Arsenaalproject lijkt het te halen Voorbereidingen bouw aan boulevard begonnen Zuidbeekseweg krijgt woonwagencentrumpj e Middelburgse werd veroordeeld tot al uitgediende straf Trap boulevard De Ruyter niet naar loodswezen streek 18 Nipte meerderheid Vlissingse raadsleden is voor gewijzigde versie Bewoners opgeschrikt door grondonderzoek voor parkeerterrein Veroorzaken botsing bestraft met 500,- NCRV filmt Weg van de snelweg op een zonnig Walcheren DONDERDAG 9 APRIL 1992 van onze verslaggever VLISSINGEN - De gewijzigde versie van het toeristisch-re- creatieve Arsenaalproject in de binnenstad van Vlissingen kan rekenen op de steun van een nipte meerderheid in de Vlis singse gemeenteraad. De PvdA- en VVD-raadsleden in de ge combineerde raadscommissies financiën en economische za ken schaarden zich woensdag avond achter het voorstel van het college van b en w. Beide partijen zijn in de raad goed voor veertien van de zevenen twintig zetels. CDA, D66 en de RPCl' (SGP/RPF) wezen de ver anderingen af. De raadsleden van de drie frac ties die zich tegen de veranderin gen verklaarden, waren niet te gen de komst van een 'familie- vermaakpaviljoen' van Loon- tjens Automaten in het Arse- naalgebied. C J. van der Weele (RPCUi sprak zelfs zijn waarde ring uit voor de expositie die Loontjens wil inrichten van an tieke juke-boxen en kermisattri- buten, zoals een ouderwets ker- misorgel en een paardencarrou- sel. Dat in het 'familievermaak- paviljoen' vijftig gokautomaten, weliswaar in een aparte ruimte, komen was voor de CDA-, D66- en RPCU-raadsleden echter on verteerbaar. Zij wezen allemaal op het gevaar van gokversla ving. van onze verslaggever VLISSINGEN - Bewoners van de Landingstraat en de Com- mandoweg in Vlissingen zijn woensdag opgeschrikt door voorbereidende werkzaamhe den voor een parkeerterrein bij het landingsmonument, achter hun woningen. Zonder van te voren door de gemeente Vlissin gen te zijn ingelicht, vond naar later bleek in opdracht van de gemeente een grondonderzoek plaats. De resultaten van dat onderzoek moeten uitwijzen of de onder grond van het grasveld rond het landingsmonument geschikt is voor de aanleg van een parkeer terrein. Als dat het geval is, wordt op z'n vroegst in septem ber aan de gemeenteraad voor gesteld geld vrij te maken voor de parkeerruimte, liet een voor lichtster van de gemeente we ten. Omwonenden krijgen dan ook de mogelijkheid via een in spraakprocedure bezwaar aan te tekenen. Enkele bewoners van de Lan dingstraat en de Commandoweg reageerden zeer alert, omdat zij een paar jaar geleden al eens zijn verrast door de gemeente Vlis singen. Wagens van kermisex ploitanten verschenen toen op eens op een gedeelte van het grasveld vlakbij de woningen. Omwonenden kwamen in actie en oogstten succes. Het grasveld vlakbij de woningen bleef gevrij waard van kermiswagens. Overval „Dit lijkt weer een overval", ver klaarde woordvoerder J. A. M. Tabbers. „De gemeente Vlissin gen heeft ons niets laten weten." Na het inwinnen van de informa tie bij de gemeente gaf hij te ken nen 'enigszins gerustgesteld' te zijn. „Het grasveldje vlakbij de woningen moet in elk geval blij ven. Dat is ons in het verleden ook toegezegd door het college. Bovendien vraag ik me af of zo'n parkeerterrein niet te veel ver keersoverlast zal veroorzaken. Veel kinderen die naar speeltuin d'Oude Stad gaan, moeten de weg naar die parkeerruimte