0 n VERDEGEM VOLVO ,DE BEVELANDEN' mMêMMmmêm informatiemarkt 1992-1993 Alliance Franchise des Pays-Bas CASCADE WATERBEDDEN ^VEÓ^ LEERKRACHT Plaats uw familie berichten in de PZC H. JOBSE v.o.f GEMEENTE AXEL THUISZORG HELPENDEN m/v 12* PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 19 SEPTEMBER 19S2 Enige berichtgeving. DAVID ZWEEDIJK geboren 18 september. Helaas heb je het levenslicht nooit mogen aan schouwen buiten mama's buik en mogen kennis maken met papa's trots. We zullen je herinneren als een klein, druk schop pend ventje. We missen je enorm. Frank en Hebe Zweedijk Met verslagenheid namen wij kennis van het overlijden van de echtgenote en moeder van onze muzikanten Jaap en Céleste, INEKE VAN DE VIJVER Zij droeg onze vereniging een warm hart toe en heeft zich vele malen voor onze vereniging inge zet. Wij wensen Jaap en Céleste en verdere familie veel sterkte toe. Bestuur en leden van de Muziekvereniging Breskens-Groede Woorden schieten te kort na het overlijden van onze lieve vriendin. INEKE v. d. VIJVER Wij wensen Jaap en Céleste veel sterkte toe. Cor, Carla. Chantal. Martijn Heden is onverwachts overleden mijn lieve man en onze zorgzame vader PIETER VAN WAARDE echtgenoot van Janna Stoffelina Hendrina Sanderse op de leeftijd van 53 jaar. Kloetinge: J. S. H. van Waarde-Sanderse Ronald en Yolanda Marco 4481 PB Kloetinge. 18 september 1992 Tervatenseweg 30. Mijn man en onze vader is opgebaard in het rouw- centrum van Begrafenisonderneming Van der Hooft. Bosseweide 2 te 's-Gravenpolder. Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar dinsdag 22 september van 19.30-20.00 uur. De begrafenis zal plaatshebben woensdag 23 sep tember om 14.00 uur op de algemene begraaf plaats te Kloetinge. Vertrek om 13.45 uur vanaf het Geerteshuis. Jachthuisstraat 13 te Kloetinge. Na afloop van de begrafenis is er in het Geertes huis gelegenheid tot condoleren. Diepgeschokt hebben wij onvoorbereid afscheid moeten nemen van onze gewaardeerde medewer ker en collega PIET VAN WAARDE Wij wensen de familie veel sterkte toe bij dit smartelijk verlies. Directie en personeel Rentex-Zeetex Goes Met verslagenheid geven wij kennis van het over lijden van onze zwager en oom. P. LI PLEIN echtgenoot van J. E. de Kooning op de leeftijd van 62 jaar. Fam. de Kooning Lewedorp Heden is, toch nog onverwacht, van ons heenge gaan mijn geliefde man, onze zorgzame vader en opa JAN VAN 'T WESTEINDE echtgenoot van Anthonia Joanna Maria van Velthoven 25 september 1927 t 17 september 1992 Goes: A. J. M. van 't Westeinde- van Velthoven Dinteloord: Sjaak van't Westeinde Alphen a/d Rijn: Cokkie van 't Westeinde Herman van Langen Kir sten Kapelle: Ben van't Westeinde Alexandra van 't Westeinde- van den Dries Josje Margot Zierikzee: Trudie van 't Westeinde Lucas van Roose Tulpstraat 66 4461 PA Goes Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in het uitvaartcentrum Begrafenisonderneming 'Goes'. Zuidvlietstraat 37 te Goes. Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar maan dag 21 september van 18.30 tot 19.00 uur. De uitvaartdienst zal worden gehouden dinsdag 22 september om 10.30 uur in de parochiekerk H. Maria Magdalena te Goes, waarna aansluitend om 12.00 uur de begrafenisplechtigheid zal plaatshebben op de Algemene Begraafplaats ir.k. gedeelte) te Goes Samenkomst in de kerk om 10.25 uur. Na afloop van de plechtigheid bestaat gelegen heid tot condoleren in de aula op de begraaf plaats. Liever geen bezoek aan huis. Geen bloemen. Mochten wij zijn vergeten u een rouwbrief te zen den. gelieve u deze advertentie als zodanig te be schouwen. Met verslagenheid namen wij kennis van het overlijden van onze gewaardeerde vriend en raadgever, de heer J. VAN 'T WESTEINDE Wij wensen de familie veel sterkte toe met dit ver lies. Fam. M van Sabben Fam W Luyk Fam. A. P. Steendijk Fam. J. Quist 18 September 1992 Onze huisgenoot HENK MINNAARD is op maandag 14 september overleden in de leef tijd van 70 jaar. Zijn betrokkenheid in het wonen hebben wij zeer gewaardeerd. Henk laat een lege plaats achter. Bewoners en medewerkers Beschermende Woonvorm te Wemeldinge Begrafenis- en Crematieverzorging OVERTOOM-GROEN S. M. OVERTOOM Rochussenstraat 3, Vlissingen Telefoon 01184-13417-12772 Rouwccntrum. Van Dishoeckstraai 620 Verdrietig om haar heengaan, maar intens dank baar voor het vele goede dat wij van haar moch ten ontvangen, is na een geduldig gedragen ziek bed, voorzien van de H. Sakramenten der zieken, van ons heengegaan, onze lieve moeder, schoon moeder en oma MARGUERITE DE SMET-TAILDEMAN op de leeftijd van 79 jaar. Strobrugge (B.i: Simone en Achiel de Jaeger- De Smet Rita Breskens: Denise en Willem Taillie- De Smet Carlo en Veerle Karin en Wil/ried Antwerpeft (B.i: Wilfried en Denisse De Smet- O'Neil Kurt en Armanda Marleen Irene Breskens: Irene en Joost Post-De Smet Peter Edwin en Wendy Breskens: Stien en Bert van Dierendonck-De Smet Marleen en Andre Marian en Loek 4511 BA Breskens. 18 september 1992 Scheepvaartstraat 1. De plechtige Uitvaartdienst, gevolgd door de ter aardebestelling, waarbij u wordt uitgenodigd, zal plaatshebben op dinsdag 22 september om 10.00 uur in de Parochiekerk van de H. Barbara te Breskens. Gelegenheid tot condoleren na de teraardebe stelling in dienstencentrum 'Goedertijt'. Zij die geen rouwkaart hebben ontvangen, gelie ven deze aankondiging als zodanig te beschou wen. Na een lange lijdensweg, is na een liefdevolle ver zorging in Huize 'Sint Willibrord', ingeslapen on ze moeder en oma CORNELIA OVEREEM-VAN DER STARRE in de leeftijd van 79 jaar. Middelburg: Jan en Annemarie Roderik Mare Esther en Arno Middelburg. 15 september 1992 Huize 'Sint Willibord'. Correspondentieadres: Turqoois 27,4337 MV Middelburg. De begrafenis heeft, in familiekring plaatsgevon den. „Lief en leed hebben we samen gedeeld." Op de voor hem meest vertrouwde stek is, na een arbeidzaam en kleurrijk leven, plotseling, in de leeftijd van 81 jaar van ons heengegaan ons aller GERARD HARMSEN echtgenoot van Nellie van den Broek Breda: P. C. J. Harmsen-van den Broek Kinderen Klein- en achterkleinkinderen 4811 NE Breda, 18 september 1992 Van Coothplein 10A. De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op woensdag 23 september om 14.00 uur in de paro chiekerk H. Antonius van Padua, St. Janstraat te Breda, waarna de crematieplechtigheid volgt om 15.30 uur in het crematorium te Breda, ingang Tuinzigtlaan. Wilt u, indien u geen kennisgeving heeft ontvan gen, deze advertentie als zodanig beschouwen. Na een geduldig gedragen lijden heeft het de Hee- re behaagd zacht en kalm van onze zijde weg te nemen onze geliefde moeder, groot- en overgroot moeder ELIZABETH MARIA VAN DALEN-VAN LIERE weduwe van Karei van Dalen in de ouderdom van 90 jaar. Heinkenszand: M. Walhout-van Dalen J. J. Walhout Klein- en achterkleinkinderen 's-Heer Arendskerke. 