TERUG VAN WEGGEWEEST T Grote reünie HTS en HLO TOYOTA CEVAAL TOYOTA Cevaal M. B. Asjes Dick Buijze llona Buijze... familie berichten. ONS NIEUW ADRES IS: LANGEVIELE 36 MIDDELBURG (voorheen Ploef) MECA AUTOMATISERING B GEMEENTE KORTGENE Laatste oproep Regiovergadering maandag democraten 21 september oogarts 1 Gezien bij Moniek mode Wié BËSÏÏ5 CAOLUn ESmanÏÏÖÜ 14 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 19 SEPTEMBER 199; KAPSALONS BUIJZE VIEREN FEEST en gaan trouwen! Zaterdag 26 september 1992 trouwen zij om 13.45 uur in het ge meentehuis in Zaamslag. De kerkelijke inzegening vindt plaats om 14.15 uur in de Ned. Herv. Kerk te Zaamslag. U bent van harte welkom op de receptie van 20.00 tot 21.30 uur in het Roosevelthotel. Peter van Anrooylaan 2/140. Terneuzen MARCEL OTTE DIANA MINNAARD gaan trouwen op donderdag 24 september 1992 om 14.45 uur in het gemeentehuis van Heinkenszand. U bent van harte welkom op onze receptie tussen 19.30 en 21.00 uur in Partycentrum 'Landlust', Land- lustweg 1 in Nieuwdorp. Ons adres is en blijft: Hertenweg 47 TK Nieuwdorp Wij, JAN BLANKENBURGH MARLEEN IN 'TANKER zijn blij u mee te kunnen delen dat wij D.V. vrijdag 25 september 1992 gaan trouwen. Ons huwelijk zal om 14.00 uur voltrokken worden in het stadhuis van Middelburg. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 19.00 uur in de Gereformeerde Kerk (Vrïjg.) te Middelburg. Klein Vlaanderen 75. U bent daarna van harte welkom op onze receptie, die tot 21.30 uur duurt in 'De Waterherberg', Polredijk 19, Veere. Ons toekomstig adres: Brabantse Turfmarkt 89, 2611 CM Delft tel. 015-124967 JAN-WILLEM DE VOOGD ARIANNE LUUK gaan trouwen op vrijdag 25 september 1992 om 14.00 uur in het stadhuis te Vlissingen. U kunt ons komen feliciteren tussen 18.00 en 20.00 uur in 'De Caisson', Smokkelhoekweg 12 te Kapelle. Ons toekomstig adres is: Plein 38, 4454 AV Borssele jij 22-9-'67 22-9-'92 jjjj jjj PIET EN RINA VOS-KRAMER :j:j 't Ging niet altijd van een leien dakje, maar we K hebben het gehaald! x Iedereen die ons en onze kinderen hiermee wil feli- citeren is van harte welkom op onze receptie op vrijdag 25 september van 18.30 tot 19.45 uur in Ho- jij: tel 'Zeelandia', Dorpsstraat 39, Oostkapelle. :j:| Burg. Geuzestr. 25, j:|: kadotip 4363 AN Aagtekerke. E3 Op dinsdag 22 september 1992 zijn onze ouders Ijj: ;j PIET EN BETTY VAN KEULEN jjjj 25jaargetrouwd. Ook u kimt hen feliciteren op de receptie zaterdag 26 september a.s. van 18.00-19.30 uur, in 'Westka- pelle Herrijst', Markt 79 te Westkapelle. Arianne en Rian Flipse Linda en Huib Hendrikse Op 26 september a.s. zijn onze ouders en grootou- ders JAC. JOOSSE 8 C. JOOSSE-JOZIASSE 40 jaar getrouwd. |x Wij willen dit vieren op zaterdag 26 september 1992. U bent van harte welkom op de receptie van i-ij 20.00-21.30 uur in het Ameville Hotel, Buitenrust- j: straat 22. Middelburg. :j:j De kinderen en kleinkinderen :j 4332 SL Middelburg, j: Veerseweg 130. Op woensdag 23 september zijn onze ouders en |:j: x grootouders C. MELIEFSTE S F. S. MELIEFSTE-VADER |x 50 jaar getrouwd. jij: U kunt hen feliciteren op hun receptie op zaterdag.;::- 26 september tussen 16.00 en 17.30 uur in restau-i;-: rant 'Merelhoeve', Langeweg3 te Nw.