oversteken." De aanleg van een parkeerter rein aan de Commandoweg is vorig jaar maart al eens ter spra ke geweest in de Vlissingse ge meenteraad. De extra parkeer gelegenheid zou noodzakelijk zijn om de verwachte stroom be zoekers van het toeristische Ar senaalproject te kunnen verwer ken. van onze verslaggever MIDDELBURG - Kantonrech ter mr H. Bruin zag zich woens dag voor een merkwaardig pro bleem gesteld. De Middelburgse F. M. W. (33) stond terecht we gens het voor de zoveelste keer rijden zonder rijbewijs. De pe riode van boetes was voorbij, vond de officier van justitie in juni van het vorig jaar. Er moest maar eens een vrijheids straf opgelegd worden, want DOMBURG NCVB - De afdeling Domburg van de Nederlandse Christen Vrouwenbond houdt woensdag 15 april een bijeenkomst in Het Schuttershof. De heer J. van Leerdam uit Vrouwenpolder spreekt over Pasen. De bijeen komst begint om 19.30 uur. KOUDEKERKE Plattelandsvrouwen - De afdeling Koudekerke van de Ne derlandse Bond van Platte landsvrouwen houdt maandag 13 april haar maandelijkse le denvergadering in Hotel Wal cheren. Gastspreker op deze bij eenkomst (aanvang 20.00 uur) is directeur L. Phernambucq van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Walcheren. van onze verslaggever MIDDELBURG - De manier waarop P. B. J. P. de N. (23) zich sinds jaar en dag door het ver keer rept, kostte hem woensdag een boete van vijfhonderd gul den, een voorwaardelijke boete van 250 gulden en een voor waardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid van vier maan den, met een proeftijd van twee jaar. Deze keer krijg De N. een geldboete voor een aanrijding die hij vorig jaar veroorzaakte met zijn taxi op de kruising van de Sehroeweg en de Torenweg in Middelburg. De verdachte moest die nacht om 1 uur naar een spoedklus. Hij reed in de stromende regen te hard over de Sehroeweg. kon niet meer stoppen voor rood en ramde met zijn Mercedes een Suzuki. De inzittende daarvan hield aan het voorval ernstige Wethouder H. J. M. de Haas on derkende dat probleem, maar hij benadrukte dat het aantal gokautomaten in Vlissingen hetzelfde blijft. Er vindt alleen een verschuiving plaats van de huidige speelhal aan de Nieu- wendijk naar het Arsenaalplan. De Haas liet er geen misver stand over bestaan dat het col lege liever geen verplaatsing had gezien naar het Arsenaal project. Loontjens vond een at tractiecentrum zonder de gok automaten onbespreekbaar, want die zijn nodig om uit de kosten te komen. Bovendien wil de de investeerder in het hele Ar senaalplan. Reggeborg Beheer, graag met Loontjens in zee om het project een steviger draag vlak te geven. En Loontjens had een koopovereenkomst voor de Pinksterkapel, naast het Arse- naalgebied. waar plaats was voor een groter theater dat de gemeente wilde hebben. Bassin Th. Post P vdAen JLust VVD konden zich in de redenatie vin den. Zij steunden het college, omdat naar hun mening het aan gepaste Arsenaalproject beter is dan het oude. Daarin zaten vol gens hen nog veel onzekerheden, zoals de invulling van diverse commerciële ruimten, bedoeld voor winkels en/of cafés, en de multi-functionele ruimte naast het theater. Die problemen zijn uit de wereld dankzij Loontjes Automaten. Het maritiem at tractiecentrum is volgens hen, onder meer door de bouw van een bassin met roggen en haai en. veel aantrekkelijker gewor den. Post had niet zoveel moeite met de