18 september 1992 Huize 'Poelwijck', Slotstraat 15. Correspondentieadres: Kerklaan 34.4451 BH Heinkenszand. Moeder is opgebaard in de rouwkamer van Huize 'Poelwijck', Slotstraat 15 te 's-Heer Arendskerke. Gelegenheid tot rouwbezoek aldaar op maandag 21 september a.s. van 19.30-20.00 uur. De rouwdienst voor familie en belangstellenden zal D.V. worden gehouden op dinsdag 22 septem ber a.s. om 09.45 uur in de Kerkzaal van Huize 'Poelwijck' te 's-Heer Arendskerke. waarna aan sluitend om 10.45 uur de begrafenis zal plaatsvin den op de Algemene begraafplaats aan de Kerk laan te Heinkenszand. Na de begrafenis is er in Huize 'Poelwijck' gele genheid tot condoleren. Geen bloemen. Tot onze droefheid heeft de Heere onverwachts uit ons midden weggenomen onze lieve zorgzame moeder en oma SUZANNA HOEKMAN weduwe van Cornelis de Jonge op de leeftijd van 92 jaar Kruiningen: C. W. de Jonge Kruiningen: W. A. de Jonge D. de Jonge-Verrijzer Jeannet en Ruud Emy. Rutgher Frank en Sandra 4416 BR Kruiningen, 18 september 1992 Snelle Markt 1 De begrafenis zal D.V. plaatshebben op dinsdag 22 september om 14.00 uur op de algemene be graafplaats te Kruiningen. Vertrek vanuit het verenigingsgebouw Hans- weertsestraatweg 1 te Kruiningen om 13 45 uur. Gelegenheid tot condoleren direct na de begrafe nis in bovengenoemd gebouw. Liever geen bezoek aan huis. Geen bloemen. UITVAART-VERZORGING "De Voorzorg" - Sinke een piëteitsvolle uitvaart in vertrouwde handen i verzorging van alle formaliteiten, advertenties e.d. Viervoet ook vanuit het buitenland gratis raschrijving van wilsbeschikkingen dèpositostortingen mogeli|k Moderne rouwcentra in Vlissingen en Middelburg beschikbaar. DAG EN NACHT BEREIKBAAR Tel. 01184-12760 Industrieweg 20 - Vlissingen Middelburg: telefoon 01180 - 27683 OösfcSouburg: telefoon 01184 - 62506 ■f y 3W 'Z'jy.MAMÉ •JÉDTITJ'JLJt) Voor een volledige en waardige verzorging van begrafenissen in Goes en alle dorpen van Zuid- en Noord-Beveland. Overal te ontbieden. Dag en nacht bereikbaar. (Ook rouwkamer met koeling om thuis op te baren). BEGRAFENISVERZORGING Kantoor: Langeweg 1, 4431 CE 's-Gravenpolder. Tel. 01103-1444-2408. ROUWCENTRUM Geldeloozepad 20 - Goes, tel. 01100-27525. Zekerheid voor een Waardig, Afscheid Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding. Stemmige opbaar- en ontvangruimten. Tevens verzorging van komplete koffietafel. Begrafenis- en Crematieverzekeringen. Koopsommen en wilsbeschikkingen. Begrafenisonderneming 'Goes' B V./ Rozeboom Zuidvlietstraat 37 - 4461 GW Goes Telefoon 01100-16363. mjr. A DAG ES NACHT BEREIKBAAR Btl<a Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein U weet het toch? Voor 1e klas ondergoed, kousen, sokken en lingerie moet u zijn bij: Textielhandel "MALANDA" Alle bekende merken o.a. Twentini - Bon Giorno - Beeren - Eskimo - Empire Op de markten: Hulst, Axel, Temeuzen, Sas van Gent. Voor dik en dun. groot en klein moet u bij Johnny Jansen zijn. Het adres voor SPECIALE MATEN: Terneuzen - tel. 01150-13295 Wij zijn a.s. 20 sept. tot 4 oktober met vakantie Gaarne weer tot uw dienst vanaf 5 oktober STICHTING ZEEUWSE VOLKSUNIVERSITEIT AfdeI ing Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen Maandag 21 september in de hal van het stadhuis in Temeuzen voor de cursussen in Terneuzen. Dinsdag 22 september in 'de Halte' in Axel voor de cursussen in Axel. Aanvang telkens om 20.00 uur Iedereen is van harte welkom! Het complete