- en St. Joos-jij: ij: land. Kinderen en kleinkinderen-jij jjj 4332 XE Middelburg. Pr. Irenestraat 20. -jij ijjj Technische Dienst •ij Bruinisse en Middenschouwen UITNODIGING ;:j: De heer P. van Beveren, directeur van de techni- jij: Ijij sche dienst Bruinisse en Middenschouwen was op :j:j |iji 26 augustus 1992 25 jaar in overheidsdienst werk- j:j: :j:j zaam. jijj :jij Het bestuur van de technische dienst wil een ie- ijij jiji der in de gelegenheid stellen de heer Van Beveren j:j: :jij met dit jubileum geluk te wensen, tijdens een re- jijj •ij: ceptie die zal worden gehouden op vrijdag 25 sep- ijij jiji tember 1992 van 16.30 tot 18.00 uur in het dorps- jiji •jij huis van Bruinisse, Molenstraat 25 te Bruinisse. ijij j:j: Het dagelijks bestuur van de techni- Ijij jjjj sche dienst Bruinisse en Midden- jij: •jij schouwen. ijij jij": W. den Boer, voorzitter jij: K Wiesenekker. secretaris. :j:j 22 September hoopt mevr. KOCH-DE BAAT 91 jaar te worden. Haar dankbare kinderen en verdere familie. Wegens hoge leeftijd liever geen bezoek. Ritthemsestraat 41 Oost-Souburg. j: 1912 1992* Ij Op D.V. vrijdag 25 september a.s. hoopt jjj ADRIAAN POLDERMAN ij ji Prins Bernhardlaan 7. 4354 BJ Vrouwenpolder 80 jij Ij jaar te worden. ijl ij Wilt u hem feliciteren, u bent van harte welkom ijl j: op zaterdag 26 september a.s. van 16.00-17.30 uur jij ij in restaurant Resto. Veersegatdam 81 in Vrou- Ij: ji wenpolder. jij j Op donderdag 24 september 1992 hoopt onze Ij ij moeder en oma ji ji M. BIMMEL-TRIELLER ji haar 85 ste verjaardag te vieren. :j: ji Iedereen die haar wil feliciteren, is van harte wel- Ij: j kom in Restaurant 'Big Hill". Herenstraat 26 te |l i Domburg op zaterdag 26 september a.s. tussen :j j 15.00 en 17.00 uur. ij j Geen bezoek aan huis. |j Kinderen en kleinkinderen ji j 4357 AG Domburg, ji i Duinstraat 18. 501 iji 1942 1992 ji jiji Op donderdag 24 september hopen onze ouders, ji Ijij. groot- en overgrootouders ij Ijij JAN DE LOÖFF jj ijij: en >i I CATHARINA DE LOOFF-BAKKER Iji iji hun 50-jarig huwelijk te vieren. ij jij Receptie van 19.00 tot 20.00 uur in het kerkcen-ij jij trum, Langestraat te Hoek. ji j:j: Namens kinderen, klein- en achterkleinkinderen Iji jiji 4537 TL Terneuzen, |:j jij Lindelaan 9. :j: Wij willen iedereen bedanken voor alle gelukwensen en cadeaus die wij ontvingen bij ons huwelijk. Marco van Liere Petra van Liere-Dekker In plaats van kaarten DANK AAN ALLEN die op welke wijze dan ook medeleven en belang stelling hebben betoond bij de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, vader, groot- en overgrootvader JACOBUS VAN BELZEN echtgenoot van Janna Schets Door de vele blijken van medeleven is het moei lijk voor ons iedereen persoonlijk te bedanken. Wel denken we in het bijzonder aan de liefdevolle verzorging in huize Der Boede. afdeling Margriet, en het bijstaan en steunen van de familie in de moeilijke dagen. Hartelijk dank daarvoor. Familie Van Belzen Familie Pleijte Familie Meerman Amemuiden. september 1992. Voor uw blijk van medeleven ons betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa CORNELIS ARISTIDE VAN DER HOOFT betuigen wij u onze oprechte dank. A. M. van der Hooft-Gimpel kinderen en kleinkinderen Aardenburg, september 1992. Voor uw bewijs van hartelijk medeleven ons betoond na het overlijden van onze geliefde, zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder CORNELIA VENTEVOGEL-SCHROEVERS betuigen wij u hierbij onze oprechte dank. Kinderen, klein