Arsenaalproject begin '93 klaar PZC Twee broers beboet voor geweld tegen Goesenaar Witkammetjes: cabaret tussen de schuifdeuren Borsels protest huurverhoging Antwerpen herdenkt schrijver Elsschot Ontruiming nadert voor groepje krakers in gebied Arsenaal VVD-statenlid heeft in Schaefer bondgenoot provincie Reggeborgh Beheer zorgt voorfinanciering en exploitatie VRIJDAG 1 NOVEMBER 1991 Q van onze verslaggeefster VLISSINGEN - Het Arsenaal- projeet in Vlissingen moet in mei 1993 opgeleverd worden. Al in juni volgend jaar moet de 45 meter hoge uitkijktoren klaar zijn voor bezoekers. In juni 1993 openen ook het theater, het openluchttheater en het mari tiem attractiecentrum in het ge restaureerde Arsenaalgebouw de deuren voor het publiek. De financier die door projectont wikkelaar Ufkes bereid is ge vonden om het project mogelijk te maken en te exploiteren, is de Rijssense participatiemaat schappij Reggeborgh Beheer bv. Het project behelst een in vestering van ongeveer twintig miljoen gulden. Nog dit jaar wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Maandag be gint'de sloop van de twee schu ren tussen het Arsenaal en het oude Marechausseekantoor aan de Emmastraat. Zodra de bouw vergunning is afgegeven wordt de fundering voor het theater, het appartementengebouw, het winkelgebouw en de uitkijkto ren gelegd. Wethouder H. de Haas van economische zaken en directeur H Ufkes van project ontwikkelaar- Ufkes Bouwmaat schappij Apeldoorn bv willen dat nog voor de jaarwisseling la ten gebeuren. De sloop van het Marechaussee kantoor moet nog wachten op het fiat van de rechtbankpresi dent om het gebouw te ontrui men. Er wonen sinds jaren kra kers in het pand. De rechtbank bepaalde in een kort geding dat de bewoners mochten blijven tot de plannen voor het Arsenaal project concretere vormen zou den aannemen. Het enige probleem dat nog rest voor de bouw kan beginnen is de zeewering. In samenwerking met Waterstaat wordt bekeken wat voor constructie er nodig is om binnen vijftien meter van de teen van de cïijk te kunnen bou wen zonder de Oranjedijk te ver zwakken en eventuele verho ging of verbreding van de dijk mogelijk te houden. Reggeborgh Beheer bv, een in vesteringsmaatschappij in be drijven en onroerend goed uit Rijssen, wordt de eigenaresse van het complex. Het is voor de beheermaatschappij de eerste maal dat ze een dergelijk recrea tief project financiert. „We heb ben enkele banken toch kunnen overtuigen van de haalbaarheid van het project." zegt directeur H. Holterman van Reggeborgh Beheer. „Temeer omdat we er zelf fors kapitaal in steken. Ik denk dat het een zeer rendabel project kan zijn. zeker op het bij gestelde bezoekersaantal van 200.000 per jaar. Dat sluit ook be ter aan bij de capaciteit van het project. Reggeborch Beheer financiert de circa 12,5 miljoen gulden die overblijven naast de subsidies van rijk (twee a drie miljoen) en gemeente (7.8 miljoen). Regge borch geeft het beheer in handen van de bv in oprichting Exploi tatiemaatschappij Arsenaal. F. Rompaey uit Bergen op Zoom wordt directeur van die bv. De gemeente Vlissingen neemt in principe geen risico op zich in de exploitatie. „Het wordt abso luut geen Domburg-construc tie." verzekert De Haas. Wel le vert de gemeente twee commis sarissen voor de exploitatie maatschappij om advies te ge ven over het te voeren beleid. Daarnaast wordt uit de 7.8 mil joen gemeentegeld de ontslui ting