Arsenaalcomplex in mei open Belgen voor rechter na alcohol-delicten POPGROEP ZOEKT VER STERKING. PZC Staatsbosbeheer wil heffingen Walchers waterschap lager Reimerswaal tegen sluiten Kruinings verzorgingstehuis Schat van gegevens over Zeeuws-Vlaams landschap Sandy Road stopt, Twins gaat verder V erpleegtehuizen wijzen conceptnota ouderenzorg '93 af "b provincie 14 Eerste attracties in Vlissings project van start ZATERDAG 12 DECEMBER 1992 van onze verslaggeefster VLISSINGEN - Het Arsenaal- complex in Vlissingen moet eind mei 1993 de officieuze start beleven. Het Maritieme Attrac tie Centrum in het oude Arse naalgebouw, de Carrousel-amu sementshal van de firma Loon- tjens en het nieuwe theater moeten dan klaar zijn voor het publiek. De officiële opening wordt gecombineerd met het Straatfestival van 1993, dat eind juli/begin augustus plaats vindt. Dat kondigde B. van der Weide, adviseur van exploitatiemaat schappij Arsenaal bv, vrijdag aan tijdens een presentatie van de nieuwe toeristische attractie in Vlissingen. In januari ver wacht Van der Weide dat met de inrichting en verbouwing van de voormalige Pinksterkapel tot theater begonnen kan worden. Het theater krijgt geen eigen naam. Er is gedacht aan een ver noeming naar de in Vlissingen geboren cabaretier Jean-Louis Pisuisse. maar de exploitatie maatschappij vreesde dat een eigen naam het theater te veel zou loskoppelen van het Arse naalcomplex. In plaats van een vernoeming krijgt de cabaretier een borstbeeld op het plein voor het theater. Het theater en de restaurantvoorziening van het Arsenaal komen onder beheer van de Vlissingse bioscoopeige naar A. Weststrate. Paddeltje Naast het beeld van Pisuisse, waarvoor de opdracht nog niet aan een kunstenaar gegund is, krijgt het Arsenaalcomplex nog een beeldfiguur. De fictieve 'scheepsjongen van Michiel de Ruyter', Paddeltje uit de jeugd boeken van J H. Been, komt in brons bij de hoofdingang van het complex te staan. Het beeld wordt vervaardigd door de Mid delburgse kunstenares Greetje Kuizenga. Het bestaat uit een van onze verslaggever MIDDELBURG - Staatsbosbe heer, regio Delta-gebied, heeft bezwaar aangetekend tegen heffingsvoorstellen van het Wa terschap Walcheren. De organi satie die onder meer natuurge bieden beheert langs het Veerse Meer en in de Walcherse duin rand, vindt dat ze onevenredig hoog aangeslagen dreigt te wor den. Het dagelijks bestuur van het waterschap wijst het be zwaarschrift op inhoudelijke gronden af en wil het ook niet behandelen, omdat het te laat is binnengekomen. Voor de vaststelling van water schapslasten gelden twee nor men: het belang dat iemand of een organisatie heeft bij de acti viteiten van het waterschap en het solidariteitsbeginsel. Dat so lidariteitsbeginsel bestaat, om dat de lasten in een binnenpol- der anders lager zouden kunnen uitvallen dan in een polder die aan zee is gelegen. Staatsbosbeheer (SBB) vindt dat het Waterschap Walcheren het solidariteitsbeginsel te ver wil doorvoeren. Zo is het volgens SBB onterecht dat voor voorma lige landbouwgronden die tot natuurgebied zijn aangewezen, geen lastenverlaging geldt. Een waterschap hoeft immers min der te doen voor een natuurge bied. Het systeem van waterbe heersing behoeft niet zo inge wikkeld te zijn, omdat het water peil in natuurgebieden hoger mag zijn Een natuurterrein be hoeft ook niet zo goed door we gen ontsloten te zijn als een landbouwgebied. SBB vindt het ook onredelijk dat het een vrij hoge bijdrage moet betalen voor grond aan het Veerse Meer. Het Waterschap Walcheren voert niet eens het beheer over de voor het Veerse Meer belangrijkste zeeweringen, stelt SBB. Het dagelijks bestuur van het Waterschap Walcheren wenst het bezwaarschrift van Staats bosbeheer niet te bespreken, omdat het een dag te laat is bin nengekomen. Toch is een ant woord samengesteld van dertien pagina's. Het hoofdpunt daaruit is dat het waterschapsbestuur het solidariteitsbeginsel voorop stelt. 