gokautomaten, als 'alle voorwaarden worden nageko men'. CDA-. D66- en RPCU- raadsleden hadden dat wel. Het aantal automaten mag gelijk blijven, stelden zij, maar in Vlis singen komt er wel een tweede gelegenheid bij. Dat de gemeente Vlissingen bo venop de al verleende bijdrage van 7.7 miljoen gulden nog een half miljoen gulden op tafel moet leggen, kon ook geen ge nade vinden in de ogen van met name de twee D66- en RPCU- raadsleden. Zij gaven aan dat al voldoende gemeenschapsgeld in het Arsenaalplan is gestopt. Lust (VVD) stelde daartegen over dat afwijzing van het voor stel de gemeenschap nog wei eens meer geld zou kunnen kos ten. foto Lex de Meester De toekomstige woonwagenlocatie aan de Zaaihoekweg bij de wijk Vredehof. Bewoners morrend akkoord van onze verslaggever VLISSINGEN - De werkgroep woonwagenlocatie Zuidbeek seweg van het Vlissingse wijk- comilé Papegaaienburg heeft zich als eerste bewonersgroep neergelegd bij de komst van een klein woonwagencentrum. „We houden de vinger aan de pols", lichtte voorzitter W. J. Sinke toe, „maar we verwachten wei nig heil van een procedure te gen de gemeente." De bewoners- groep gaat zich inzetten voor een zorgvuldige inrichting van de woonwagenlocatie. Wethou der C. de Ke ijzer heeft toege zegd dat woonwagenbewoners en toekomstige omwonenden daarbij zeer nauw worden be trokken. De andere bewonersgroepen die zich bezighouden met de geplan de woonwagenlocaties bij de Vlissingse wijk Vredehof en bij West-Souburg moeten zich nog beraden. „Alles is nog open", liet voorzitter C. Jiskoot van de be langenvereniging Vredehof we ten. „van acceptatie van het be sluit van de gemeenteraad tot het voeren van allerlei procedu res." Het verzet tegen de komst van een klein woonwagencen trum is in Vredehof altijd het grootst geweest. De leden van de belangenvereniging komen vol gende week bijeen. „We hebben niet zoveel haast", sprak Jis koot, „want we hebben tot eind april de tijd om zonodig een v AROB-procedure tegen de ge meente te beginnen." In een AROB- procedure wordt ge toetst of de gemeente juist heeft gehandeld. Het bestuur van het bewoners- verbond West-Souburg heeft wel een voorlopig standpunt ingeno men, maar voorzitter J. A. van Gaaien wilde dat niet bekend maken. „We schrijven democra tie hoog in het vaandel", ver klaarde hij, „en willen de bewo ners alle gelegenheid geven hun mening te formuleren, 't. Ligt nog helemaal open." Volgende week of in het begin van de week daarop wordt in West-Souburg een bijeenkomst gehouden. Het bewonersverbond West-Sou burg heeft zich nooit uitdrukke lijk tegen een kleine woonwa genlocatie uitgesproken, maar heeft zich steeds verzet tegen de 'weinig open' procedure die de gemeente heeft gevolgd. wie niet horen wil, moet maar voelen. De advocaat bracht toen echter naar voren dat de vrouw haar straf al uitgediend had, omdat ze vrijwilligerswerk op ramschip de Schorpioen had gedaan als dienstverlening. De kantonrech ter besloot de zaak aan te hou den, omdat hem dit een nogal vreemde gang van zaken leek. Woensdag bleek dat de alterna tieve straf inderdaad al uitge diend was voordat hij opgelegd werd. Officier van justitie mr L. W. Boogert had geen andere keus dan de voorwaardelijke straf te eisen die W. vorig jaar al boven het hoofd hing. Een voor waardelijke straf voor het geval de verdachte weer zonder rijbe wijs gepakt werd, bleek niet zin vol. W. heeft het