van het terrein, de inrich ting van de Zeilmarkt en het bouwrijp maken van het terrein betaald. Het Arsenaal is jarenlang een speerpunt in de plannen van de gemeente geweest. Eerdere, zeer grootschalige plannen om het terrein te ontwikkelen, strand den in de planfase op, een nega tieve beslissing door de Kroon. In 1988 vond Vlissingen in Ufkes een nieuwe ontwikkelaar. Het grootste probleem dat gemeente en projectontwikkelaar moes ten oplossen was het vinden van een geldschieter voor het pro ject. Volgens directeur H. Ufkes is de vrees om recreatieve pro jecten te financieren een lande lijk probleem. Banken trokken zich terug nadat enkele grote re creatieprojecten elders flopten. Ook de hoge rentestand was een struikelblok. „In 1988, toen we begonnen, stond de rente op 6.75 procent. Nu is dat ongeveer 11 procent." Architect van het project is het bureau Wisse Tuinhof Slemmer. Aannemingsbedrijf Christiaan- se bv neemt de restauratie van het beschermde, monumentale munitiedepot uit 1823 voor zijn rekening. Bouwbedrijf De Delta werkt aan de nieuwbouw op het terrein Makelaar Theelen en Van der Weele begint nog dit jaar met de verkoop van de 31 appartementen. De kunstenaarsimpressie van het Arsenaalprojecl: uiterst links de kapel van de Pinkstergemeente, daarnaast het ronde theatergebouw met multi-functionele ruimte, daarachter het appartementenblok. Op de voorgrond, tegen de havenkade ruimte voor winkels. In het gerestaureerde Arsenaal wordt het Maritieme Attractiecentrum gevestigd, waarbij de 54 meter hoge toren met panorama-lilt en uitkijkplatform hoort. Man in elkaar geslagen om anonieme brief van onze rechtbankmedewerkster MIDDELBURG - Een anonieme brief over een zeer gevoelig on derwerp aan de 18-jarige Goese naar P. P. was op 3 maart aanlei ding voor de zware mishande ling van de vermeende schrij verervan. De brief was door P.'s vader gelezen en dat veroor zaakte de nodige problemen in de familiekring. P. was laaiend over de briefen meende zeker ^e weten dat deze was geschreven door A. A. R„ omdat alleen hij de bijzonderheden over zijn persoonlijk leven wist waarvan in de brief sprake was. P. ging naar zijn één jaar oudere broer en de twee besloten R. een flinke afstraffing te geven. Zij wachtten hem op in de brand gang achter zijn woning en be sprongen hem gezamenlijk, waarna R. een enorm pak ram mel van hen kreeg. Het bleef niet bij stompen en slaan. Toen R. op de grond lag gingen zij op hem staan en één van de jongens schopte hem in het gezicht. Toen hij probeerde te ontkomen reed één van de broers hem met een fiets van de sokken. R. werd met een hersen schudding en een gebroken neus in het ziekenhuis opgenomen. Van onze correspondent Hans de Bruijn BRUSSEL - Liefhebbers van Willem Elsschot en diens werk moeten zich de komende week naar Antwerpen begeven. Van zondag 3 tot maandag 11 no- vembe staat de geboortestad van de in I960 overleden auteur van boeken als Villa des Roses, Lijmen en Het Been in het teken van de grote Elss- hot-manifes- tatïe 'Villa Elsschot'. Het meest opmerkelijke evene ment daaruit is het integraal voorlezen van het complete pro za van Elsschot (elf boeken) door een keur aan Vlaamse acteurs en actrices, zoals Dora Van der Groen. Johan Leysen en Julien Schoenaerts. Dat gebeurt zeven avonder na elkaar in de FNAC- boekwinkel op de Groenplaats. Daar wordt ook een fototentoon stelling gr vijd aan Elsschot. er wordt een /mposium gehouden over de be ekenis van de schrij ver voor de Vlaams-Nederlandse literatuur, het Archief en Mu se im voor het Vlaamse Kultuur- e'en heeft een expositie van 'ïlsschot-memorabilia pn er wor- len films van Elsschót-boeken gedraaid Volgend' week zondagmiddag is er (va f he Centraal Station) een El :hot-wandeling langs plaatse, in Antwerpen die her inneren tan de schrijver iwaar- onder z i gaf op de begraaf plaats Schot nselhofi en voorts besteden de BRT-radio en -tv volgende week ruim aandacht aan Elsschot. Van de schrijver Guido Lau- waert ve schijnt tijdens de ma nifestatie een bundeling van ar tikelen over- Elsschot. die Lau- waert onder meer schreef voor Het Parool. Het boekje is geti teld Omtrent Kaas en andere onthullingen rond Willem Els schot en zijn werk. Een echte reden voor al deze aandacht voor Elsschot op dit moment is er niet. of het moet zijn dat Lauwaert. tevens een be kende Antwerpse organisator en cultuurpromotor (bekend van de Nachten van de Poëzie), met deze manifestatie afscheid wil nemen van het publieke cultuur leven. Lauwaert is het zat. zegt hij zelf. „Ik heb meermaals getwijfeld aan het nut van mijn gedoe, of ik nog verder moest organiseren in dit kloteland. of ik niet naar Ne derland moest uitwijken, waar ik wel op de waardering kon re kenen die ik vergeefs gedurende jaren in eigen land heb gezocht." Willem Elsschot Voor de politierechter in Middel burg verklaarde P. P. dat het ze ker niet de bedoeling was ge weest R. het ziekenhuis in te slaan. Politierechter mr B. Boekhout kon zich van P P. nog wel voorstellen dat hij razend was en dat hij zich niet kon in houden toen hij R. te pakken had. Maar hij vond dat M. P.. die zijn broer alleen maai- kwam hel pen, toch meer zelfbeheersing had moeten tonen. Voor officier van justitie mr H. F. Mos ging de aanpak van de jon gelui alle perken te buiten. „Een smerige twee-tegen-één-strijd", concludeerde hij. Hij hield de jongens voor dat de feiten zon der meer gevangenisstraf waard waren, maar met het oog op hun leeftijd hield hij het bij een boe te. M. P. kreeg nog een extra veeg uil de pan omdat hij met allerlei vertragingstaktieken nog steeds niet de 120 gulden schade voor kapotte kleding van het slacht offer had vergoed. Zijn broer had dat bedrag wel betaald. De eis tegen P. P. was duizend gulden en tegen M. P 1.500 gulden waar van 500 gulden voorwaardeliik met als bijzondere voorwaarde betaling van de schadevergoe ding De politierechter verlaag de in zijn vonnis de boetes met- 250 gulden. Hondenkeuring in Middelburg MIDDELBURG - In het over dekt winkelcentrum Dauwen- daele aan de Vrijlandstraat in Middelburg wordt zaterdag een keuring voor rashonden en kruisingen gehouden. Er heb ben zich inmiddels 110 eigena ren uit heel Zeeland aangemeld. Bij de keuring wordt gelet op rasstandaard, conditie en ka rakter van de hond. De jury be staat uit de dames Kolk uit Dor drecht en Morgan uit 's-Heeren- hoek en de heer Douma uit Rot terdam, Er is ook een karabash ingeschreven, een dogachtige hond uit Turkije, waarvan er zich slechts één exemplaar in Zeeland bevindt. Naast de keu ring is er ook een demonstratie gedrag en gehoorzaamheid, die wordt gegeven door het demon stratieteam van de Hondenver eniging Walcheren IHOWA). De organisatie van deze dag is in handen van een dierenspeciaal zaak in Middelburg, in samen werking met de HOWA. Arno Witkam:op de planken staan is