programmaoverzicht is ook bij het secretariaat verkrijgbaar tel. 01155- 4030 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tqj 12.30 uur) Afd. Zeeuwsch-Vlaanderen Cours de Frangais Om u de eerste beginselen bij te brengen Uw drempelvrees weg te nemen Uw (vakantie-)Frans op te frissen Uw kennis bij te houden of te vergroten organiseert de Alliance Frangaise ook dit jaar weer cursussen Frans op verschillende niveaus. Aanvang: in de 1e week van oktober Duur: wekelijkse lessen van 1,5 uur van oktober t/m mei Aantalleerlingen: 10 a 15 per groep Kosten: 245,-per jaar, inclusief lidmaatschap van de Allian ce Frangaise. Lesmateriaal plm. 45,- Introductieavond: dinsdag 22 september a.s. om 20.00 uur in de bene- denkantine van het Zeldenrustcollege, Zeldenrust- laan 2, Terneuzen. Afd. Zeeuwsch-Vlaanderen Inlichtingen en opgave (óók voor oud-leerlin gen) tot 22 september Mevr. V. Lenoir, tel. 01150-95501 Mevr. P. van der Peijl, tel. 01150-20475 Mevr. M. van de Winckel, tel. 01145-714 Mevr. M. Zwaanswijk, tel. 01150-14880 'S NACHTS BEWUST ONTSPANNEN Wij nodigen u uit voor een bezoek aan onze zaak waar diverse waterbedden voor u klaar staan ter demonstratie. Onze adviseurs zullen u deskundige uitleg geven over deze nieuwe manier van slapen. Mogen we zeggen tot ziens in Oostburg voor het proefliggen op deze fantastische bedden. meubelcentrum Oostburg CASCADE. DAAR STAAT AQUADROOA1 ACHTER DE STEELANT R. K. Scholengemeenschap MAVO/VBO Katspolderlaan 27 4535 AV Terneuzen 01150-12734 Gevraagd per 1 januari 1993 wiskunde voor de afdeling MAVO en V.B.O. - Het betreft een volledige betrekking De vacature onstaat doordat één van de docenten gebruik maakt van de vut-regeling. Meerdere bevoegdheden strekt tot aanbeveling bij voorkeur scheikunde. Van sollicitanten wordt verwacht dat ze bereid zijn vanuit de identiteit in teamverband te werken aan het goed functioneren van de school. Sollicitaties vóór 7 oktober a.s. te richten aan: het bestuur van de De Stee- lant, p/a Katspolderlaan 27, 4535 AV Terneuzen. Inlichtingen: dhr. C. D. A. Vermeulen. Tel.: 01150-12734 (school) Tel.: 01176-1506 (privé) grafmonumenten dominic,/ Begrafenisonderneming Bouwcentrum beschikbaar Dag en nacht bereikbaar voor geheel Walcheren UUHO IIP VAH i/NUYir^ Maria van Bourgondiestraat l 4386 CV Vlissingen 01184-62205/01180-33093 Voorheen P. DAHLMANNS l H. VERHULST 01180-12557 01180-13802 BEKENDMAKING INZAMELING VAN KOELKASTEN Burgemeester en wethouders van Axel maken be kend dat op vrijdag 25 september a.s. wederom een gescheiden inzameling van koelkasten zal plaatsvinden. Voor het aanbieden van uw koelkast, waartoe ook diepvrieskasten en -kisten, alsmede combinaties van koelkast/diepvrieskast worden gerekend, kunt u donderdag 24 september bellen met de af deling openbare werken van de gemeente Axel, tijdens kantooruren van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. (telefoon 01155-1931). Naast de maandelijkse inzameling kunt u uw ou de koelkast elke werkdag tussen 7.30 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 16.30 uur zelf aanbieden bij de eerdergenoemde afdeling openbare werken, aan de Nieuwendijk te Axel. Axel. 19 september 1992. Burgemeester en wethouders voor noemd. W. J. de Graaf, burgemeester J. P. van Sabben. secretaris. STICHTING ZEEUWS-VLAANDEREN De stichting Thuiszorg Zeeuwsch-Vlaanderen met ves tigingen in Oostburg, Terneuzen en Hulst, is een instelling voor Thuiszorg. Ze