roze papiertje sinds een maand. Het bewijs is tot 2028 geldig. „Dan moeten we dus langzaam afscheid van u gaan nemen?" veronderstelde Bruin. Boogert eiste de veertig uur dienstverlening met de aanteke ning dat de straf al voldaan is. Bruin sloot zich daarbij aan. „U moet nu wel voorzichtig zijn met overtredingen, anders komt uw rijbewijs weer in gevaar", voeg de hij W. nog toe. „En u gaat nou toch niet in vrachtwagens of bussen rijden? Als er geramd moet worden, doe het dan met het ramschip." Nog geen kandidaat voor hotel rugklachten over. De N. kwam er ook niet zonder kleerscheuren van af: hij werd ontslagen door de taxifirma. Officier van justitie mr L. W. Boogert vond een geldboete van 750 gulden en een voorwaardelij ke rijontzegging van vier maan den op zijn plaats. De verdachte heeft al vaak verkeerszaken aan zijn broek gehad. Hij had net in de cel gezeten voor dit soort ver grijpen. Hij vond het niet rechtvaardig dat hij opnieuw beoordeeld werd op oude zon den. Kantonrechter mr H Bruin legde uit dat zulke zaken wel vergeven, maar niet vergeten worden. Ze worden niet opnieuw bestraft, maar zijn een steuntje voor de rechter voor bepaling van de strafmaat. Hij wilde ech ter niet al te hardvochtig zijn en haalde 250 gulden van de on voorwaardelijke boete af. van onze verslaggever VLISSINGEN - De voorberei dende werkzaamheden voor de bouw van een hotel en twee woontorens aan de Boulevard Bankert in Vlissingen zijn in volle gang. Het bedrijf Mos Grondmechanica uit Rhoon is druk bezig met speciale appara tuur de grondstructuur van de bouwlocatie volledig in kaart te brengen. Dat is nodig, omdat de betonconstructie van een ou de doorlaatsluis gedeeltelijk in de weg zit en alle activiteiten in de grond voor 1 oktober afge rond moeten zijn. Het stormsei zoen loopt van 1 oktober tot 15 april. In die periode mag niet in de zeewering worden gewerkt. F. Ufkes van ontwikkelings maatschappij Loostad bv uit Apeldoorn verwacht dat bouw vakkers in mei daadwerkelijk aan de slag kunnen. De bouw- aanvragen, die vanaf vandaag ter inzage liggen bij de gemeente Vlissingen. moeten dan wel zon der veel oponthoud de officiële procedure doorlopen. Het colle ge van b en w houdt donderdag 28 april voor eventuele bezwaar den een hoorzitting in het stad huis. Die begint om 16.30 uur. Eigen risico Loostad bv, een werkmaat schappij van de Wessels Condor Groep, heeft nog geen kandi daat gevonden voor het hotel. De onderhandelingen met een gegadigde bevinden zich. aldus Ufkes, in een afrondend sta dium. Hij geeft toe dat het vrij lang duurt, maar relativeert dat direct: „Het duurt lang om een geschikte kandidaat te vinden én de bijbehorende financie ring." Loostad bv gaat het hotel vooralsnog op eigen risico reali seren. De geplande woontorens krijgen respectievelijk achttien en dertien verdiepingen. De hoogste bestaande fiat aan de Boulevard Bankert. Résidence Belvedère, telt er dertien, inclu- van onze verslaggeefster VLISSINGEN - Een zonnig Wal cheren vol met evenementen en mooie plekjes: dat laat het pro gramma Weg van de snelweg Nederland 1992 van de NCRV zien. Woensdagmiddag werd door de programmamakers een preview gehouden in Brittania in Vlissingen. Na een tocht over heel het eiland concludeert Dick van 't Sant - hij geeft het commentaar gedurende de film - dat 'ons bin zuunig' absoluut niet slaat op alle evenementen die Walcheren te bieden