Zeeland houdt betaald voetbal Vansc .s,aat WCC1' Ommekeer door transplantatie Licentie voor Jan Poortvliet geschenk uit de hemel toe in eindsprint sport 15 licentiecommissie twijfelde alleen aan kwaliteit spelersgroep Nooit meer voetbal in De Heizei DINSDAG 18 JUNI 1991 VLISSINGEN - Vooral voor Jan Poortvliet is de licentie voor de profclub Zeeland als een geschenk uit de hemel gekomen. De 35- jarige beroepsvoetballer juicht bijna als hij zegt: „Nu kunnen we tenminste revanche nemen. Vorig seizoen zijn we op de laatste plaats geëindigd en ik zou het als een blamageervaren als ik mijn voetballoopbaan met zo'n teleurstellende klassering zou moeten afsluiten. Dit is een nieuwe uitdaging. Natuurlijk niet alleen voor mij, maar voor de hele club. Nu krijgen we de gelegenheid om te laten zien dat de profclub Zeeland tot meer in staat is dan het vorige seizoen". Inmiddels functioneerde Poortvliet al maanden uitstekend als manager van de Zeeuwse profclub. Zo slaagde hij er in veel sterke amateurs aan de VCV-Zeeland te binden en vooral de 'aankoop' van de Middelburgse spits Paul Schipper was zeer verrassend. Maar Poortvliet steekt niet onder stoelen of banken, dat hij niet uitsluitend als manager actief wil blijven: „Ik ga er van uit dat ik ook weer ga spelen. Eind deze week ga ik met vakantie naar Frankrijk om in Nimes en Cannes oude bekenden op te zoeken, maar ik zal er wel voor zorgen dat ik topfit. aan het nieuwe seizoen kan beginnen". Poortvliet is er van overtuigd dat de Zeeuwse profclub in de eerste divisie een belangrijker rol kan spelen dan vorig seizoen: „Er wa ren toen te veel eenlingen. Het moet ons nu lukken om met een hecht team de competitie in te gaan. Op een enkele plaats zouden we ons nog kunnen versterken, maar zo nodig kunnen we het zelf ook wel oplossen als we bijvoorbeeld nog een rechts- of linksback nodig hebben. Het belangrijkste is dat we als team functioneren", aldus Poortvliet, die zeker als een 'playing captain'- nog grote waarde voor het elftal kan hebben. Ook voor Paul Schipper is het verlenen van de licentie een pak van zijn hart: eindelijk is het zeker dat hij toch nog als profvoetballer actief kan worden. „In principe was ik er wel gerust op. Ik ben alleen geschrokken, toen het erop leek dat Total die financiële garantie niet zou geven. Toen de garantie definitief rond was. ben ik er steeds van uit gegaan, dat de KNVB VCV-Zeeland een licen tie zou geven. Er waait immers bestuurlijk een frisse wind in Vlis- singen, dat moet de KNVB toch ook niet ontgaan zijn", aldus Schipper, die overigens deze week nog even naar het ziekenhuis in Midelburg zal gaan om volgens afspraak met. de behandelend chi rurg het vocht uit zijn geopereerde knie te laten halen. De spits- speler verwacht er op de eerste training van de Zeeuwse profclub, op 15 juli, gewoon bij te zijn. Schipper, die als een van de eerste amateurs besloot de stap naar VCV-Zeeland te wagen, rekent er op dat nu snel een streep getrok ken kan worden onder het verleden van de Zeeuwse profclub. „Ik denk dat ook de naamsverandering een goede beslissing is. De naam VC Vlissingen heeft in één seizoen tijd zoveel negatieve pu bliciteit veroorzaakt. De club is tenslotte een jaar lang het lacher