en achterkleinkinderen Arnemuiden, september 1992. Voor uw bewijs van medeleven, betoond na het overlij den van onze zorgzame vader en opa JAN BUIJS betuigen wij u onze hartelijke dank. Uit aller naam T. Joziasse-Buijs Oost-Souburg, september 1992. Voor uw medeleven en belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man. onze zorgzame vader en opa AARNOUD VAN SIGHEM zeggen wij u hartelijk dank. A. M. van Sighem-Heyt Kinderen en kleinkinderen Klundert, september 1992. In plaats van kaarten Uw warme belangstelling, bezoek, brieven, kaarten en telefoontjes hebben ons zeer gesteund bij het zware ver lies van onze geliefde dochter, zus. schoonzus en tante TONNY GESCHIERE Ieder die op welke wijze dan ook hiervan blijk gaf, zeg gen wij hartelijk dank. Het deed ons goed daarin te mo gen opmerken de plaats die zij bij velen innam. Nieuwdorp: A. Geschiere Waarde: Familie G J. Geschiere Wolphaartsdijk: Familie J G. Geschiere Tholen: Familie P. de Hond en kleinkinderen Nieuwdorp, september 1992, Stoofweg 14. Woorden schieten te kort om iedereen te bedanken voor de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlij den van REMI Wij danken u hiervoor oprecht. L. M. Hermans-de Krijger Erwin en Patricia Oostburg, september 1992. Voor de vele bewijzen van medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve moeder, groot-, over- en betovergrootmoeder JOZINA PIETERNELLA VAN STRIEN-VAN DE BERGE zeggen wij u hartelijk dank. Familie Van Strien Wolphaartsdijk, september 1992. Haar stoel is leeg haar stem is stil 10e buigen het hoofd Het is Gods wil Uw kaartje, telefoontje of uw aanwezigheid in de kerk. het was voor ons een grote troost na het overlijden van onze moeder en oma MINA VERMEULE-DE VOS Het is ons onmogelijk ieder persoonlijk te bedanken. Wij willen u dan langs deze weg onze hartelijke dank betuigen. Namens de familie Vermeule, Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Lewedorp. september 1992. Voor uw medeleven en belangstelling na het overlijden van mijn geliefde vrouw, onze lieve moeder en pma JACOBA ROELSE-DE GROOT zeggen wij u langs deze weg onze welgemeende dank. Namens de familie: W. Roelse Vlissingen. september 1992 Toen onze lieve moeder en oma BEATRIX ANNA PASSENIER-URESCH van ons werd weggenomen, kwamen er vele reacties. Uw bezoek tijdens haar ziekte, de brieven, kaarten, uw woord en handdruk, het waren allemaal bewijzen van uw medeleven. Wij zijn u hiervoor erg dankbaar, het heeft ons goed ge daan. Familie De Looff Familie Passenier September 1992. In plaats van kaarten Voor de vele blijken van medeleven en deelneming die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze ge liefde vader en opa MARINUS CORRÉ zeggen wij u allen hartelijk dank. Familie Corré Domburg, september 1992, Domburgseweg 48. Voor de vele blijken van deelneming na het onverwacht overlijden van mijn lieve zorgzame vader, onze beste zwager, oom en neef JAAP BOGTE zeggen wij u hartelijk dank. Tevens veel dank aan de verzorgers van Kerkstraat 44- 46, die mij zo voortreffelijk begeleid hebben tijdens mijn ziekte in die moeilijke dagen en hun trouwe bezoeken aan het ziekenhuis. Jack Bogte en verdere familie Clinge, september 1992. De vele blijken van medeleven die wij mochten ontvan gen na het plotseling overlijden van onze lieve man, va der en opa ANTHONIE WILLEM