'Alle omslagplichtigen moeten in gelijke mate bijdra gen aan de kosten van de taak uitoefening, ongeacht waar deze taakuitoefening wordt uitge voerd', schrijft het dagelijks be stuur. De kwestie komt vrijdag morgen 18 december aan de orde in de algemene vergadering van het waterschap. van een medewerkster MIDDELBURG - Dat er met de Europese eenwording nog een lange weg te gaan is, bleek don derdag op de zitting van de poli tierechter in Middelburg, waar een reeks Belgen was gedag vaard voor rijden onder in vloed. De 37-jarige P. A. U. V. uit Knokke was in mei in Sluis ge pakt met 280 microgram (0.64 promille) toen hij van een communiefeest op weg naar huis was. Hij zat daarmee bo ven het hoogste in Nederland toegestane promillage van 0.5, maar bleef wel onder de Belgi sche norm van 0.8. V. had zijn vergrijp ter plekke kunnen afdoen met een schik king van 400 gulden, maar om dat hij niet zoveel geld op zak had kreeg hij een oproep om voor de rechter te verschijnen. Hij schakelde een Belgische ad vocaat in. die de zaak in handen stelde van een Nederlandse col- van onze verslaggever KRUININGEN - Het Reimers- waalse college van b en w vindt de voorgenomen sluiting van het Kruiningse verzorgingste huis Bachten Vaete onaan vaardbaar. Niet alleen zal spra ke zijn van een forse kapitaal vernietiging, ook wordt de op heffing van 26 verzorgings plaatsen op geen enkele manier gecompenseerd. Het college schrijft dat in een reactie op de provinciale ontwerp-nota Ou derenzorg, waarin wordt voor gesteld zes bejaardenoorden te sluiten. De brief gaat de deur uit als de Reimerswaalse gemeen teraad zich dinsdag in de strek king kan vinden. Het grootste bezwaar van b en w is dat de provincie bij sluiting van Bachten Vaete geen alterna tieven biedt. Zij zien niets van de beoogde kwaliteitsverbetering (gedeputeerde A. J. Dijkwel wil minder bedden, maar betere zorg). „Het beoogde effect wordt niet bereikt, maar het voorzie ningenniveau daalt wel." Bo vendien betekent opheffing van Kuur- en beauty-instituut VRAAG INFOPAKKET Postbus 2258,4460 MG Goes of bel: 01100-23505 Bachten Vaete een forse kapi taalvernietiging. De boekwaar de van het in 1980 gebouwde en in prima staat verkerende be jaardenoord is bijna vijf miljoen gulden. Daarnaast vergt de huis vesting van bewoners elders be hoorlijk wat geld. Het dagelijks gemeentebestuur adviseert gedeputeerde staten de voorgenomen sluitingen uit te stellen, omdat de gevolgen van de stelselherziening van de gezondheidszorg nog volstrekt onduidelijk zijn. Het al wel con crete voornemen de Wet op de Bejaardenoorden (waaruit de verzorgingstehuizen worden be taald) over te hevelen naar de Al gemene Wet Bijzondere Ziekte kosten (de geldbron van ver pleeghuizen) kan trouwens een andere kijk op de verzorgings huizen bewerkstelligen. Als deze verschuiving doorgaat, komen de bejaardenoorden immers in handen van de zorgverzeke raars. Het Reimerswaalse college stipt dit punt aan, omdat in weerwil van de groeiende thuiszorg er ook weer een tendens is naar centrale zorg voor ouderen. De reden is simpel: thuiszorg blijkt niet altijd goedkoper dan verzor ging in een bejaardenhuis. Wil de provincie ouderen zo lang mogelijk zelfstandig laten wo nen, dan moet Bachten Vaete in stand blijven, meent het college. Het bejaardenoord heeft een 'be langrijke' wijkfunctie voor thuiswonende ouderen: tafeltje -dek-je, gymnastiek, welfare- werk, een 'open' tafel, tijdelijke opname, nachtopvang en bij eenkomst voor alleenstaande ouderen. drie meter hoog vlechtwerk van scheepstouwen waarin de 1.25 meter hoge figuur van de scheepsjongen omhoog klimt. Het idee voor het beeldje is af komstig van twee Vlissingers. Het Arsenaal nam het idee over en wil Paddeltje gaan gebruiken als beeldmerk voor de attractie. Ter gelegenheid van de onthul ling van het standbeeld komt uitgeverij Kluijtman in Alkmaar met een nieuwe uitgave van het oude jongensboek. Op het binnenplein tussen de Carrousel en het Arsenaal komt een water-beheerssysteem te staan dat de Nederlandse