tje van het betaalde voetbal geweest. Laten we hopen dat die pe riode snel tot het verleden zal behoren", zegt Schipper, die ervan overtuigd is dat Jan Poortvliet veel spelers heeft overgehaald om de stap naar het betaalde voetbal te maken. „In mijn geval was zijn invloed doorslaggevend. Dat geldt ook voor andere spelers, zoals Jan de Rijke en Mike But, die op het laatste moment toch weer begonnen te twijfelen." De kopgroep in de internationale Boekweitronde snelt over het gladde wegdek foto Canule Schelstraetei Internationale Boekweitronde (Door Frits Bakker EINDHOVEN - Het liep gister avond al tegen tien uur, toen Jan Dieleman bevrijd van alle spanning en met een gulle lach de bovenzaal van het PSV-sta- dion kwam binnengelopen. „Bingo...", riep de voorzitter van de VC Vlissingen opgeto gen. „We hebben de licentie." De VC Vlissingen, die binnenkort de VCV-Zeeland gaat heten, heeft nu de definitieve toestem ming van de KNVB gekregen. Het voltallige bestuur (Jan Die leman, Harry Verkaart, Ad Tax en Pim Kraan.) en twee deskun digen van het accountantsbu reau Coopers Lybrand Dijker Van Dien, dat Vlissingen heeft geadviseerd, verschenen voor de beroepscommissie licentieza ken van de KNVB. „Natuurlijk hebben we aangedrongen op een snelle beslissing, maai' toen we weggingen, lieten ze ons nog in grote onzekerheid. We moesten tenminste nog tien dagen op de beslissingen wachten, zo vertel de men ons bij het afscheid. Maar ze waren zo overtuigd ge raakt van de onderbouwing van de cijfers, dat ze ons de toestem ming nu niet meer konden wei geren", juichtte Dieleman na het besluit van voorzitter mr. I.M. Jebbink en de heren F.Th.A.J. Bayings en H. van Raay van de licentiecommissie. Pim Kraan: „Ik heb het al de he le dag voorspeld, dat vanavond de beslissing zou vallen. Dit is een grote opluchting voor ons al lemaal. Het is het overtuigende Grootmeesters boeken winst EINDHOVEN (ANP) - In het Phi- lipsstadion hebben de belang rijkste drie spelers van het toer nooi om het Nederlandse schaakkampioenschap geïmpo neerd. De grootmeesters Piket, Van der Sterren en Van der Wiel wonnen allen. Van Mil brak in zwakke positie af tegen Bos boom. Piket boekte een grootmeester- lijke zege op Pieterse. In een Ko- nings-Indiër leverde wit nogal overbodig een pion in. Met deze plus had de landskampioen uit Leiden geen moeite de partij te beslissen. Eindhoven. NK schaken: Afgebroken partij vierde ronde: Brenninkmeijer-De Boer 1/2-1/2. Afgebroken partij vijfde ronde: Pie- terse-Van der Sterren 0-1. Zesde ronde: Van der Sterren-Brenninkmeijer 1-0, Van Mil-Bosboom afg, Nijboer-De Boer 1-0, Van der Wiel-Hoeksema 1-0, Van Wely-Kuijf 0-1, Pieterse-Piket 0- 1 Stand na de zesde ronde: 1Van der Wiel, Piket, Van der Sterren 4 1/2, 4. Van Mil 31/2+1 afg, 5. Nijboer 3 1/2, 6 Brenninkmeijer 3,7. Hoeksema, De Boer 21/2, 9. Bosboom 2 1 afg, 10. VanWely2,11Kuijl' 1 1/2,12. Pieterse WISSEL (ANP) Na de beker- 'dale tussen KV Mechelen en 'ub Brugge van zaterdag is be sloten dat er in het Heizelsla- lon np°it meer een voetbal wedstrijd wordt gespeeld. „De "iaat is vol", zei gisteren een «oordvoerder van het Belgi- sone ministerie van binnen- sc zaken. Volgens de «oordvoerder is het stadion zo ouwvallig dat er om