Tl Belastingen in 1993 fors omhoog Werk aan de winkel Komst woonzorgproject Te Mortiere in gevaar Domburg krijgt geld voor aanpak gebied Badhotel Vlissingen ontziet sportverenigingen Maritieme Expo verbreekt de banden met Arsenaal bv streek Inwoners Vlissingen draaien op voor tekort Havenschap ZATERDAG 19 SEPTEMBER 1992 van onze verslaggever VLISSINGEN - De inwoners van Vlissingen moeten volgend jaar, zoals verwacht, beduidend meer belasting betalen aan de gemeente. De tarieven stijgen met acht a negen procent, blijkt uit de ontwerp-begroting 1993. De belastingverhogingen zijn volgens het college van b en w onontkoombaar. De gemeente moet een begrotingstekort weg werken van bijna 2,4 miljoen gulden. Zo'n 1,8 miljoen gulden van dat bedrag moet door de Vlissingse bevolking worden opgehoest. Dat de gemeente Vlissingen in 1993 de tarieven verhoogt, komt niet als een donderslag bij hel dere hemel. Het was allang be kend dat Vlissingen 12.4 miljoen gulden moet bijdragen aan de gezondmaking van het Haven schap Vlissingen. Dat bedrag moet eens op tafel komen. Het college van b en w heeft besloten daar vijfentwintig jaar over te doen. Zo ontstaat een jaarlijkse extra last van ruim 1,2 miljoen gulden. ..De conclusie kan wor den getrokken", stelt het college in de begeleidingsbrief bij de ontwerp-begroting 1993, „dat deze maatregelen in de belas tingsfeer achterwege hadden kunnen blijven, als de gemeente niet was geconfronteerd met de hogere bijdrage aan het Haven schap." De saneringsoperatie bij het Havenschap is noodzakelijk om de prijs van onverkochte in- dustriegrond niet verder op te laten lopen en aantrekkelijk te houden voor investeerders. Investeringen Het Vlissings begrotingstekort kan niet alleen op het conto van het Havenschap worden ge schreven. De rijksoverheid doet eveneens een flinke duit in het zakje. De gemeente Vlissingen ontvangt in 1993 per saldo 400.000 gulden minder uit het ge meentefonds. En de gemeente blijft fors investeren. Voor 1993 zijn investeringen - vooral in de stadsvernieuwing - voorzien van 19,4 miljoen gulden. Dat be drag wordt niet ineens afge schreven, maar over een aantal jaren uitgesmeerd in partjes van ruim één miljoen gulden. Alle belastingen stijgen, als de gemeenteraad de voorstellen eind november goedkeurt. De af valstoffenheffing wordt opge trokken met 15 gulden naar 125 gulden per woning. Het riool recht stijgt van 70 naar 90 gul den. De onroerend goedbelas- ting voor eigenaren loopt op van 5,03 naar 5,69 gulden per 3000 gulden economische waarde en voor gebruikers (huurders en ook eigenaren die in de eigen wo ning wonen) van 6,90 naar 7,46 gulden. Niet hoog Wethouder T. R. K. Meijers van financién vindt de tariefsverho gingen 'alleszins meevallen' in het licht van de saneringsopera- van onze verslaggever VLISSINGEN - De tarieven voor de sportaccommodaties in Vlissingen blijven volgend jaar gelijk. Het Vlissingse college van b en w heeft dat besloten na overleg met de sportverenigin gen en de commissie sportbe- langen. Een tariefsverhoging blijft achterwege, omdat uit on derzoek van