echt geweldig....". foto Willem Mieras van onze verslaggeefster Mariette Woudenberg 's-HEERENHOEK - „Plan kenkoorts? Ben je gek! Een beetje zenuwachtig, meer niet". Rinus Witkam (38) ziet nergens tegenop. Samen met z'n vier broers vormt hij het cabaretgroepje De Witkam metjes: graag geziene gasten op carnavalsfeesten, bruilof ten en partijen. Zaterdag is hun eerste gróte optreden. Morgenavond, tijdens het amateurfestival in De Stenge te Heinkenszand, staan de spotlights rond 21.45 uur ge richt op het quintet uit 's- Heerenhoek. De broers maakten naam op het bejaardencarnaval in 's- Heerenhoek. „Geweldig was dat", weet Arno Witkam (28) zich te herinneren. „Weet je nog die keer van dat pilsje?", valt Rinus hem in de rede „Dat verdienden we met een grapje over een plaatselijke verzekeringsman. Je moet weten dat die eerst schilder en behanger was geweest, We hadden een soort alternatieve reklame bedacht. Ik probeer de een rol behang met de naam van die verzekerings man op een toneelzuil te plak ken. Dat mislukte grandioos. Op het laatst zei ik - als uit smijter - 'gelukkig heb ik meer verstand van verzeke ren'. Dat vond die man zo ge weldig dat we allemaal een pilsje kregen." Waar ze ook optreden, alle teksten komen uit de breinen van de Witkammetjes. Voor elk programma staat vijf maanden. Eigenlijk vindt Ri nus de voorbereidingen leu ker dan het optreden zelf. „Jan is tijdens de bijeenkom sten voorzitter. Die probeert altijd orde te scheppen. De rest heeft gewoon vreselijk veel lol. Vooral Kees komt met de meest waanzinnige ideeën. Hij is de zotste van het stel." Professioneel Het programma van het ama teurfestival zit al in het hoofd gestampt. Vele repetities tus sen de schuifdeuren èn eentje in De Stenge gingen eraan vooraf. De broers hebben het dit keer professioneel aange pakt: een eigen grimeur, een belichtingsplan en muziek op de band „De aankleding, hè. dat zegt alles", mijmert Arno. Broer Rinus is bereid een tipje van de sluier op te lichten. „Het wordt puur amusement èn een stukje vriendelijke kri tiek." Met pretlichtjes in de ogen vertelt hij over de dia presentatie die De Witkam metjes zaterdag op de plan ken brengen. „We doen een Ontdek je Plekje voor de ge meente Borsele. Zoals te ver wachten is, gaat er van alles fout. Het wordt een André van Duin-achtige opvoering." Arno vermeldt niet zonder trots de rol van Kees Witkam in het geheel. Vermomd als dronken toneelknecht zwab bert hij door het progamma. „Die rol is hem op het lijf ge schreven. Echt steengoed!" Toneelspelen zit de broers overigens allemaal in het bloed. Ze ontdekten het op de padvinderij Ex-welp Arno: „Als het slecht weer was. moesten we acteerstukjes doen. Dat vond ik toen al hardstikke fijn om te doen." Rinus stemt enthousiast in. „Op de planken staan is ge weldig". Hij voegt er nadien berustend aan toe: „Maar we blijven natuurlijk amateurs." van onze verslaggever VLISSINGEN - „De plannen van de gemeente Vlissingen met het Arsenaalgebied gaan uit van veel te optimistische ver wachtingen. Het zou heel goed kunnen dat over een paar jaar blijkt dat de investeringen op geen enkele manier terugver diend kunnen worden. De inwo ners van Vlissingen moeten dan opdraaien voor de missers die nu gemaakt worden." Wim van der Maaten, een van de krakers van het oude mare chausseegebouw aan de Emma straat in Vlissingen, is er van overtuigd dat Vlissingen zich flink in de vingers