld ais projectontwikkelaar voor zes twee-onder-één-kapwoningen van het type Haeghenburg II. Het bouwplan stuit op weinig bezwaren, de ontsluiting van het gebied des te meer. Die is voor zien aan de Zuiderzeestraat, waar momenteel een voetpad ligt. Insprekers vinden de toe gang te smal. Ze pleiten voor een entree aan de kant van de Zwar tezeestraat, want daar is meer ruimte. De ambtenaren die het college van b en w moeten advi seren, wijzen de suggestie om fi nanciële redenen af. Een ontslui- tingsweg vanaf de Zwartezee straat kost 100.000 gulden meer. De nieuwbouwhuizen zouden bij een keuze voor die oplossing te duur worden. Het college van b en w neemt be gin januari een besluit over de bezwaarschriften, waarna het laatste woord is aan de gemeen teraad. De raadscommissie ruimtelijke ordening vergadert er woensdagavond 13 januari over. Meisje gewond bij slippartij SINT ANNAAND - Een inwoner van Sint Annaland is maandag morgen door gladheid met zijn auto van de weg geraakt en over de kop geslagen. Zijn dochtertje raakte bij het ongeluk gewond en werd naar het ziekenhuis ge bracht. Het ongeluk gebeurde rond half negen 's ochtends op de Bram Groenewegeweg. De wagen maakte ter hoogte van de Kleine Dijk een slinger, gleed van de weg en sloeg over de kop De auto raakte geheel vernield. Be stuurder H. bleef zelf ongedeerd. 3/1 verw te Mauritius: MIGH SERVANT-1 27 100 ozo Porto AltËI nr Recife MIRABELLA 28 F Straat van Hormuz nr Rotterdp MUSIC 27 150 no Flores nr Men i MYSTIC 27 te Moin. NAUTICJen verw le Vleuwxfort; NEDLLQan AMERICA 27 75 zw Colombo nr Ï.D Kelang, NEDLLOYD CLEMENT™, te Guayaquil. NEDLLOYD EUP PA 27 te Rotterdam: NEDLLCj a HOORN 26 130 zo Colombo nr Sf° Ma NEDLLOYD HOUTMAN 27 te i,0(] dah. NEDLLOYD MANILA 2<Ler wzw Aruba nr Willemstad. NB LOYD NEERLANDIA 28 te Wilf\ul stad; NEDLLOYD VAN NOORf'n 90 w Guayaquil nr Iquique; NB LOYD ROCHESTER 28 te Taupe ga. NEDLLOYD ROSARIO 2f,ra Brisbane. NEDLLOYD ROUEI^ 25 zw Booby Island nr Jaka,: NEERLANDIC 28 1160 zw Azoref Barry; NOREN 30 verw te Utaif°L NORLANDIA 26 te rede Marsel P16' ga; NORMANDIC 27 100 n AzorePve Big Creek, NORTHERN EXPfeini RER 27 ta Valparaiso; NORTH $fit 3/1 verw te Split. NOVA KLIPPELe, 50 zo Madeira nr Kingstown; OtLp AAN KLIPPER 27 75 nno Cap BU nr Lagos: OLIVIER 30 verw te r. vik. ORANGE KLIPPER 29 te Pn poli. PALEISGRACHT 26 5 n in gen nr Hodeidah, PRINS CASIJUS 27 15 w Cartagena nr Vado; PIppr SENGRACHT 28 te Surabaya; Ver FRIO 26 10 nnw Crooked Islani.er Cristobal. ROCKY GIANT 27 5J Brest nr Rotterdam. ROYAL Kir PER 27 55 zw Cape St. Ann nr aP jan: RUBY 26 15 nw WalchereiPeï Vlaardmgen. RIJNBORG 26 2fnu Kaap Finisterre nr Leixoes; SCHreic DEBORG 