NATHAN NELISSE zijn voor ons een grote steun geweest. Wij zeggen u hiervoor hartelijk dank. Uit aller naam: J. N. E. Nelisse-Risseeuw Goes, september 1992. Het door u betoonde medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn innig geliefde man, onze lieve zorgzame vader, groot- en overgrootvader GEURT HEINEKAMP was ons tot grote troost. Wij betuigen u daarvoor onze oprechte dank. Uit aller naam: A. Heinekamp-de Groot Biervliet, september 1992. Hierbij danken wij u voor uw blijk van medeleven bij het plotseling overlijden van mijn geliefde man, onze vader en opa JAN POUWELSE De aanwezigheid van veel mensen tijdens de afscheids- viering en het grote aantal brieven en kaarten, zijn voor ons een grote steun. P. L. Pouwelse-Neve kinderen en kleinkinderen Middelburg, september 1992. Toen wij plotseling afscheid moesten nemen van HUBERTUS DOMINICUS ZWARTELÉ was uw medeleven in de vorm van een brief, kaart, tele foontje of persoonlijk bezoek voor ons een grote troost Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk. J. Zwartelé-den Outer Kinderen en kleinkinderen Vlissingen, september 1992 Mede namens de familie van Elewout en de familie Spee willen wij u onze oprechte dank betuigen voor uw mede leven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijr. man en onze vader HENK VAN ELEWOUT Mieke van Elewout-Spee Niek. Els. Rob Middelburg, september 1992 Hiermede willen wij u hartelijk danken voor het mede leven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, zorgzame vader en opa HENK DE JONG Helaas is het niet mogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken. Dat hij ook voor zoveel anderen iets heeft betekend, is voor ons een grote troost en steun geweest. A. J. de Jong-van Doeselaar kinderen en kleinkinderen Sas van Gent, september 1992. met een geheel vernieuwde en uitgebreide collectie huishoud-, keu- ken- en slaapkamertextiel en vele andere artikelen. We zijn er weer voor de derde keer en 't zal nu wel weer een tijdje duren. Wij hebben dit voorjaren kunnen huren. Op maandag, 28septem- ber 1992, is er om 15.30 uur een openbare verga dering van het Algemeen Bestuur van Werkplaatsen Walcheren De vergadering wordt ge houden in de bestuurska mer van Werkplaatsen Walcheren, Grevelingen- straat 16 te Middelburg. S. Smitskamp, voorzitter I. Ovaa, secretaris Zet zelf'11 kleintje in de PZC. Daar doe je goeie zaken mee. AUTOMATISEREN VEREIST INZICHT. Bezoek uitsluitend op afspraak GESPECIALISEERDE PROJECTEN BEDRIJFSAUTOMATISERING DATACOMMUNICATIE Ni NOVELL NETWARE UNIX SYSTEMEN GLASVEZELTECHNIEKEN SYSTEEMINTEGRATIE NETWERKBEVEILIGING UPS SYSTEMEN ADVISERING Openingstijden: Ma. t/m Vr. 09.00 t/m 12.00 12.30 t/m 17.00 C. 4' 0 SpanjaardstraaiSj' 4331 EP Middelbun 0 - Postbus! 4330 AA Middelburg' 01 180-26973/4083$' Fax 01 180-24235' VOOR DIRECTE VERKOOP MECA COMPUTERS Segeersstraat 28 4331 JP Middelburg 01180-28832/34152 Aan alle inwoners en organisaties in de gemeente Kortgene In verband met de benoeming van mevr. E. J. Hoogendijk-van Duijn tot burgemeester van Lo- chem zal op 25 september a.s. van haar afscheid worden genomen als burgemeester van de ge meente Kortgene. Het echtpaar Hoogendijk-van Duijn wordt een openbare afscheidsreceptie aangeboden in het Dorpshuis 'De Pompweie' te Kortgene van 20.00 tot 22.00 uur. Wij nodigen de inwoners en organi