heeft. De uitzending van het program ma is op 4 mei. In een tijdsbestek van ongeveer 25 minuten wordt de kijker mee genomen naar allerlei wetens waardigheden. Van de Abdij in Middelburg tot de Schotse Hui zen in Veere. Van het ringrijden tot de boulevard in Vlissingen. Voor degene die wil sporten blijkt op de Zeeuwse stranden en meren ook voldoende te doen. In samenwerking met de VW in Zeeland (zowel de provinciale als de stedelijke i heeft Dick van 't Sant de route voor het pro gramma vastgesteld. Mensen van de VVV verleenden ook hulp bij de opnames, die zo'n zes a ze ven weken duurden. Per jaar worden vijf routes door Nederland uitgezonden. Behal ve een uitzending verschijnt ook een boekje over de streek. van onze verslaggever VLISSINGEN - De trap van de Boulevard De Ruyter naar de Breewaterstraat in Vlissingen blijft gehandhaafd. Het Vlis singse college van b en w heeft gehoor gegeven aan bezwaren van omwonenden tegen ver koop van de trap aan het Vlaams loodswezen. Omwonen den waren tegen de transactie, omdat ze de directe verbinding naar de binnenstad en naar hun garages onderaan de boulevard niet willen missen. Een aantal heeft er in zijn bezwaarschrift ook op gewezen dat de trap als vluchtroute bij storm noodza kelijk is. De Vlaamse loodsdienst heeft al ruim een halfjaar geleden de ge- Snelheidsrem voor weg in Sint Laurens SINT LAURENS - Er wordt zo snel mogelijk een begin ge maakt met de aanleg van een snelheidsremmer in de weg Middelburg-Serooskerke in Sint Laurens. Voor de zomer vakantie moeten de werkzaam heden klaar zijn. Vorig jaar was er al een plan ge maakt voor een snelheidsrem mer door Provinciale Water staat. Volgens J. Bakx, project ingenieur bij de Provincie Zee land afdeling milieu en water staat. ging het project toen niet door omdat er onvoldoende geld was. Vanuit Middelburg gezien moet de snelheidsremmer vlak vöör de kruising met de Noord weg komen. Het verkeer vanuit Mid delburg wordt door middel van een sterke bocht gedwongen de snelheid te minderen. AAGTEKERKE NCVB - De afdeling Aagte- kerke van de Nederlandse Chris ten Vrouwenbond houdt dins dag 14 april een ledenvergade ring in gemeenschapshuis Ami- citia. De bijeenkomst staat in het teken van het paasfeest. Daarover spreekt de heer Murre. Aanvang 19.45 uur. OOSTKAPELLE Collecte De collecte ten ba te van het Nationaal Fonds Kin derbescherming heeft in Oost- kapelle 1.225,65 opgebracht. VLISSINGEN Darttoernooi - In tapperij- happerij De Happy Buccaneer aan de Aagje Dekenstraat wordt vanavond (donderdag) een open 501-darttoernooi gespeeld. Deel name staat open voor zowel er varen als onervaren spelers. Het toernooi begint om 20.00 uur. meente Vlissingen gevraagd zij de trap zou mogen overne men. Het college van b en w zeg. de medewerking toe. De aan koop van de trap maakt onder deel uit van een grootschalig bouwplan van het Vlaams loods wezen. waarmee vier miljoen gulden is gemoeid. De loods dienst zou na overname van di trap eindelijk haar twee kan toorpanden aan de Boulevard De Ruyter op een goede, effi ciènte manier aan elkaar kun nen koppelen. Het bouwplan omvat ook de realisatie van z sendertig nieuwe slaapvertrek - ken voor loodsen. Inspraak Het college van b en w is op ziji J' schreden teruggekeerd op grom van de inspraakreacties en heef! de medewerking ingetrokken n Het bouwproject gaat ook dooi e als dat zou gebeuren, heeft c Vlaamse nautisch