bijdra ge vormde van het ministerie van verkeer en waterstaat tij dens de Wereldtentoonstelling in Sevilla dit jaar. Het object blijft drie jaar in Vlissingen. Daarna wordt de waterpartij vervangen voor een nieuwe aan dachtstrekker. In het Arsenaal wordt de bezoe ker geleid langs diverse exposi ties van scheepsmodellen van onder meer de Titanic, de Bis marck, de Willem Ruys en Greenpeace-schepen. De oud heidkundige collectie van de Koninklijke Schelde Groep wordt er eveneens onderge bracht. Bezoekers kunnen een stormnacht met bijbehorende stranding ervaren op de brug van een schip en in een speciaal bassin grote roggen aanraken. Er komt een bassin met diverse haaiesoorten en een expositie van tropische aquaria. Het Arsenaal, dat jaarlijks tus sen de 200- en 250 duizend bezoe kers moet trekken, vergt een in vestering van dertig miljoen gul den. Volgens Van der Weide komt de toegangsprijs ongeveer te liggen op vijftien gulden per volwassene en ongeveer een tientje per kind. De bezoekduur van de attracties wordt geschat op 2,5 uur. lega met de mededeling dat zijn cliënt met een promillage van 2.80 had gereden, een zeer hoog alcoholgehalte, dat hem onge twijfeld op een langdurige rijont zegging zou komen te staan. Op de zitting bleek het allemaal erg mee te vallen. Officier van justitie mr J. C. F. van Gelder eiste hetzelfde bedrag dat V. als schikking aangeboden had ge kregen. Politierechter mr B. J R. P. Verhoeven stelde vast dat V. net als Nederlandse ver dachten ook nog de gelegenheid had moeten krijgen om het be drag per giro over te maken. Om dat de gang van zaken V. veel last bezorgd had, kreeg hij ten slotte maar een boete van 300 gulden opgelegd. De 27-jarige H. J. M. B. uit Het Belgische Zelzate werd voor rij den onder invloed met een adem -alcoholgehalte van 900 micro gram (2.00 promille) conform de eis veroordeeld tot 1750 gulden boete en 9 maanden voorwaar delijke rijontzegging. Hij moet bovendien deelnemen aan de al- cohol-verkeerscursus (ave) in Vlissingen. B. was betrapt nadat hij 26 juni in Terneuzen uit de bocht gevlogen was. B. vond de cursus eigenlijk niet zo nodig omdat hij zich al voor zijn alcoholprobleem onder me dische behandeling had gesteld. Maar toen hij hoorde dat hij bij deelname aan de cursus een ge heel voorwaardelijke ontzeg ging zou krijgen ging hij over stag. Dezelfde straf kreeg de 49-jarige Belg F. E. M. uit Nijlen opgelegd omdat hij 10 mei in Goes was aangehouden met 905 micro gram. Hij zou niet meer dan drie duvels hebben gebruikt. Hoewel deze biersoort als vrij sterk be kend staat, mag worden aange nomen dat hij zijn consumpties niet goed heeft geteld. Het nut van de ave zag hij niet in omdat hij naar zijn zeggen niet meer dronk. Toen hem werd voorge houden dat het hem drie maan den rijontzegging zou schelen, bleek ook hij wel bereid aan de tweedaagse voorlichtingscursus mee te doen. De 43-jarige P. E. de V, uit Ste- kene (B). die op 12 juni bij Hulst met 720 microgram in een sloot was gereden, had geluk. Na een eis van 1500 gulden boete en zes maanden voorwaardelijke rij ontzegging werd hij vrijgespro ken omdat de formaliteiten niet in acht waren genomen. De ademanalyse was hem 19 minu ten na zijn aanhouding afgeno men terwijl de wet voorschrijft dat er twintig minuten tussen moeten liggen. Een kreek in het natuurgebied Groote Gat bij Oostburg. foto Camile Schelstraete van onze verslaggever OOSTBURG - Geen bosje, boerderij of geul is overgesla gen. Iedere zandrimpel en kleihoop is in kaart gebracht. De resultaten zijn gebundeld in een 78 pagina's dik rapport (Landschapsonderzoek West -Zeeuwsch-Vlaanderen) dat vrijdagmiddag door gedepu teerde G. de Vries-Hommes werd gepresenteerd op het gemeentehuis in Oostburg. Het rapport geeft een inzicht in opbouw, karakter en kwali teit van het landschap in Zeeuwsch-Vlaanderen. Sa menstelster mevrouw A. E. M. Herremans, (oud- )medewerkster van de provin ciale directie economie, ruim telijke ontwikkeling en wel zijn, heeft