vapelle beste lokatie voor kassen Een praathuis in niemandsland Q3 sss Dakdekkers op grote hoogte andaag - wIP*® Bedrijven Domburg weigeren registratie toeristenbelasting mm C\ KJ Serveerster nderzoek Heidemij Uitvoering BV wijst uit: ENEMENT Auto-Lease Walcheren B.V. PZC zeeland VRIJDAG 17 JULI 1992 onze verslaggeefster i£LLE - De Willem-Anna trin Kapelle biedt in ver ding met andere lokaties in j.Beveland en gebieden bui- Zeeland de beste mogelijk- y, voor de ontwikkeling een omvangrijk glastuin- Ngebied. Tot deze conclusie Dl de Heidemij Uitvoering in het donderdag gepresen- tdtOntwikkelingsplan glas- ibouwgebied in de Willem- ia Polder te Kapelle. b! plan worden de pluspun- iian de gemeente breed uit- ïien. Kapelle heeft een ei- tuinbouwveiling. van ouds ten kassenbestand voor - en fruitteelt, voldoen- arbeidskrachten, goede L veel zonuren, zoet water oorrondes iss World Zeeland ISSINGEN - De Miss World- uisatie Nederland is nog op l naar Zeeuwse schonen die illen doen aan de voor- je voor de Miss Nederland- kirting. Deelname staat Bvoor meisjes van 17 tot en lil jaar met een lengte tus- dt 1.70 en 1.74 meter. mee wil doen, kan zich don- jagavond 23 juli vanaf 19 uur n in discotheek Cosmo Vlissingen. Een dag later lót in Cosmo de uiteindelijke rronde plaats. Vrijdagnacht half één kiest een jury uit twaalf schoonheden taooiste. Zij mag Zeeland tgenwoordigen in de Neder- e finale. De finale van de Nederland-verkiezing li in september gehouden. Nederland dingt later dit mee naar de titel Miss en een agrarisch opleidingscen trum in de buurt. Het ontwikkelingsplan is opge steld in opdracht van een intia- tiefgroep bestaande uit verte genwoordigers van de gemeente Kapelle, de Rabobank Kapelle- Wemeldinge en de Heidemij. De intiatiefgroep wil het plan ge bruiken om de provincie te over tuigen dat Kapelle de beste pa pieren in huis heeft voor groot schalige glastuinbouw en dus recht heeft op een flinke onder steuning vanuit 'Middelburg'. Enkele andere Zeeuwse gemeen ten die nog volop in de race zit ten voor grootschalige glastuin bouw (zoals Reimerswaal en Borsele) volgen Kapelle op de van onze verslaggever VL1SSINGEN - Onze fotograaf legde donderdag in Vlissingen een groepje dakdekkers vast dat op grote hoogte aan het werk was. Schijnbaar achteloos hielden de werklieden zich in even wicht terwijl zij stukje bij beetje het dak van het Arsenaal met splinternieuwe dakpannen bedekten. Het zwaar verwaarloosde Arsenaal ondergaat onder de handen van restaurateurs een ware gedaanteverwisseling. Het voorma lige militaire opslaggebouw uit 1823 biedt vanaf mei 1993 onder dak aan een maritiem attractiecentrum. Het Arsenaal komt niet helemaal in originele staat terug. De op vallende rode dakpannen hebben er nooit op gelegen Ondanks kritiek heeft architect irJ. R. Slemmer aan die kleur vastgehou den. Leien zijn te duur en hebben een te grijze uitstraling. foto Lex de Meester Nrd.zee 19° Schelde 20° Diiltjes schieten op Itet dartsbord, waaien in de zweefmo- «1, rijden in de botswa- Wjes. Liefhebbers ran de echte kermisat tracties kunne7i van- vrijdagl, zater- en maandag te- kcht op het haventer- 'fm van Kortgene. De cernis begint elke mid- om twee uur en I wairt tot in de kleinste prt/es. m de inwendige mens °ok gedacht. Kers verse oliebollen en kle verige suikerspinnen ?n bij diverse ■raampjes te koop. Als Jvra attractie voor jerke heren en dames er een boksbal, lustige bezoekers Jtoien hun geluk be hoeven op spelletjes veelbelovende na gels Lucky Game en Evenementenagenda op pagina 10 van onze verslaggever Ben Jansen SINT-JANSTEEN - Door het bos van het waterwingebied Sïnt-Jansteen draaft een bui kig heer met een hondje. Het sukkeldrafje kost de man zichtbaar meer moeite dan het beest. „Wie