biedt werk aan ongeveer 800 personeelsleden en helpt weke lijks ongeveer 1500 cliënten. Beethovenhof 10 4536 AA Terneuzen CENTRAAL postbus434 4530 AK Terneuzen KANTOOR Telefoon: 01150-95656 Fax: 01150-15611 Voor de hulpverlening binnen de vestigingen Terneuzen, Hulst en Oostburg vragen we voor de kernen Axel, Aardenburg, Groede. Oostburg en Sluis De helpende verricht huishoudelijke, verzorgende en begeleidende werkzaamheden bi] cliènten aan huis, die om gezondheidsredenen zelf deze taken niet meer kunnen verrichten. Functie-informatie De helpende verricht voorkomende huishoudelijke, verzorgende en begeleidende werkzaamheden Ze overlegt met de cliënt en instelling omtrent de uitte voeren werkzaamheden, en werkt waar nodig sa men met andere hulpverleners. Functie-eisen. We zoeken mensen vanaf 18 jaar met goede huis houdelijke, en contactuele vaardigheden en enig in zicht in de verzorging. Woonachtig zijn in het werkgebied van de instelling en goede vervoersmogelijkheden zijn een vereiste Arbeidsvoorwaarden. De arbeidsvoorwaarden zijn volgens de c.a.o. ge zinsverzorging We bieden na overleg contracten van minimaal 10'/2uurper week. De instelling voorziet in werkbegeleiding. Informatie en sollicitatie. Voor informatie en sollicitatie kunt u terecht bij de afdeling personeelszaken van de instelling voor Thuiszorg Zeeuwsch-Vlaanderen. mevr. Buijck (vestiging Terneuzen), mevr. Voor- braak (vestiging Oostburg), tel. 01150-95656, Post bus 434, 4530 AK Terneuzen. Uw sollicitatie zien wij graag binnen 10 dagen tege moet. DIVERSE JONGE VOLVO'S 440/460/850 VOLVO 440 DL, 87 pk, 5-versnellingsbak, jan. 1989, 71.000 km, kleur auberginemetallic, achterspoiler e.v.a. extra's. 1 Jaar garantie. Prijs:/19.950,-. VOLVO 440 GL, 87 pk, 5-versnellingsbak, oktober 1989,61.000 km, kleur lavendelblauwmetallic, getint glas, centraal slot, trekhaak en radiovoorbereiding. 1 Jaar garantie. Prijs 22.950,-. VOLVO 440 JUBILEE, 79 pk, 5-versnellingsbak. april 1990, 64.000 km, kleur scarablauw, trekhaak, radiovoorbereiding. 1 Jaar garantie. Prijs 21.500,-. VOLVO 440, 79 pk, 5-versnellingsbak, januari 1991, 48.000 km, kleur wit, radio-voorbereiding en striping. 1 Jaar garantie. Prijs 23.950,-. VOLVO 440 DL, 87 pk. 5-versnellingsbak, 70-liter LPG-installatie, april 199160.000 km, kleur wit, achterspoiler. 1 Jaar garantie. Prijs 25.500,-. VOLVO 440 DL, 87 pk, 5-versnellingsbak, deelbare achterbank, april 1991, 23.000 km, kleur rood. 1 Jaar garantie. Prijs 25.950,-. VOLVO 460 GLE, demonstratie-auto, 87 pk, 5-versnellingsbak, centraal slot, getint glas, autoreverse radio-cassettedeck, stuurbe krachtiging, el. ramen, el. spiegels, lichtmetalen velgen, toerenteller etc. maart 1992, 16.000 km, kleur scrabblauw. 1 Jaar fabrieks garantie. Nieuwprijs: ƒ44.175,-. Demo-korting 9.225,-. Prijs nu: 34.950,-. VOLVO 850 GLT 20 VALVE, demonstratie-auto, 170 pk, 5-versnel lingsbak, centraal slot, autoreverse radio-cassettedeck met el. an tenne, stuurbekrachtiging, el. ramen en spiegel, lichtmetalen velgen met 205-banden, geïntegreerd kinderzitje achter, ABS, airbag etc. November 1991, 28.000 km, kleur rood. 1 Jaar fabrieksgarantie. Nieuwprijs: ƒ76.845,-. Demo-korting 14.345,-. Prijs nu: 62.500,-. VAN FRAASSEN VAN FRAASSEN - VOLVO: UW VERTROUWEN WAARD Automobielbedrijf Van Fraassen PRES. ROOSEVELTLAAN 768, VLISSINGEN. TEL. 01184-17610

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1992 | | pagina 50