28 40 w Landsend nr H corn, SIRATUS 27 420 ozo Coloibe nr Lalang; SKYLGE 26 30 w Oj/er sant nr Bilbao; SLOTERGRAQaa: 27 130 n La Coruna nr AgaLa SPRING BEAR 28 te St Maf SPRING TIGER 4/1 verw te Marl le; STADIONGRACHT 27 25 w C Villano nr Napels; STELLA NOvL vn Tilbury nr Genua; STELLA Pil J LUX 26 30 w IJmuiden nr BrunsIT tel; TARAS 27 vn Rotterdam nrmj ga: THEODORA 27 vn Milfordhahg nr Swansea. TRITON 26 20 z BeaL Head nr Antwerpen; UNDEN 30 \r te Karlstad: VEGA 30 verw te <fet werpen VELOX 27 50 w Oportfer Se villa. VREDEHOF 29 verw te ma enraa: VIJVERHOF 30 verw te iet werpen. IJSSELLAND 27 l%ei Schiermonnikoog nr Antwerp ZEUS 28 20 nw Gotland nr Mantyly t- to: ZOMERHOF 30 verw te Bass^|\, dre Hl YL das Sti be§ de 1 kg rosbiefrollade 14,90 1 kg vleesribben 4,90 1 kg hamrolfade 10,90 1 kg varkensschnitzels 12,90 2 kg kuikenbouten 7,50 1 kg kip 13,90 1 kg hamfricandeau 11,90 1 kg varkenshaas 19.90 1 kg lamsbout 10,90 1 kg runderrosbief 14,90 1 kg kalkoentournedos 1 kg runderbaklappen 1 kg magere riblappen 1 kg magere speklappen 1 kg p8ardebiefstuk 1 kg zachte runderbiefstuk 1 kg rundersaucijzen 1 kg mager rundergehakt 1 kg varkenssaucijzen 1 kg magere hamlappen 1 kg magere paardelappen 1 kg kalkoendijen 13,90 - 14,90 12,90 6,90 14,90 16,90 6,90 6,90 5,90 10,90 10,90 7,90 ai \0< Kei zijl tw< 100 gram boerenachterham 1,69 100 gram Bourgondische cervelaat 1,39 100 gram Ardenner boterhamworst 1,19 100 gram kip/kerriesalade 1,99 Deze aanbiedingen geiden voor woensdag 30 dec. en donderdag 31 dec. Kanaalstraat 74, 01184-63091, Oost-Souburg AANBIEDINGEN VOOR DE WEEKMARKT TE VLISSINGEN OP WOENSDAG 30 DECEMBER 1992 DIERENLIEFHEBBERS OPGELET!!!!!!!! Uw laatste kans dit jaar om voordelig dieren- voeding in te kopen. DEZE AANBIEDINGEN GELDEN SLECHTS 1 DAG Voor de hond: PAL800 gram3,59 2,99 2,50 PAL400 gram1,89 1,59 1,50 CESAR 7 smaken 2,39 1,79 1,50 Voor de kat: SHEBA 11 smaken 2,37 1,69 1,50 WHISKAS 400 gram1,95 1,79 1,60 WHISKAS klein (o.a. jonge katjes)ƒ1,25 1,00 WHISKAS select/del. grootƒ2,59 2,00 idem klein1,49 1,00 Miauw400gr1,95 1,85 1,75 Kitekat400gr1,79 1,59 1,50 Felix 400 gr1,79 1,59 1,50 Gourmet 150gr1,99 1,88 1,75 Gourmet400 gr1,98 1,88 1,75 Gourmet 85 gr0,98 0,89 ƒ0,75 en nog vele, vele andere aanbiedingen!!!!!! Naam: Adres: PC&Woonplaats: Telefoonnummer: Mijn huisdier(en) is/zijn: Deze bon inleveren op de weekmarkt te Vlissin gen op woensdag 30 december 1992, waarna u bovenstaande artikelen kunt kopen tegen deze speciale prijzen. De voormalige Pinksterkapel (rechts op de foto) was in 1904 al in gebruik als Concertgebouw foto gemeente-archief Vlissingen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1992 | | pagina 14