is er nu aan het trimmen?" vraagt terreinbe heerder Gerrit Blaauwen- draat. „Die hond of'jij?" Over bodige vraag. De man kan dui delijk nog wel een paar ki lootjes missen. Zijn viervoe tige trimgezel oogt daarente gen opmerkelijk fit. Het even wicht tussen baas en hond is volkomen zoek. Trimmen, al dan niet met een huisdier, is een geliefde bezig heid in de waterwinbossen die zich aan weerszijden van de weg Hulst-Sint-Niklaas tegen de landsgrens aan vlijen. Een rondgang door de bossen le vert ontmoetingen op met hardlopers in verschillende stadia van zweterigheid. Hun rode hoofden zijn als bakens tussen de bomen. Al die hoofden groeten Blaauwen- draat beleefd. De in jagers groen gestoken medewerker van Delta Nutsbedrijven beantwoordt deze uitingen van wellevendheid minzaam. Het bos is duidelijk zijn do mein. Natuur Achttien jaar is Blaauwen- draat (49) terreinbeheerder van het waterwingebied Sint- Jansteen, In die tijd heeft hij geleidelijk zijn stempel op de terreinen gedrukt. Waterwin ning blijft vanzelfsprekend voorop staan, maar de hout- produktie van de bossen speelt niet meer zo'n voorname rol. In plaats daarvan streeft Blaau- wendraat een beheer na. waar in meer plaats is voor natuur lijke ontwikkeling. Hij ziet lie ver geen bossen met naaldbo men waaronder niets groeit. Een gezond bos heeft ook on derbegroeiing nodig en een laag tussen het struweel op de grond en de hoge kruinen van de bomen. Op een bosperceel waar enkele jaren geleden nogal wat bomen omver zijn gewaaid, groeit Blaauwendraats gelijk. Nu de bomen weg zijn. bereiken de zonnestralen de bomen en doen allerlei zaden ontkiemen. Er is spontane opslag van eik. lijsterbes, acacia, berk en ver schillende soorten naaldbo men. Blaauwendraat: ..We moeten hier natuurlijk wel eens met een kettingzaag door om die boompjes de ruimte te geven zich te ontwikkelèn. Da's een beetje sturen, zodat ri-* •"-■ J ST''- -f Gerrit Blaauwendraat en zijn hond Sniff voor het Nederlandse praathuis in het waterwingebied Sint-Jansteen. foto Camile Schelstraete hier een leuk gemengd bos ont staat met een insektenleven dat ook weer interessant is voor vogels." Goedkeurend kijkt hij rond. Het wilgenroosje legt een paarsige gloed tussen de jonge bomen en het felle rood van de bergvlierbessen duidt erop dat de herfst, hoe wel misschien nog ver weg, on verbiddelijk in aantocht is. Heide Aan de andere kant van het waterwingebied is nog een voorbeeld van Blaauwen draats denkbeelden over be heer te vinden. Op een oude topografische kaart ontdekte hij dat een deel van het terrein vroeger met heide begroeid was. De naam van het dorp Heikant is daar niet vreemd aan. De heide is eertijds afge- plagd en de grond als bouw land in gebruik genomen. De beperkingen die de waterwin ning aan het grondgebruik stelt (bijvoorbeeld een verbod op het gebruik van organische mest) maakte het boeren op de toch al schrale grond tot een weinig rendabele bezigheid. Steeds meer boeren hebben de afgelopen jaren daarom hun pacht in het waterwingebied beéindigd. Schapen houden er nu de begroeiing kort en zo is een klimaat ontstaan waarin heidezaden die jarenlang in de bodem hebben gesluimerd, tot ontkieming zijn gekomen. Van de grote stille heide is in het waterwingebied nog geen spra ke. maar het aantal plekken waarop deze planten groeien, neemt gestaag toe. Praathuisje Enkele jaren geleden was het Blaauwendraat een doorn in het oog dat bejaarden uit het Belgische De Klinge een plek in het waterwinbos aan de kant van hun dorp als ontmoe tingsplaats hadden verkozen. Tegen de aanwezigheid van de bejaarden had de terreinbe heerder niets, wel tegen de oude stoelen, banken en tafels die ze van huis meesleepten en in het bos achterlieten. Blaauwendraat wist een oplos