saties in de gemeente Kortgene uit om hierbij aanwezig te zijn. Burgemeester en wethouders van Kortgene, de waarnemend burgemeester, J. A. de Looff-de Wild de secretaris, mr. F. G. A. G. Weijmans FL r op zaterdag 10 oktober a.s. Ongeveer 700 reünisten hebben zich reeds aangemeld. Afgestudeerden en (ex-)personeelsleden die hun voorbeeld nog willen volgen, moeten snel zijn. Beslis ni en gireer meteen. Aanmelding uitsluitend per giro, met vermelding van afdeling en afstudeerjaar. Hogeschool Edisonwec 4, Vlissingen, Tel. 011S4-98000 jj^Zeelandi .on Tol misj.Qsntm Reünie HTS bezoek aan de school groot feest in Britannia koud-en-warm buffet 5 orkesten Aanmelding: 45.- p.p over maken op girorek. 35776 t.n.v HTS-reume 1992, Vlissingen. Reünie HLO bezichtiging nieuwe laboratoria groot feest in de schoolkantine koud buffel cabaret, dans- en showorkesl Aanmelding: 45 - p p. overmaken op girorek. 34126 Ln.v. lustrumcie. HTS/HLO. Vlissingen. DU Leliénlaan 2,4382 PC Vlissingen Aanvang: 19.00 uur; plaats: Hotel Terminus te Goes. GERRIT YBEMA (2e-kamerlid D66) zal op deze avond een inleiding houden over SOCIALE ZEKERHEID. Alle leden van de Regio Zeeland, en overige belang stellenden zijn van harte welkom! Type Bouwjaar Kleur Soort brandstof Kilometerstand Garantietermijn Motorrijtuigenbelasting Gewicht Extra 's/bijzonderheden Verkoopprijs Kosten rijklaar maken DEMONSTRATIEAUTO Camry 2.2 i GL sedan september 1991 darkgreen met. euroloodvrij 32.000 fabrieksgarantie tot 3 jaar 229,-per 3 mnd. 1335 kg metalic lak, trekhaak, spatlappen 46.000,- 195,- Financieringsvoorbeeld Aanbetaling/inruil f 26.000,- Kredietbedrag 20,000,- Looptijdx maandbedrag 60x480,59 Autobedrijf Cevaal Industrieweg 23 Verkoopadviseur Klein Vlaanderen 97 4382 NA Vlissingen Kees Bergmans 4331 Ri Middelburg Telefoon 01184-12916 Telefoon 01180-12865 Tevreden rijders hebben een Foyota-dealer Gevestigd per 1 oktober: in associatie met W. H. Bavelaar, C. Strous, oogartsen. Ziekenhuis Walcheren Afspraken telefonisch tussen 09.00 en 12.00 uur tel. 01180-33079. Bruisende Wintercollectie van grandioze topmerken Comma, Bernd-Berger, Zapa, Clasen Frapp, N Patrizia S., Hardob, Tricoville etc. V.a. maat 34 en wij eindigen bij maat 58 Wollen mantels in vele modellen en kleuren v.a. 399,- Tot ziens jLj Langevorststraat 18 fS Goes 01100-11935 Laai nu uw meubelen opnieuw STOFFEREN. Wij komen na uw telefoontje gaarne met de gehele stalencollectie bij u aan huis om u vrijblijvend te adviseren en prijsopgave te geven. Het adres voor BETER VAKWERK Doe-het-zelfartikelen voor de meubelstoffering o.a, meubelstoffen polyether, linnen, singelband. Wi| maken ook uw knopen. BLANKENBURGH'S MEUBELSTOFFEERDERIJ Middelburg, Koudekerkse- weg 153, tel. 01180-29432. Geopend: van maandag t/m vrijdag, zaterdag op afspraak. HYSTER VORKHEFTRUCKS MANITOU RUWTERREINHEFTRUCKS CRG'.VN STAPELAARS EN PALLETTRUCKS LAFIS STAPELAARS EN PALLETTRUCKS SCHAEFF MINIGRAVERS CATERPILLAR GRAAFMACHINES OLDHAM TRACTIEBATTERIJEN DIVERSE GEBRUIKTE VORKHEFTRUCKS VERKOOP. VERHUUR EN REPARATIE irtiBT!m=WMg ÖL_ DE VLIEGER B.V. CATERPILLAR WSSHH VERHUUR VAN VORKHEFTRUCKS MINIGRAVERS SHOVELS Maalweg 2A. 4456 RM Lewedorp Tel. 01196-13388. faxnr. 01196-13880 Ui Wtt bn Har «ori 'kn M ttei Haai ftve '•si k «pen *e$! sag

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1992 | | pagina 14