sportverenigingen is gebleken dat de tarieven in Vlissingen al tot de hoogste in Zeeland behoren. Hoewel er geen tariefsverhoging plaatsvindt, heerst er volgend jaar geen rust aan het 'tarieven- front'. Het college van b en w wil de tarievenstructuur in het ka der van 'de actualisering van het beleid nader bezien'. In het ont- werp-welzijnsprogramma 1993, waarin dat wordt meegedeeld, blijft het bij die aankondiging. Dat de sportverenigingen wor den ontzien, was te verwachten. Twee wethouders - L. C. Poppe- de Looff en C. de Keijzer - heb ben eerder gezegd daarvoor te zullen knokken. Vlissingen krijgt volgend jaar eindelijk de beschikking over een volwaardig theater bij het Arsenaalgebied. De program mering zal moeten worden aan gepast en zeker ook uitgebreid. Dat moet echter nog worden uit gewerkt 'in samenhang met de reeds aanwezige voorzieningen op Walcheren'. Veel duidelijker is het standpunt van het college van b en w ten aanzien van het Vestzaktheater aan het Bella- mypark. Dat mini-theater blijft. Speeltuinen Nieuw beleid is alleen mogelijk als bestaand beleid wijkt. Het college van b en w spreekt in dat verband over 'matte' verenigin gen die of tot meer activiteit moeten worden aangezet of des noods moeten worden opgehe ven. Overleg met de speeltuin verenigingen VSV aan de Bloe- menlaan en Vlissingen-Oost aan de Van der Helstlaan staat in dat kader op stapel. Vlissingen-Oost en VSV liggen vrij dicht bij el kaar en de speeltuin aan de Van der Helstlaan zou - voorzichtig uitgedrukt - beter kunnen draaien. Voor de toekomstige speeltuin in Oost-Souburg trekt het college nog geen geld uit. al is die wel in het ontwerp-wel- zijnsprogramma 1993 opgeno men. De gemeente Vlissingen houdt maandag 19 oktober om 20.00 uur een voorlichtingsbijeen komst over het ontwerp-wel- zijnsprogramma in dienstencen trum Bachten Komme. De in spraaktermijn sluit woensdag 21 oktober. De Lindestraat in Oudelande ligt open, de riolering wordt vernieuwd en er komt een ander wegdek. foto Willem Mieras van onze verslaggeefster OUDELANDE - De Lindestraat in Oudelande ligt open. Er wordt een nieuwe riolering ge legd. Tegelijkertijd werkt de gemeente Borsele nog aan een plannetje om de straat een nieuw aan zicht te geven met groenvoorzieningen en een ander wegdek. Eind volgende week gaan ook de Burgemeester van Lierestraat en de Wilhel- minastraat op de schop voor de aanleg van (nieuwe) afvoerbuizen. Een aantal andere straten in Oudelande is al eerder dit jaar voorzien van (nieuwe) riolerin gen. Het gaat om de Everingseweg, de Hellen- burgstraat, de Slagweistraat en de Wildemans- hoekseweg. De totale kosten van de werk zaamheden bedragen bijna 7,5 ton. tie bij het Havenschap. „Ik ben er niet blij mee", vervolgt hij. „maar in vergelijking met an dere gemeenten is de stijging in Vlissingen niet hoog." Ter vergelijking: de duurste ge meente in Zeeland, Goes, gaat in 1993 176 gulden afvalstoffenhef fing in rekening brengen en 97,50 gulden rioolrecht. Middelburg brengt de afvalstoffenheffing volgend jaar op 167 gulden. De onroerend goedbelasting is dit jaar in