de veilig ste waarborgen veel te veel Politiemensen moeten worden "igezet, J®»* zou de bekerwed- 'n het een paar kilometer Qer gelegen Anderlecht-sta- Qion worden gehouden. Het «elstadion. na de dramati ze Europacup-finale tussen uverpool en Juventus in 1985 - vvu* d°den- al eerder onge likt bevonden. werd als alter natief aangeboden. Sinds 1985 mÜ e' a' meerdere internatio- '0 e duels in het omstreden sta- oion afgewerkt. Militar iry mag wi|iAAG 'AN,'> -De military ut voorlopig niet verboden "Nederland. Staatssecretaris ding* ^aart°e geen aanlei- he vniT+ "c zwaarste discipli- y n cle Paardesport niet ver- n moest worden werd vorig aieriprfSlel(1 door de Eerste-Ka- ",Tiesinea-Autsema i bewijs dat de sanering van de club volledig is gelukt." Harry Verkaart: „We kunnen nu einde lijk werken aan een nieuwe toe komst. Ik hoop van harte dat er na deze voor ons gunstige beslis sing sponsors zullen zijn, die de VCV-Zeeland hun steun toezeg gen." Pleidooi Hoe groot was de kans dat Vlis singen de beroepscommissie kon overtuigen? Die vraag bleef gisteravond lang onbeant woord. Veel wijzer waren voor zitter Jan Dieleman en zijn me debestuursleden na de eerste zitting niet geworden. De besloten zitting, in het sta dion waar PSV zondagmiddag de landstitel veroverde, werd door het bestuur aangegrepen om hartstochtelijk te pleiten voor de nieuwe licentie. Zoals bekend besloot de KNVB op 3 mei om de licentie te weigeren. Dat gebeurde naar aanleiding van de wankele begroting, die~ het bestuur had ingediend. Volgens de KNVB was Vlissin gen op dat moment niet levens vatbaar. De schuldenlast drukte kennelijk zo zwaar op de debute rende profclub, dat er geen red ding meer mogelijk leek. Maar inmiddels heeft het bestuur on der leiding van Jan Dieleman de bankgaranties om de sanering- te doen slagen. „Daar was de be roepscommissie ook wel van overtuigd", zei Jan Dieleman. Jan Dieleman: „We zijn in een paar uur tijd enorm onder vraagd over alle stukken, over alle cijfers. Het ging meestal om een verduidelijking van de be groting die we hebben inge diend. De beroepscommissie stelde heel gerichte vragen, die vaak zo technisch waren (over vermogensposities en de onder bouwing van de cijfers), dat ze in veel gevallen door de accoun tants moesten worden beant woord." Het definitieve ja-woord" van de commissie kwam veel sneller dan iedereen voor mogelijk had gehouden. Jan Dieleman: „Ik had eerlijk gqzegd ook wel ver wacht dat het gunstig zou aflo pen. De commissie heeft niet meer gevraagd naar aanvullend materiaal van onze stukken. Ze Paul Schipper hadden kennelijjc voldoende. Ze waren dus volledig overtuigd." Spelers Financieel/technisch had de be roepscommissie ook weinig vraagtekens gezet bij het rap port dat het verlenen van de li centie moest onderbouwen. Jan Dieleman: „Wat ze ook heel posi tief vonden, was dat sommige spelers een gedeelte van hun contract wilden inleveren. Dat is heel goed overgekomen." „Het enige twistpunt, als je daarover kunt spreken, was de kwaliteit van onze selectie. De vraag was bijvoorbeeld: jullie hebben nu wel gekort op het budget van spelerskosten en sa larissen. Maai- is dat wel verant woord. Heeft deze selectie nog wel voldoende gewicht om pu bliek te