daartoe de verande ringen van vóór het jaar 1200 tot nu naast elkaór gezet. Daarbij wordt zeer gedetail leerd ingegaan op de diverse landschappelijke ontwikke lingen (bodemgesteldheid, beplanting, ruilverkavelin gen en wegenpatr) en cultuur -historische aspecten (boer derijen en windmolens). Tachtig verschillende land schapstypen worden op deze wijze in beeld gebracht. De rapportage is bedoeld als naslagwerk bij de opstelling van overheidsplannen op het gebied van land( her (inrich ting en ruilverkaveling. Daar naast biedt het werk ook de nodige achtergrondinforma tie voor particuliere instan ties. „Het Zeeuws-Vlaamse land is een produkt van de grillen van de natuur en van de zorg en inspanning van onze voor vaderen. Het onderzoek be wijst nog eens dat het de moeite waard is om al het mo gelijke te doen dit landschap in zijn meest oorspronkelijke vorm te behouden. Dat wil niet zeggen dat er niets mag veranderen. Maar dergelijke aanpassingen moeten wel op een juiste wijze worden ge stuurd", aldus De Vries. De officiële presentatie werd bijgewoond door de burge meesters van de drie West- Zeeuws-Vlaamse gemeenten en vertegenwoordigers van waterschap Het Vrije van Sluis, natuurbeschermings vereniging 't Duumpje en de vijf landinrichtingscommis sies die momenteel in de kust streek werkzaam zijn. Kennis De gedeputeerde drong er gis teren bij de 'beleidsmakers' op aan dat ze het provinciale landschapsonderzoek zoveel mogelijk raadplegen in hun eigen plannenmakerij. „Wil je met een goed plan komen, dan is kennis van het gebied nodig. Dit rapport biedt daar toe een schat, aan informatie. Het uitwerken van de ideeën zal er niet eenvoudiger op worden, maar ik ben ervan overtuigd dat het uiteindelij ke resultaat beter zal zijn." Uit het rapport blijkt even eens de verschuiving van de economische machten die zich sinds de Middeleeuwen in West-Zeeuwsch-Vlaande ren hebben voorgedaan. Een 'handig handvat' voor de dis cussies over de gemeentelijke herindeling, meent De Vries. „Eerst zie je dat Aardenburg het in dit gebied voor het zeg gen had. Die positie werd al snel overgenomen door Sluis, om vervolgens de stok door te geven aan Oostburg. Een soort kringetje..." van onze verslaggever VLISSINGEN - De Zeeuwse band Sandy Road houdt het - na dertien jaar optreden - voor gezien. Nog één af scheidsconcert in de zaal waar het allemaal begon en dan gaan de muzikanten hun eigen weg. De band ge noot de laatste jaren vooral bekendheid in een door doorsnee popmuzikanten nogal eens ondergewaar deerd circuit, dat van brui loften en personeelsfeesten. Edwin Bouwens, zanger/gi tarist van Sandy Road, wil graag een lans breken voor het genre waarin de groep zich heeft gespecialiseerd. „Ik speelde vropger ook in 'serieuze' popgroepen, maar ik zou absoluut nooit meer terugwillen." Bouwens wil niets afdoen aan verrichtingen van an dere popgroepen. Integen deel. Maar hij vindt het jam mer dat zij vaak weinig waardering opbrengen voor pure amusementsgroepen als Sandy Road. Hij trekt een vergelijking. „Een pop groep speelt een set van an derhalf uur, wij spelen op een avond soms vijf, zes uur ach ter elkaar, met af en toe tien minuten pauze. De ellende voor amateurgroepen in Zeeland is dat je eigen num mers maakt, repeteert, maar hoeveel optredens heb je per jaar? Een stuk of drie festi vals misschien. Speel je op feesten, dan heb je het druk ker. En vergeet niet dat het vaak eenmalige gebeurte nissen zijn, zoals bruiloften. Daar mag niets fout gaan." „Waar ik voor moet zorgen", zegt Bouwens, „is dat men sen een te gekke herinnering aan zo'n avond overhou den." De band moet aanvoe len hoe het publiek kan wor den gewonnen. „Als ik naar een feest ga, stap ik ook niet gelijk de dansvloer op. Het is een uitdaging om mensen met drempelvrees uit hun stoelen te krijgen." Omdat het publiek vaak gevarieerd is, is het repertoire ook geva rieerd. Sandy Road heeft on geveer tachtig nummers in gestudeerd, van oude soul tot nieuwe top veertig-note