Middelburg 4.25 gulden voor gebruikers en 7,25 gulden voor eigenaren. Vorig jaar zijn in Vlissingen de tarieven overigens ook fors gestegen. De afvalstof fenheffing steeg met 30 gulden en het rioolrecht met ruim 20 gulden. Zo zal het rioolrecht in twee jaar bijna verdubbelen en komt de afvalstoffenheffing ruim vijftig procent hoger uit. De financiële perikelen laten weinig ruimte open voor nieuw beleid. Voor wijkbeheer (klein onderhoud) wordt wel 100.000 gulden extra uitgetrokken, maar aan de andere kant wordt 80.000 gulden gekort op grotere onderhoudswerkzaamheden. Valkenisse ten onrechte naast blauwe vlag van onze verslaggever KOUDEKERKE - De Blauwe Vlag is dit jaar ten onrechte aan de neus van de gemeente Valke nisse voorbij gegaan. De ge meente kreeg de onderschei ding voor schoon en veilig zwemwater en een schoon strand dit jaar niet. De interna tionale commissie die de vlag toekent, beschikte niet over voldoende meetresultaten. Vol gens hun gegevens zat er tussen de peildata een periode van 26 dagen en dat is een te lange ter mijn. De gemeente Valkenisse en het onderzoekslaboratorium had den wel degelijk meer resulta ten, maar de map waarin ze ge stuurd zijn is zoekgeraakt. De reglementen staan een herzie ning van het juryrapport niet toe, dus moet Valkenisse het dit jaar zonder Blauwe Vlag stellen. Overigens zou deze op grond van de meetresultaten wel toege kend zijn. van onze vei VLISSINGEN - De stichting Maritieme Expo Vlissingen heeft zich teruggerokken als ad viseur bij de exploitatiemaat schappij Arsenaal bv. In een brief aan de maatschappij die voor eigenaar Reggeborgh Be heer het Arsenaalproject ont wikkelt schrijft de stichting dat zij samenwerking niet langer zinvol acht. Volgens vice-voorzitter J. W. Weug van de stichting heeft de stichting zich destijds aangebo den als adviseur om mee te den ken over de inrichting van de maritieme expositie die één van de attracties van het Arsenaal moet worden. Volgens Weug lo pen de ideeën over de expositie en het educatieve karakter van de tentoonstelling echter te veel uiteen en werden de adviezen van de stichting niet gebruikt. „Reggeborgh is als eigenaar en financier natuurlijk gerechtigd te doen waar zij zin in heeft." Weug zegt dat de stap van de stichting Maritieme Expo Vlis singen geen gevolgen hoeft te hebben voor de inrichting van het maritieme infocenter van het Arsenaal. B. van der Weide van Arsenaal bv in Vlissingen liet weten nog geen commentaar te willen geven op het besluit van de stichting. van onze verslaggever DOMBURG - Het Rijk subsi dieert de gemeente Domburg met 3,75 miljoen gulden. Het geld is bestemd voor verbete ringen aan de omgeving rond het Badhotel in Domburg. En kele wegen krijgen een opknap beurt of worden gerecon strueerd, het Nehalenniagebied achter het hotel wordt onder handen genomen, het open luchttheater wordt opgekalefa terd en het terrein aan de voor kant van het Badhotel krijgt een mooiere aanblik. Mogelijk wordt ook een beeldenroute in Domburg gemaakt. Met het project is naar schatting vijf miljoen gulden gemoeid. Een kwart daarvan