sing. Hij sprak met de bejaar den af dat ze hun rommel thuis zouden laten en dat hij in plaats daarvan voor een praat huisje zou zorgen, compleet met zitplaatsen. Dat gebeurde en iedereen was tevreden. Maar niet lang. Al gauw kwa men bejaarden uit Sint-Jan steen en Kapellebrug bij Blaauwendraat informeren of hij het Hollands hart wel op de rechte plaats droeg. Hoezo, was zijn reactie. Nou, consta teerden de Nederlandsers zui nigjes, het lijkt wel of je meer op hebt met de Belgen dan met ons. Kort en goed. nu staan er dus twee praathuisjes in het bos: één aan de Belgische en één aan de Nederlandse kant. Blaauwendraat is in beide een graag geziene gast. Smokkelverhalen In die houten bouwsels worden nog regelmatig oude smokkel verhalen opgedist. Over de ma nier waarop vee illegaal over de grens werd gebracht bij voorbeeld. Bij De Klinge loopt de Nederlands-Belgische grens op enkele plaatsen dwars door een perceel weiland. Hoe mak kelijk was het dan uit een aan palende Belgische wei koeien in het internationale weiland te laten en ze enkele dagen la ter in een aangrenzende Neder landse wei te leiden De rich ting waarin deze koeiensmok- kel ging. werd vanzèlfsprekend bepaald door de hoogte van de veeprijzen in Nederland en Belgie. Een knappe douanier die Nederlandse en Belgische koeien aan hun tekening kon onderscheiden. hielen. Reimerswaal legde in mei al een uitgewerkt plan op ta fel. In het gemeentehuis te Hein- 'kenszand wordt vandaag (vrij dag) een onderzoeksrapport ge presenteerd over de mogelijkhe den die Borsele heeft te bieden. De 'ideale plek' die de gemeente Kap.elle voor ogen heeft, ligt in de Willem-Anna polder, ten zuiden van de kernen Kapelle en Biezelinge en de Rijksweg 58. Er is ruimte voor een 'glazen stad' met een omvang van 250 hec tare. De intiatiefgroep pleit voor een stapsgewijze ontwikkeling van het gebied. Als het plan doorgaat, gaat eerst 55 hectare - tussen de Weg langs de Zeedijk en de Langeweg - op de schop. Dit stuk polder biedt plaats aan vijftien tot twintig tuinders. De ontwikkelingskosten bedragen ruim 6 miljoen gulden. Daarbij is de aanleg van gas-, water-en lichtvoorzieningen niet inbegre pen. Steun Loco-burgemeester G. E. M. M. de Maat van de gemeente Kapel le benadrukte dat Kapelle niet zonder de steun van de provincie kan. „De kosten zijn te hoog om alleen te dragen." Hij maande het provinciaal bestuur tot spoed bij het nemen van een de finitieve beslissing. „Dan weten we tenminste eindelijk waar we aan toe zijn." Welke gemeente uiteindelijk als winnaar uit de bus komt is nog niet bekend. Een ding is wel dui delijk: 'Middelburg' zal bij de se lectie veel aandacht besteden aan de milieu-effecten van grootschalige landbouw voor de verschillende lokaties. Kapelle zit wat dat betreft gebakken, volgens de Heidemij. De kassen komen tussen hoge dijken te lig gen. Ze vervuilen de horizon niet en leveren geen overlast aan om wonenden. Strenge eisen, vast gelegd in een hinderwetvergun ning, moeten er daarnaast voor zorgen dat het water, de lucht en de bodem in de 'glazen stad' schoon blijven. van onze verslaggever DOMBURG - De Domburgse campingeigenaren en hoteliers staken met onmiddellijke in gang het bijhouden van de ad ministratie van de toeristenbe lasting. Donderdag overhandig de G. H. Prenger, voorzitter van de middenstandsvereniging Ondernemend Domburg, burge meester drs H. W. Hietkamp de registratiebriefjes van alle re creatie-ondernemers voor de resterende kwartalen in 1992. Het motto van de actie luidt: „Als u zo nodig toeristenbelas ting wilt heffen om een gat te dichten, dan doet u dat zelf maar." De ondernemers zijn woedend op de gemeente Domburg. Ze verwijten de gemeente een onsa menhangend beleid. In plaats van een commercieel capabele