snijdt met de plannen voor het Arsenaalcom plex. „Ik begrijp niet dat de ge meente de leegstand laat voort duren. De aanpak van dat pro bleem moet volgens mij priori teit krijgen. Elk leeg pdnd kost Vlissingen handenvol geld." Het marechausseegebouw is vo rig jaar augustus gekraakt. Van de eerste groep is nog één kraker over. Wim is er officieel in maart ingetrokken. Sandra van Hoften is er in juli bijgekomen, Miranda Kesteloo in augustus. Een eer dere poging van de gemeentë om het pand te laten ontruimen, strandde bij de rechter. Die vond dat het belang van de krakers zwaarder woog dan de plannen van Vlissingen. Zolang de ge meente geen concrete ideeën had. mochten de krakers blij ven. Gisteren, donderdag, werden de plannen met het Arsenaalcom plex gepresenteerd. Maandag al begint de sloop van bijgebou wen. De gemeente zal de rechter vragen of de plannen concreet genoeg zijn om tot ontruiming over te gaan. Als de rechter met het verzoek instemt, zullen de krakers volgens Sandra zonder slag of stoot vertrekken. „Het is Politie bekeurt 21 hardrijders ZIERIKZEE - De rijkspolitie Schouwen-Duiveland heeft woensdag radarcontroles uitge voerd op de Stolpweg in Nieu we rkerk, de Kerkweg in Kerk- werve, de Lange Blokweg in Zie- rikzee en de Calandweg, even eens in Zierikzee. In totaal wer den 328 voertuigen geregi streerd. waarvan 21 te hard ble ken te rijden. wel jammer, maar je houdt h^f toch niet tegen. Ik woon hi^e prettig, hoewel ik ook best egf gens anders zou willen zittei^ Maar ik wil niet uit Vlissinge^ weg. Hier heb ik m'n vrienden ei hier gaat het leven ook een stu rustiger dan in Amsterdam. heb daar een tijdje in een kraaU pand gezeten, maar dat beviy\ helemaal niet." x, Het gebouw verkeert in een heel slechte staat. Er zitten scheurei_ in de fundamenten en het begini' al onaangenaam koud te woi™ den. De sloop is terecht, vindei ook de krakers. Maar waar moe ten ze dan heen? „We kunneij" met het geld dat we verdienei v nauwelijks de elektriciteitsreke ning betalen, dus een flat van d re woningbouwvereniging is uitgem sloten", vertelt Wim. Hij heefvc een uitkering, Sandra en MiranDl da verdienen wat bij met uiiZf zendwerk. „Volgens maatstave)k£ van de sociale dienst zijn wior arm. Dat is iets anders dan ai VVf moedig, want dat zijn we nieth{ We kunnen doen waar we zin iip( hebben." q Negatieve reacties van de Vlissc singers zijn er nauwelijks gtpj weest. De meesten stellen zicl^ afwachtend op. Sandra heeft di indruk dat buurtbewoners he stiekem wel spannend vindei dat zij in het gebouw vertoever Zij zijn de enigen in Zeeland di zo'n soort pand kraken. De plannen van de gemeente be K tekenen vermoedelijk de nek t» slag voor het marechausseege oc bouw. De advocaat van de kra tri kers. mr Th. G. B. M. Leenden K ziet weinig mogelijkheden voo ne zijn cliënten. „Juridisch hebber m de krakers geen poot om op ti de staan. Als de gemeente vaar te maakt met de bouw. zal de ont- d( ruiming snel een feit zijn. Ze zijl tc afhankelijk van de goede wil var hi Vlissingen om vervangendi woonruimte te krijgen. Uit d(: brief die ik van de advocaat vai de gemeente kreeg, blijkt da| Vlissingen bereid is mee te den J ken over vervangende woon- er werkruimte." g Een punt in hun voordeel kan d< kringloopwinkel zijn die enkel- maanden geleden gestart is Tweedehands spullen wordei- daar gekocht en weer verkocht De krakers hebben een stichtinj gevormd om het geld te beherei. en om als rechtspersoon te kun nen fungeren. Gemeente en poli 1 tie staan niet afwijzend tegen over de winkel. Bij het zoeker va naar een nieuw onderkomen za He er echter ruimte moeten zijn voor de winkel. 