moet de gemeen- Voorlichting voor opvang ontheemden VLISSINGEN - De werkgroep Vluchtelingenwerk Vlissingen geeft donderdag een voorlich tingsavond voor ontheemden en mensen die ontheemden opvan gen. De bijeenkomst wordt om 19.30 uur gehouden in het pand Bakkersgang 2. Er wordt onder meer gesproken over de TROO, de zogenaamde tijdelijke rege ling opvang ontheemden voor ex-Joegoslaven. te Domburg zelf ophoesten. Het bedrag wordt betaald uit de op brengst van de toeristenbelas ting. omdat de aanpassingen een verbetering betekenen voor de toeristische mogelijkheden van Domburg. Dinsdag installeert gedeputeer de G de Vries-Hommes officieel een stuurgroep, die controle moet uitoefenen op de werk zaamheden. Werkgroepen ma ken de concrete plannen. De provincie, die de hand op de knip van de gemeente kan hou den. heeft inmiddels toestem ming gegeven voor de uitgave van de 1,25 miljoen gulden. Mo gelijk kunnen de eerste activitei ten al eind dit jaar plaatsvinden. MIDDELBURG Zangavond - In de kerk van de gereformeerde gemeente in Middelburg wordt vrijdag 25 september een koor- en samen- zangavond gehouden. De zang avond is bedoeld ter ondersteu ning van het werk van Barti- meüs in Zeist en Doorn. Deze vereniging geeft onderwijs aan blinde en slechtziende kinderen en andere gehandicapten. De koren Jeduthun uit Krabbendij- ke, Sursum Corda en Blijde Stemmen uit Middelburg verle nen hun medewerking. Aanvang 19.30 uur. Het dienstencentrum Te Mortiere in Arnemuiden. foto Osca r va n Beest van onze verslaggever ARNEMUIDEN - Het met veel pijn en moeite ontwikkelde woonzorgproject Te Mortiere in Arnemuiden staat met de an dere woonzorgprojecten in Ne derland op losse schroeven. Voor Arnemuiden is dat des te triester, omdat dit jaar einde lijk met de langverwachte bouw van het woonzorgproject zou worden begonnen. Een sub sidie van 850.000 gulden is toe gezegd. maar de vraag is of het wel verstandig is die te beste den. Zolang staatssecretaris E. Heerma van volkshuisvesting de bewoners van woonzorgpro jecten weigert huursubsidie te geven, is het bouwproject een onhaalbare kaart. „Dit kan niet waar zijn", was de eerste reactie van L. Slager, se cretaris van de Arnemuidense Stichting Woonzorgcentrum. Hij kon niet geloven dat na vijf jaar werken het woonzorgpro ject Te Mortiere op de tocht staat. „Zonder huursubsidie is het plan onuitvoerbaar", stelt hij. „De mensen die bij het be staande dienstencentrum Te Mortiere wonen, krijgen gemid deld 200 gulden huursubsidie." Het stichtingsbestuur heeft nog geen standpunt bepaald, maar Slager acht het onontkoombaar dat de verbouwing van Te Mor tiere voorlopig wordt uitgesteld. „De protestmachine tegen Heer- ma is in gang gezet. We moeten afwachten." Creatief Het Middelburgse bejaarden centrum Rustenburg is betrok ken bij het woonzorgproject in Arnemuiden. Rustenburg zal de zorgverlening voor een deel voor zijn rekening nemen, is de plan ning. C. Marcusse, de directeur van Rustenburg, is door het nieuws uit Den Haag behoorlijk verrast. „Afgaand op de infor matie zijn de vooruitzichten somber", stelt hij. „maar