dienstchef Vlissingen mr G. Thienpont eer der bekend gemaakt. „Maar" stelde hij, „de verwerving van di j trap maakt een zeer belangrijl B onderdeel van het bouwplan uil a De huidige situatie, met slecht een verbinding op één etage, heel onpraktisch en niet mee van deze tijd." Het Vlaamsi loodswezen gaat zich naar aai leiding van het besluit van he college van b en w beraden. Zi zal worden bekeken of er ben zwaar mogelijk is. Cavalerist P. de Visser geëerd voor trouwe dienst IC van onze verslaggever VLISSINGEN - Opperwachiu meester der cavalerie P. de Vil ser uit Kruiningen heeft oi langs de zilveren medaille voo >r, 24 jaar langdurige, eerlijke e k trouwe dienst ontvangen handen van luitenant-koloncli; E. A. Puik, bataljonscommanor dant van 11 Tankbataljon l y Oirschot. De in Meliskerke geboren jubila t ris trad op 13 maart 1968 u>r dienst bij de Koninklijke Mare st chaussee. Binnen die diens c klom hij gestaag op in rang e u diende hij ook de provincie Zee land. In 1973 stapte hij over naa de Koninklijke Landmachl waar hij diverse cursussen volg n de. Twee jaar later volgde ovei it plaatsing naar het toenmalig OC dertiende verkenningseskadroi ®- te Oirschot. Gedurende eei groot aantal jaren vervulde h de functie van rij-examinator. 1 j, augustus 1987 bereikte De Vi iv ser de rang van opperwach meester. Sinds februari is h 1 werkzaam bij het B-eskadra M van 11 Tankbataljon in O^; schot. sief de begane grond. Het voorwerk dat Mos Grond mechanica uit Rhoon verricht, moet de bouwtijd vooral in de aanvangsfase bekorten. „Wij kunnen geen problemen gebrui ken. omdat wij maar tot 1 okto ber in de grond mogen werken", verklaart Ufkes van Loostad bv. „Als de grondstructuur duide lijk is, is het bovendien mogelijk de kosten en risico's beter te be heersen." Grondonderzoek heeft aan de Boulevard Bankert al eerder zijn nut bewezen. Bij boringen kwam in 1990 aan het licht dat de doorlaatsluis van het haventje van Meijer tot veler verbazing niet was weggehaald. Het bouwplan moest toen dras tisch worden gewijzigd. OOST-SOUBURG Schoonenburg-Oost - Het huurderscomité Schoonenburg -Oost bespreekt vandaag, don derdag. de oprichting van een ontvangstcomité voor nieuwe bewoners, de stand van zaken met betrekking tot het plan van aanpak Schoonenburg-Oost en mogelijkheden om te komen tot criminaliteitspreventie. De be wonersorganisatie vergadert in wijkcentrum De Schuur aan de Middelburgsestraat en komt vanaf 20.00 uur bijeen. GROTE VAART ALDABI 7 Gothenburg nr Skellefte- hamn, BLACK SEA 11 verw te Raahe; BÓTHNIABORG 7 Rotter dam nr Rusland; CARDISSA 12 verw te Punta Cardon; CEMILE 8 te Delfzijl; EEMSBORG 8 10 n Rathlin nr Manteluoto; ERINNA 11 verw te Kawasaki; HAPPY BUCCANEER 7 300 z Seoul nr Busan; HEEMS- KERCK 7 650 z Abidjan nr Sou thampton. IVER EXPRESS 8 te Grand Cayman; JO MAPLE 7 205 no Madeira nr Amsterdam; JO PALM 10 verw te Dakar; MAASSLOT 7 200 w Havana nr Cristobal; MAAS STROOM 7 Kobe nr Minzushima; NEDLLOYD AMERICA 11 verw te Suez Kanaal. NEDLLOYD HOORN 7 Yokohama nr Hongkong; NEDL LOYD MANILA 7 Buena Ventura nr Fuerto Qetzal; NEDLLOYD VAN NECK 8 60 wzw Seatle te Yokohama; NEDLLOYD NEERLANDIA 8 te Puerto Cabello; NEDLLOYD VAN NOORT 7 Kobe nr San Francisco; NEDLLOYD SAN JUAN 7 114 zzw Los Angeles nr Puerto Quetzal. NEDLLOYD SOUL 8 te Buenos Ai res. NEDLLOYD SINGAPORE 8 te Fortaleza; NEDLLOYD ZEELAN- DIA 7 Rio de Janeiro nr Santos; NO