leiding aan het hoofd van Hof Domburg te zetten, probeert de gemeentè krampachtig op eigen kracht te redden wat er te red den is. Die pogingen zijn bij voorbaat gedoemd te misluk ken. Wat betreft de ondernemers wordt Hof Domburg liever van daag dan morgen geprivati seerd. Dan is tenminste één per soon aansprakelijk te stellen voor de resultaten. Een dergelij ke gang van zaken is heel gebrui kelijk in het normale bedrijfsle ven. Jammer De hoteliers en campingeigena ren willen pas weer meewerken met de registratie van toeristen belasting als het voorstel voor deze verhoging van de baan is. Hietkamp vindt de harde opstel ling jammer. „Ik ben blij dat u meedenkt over oplossingen en mogelijkheden om de zaak financieel gezond te maken. De verhoging van de be lasting is echter een democra tisch genomen beslissing, waar in u ruimschoots inspraak hebt gehad. Het is jammer dat de uit komst niet naar uw zin is." Hietkamp verwacht niet dat de soep zo heet gegeten wordt als hij wordt opgediend. „Ik zie deze actie als een gebaar. Ze zijn wet telijk verplicht hun administra tie bij te houden. Als ze dat niet doen, kunnen we ze wettelijk aanslaan voor een veel hoger be drag, maar ik denk dat het wel losloopt. Ik hoop niet dat de zaak escaleert, want dat leidt tot niets. We kunnen echter niet ac cepteren dat de ondernemers de regels aan hun laars lappen." Hietkamp wil niet vooruitlopen op de vraag of er extra controle komt op de bezoekersregistra tie. „Als blijkt dat er massaal ontdoken wordt bestaat die mo gelijkheid." Hij blijft het ant woord schuldig of er gedacht wordt aan een vast bedrag per bed of per standplaats, zoals veel omliggende gemeenten hanteren. De ondernemers lijken vastbe sloten. „Iedereen heeft, de brief jes aan mij gegeven", vertelt Prenger. „We zijn vastbesloten niet te betalen. Mocht dat wel gebeuren, dan heeft de gemeen te ontduiking heel makkelijk ge maakt. want op de registratie briefjes staat dat er geen belas ting hoeft te worden betaald voor zakenmensen en familiele den tot in de vierde graad." Ongeluk haven Rotterdam kost Sint-Annalander (55) het leven ROTTERDAM (ANP) - Een 55- jarige man uit Sint-Annaland is donderdagmiddag om het leven gekomen door een arbeidsonge val in de Rotterdamse haven. Dat heeft de Rotterdamse poli tie meegedeeld. De man was als werknemer van een stuwadoorsbedrijf aan de Maashaven bezig met het stu wen van bundels hout. Hij werd bedolven door een stapel van vijf bundels van tweeduizend kilo hardhout die achter hem lagen. De politie en de arbeidsinspectie stellen een onderzoek in. expert in elk merk Bel nu voor een scherpe offerte 01184-19610 Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Ik wil de PZC vier weken lang voor f 12,50 éénmalig binnen 6 maanden Handtekening: In envelop zonder postzegel opsturen naar: PZC, Afdeling abonnementen Antwoordnummer 123 4380 VB Vlissingen Bellen gaat sneller: 01184-84216 Ze had er niet veel slag van, het meisje dat we dezer da gen in een Vlissings huis voor eten en drinken als ser veerster zagen optreden. Links en rechts botste ze te gen tafeltjes en ze deelde be- stekjes uit alsof ze dobbel stenen wierp. De eigenaar van het restau rant keek er bezorgd naar. „Rustig nou maar." riep hij. „Je leert het ivel. Het is nog maar je derde dag hier." In zijn stem klonk meer wanhoop door dan vertrou wen. Het meisje raakte er niet van onder de indruk. Met een brede armzwaai veegde ze op een ons belen dend tafeltje enig vaatwerk bijeen en vroeg, blijmoedig glimlachend: ..En, kon u het een beetje naar binnen werken?" De uitbater hoorde het en kromp in elkaar. Die bezint ze nu op de vraag hoe hij haar een beetje 7iaar buiten kan werken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1992 | | pagina 9