als het niet doorgaat, is misschien een andere vorm van samenwerking met Te Mortiere mogelijk. We moeten creatief bezig zijn." Het woonzorgproject Te Mor tiere is voor de Arnemuidense bejaarden van groot belang. Als dat project wordt gerealiseerd, kunnen zij langer in het dorp blijven wonen. Dat is altijd het uitgangspunt geweest. Arne muidense bejaarden die veel zorg nodig hebben, moeten nu nog verhuizen naar een bejaar denoord in Middelburg of naar GRIJPSKERKE Kledingbeurs - Peuter speelzaal 't Hummelhoekje in Grijpskerke houdt zaterdag 3 oktober een kinderkleding- en speelgoedbeurs. De beurs is van tien tot twaalf uur in de peuter speelzaal. Mariekerkseweg 48. het verpleeghuis Der Boede bij Koudekerke. Staatssecretaris Heerma dreigt niet alleen een streep te halen door de Arnemuidense plannen, maar ook door Vlissingse. Ver zorgingstehuis Ter Reede en wo ningbouwvereniging Basco wil len al enige tijd in Vlissingen een woonzorgproject realiseren. Zij hebben twee locaties op het oog, de Spuikom en bij het voorma lige hoofdgebouw van scholen gemeenschap Scheldemond. Vlissingen mag volgend jaar vijf tig woningen voor senioren bou wen. Die zouden met een cen trale ruimte en andere voorzie ningen het woonzorgproject vor men. „We kunnen wel stoppen als Heerma zijn standpunt handhaaft", oordeelt directeur J. de Graaf van Ter Reede. Bas- co-directeur A. Raas ziet in dat geval slechts één oplossing: de bejaardenwoningen bouwen, maar zonder extra voorzienin gen. weekenddiensten 19 EN 20 SEPTEMBER 1992 CENTRAAL ALARMNUMMER 06-11 Huisartsen: Vlissingen, zat. 0.00-24.00 uur: A. van der Griek. Badhuisstraat 46. tel. 12950. zon. 0.00-24.00 uur: A. J. Mijn- lieff, N. Beetslaan 15, tel. 12525. Spreekuur 12.30-13.00 en 17.30- 18.00 uur. Middelburg, vrij. 17.00-zat. 23.00 uur: S. A. van den Haak, Rouaansekaai 47. tel. 39933. zat. 23.00-zon. 23.00 uur: A. P. Bruynzeel, Herengracht 68, tel. 39933. Spreekuur 12.30-13.00 en 17.30- 18.00 uur. Patiënten Middelburg-Zuid: zie dienst Souburg, Nieuwland en Arnemuiden. Souburg, Nieuwland en Arne muiden, zat. 0.00-24.00 uur: C. Wattel, Amstelstraat 55. Oost- Souburg. tel. 01184-61630. zon. 0. 00-24. 00 uur: R. G. G. Groot, Dr. v. d. Moerstraat 15, Arnemuiden, tel. 01182-1308. Spreekuur 12.30-13.00 en 17.30- 18.00 uur. Gapinge, Grijpskerke, Oostka- pelle, Serooskerke, Vrouwen polder, Veere en Zanddijk: R. van Tol. Markt 12, Veere, tel. 01181-1271. Domburg, Aagtekerke, Westka- pelle, Meliskerke, Zoutelande, Koudekerke en Biggekerke, vrij. 18.00-zon. 24.00 uur: B. Vaandrager, Weststraat 7, Dom burg, tel. 01188-1271. Biggekerke en Meliskerke (art sen Bouwense en Stutterheim): vrij. 18.00-ma 08.00: A. Stutter heim, Beukelmanstraat8 Mt* -w kerke, tel. 01186-1760. Tandartsen: Walcheren: J. M. D. RomwT'T Langeviele 47. Middelburg j 01180-12882. Spreekuur 11.00-12.00 uur Verloskundigen: Vlissingen, vrij. 09.00-ma. wJThi uur: H. Hament. tel. 79678 i IK Middelburg, zat. 09.00-ma. uur: J. Drijdijk, Gandhistraa tel. 26045. Dierenartsen: Landbouwhuisdieren: 01180-33803. faerts en A.J. Diender, Dr 8 vermanstraat 