0( Ze he he van onze verslaggever BORSELE - De Amsterdamse PvdA-activist Jan Schaefer mag in het Zeeuws VVD-staten lid Gerrit Eijssens een bondge noot zien. Over de hoofden van zijn partijgenoten in Borsele, riep de VVD-er de politieke par tijen donderdag op hun teloor gegane verbindingen met de sa menleving te herstellen. Tijdens zijn spreekbeurt voor de VVD-afdeling Borsele sloot Eijs sens zich aan bij de steeds luider klinkende klacht dat overheids- bestuurders en volksvertegen woordigers nauwelijks nog uit de marktsector afkomstig zijn. Hij herinnerde de politieke par tijen aan hun 'plicht' ervoor te zorgen dat 'in alle gremia van de bestuursorganen' een redelijke afspiegeling te vinden is van de hele samenleving. Overigens beperkte Eijssens zijn klacht niet tot de politiek. „Dat het niet alleen in de politiek voorkomt bewijst de FNV di( haar leden voornamelijk recru: teert uit ambtenaren en uitke ringsafhankelijken em slecht een klein deel van de in d( marktsector werkzame mensec tot haar leden mag rekenen." i Hij hekelde ook het bedrijfsle-; ven. waarin het - uitgezonderd enkele grote bedrijven - 'not do ne is dat men naast het eommer ciële werk ook in de politiek werkzaam is'. Eijssens pleitte dan ook voor een algehele mem taliteitsverandering, 'zodat hel huidige Kafkaiaanse beeld dal de samenleving van de overheid heeft, veranderd wordt.' Om nu meteen maar het aantal ambtenaren te halveren, zoal^ Schaefer roept, gaat Eijssen^ wat te ver. Maar 'als aanzet tot het vernieuwend denken' waar-I deert hij de kreet van de PvdA-er zeer. Hij raadde zijn eigen partij,1 de VVD, aan: „Spring mee in die trein". van onze verslaggever HEINKENSZAND - De bewo nersadviesraad van de woning stichting Borsele voert actie te gen de kabinetsplannen voor een jaarlijkse huurverhoging van 5,5 procent. Vandaag of morgen krijgen alle 1800 huur ders een brief waarin hen ge vraagd wordt protest aan te te kenen tegen de voorgenomen huurverhoging. De adviesraad (een belangenorganisatie van huurders) hoopt de formulieren vóór dinsdag 5 november weer terug te hebben. „Dan zorgen we dat ze bij de fractieleden van de PvdA en het CDA terechtko men", meldt een strijdlustige secretaris J. C. Noordzij van de bewonersadviesraad. Volgens Noordzij is de pro-, testactie net op tijd. „In de week I na 5 november moet de Tweede I Kamer uitspraak doen over de voorstellen. Of het allemaal zin I heeft? Persoonlijk denk ik van I niet. Maar het is in elk geval een| noodkreet van de huurders." I In de petitie komen alle bezwa-; r ren tegen huurverhoging aan de I orde De bewonersadviesraad vindt het vooral stijlloos van het jf kabinet dat het de verhoging i van de huren geen gelijke tred laat houden met de loonstijging 4 (maximaal drie procent in 1993)., Op landelijk niveau zal de Woon-| bond via demonstraties op het; j Binnenhof van zich laten horen' si Al eerder voerde deze bond een rode-kaart-actie tegen de huur-: verhogingen. 11 1.1 H Wim van der Maaten (m), Sandra van Iloften en Miranda KestelJ' zitten nu nog als krakers in het Marechausseegebouw in het Vlifu singse Arsenaalgebied. foto Ruben Orer

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1991 | | pagina 10