VA KLIPPER 8 pass Caroline Island nr Osaka. PEGGY DOW 7 680 wzw Azoren nr Antwerpen, POSEIDON 7 330 nw Cabo verde nr Sao Luis; PRINS ALEXANDER 7 Holbaek nr Lyngsodde; PRINS FREDERIK WILLEM 8 te Vado; PRINS WILLEM VAN ORANJE 7 160 ono Antigua nr Turbo; SILKE 12 verw te Talin; SPONSALIS 16 verw te Tabango; SPRING PANDA 12 verw te Las Pal- mas; SUNETTA 11 verw te Taban- gao. UMAG CAYENNE 7 dw Azoren nr Martinique. KLEINE VAART ACHTERGRACHT 7 250 no Guam nr Auckland; ADMIRALEN- GRACHT 7 Yokohama nr Kobe; ALEXANDERGRACHT 7 360 o Washington nr Tamplco. ALSTERN 13 verw te Hull. ALSYTA SMITS 7 100 zw Vigo nr Port Harcourt; AM- STELGRACHT 8 te Marin. ANJE LIERSGRACHT 7 550 o Auckland nr Panamakanaal. ANKERGRACHT 7 te rede Quingdao: APOLLO- GRACHT 7 66 n terschelling nr Ge nua, ARCHANGELGRACHT 7 930 nw Tenenfe nr Algeciras, ARTIS- GRACHT 7 190 n Madung nr Brisba ne: BALTIC SUN 10 verw te New Ha ven. BASTIAAN BROERE 7 8 z Kaap Trafalgar nr Antwerpen; BA TAAFGRACHT 7 20 nw Pietarsaari nr Monfalcone. BEURSGRACHT 7 i-a 450 w Ouessant nr Newport: BI( n; KERSGRACHT 8 10 o Kreta nr rimna. BLOEMGRACHT 7 55 .i Rauma nr Rauma. BROUWERS 130 GRACHT 7 26 z La Spezia nr Nape! to. CARINA SMITS 8 te Takoradi; CD ite DYA 7 Tripoli nr Palermo; COMB s TRADER 7 850 no Belem nr Villa d Conde. DINA JACOBA Rotterdai 6; nr Kingslynn; DUTCH FAITH Straat van Dover nr Bilbao; DUTC! GLORY 8 Rotterdam nr Grave: 5-2 chon; DUTCH SPIRIT 7 te Rotte 5: dam; EENDRACHT 7 te Porti 1-] mouth: ELECTRON 8 te Rotterdai I. ENGELINA BROERE 8 te Rotte dam; EXPLORER 7 Rotterdam Antwerpen; F AIRLIFT 7 10 w Tan nr Antwerpen; FLINTERBORG thv Beachyhead nr Calais; GAD TEA 7 te Casablanca; HEEMS KERKGRACHT 7 50 wnw Freetoi nr Abidjan: HEERENGRACHT 7 36 L n Azoren nr Mobile; HOLLANi 1 KLIPPER 8 200 z Sri Lanka nr Ban kok; ICE CRYSTAL 7 180 z Dakarift Dakar; IGLO EXPRESS 7 110 Ouessant nr Bremen. INDEPEi DENT ACCORD 7 100 w FloreST Chester; JACOBUS BROERE 7 zw Cadiz nr Santander, JUPITER jl Rotterdam nr Duinkerken; KAAI GRACHT 7 25 o Dublin nr Rottf pe dam; KLIPPER 7 90 o Maladiven t, Bangkok; KOGGEGRACHT 8 1 wzw Elba nr Napels. KONING! GRACHT 11 verw te Nador; LE *u: FRANCES 7 te Trinidad; LELlf fll' GRACHT 8 1400 z Mangua nr Bi SI boa: LEMMERGRACHT 7 865 1 [c Aden nr Suez. MUSIC 7 155 z Dafc pp nr Vado. NEDFREEZER 8 70 z D me kar nr Vigo; NEPTUNIC 7 230 zzw F nama nr Philadelphia. NORDICi 60 w Gibraltar nr Antwerpen. NO: DIC LINK 7 450 z Kaap Race nr PI ladelphia; NORLANDIA 7 15 tfor Guionos nr Manzanillo; NORMA! ite DIC 7 900 no ANtigua nr Cristobi he OCEAAN KLIPPER 7 135 z Panaï |i| nr Valparaiso; OOSTZEE 7 Rottt |es dam nr St. Petersburg; ORANG KLIPPER 7 100 zo Belize nr Mam nillo; PHILIP BROERE 7 Rotte dam nr Immingham; POOi "J GRACHT 8 te Brisbane. PU "ii GRACHT 7 Luanda nr Tema; Sf 11 GELGRACHT 6 80 z Cape Palmasi rpc Cadiz. STELLA LYRA 8 ta rede Bi fast. STELLA ORION 8 25 nv Brt g. nr Rotterdam; STELLA PRIMA Rotterdam nr Taiwan. STURGEC p 7 5 z Dungeness nr Swansea; SUP! SERVANT-3 7 Genua nr Venetl TO THEODORA 8 te rede Leixoes; 1 'P NA 8 Nordenham nr Leixoes; U m DEN 10 verw te Karlstad; WILMA 240 w Monrovia nr Warri; YOLANl |gs 8 Rotterdam nr Tilbury. ZE LEEUW 7 Rotterdam nr Un» f Kingdom De werkzaamheden voor het nieuwe hotel (rechts) aan de Boulevard Bankert zijn inmiddels begonnen. foto Ruben Oreel

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1992 | | pagina 18