ringen. De bandleden Paul Note- baart, Joop Abels, Arie Schipper en Jos van Game ren hebben nog geen vas tomlijnde plannen voor de toekomst. Voor Bouwens gaat het optreden op 'brui loften en partijen' echter ge woon door. Samen met Hans van Zee vormt hij het duo Twins. Thuis programmeren zij bas en drums in, op het podium voegen ze er zang, gitaar en synthesizer aan toe. Met zijn tweeën vormen ze een complete band, die hetzelfde repertoire aankan als Sandy Road. Voordeel is dat ze goedkoper zijn dan een hele band, minder herrie maken en beter in kleine ge legenheden uit de voeten kunnen. Het afscheidsconcert van Sandy Road vindt zaterdag 19 december plaats in De Lammerenburcht in Vlissin gen. Het begint om 21.00 uur en is gratis toegankelijk. et )0 van onze verslaggever HULST - De gezamenlijke ver pleeg- en verzorgingstehuizen in Zeeuwsch-Vlaanderen heb ben bezwaar aangetekend tegen de conceptnota ouderenzorg 1993-1996 van de provincie. Volgens de directieleden en be sturen van de zorginstellingen vermeldt het provinciale con ceptplan zaken die in schril con trast staan met het rijksbeleid, dat uitgaat van een terugtreden de overheid en een maximale ruimtë voor een eigen invulling van het zorgaanbod door de marktpartijen: de tehuizen. De eerste acht hoofdstukken van de provinciale nota worden door de leidingen van de verzor- gings-en verpleegtehuizen on derschreven. Hoofdstuk negen, waarin is voorgesteld een aantal tehuizen te sluiten, verwerpen de tehuizen, omdat hierin geko zen wordt voor het afbreken van voorzieningen. De provincie heeft verder verzuimd aan te ge ven hoe de ontstane lacunes door alternatief zorgaanbod ge compenseerd kunnen worden. Ook heeft de provincie onvol doende aandacht besteed aan Damkampioen Vlissingse basisscholen VLISSINGEN - Het persoonlijk damkampioenschap Vlissingse basisscholen is gewonnen door Nico Schot van de Martinus- school. In de finale bleef hij zijn mede-leerling Paul Reiter voor. Aan het toernooi namen 114 leerlingen deel. De verdere uit slag van de finalisten: 3. Joffrey Geldof, Duyvenvoordeschool, 4. Maurits van Jaarsveld, Theo Thijssenschool, 5. ex eq. Michael Patty, Louise de Colignyschool en Rob Vermeulen, school De Burcht. de gevolgen van de capaciteit reductie in de sector verzo gingstehuizen. Eigen plan In een reactie op het plan spr ken de directeuren van de zeve tien verzorgingstehuizen en drie verpleeginstellingen Zeeuwsch-Vlaanderen de intei tie uit om te komen tot een gezi menlijk plan van aanpak ter re lisering van een door alle parti( I panten gedragen invulling va de (intra-murale) ouderenzorg de regio. Voor dat doel wordt werkgroep, waarin vertegei woordigers van alle tehuizen a ting nemen, geformeerd. De groep wil wel van de pro' cie voldoende tijd krijgen oi een gedegen onderzoek te kui nen instellen naar alternatieve voor de sluitingen. gen Subsidie voor p EMM Kortgene van onze verslaggeefster KORTGENE - Muziekveren ging Eendracht Maakt Macl (EMM) uit Kortgene wil ee nieuwe bariton-saxofoon. B w van Kortgene stellen vo( EMM een bijdrage van 875 gu den geven, een kwart van aankoopprijs van 3500 gulden. Eigenlijk geldt voor een dergel ke aanvraag een langere proc dure. maar EMM heeft een dril j gend verzoek om financië j steun gedaan omdat de veren ging nu de kans heeft een twe dehands instrument te kon vo( een prijs die beduidend lager li; dan de nieuwprijs (10.000 giij^ den). B en w van Kortgene aj bereid EMM de subsidie op kc j te termijn te verstrekken omdi lc(jt het buitenkansje geen uitst nk] verdraagt. Het Anjer font m draagt eenzelfde bedrag bij. D re, raad mag zich donderdag ov0(j de baritosaxofoonuitspreken, Met Shell Waardecoupons bepaalt u zelf waar u voor spaart, y f [rft| De Joegoslavische kunstenaar Ivan Trtanj heeft de komende driejaar in het Maritieme Attractie Centrum van het Arsenaal een expositie van fijnbewerkte scheepsmodellen. foto Lex de Meester

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1992 | | pagina 14