trekken? Ik heb ze ervan kunnen overtuigen." Jan Dieleman: „Wij vinden na melijk, dat Jan Poortvliet er in een heel korte tijd in is geslaagd een uitstekende regionale selec tie op te bouwen. De naam van Jan Poortvliet heeft uitstraling, dat is nu wel gebleken. Als hij spelers belt, dan willen ze graag naar ons komen. Maar als Jan Dieleman belt, dan vragen ze eerst: wat brengt het op... Dat is het grote verschil" Tenslotte kon Jan Dieleman nog meedelen: „We gaan volgend jaar niet als FC Zeeland door het leven, maar als VCV-Zeeland. Dat hebben we gedaan om de binding met de VC Vlissingen niet helemaal te verliezen." Jan Poortvliet: ...revanche... tomn»»" na een dodelijk on- inBoekelo Ingrid van der Steen kreeg een nieuw hart en nieuwe longen BRUINISSE Een aangrij pende episode in het leven van Toon van der Steen en zijn vrouw Ingrid heeft voor deze wielrenner uit Bruinisse zelfs de wielersport veranderd. De 36-jarige sportman draait al 22 jaar mee tussen de wieltjes en heeft het allemaal aan den lijve ondervonden: „Ik ben vaak heel diep gegaan, ik ben soms doorgegaan terwijl ik ei genlijk niet meer kon, ik heb net als veel andere renners verschrikkelijk afgezien. Maar toch heb ik in al die 22 jaren nooit zo vreselijk moe ten afzien als mijn vrouw. Het heeft ons leven ingrijpend ver anderd". Wie de stralende, vrolijke In grid van der Steen nu actief in de weer ziet, kan zich nauwe lijks voorstellen, dat deze opti mistische jonge vrouw ruim drie jaar geleden niet eens meer de energie had om te lo pen of te staan en machteloos in een invalidenwagentje rond gereden moest worden. Ze kreeg zelfs te horen, dat ze niet lang meer te leven had. In haar hart en haar* longen konden bloedvaten niet meer voor vol doende aanvoer van zuurstof rijk bloed zorgen: „Een afwij king, die ik bij mijn geboorte had meegekregen". Toon en Ingrid van der Steen waren natuurlijk als verdoofd 1 toen ze deze onheilstijding te horen kregen. Maar het duurde niet lang. Ingrid. toen 27 jaar jong, veerde niet lichamelijk, maar wel mentaal op: „Toen ik uitgehuild was, besloot ik te gaan vechten. Toevallig had ik een heel klein berichtje gelezen over de mogelijkheid van een hart- en longtransplantatie. En ik wist ineens heel zeker: dat wil ik hebben. We hebben gepraat en gepraat met medi sche specialisten en andere in siders en tenslotte kregen we het voor elkaar: ik kwam in een ziekenhuis in Londen terecht waar die transplantaties wer den verricht". Ingrid en Toon van der Steen op de dijk, vlak bij hun huis in Bruinisse (foto Pieter Honhoff) Wachtlijst Totaal verzwakt werd Ingrid van der Steen in mei 1988 naai de Engelse hoofdstad ver voerd: „De bedoeling was dat ik alleen onderzocht zou wor den en dat ik dan naar Neder land zou terugkeren om te wachten op een ruilhart en ruillongen. Er was een enorme wachtlijst met patiënten uit heel de wereld. Maar de profes sor. die mij onderzocht zei on middellijk: blijf jij maar hier. Binnen zes weken kon ik ge opereerd worden. Van wie het hart en de longen zijn weet ik natuurlijk niet. alleen dat ze af komstig zijn van een meisje van twaalf jaar". Toon van der Steen, al jaren een van de meest succesvolle renners in Zeeland, zette on middellijk (naar later bleek: tijdelijk) een streep onder zijn wielercarrière: „We hebben el kaar door de wielersport leren kennen. Zij was'met haar fami lie altijd bij de koersen. Toen zij vijftien was, gingen we met elkaar, maar we kenden elkaar toen al jaren. Altijd ging ze met me mee naar de wedstrijden, altijd stimuleerde ze me. altijd gaf ze me weer moraal als ik eens in de put zat. Natuurlijk week ik ook niet van haar zijde toen ze voor die zware operatie naar Londen moest". Kamertje Nu. jaren later, willen ze het wel toegeven1 ze gingen in dat ziekenhuis beiden door een hel. Toon weet nog als de dag van gisteren: „Ik woonde in Londen in een klein kamertje in een pension, helemaal al leen. Iedere dag was ik in het ziekenhuis, eerst tijdens het lange wachten, later tijdens de lange herstelperiode na de ope ratie. De moed zonk me soms in de schoenen, want ik zag heel wat patiënten door de voordeur binnen komen, maar velen ook door de achterdeur weggaan. Toen vertelde ik dat natuurlijk nooit aan Ingrid, maar ik liep soms wel zo in ge dachten over straat dat ik bij na onder een auto kwam". Wonder Ingrid verhaalt: „Ik heb wel eens gedacht, dat ik anderen kon vertellen wat ik meemaak te. Maar het is zo ingrijpend, zo allesoverheersend, dat je het nooit helemaal aan wie dan ook duidelijk kunt maken. Al leen Toon weet het. Er waren momenten dat ik de moed he lemaal opgaf, bijvoorbeeld als er weer afstotingsverschijnse len optraden en er weer nieuwe medicatie moest worden toe gepast. Dan sleepte Toon mij er door heen". Maar tenslotte gebeurde wat de twee nog altijd „een won der" noemen: Ingrid werd langzaam maar zeker hele maal beter. Na de operatie moest ze nog vier maanden in het Londense ziekenhuis blij ven. Eerst bleven de twijfel en de angst knagen, maar die pe riode van onzekerheid ligt nu in het verleden, onuitwisbaar in het geheugen, maar niet meer als poel van ellende, maar wel als een bron van hoop. Ingrid: „Ik kan mijn geluk niet op. Soms praat ik veel te veel. Ik moet het kwijt, Hoe oud ik ook zal worden, altijd zal ik be seffen, dat ik na mijn operatie iedere dag intensiever heb be leefd dan de meeste mensen. Ik doe thuis weer alles. Hier vlak bij ons huis ligt een hoge dijk met een steile trap. Ruim drie jaar geleden stond ik er voor in een invalidenwagentje en zei den ze tegen me: ooit zul je er weer tegenop lopen. Ik kon dat niet geloven en nu ren ik naar boven". Ontspanning Die aangrijpende episode in hun leven heeft voor Toon van der Steen ook de wielersport veranderd. In datzelfde jaar 1988 nog stapte hij weer op de fiets: „Maai1 ik beleef het wiel rennen nu anders. Vroeger speelde het geld datje ook als amateur kon verdienen een be langrijke rol. Nu is trainen en koersen voor mij in de eerste plaats» een ontspanning. Na tuurlijk speelt mijn leeftijd ook een rol: vroeger reed ik zes of zeven koersen per week, nu twee, hoogstens drie". Maar de prestatiedrang is ge bleven. Nog altijd wil hij als eerste over de streep. In het be gin van de jaren tachtig be hoorde hij tot een select groep je Nederlandse topamateurs en maakte deel uit van de na tionale selectie. Hij won klas siekers (de meerdaagse Ronde van Neder-Saksen, de Ronde van Drenthe en de Ronde van Limburg), maar