57. Vlissingen v 01184-10910. Spreekuur 11.00-12.00 en l"u 18.00 uur. Dierenartsen praktijk 'Oostb t pelle': Oude Domburgsesi T 1 ■>S ,j 33a te Oostkapelle, tel. OllsT"1 1443. pfc' Dierenartsenpraktijk Melis ke: R. Roskam, Kelderwegl k 01189-2838. Dierenkliniek Walcheren: Kcr te Noordstraat 61, Middel! tel. 01180-37077. Spreekuur a 10.00-11.00 uur. gQ Apotheken: Middelburg: L. v. d. Boogt! IfT Vrijlandstraat 79, tel. 27471 Vlissingen: Apotheek Souburg C. van Perestraat 1. tel. 6:"" Wijkverpleging: i-. Voor geheel Walcheren Alarmcentrale tel. 01184-14444 Zondag 20 september 1992 Nederlands Hervormde Kerk. Aagtekerke 10 ds. Boekesteijn, 19 ds. Spaans: Arnemuiden 9.30, 15 ds. Goudriaan; Biggekerke 9 dhr. Kleij; Domburg 10 ds. Den Hollander, 19 ds. v. Dijke; Ga pinge 9 ds. Spanjer; Grijpskerke 10 dhr. Cornet, 19 ds. De Boon; Kleverskerke 9.30 kand. Si mons; Koudekerke 9, 10.30 ds. Wijnands; Meliskerke 10.15 dhr. Kleij; Middelburg: Nieuwe Kerk 9.30 ds. Dubbink (HD>, 11 ds. Wüllschleger (HD), 18.30 kand. Spies; Thomaskapel 9.30 dhr. Murre; Koorkerk dfs. Hendrik- se; Ontmoetingskerk 10 ds. Else- man; Nieuw- en Sint Joosland 9 ds. v. Oostende: Oostkapelle 10 ds. v. d. Poll; Oost-Souburg: (Ka naalstraat) 9.30 ds. Woltering (HA); Oranjeplein 9.30, 19 ds. v. Buiren; De Zoute Viever 19 dhr. Mesu; Ritthem 10.30 ds. v. Oos tende; Serooskerke 10 ds. Faas- sen; Sint-Laurens 10.30 ds. Spanjer; Vlissingen: St.-Jacobs- kerk 10 ds. De Boer (HA); Johan- neskerk 9.30 ds. v. Boven; Ter Reede 19 kapt. Bijl; Streekzie kenhuis Walcheren 10 ds. Boo mer; verpleeghuis Der Boede 10.30 dhr. Schot; Open Hof 9.30 ds. Klaksma; De Schaapskooi 9.30 ds. De Nooy; Vrouwenpol der 9.30 ds. De Boer; Westkapel- le 9.30 ds. Spaans, 19 ds. De Bruyn; Zoutelande 9.30 ds. De Bruyn. Gereformeerde Kerk. Arnemui den 9.30 ds. Westerneng. 14.30 ds. Feij; Gapinge 10, 14.30 ds. Jansen (HA); Grijpskerke 10 ds. Ridder, 19 ds. De Boon; Melis kerke 10. 19 ds. v. d. Zwan; Mid delburg: Hofpleinkerk 9.30 ds. v. d. Berg, 14.30 ds. Brakema (HA); Oostkerk 10 ds. De Boer; Getui- geniskerk 9.30 ds. Goeman, 19 dhr. Trimpe: De Hoeksteen 9.30 kand. v. d. Broeke; Oostkapelle 10 ds. v. Tuyll, 19 ds. Petter; Se rooskerke 10 ds. Poppe, 14.30 ds. Ruys: Sint-Laurens 10. 19 ds. Westerneng; Veere 10 ds. Lukas- se (HA); Vlissingen: Petruskerk 9.30 ds. Makkinga, 19 ds. Glas houwer; Vrouwenpolder 10 ds. Melse, 19 ds. De Nooy (HA); Westkapelle 9.30 mw. Ridder, 14.30 ds. Meijering. Gereformeerde Gemeente. Aag tekerke 9.30 ds. Paul, 14 lees- dienst, 19 ds. C. Harinck; Melis kerke 9.30, 14.30 ds. Weststrate: Middelburg-Centrum 9.30, 14, 18.30 leesdienst; Middelburg- Zuid 9.30,19 leesdienst, 14.30 ds. Paul; Oostkapelle 10, 15 ds. C. Harinck; Vlissingen 9.30,16 lees dienst; Westkapelle 9.30. 14, 18.30 leesdienst; Zoutelande 9.30,14.30 leesdienst. Nederlands Gereformeerde Kerk. Middelburg (Engelse Kerk) 9.30,17 ds. Arnold. Gereformeerde Kerk tVrijge- maakt). Middelburg 9.30, 16.30 ds. De Snos: Souburg en Vlissin gen 9.30,16.30 ds. Mostert; Vrou wenpolder 9 ds. Overweg, 14.30 ds. Mostert; Christelijk-Gereformeerde Kerk. Middelburg 9.30, 16.30 ds. Schenau; Vlissingen 9.30 lees dienst. 