hij groeide toch vooral uit tot de onge kroonde koning van de kleine koersen. Hij is niet eens een rassprinter en toch won hij in middels 129 wedstrijden. De amateurkoers van Putte, enke le weken geleden, was zijn 129ste. Observeren Toon van der Steen sprint niet flitsend als de geboren spurter, maar meer op kracht over een grote afstand. Het is niet het enige wapen van deze Zeeuwse renner, die afkomstig is uit Et- ten-Leur. Hij kan zijn tegen standers uitstekend observe ren, weet ook altijd welke riva len pas nog een zware wed strijd hebben gereden en ge bruikt dat alles om opvallend vaak met de goede ontsnap ping mee te gaan. Toon „Mijn sprint wordt minder en ik heb na een koers ook langere tijd nodig om te herstellen. Maar ik voel er niets voor om bij de B- amateurs. de vroegere liefheb bers, te gaan rijden. Bovendien rijden daar ook veel jonge ren ners van tussen de 22 en 26 jaar mee". Ingrid voelt al lang aan dat Toon op een gegeven moment met een probleem moet afreke nen: „Voor iedere topsporter is het moeilijk het moment van afscheid te bepalen. Dat geldt ook voorToon. Maarzo lang hij nog zo goed mee kan als nu, speelt het probleem nog geen rol". ZUIDDORPE - De 21e interna tionale Boekweitronde voor amateurs kreeg gisteren in Zuiddorpe een Zeeuwse finale. Een kwartet Zeeuws-Vlamin gen moest het daarin opnemen tegen vier gerenommeerde prijsrijders uit Zuid-Beveland. Op de sprint van Francois Fran se stond weer eens geen maat. In Franse's slipstream reden Peter Mol en Karei van Goethem naar de overige ereplaatsen. „Een Zeeuws kampioenschap brengt nou eenmaal verplichtin gen met zich mee", liet Franse na zijn derde seizoenzege (Kwa- dendamme, Zeeuwse titelstrijd in Sluiskil en nu Zuiddorpe) bij de huldiging lakoniek weten. „Geen kasseien meer", had de organisatie van het Boekweit criterium vooraf in de adverten tie in Wielerrevue beloofd. De aanwezigheid van een dergelijk wegdek had in vorige uitgaven het vaak gemakzuchtige ama teurpeloton danig afgeschrikt, „We zijn dan ook terug gegaan naar het gemakkelijkste par koers", verklaarde Henry de Mul die concessie aan het deelne mersveld. De criteriumspecialis ten beloonden die geste: bijna 60 amateurs werden gisteravond weggeschoten. De beslissing om het niet meer zo moeilijk te maken (het par koers bleek nu een bijna 4 kilo meter lange 'wielerbaan') had echter ook tot gevolg dat de eer ste aanvallers niet werden be loond voor nun vroege offensief. Een vluchtpoging met onder an dere de verrassend goed rijden de Johnny van Cadsand. Dennis Mesu, Rolf Mobach. de pas ge huwde Patrick van Passel. Davy Dubbeldam, Erik van Nieuw- kerk en Wim Oosse werd dan ook vrij gemakkelijk gecoun terd. Tot veler verbazing was de twee de serieuze aanval wel de goede. Haast geruisloos vertrokken Franqois Franse, Peter Mol, Ka- rel van Goethem, Rolf Mobach. Mare de Smit, Erik van Nieuw- kerk. Kees Schouwenaar en Guus Barhorst uit het peloton. Zij bouwden hun voorsprong uit tot 30 seconden. De achtervol gende groep verzuimd georgani seerd te jagen. De slag was ge wonnen, het eindspel kon wor den opgevoerd. Uitslag 1. Franqois Franse. Kwadendamme 85 km. in 1.53.10; 2. Peter Mol. 's Gra venpolder: 3. Karei van Goethem. Sluikil: 4 Kees Schouwenaar. Kloe- tinge; 5. Mare de Smit. Sluiskil. 