15 ds. Schenau. Vereniging van Vrijzinnig Her vormden en Remonstranten. Vlissingen (Ophir) 10 mw. ds. Schoorel. Evangelisch-Lutherse Gemeen te. Middelburg/Vlissingen 10 mw. ds. v. Dam. Doopsgezinde Gemeente. Mid delburg 11 mw. Rezelman; Vlis singen 9.30 mw. Rezelman. Hersteld Apost. Zendingsge meente. Vlissingen (Walstraat 23) 10 en 17 dienst. Geredja Kristen Maluku Sela tan di Belanda. Oost-Souburg 10 pdt. Waisapy; Koudekerke 12 pdt. Waisapy. Heli :iï is, 2 Nieuw-Apostolische Kerk. Souburg (Westerbaan) 9.3 17, woensdag 20 dienst. Leger des Heils. Middelburg !l kapt. Bijl; Vlissingen 10,191; Pippers. Anglicaanse Kerk. Vlissingen Oost (kapel zeemanshuis depoort) 10.30 holy communis en 19.30. evening prayer, Zevendedags-Adventisten (;s il w, terdag). Vlissingen (Het Anken leln; 9.30 ds. Ter Mate; Middelburg pelt (Doopsgezinde Kerk) 11 ds.Tspdir Mate. Baptisten Gemeente. Middel 1 burg lOds. v. d. Meulen; Pinkstergemeente. Vlissingen <GI 14.30 en woensd. 19.30 dienst. Middelburg 11.30 dienst. Evangelie Gemeente. Middel burg (De Wijngaard, LTS) 9.! dienst. Volle Evangelie Gemeente. Vlis- singen/Berea 10 dienst. Arnemuiden Immanuel (West^ii dijkstr. 5-7) 10 dienst. Het Apostolische Genootschap Vlissingen (Singel 190 9.30 uut j,cJ woe. 20 uur. Gereformeerde Gemeente in St 'm derland. Middelburg: Wester- 111 kerk 9.30,14 en 18.30 dienst. Vrije Evangelische Gemeenu. Westkapelle 9.30 br. Kamp; De Kerk van Jezus Christus ren de Heiligen der Laatste Dagr- Vlissingen (Badhuisstr. 161) 1! dienst. Evang. Baptistengemeenti. sij; Middelburg 10 br. Lok; Volle Evangelie Bethel Keri Middelburg (geb. 't Zand)!: j;,; dienst. Rooms-Katholieke Kerk. Mid- delburg: (Petrus en Pauluskeri 10; De Hoeksteen 11.30; Sot burg (Zoute Viever) zat. 9: Mart nuskerk 10; Vlissingen Lievt Vrouwekerk 9.30, zat. 19; Ope; Hof 11.15. Streekziekenhuis Walchert: tg 11.15: Ter Reede zat. 17; Dok- burg (Badhuisweg) zat. 19.15. Vlissings museum houdt muntendag VLISSINGEN - Het Stedelijk Museum Vlissingen houdt terdag 26 september een infor matie- en taxatiedag over mun ten. Bezoekers kunnen deze dg zelfgevonden muntstuk*® meenemen, die door deskundi gen kosteloos bekeken word®' Zij geven onder meer uit«f over de herkomst, beteken"1 van de opdruk, ouderdom waarde van de vondst. De taxatiedag is een iniüaua van het Bureau provinciaal n seumconsulent Zeeland en Vereniging van Zeeuwse Muse en is opgezet in het kader van° Zeeland Cultuurmaand. Op ae ze dag zijn de tentoonstelling® 'muntvondsten uit Zeeuw VOC schepen' en 'De Zeeuwse VOC boven water. Tien jaar derzoek naar scheepswrak*® van 11 tot 17 uur gratis te beam tigen. KOUDEKERKE Open dag - In Der Boede Koudekerke wordt vandaag. terdag. een open dag gehoud waarin kennis kan worden!j£ maakt met het vrijwillige^ in de inrichting. Hoofd ai welzijn O. Jongewaard gee het koetshuis om 10.30 en H uitleg over het werk in Boede. Aansluitend volgt rondleiding. 6» SM iaën b He jfcorttete

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1992 | | pagina 18