6. Roli" Mobach, Sluiskil; 7 Erik van Nieuwkerk, Kapelle: 8. Guus Bar horst, Biervliet, 9. op 40 sec Twan Schalk, Galder; 10. Johnny van Cad sand, Terneuzen. 11 Ad de Jong, Sint Willebrord; 12. Patrick van Passel, Sluiskil; 13. Roy Bogaert, 's Graven polder, 14. Ad Prinsen. Raamsdonks- veer; 15. Jacky Fortrei. Breskens; 16. Vester Aarts, Kruiningen, 17. Eric Oostdijk, Wolphaartsdijk; 18. Harold d'Hont, Hulst; 19. Dennis Mesu, Mid delburg; 20. Wilko Maas, Sint Wille brord. Autosport Mexico-City. Grote Prijs van Mexico voor formule 1-wagens: 1 Patrese (Ita) Williams 67 ronden, 296,2 km in 1 29.52,205 (gem. snelheid: 197.757 km/u), 2. Mansell (GBri Williams op 1,336, 3. Senna (Bral McLaren 57,356. Stand WK: 1. Senna 44 punten. 2. Pa trese 20, 3 Piquet (Bra) Benetton 16, 4. Mansell 13.5 Prost(Fra) Ferrari 11. 6. Berger (Oos) McLaren 10. 7. Mode na 9,8. Moreno 6,9. Alesi (Fra) Ferrari 5,10. Lehto (Fin) Porsche 4. Bridge Killarney. (Ier) EK. Mannen. Tweede ronde: Grieken- land-Portugal 18-12, Duitsland-Tsje- choslowakije 21-9, IJsland-Joegosla- vië 23-7, Bulgarije-Llchtenstein 13- 17, Italië-Nederland 17-12. Enge- land-Turkije 16-14, Zwitserland-Hon- garije 10-20, België-Frankrijk 11-19, Finland-Zweden 11-19. Israël-Polen 5-25, Oostenrijk-Spanje 11-19, Rus- land-Denemarken 13-17, Noorwegen, Ierland een bye, beide 18 punten. Derde ronde: Oostenrijk bye 18, Por- lugal-Zweden 14-16, Nederland-De- nemarken 10-20, Israël-Zwitserland 25-2. Turkije-Rusland 18-12, Fin- land-Spanje 14-16, Joegoslavië-Grie- kenland 3-25. België-Polen 5-25, Duitsland-Ierland 17-13, Noorwe- gen-Engeland 4-25, Hongarije-Bulga- rije 17-13, Lichtenstein-Italië 7-23, Frankrijk-IJsland 3-25, Tsjechoslo- wakye bye 18 punten Stand na drie wedstrijden: 1. Enge land 66, 2. Polen 65, 3/4. Italië en De nemarken 61, 5. Zweden 60, 6. Duits land 59, 7 Griekenland 59, 8. Honga rije 55, 20 Nederland 36. Hockey Parijs. EK mannen. Groep A Sovjetunie-Zwitserland 6-1 (3-0). Stand Nederland 4 4 0 0 8 1 Sovjetunie 4 3 0 1 6! Frankrijk 4 2 0 2 4 Polen 3 10 2 2 Italië 3 0 12 1 Zwitserland 4 0 13 1 Spanje-Wales 6-2 (3-1 Stand Engeland 4 4 0 0 8 10- 2 Duitsland 3 3 0 0 6 13- 0 Spanje 4 2 0 2 4 10-8 Ierland 4 2 0 2 4 7-8 België 3 0 0 3 0 2-10 Wales 4 0 0 4 0 4-18 Sportprijsvragen Lotto 24 Eerste prijs: 1 .winnaar, bruto 357.689,00. tweede prijs- 4 winnaars, bruto 37.500, derde prijs: 52 win naars, bruto 2.925,60. vierde prijs: 2.775 winnaars, 54.80, vijfde prijs: 53.4555 winnaars. 5.00. Toto Eerste prijs: 3 winnaars, bruto 16.820,30. tweede prijs: 78 winnaars, bruto 171,70, derde prijs: 935 win naars. 35.80. Tennis Eastbourne. 700.000 gulden. Vrou wen, eerste ronde: Godridee (Ausi - Grunfeld (GBri 6-2 6-4. Kelesi (Can/10) - Brioekhovets (Sov) 6-3 6-4, White (VSt) - Lindqvist (Zwe) 6-3 6-2, Novotna (Tsj/4) - Kiji- muta (Jap) 6-2 6-2. Golarsa (Ita) - Hel- geson (VSt) 6-2 6-3, Basuki (Ind) - Stafford (VSt) 6-0 6-3. Dechaumc (Fra) - Werdel VSt/14) 7-6 6-2. Sukova (Tsj/6) - Quentrec (Fra) 6-1 7-6, Smith (Eng) - Dahlman (Zwe) 6-3 6-2, Schultz (Ned) -Minter (AusO 7-5 6-2, Tauziat (Fra/7) - Fendick (VSt) 7-6 3-6 6-2, Whitlinger (VSt) - Whittington (VSt) 6-4 6-1, Hy (Can) - Bollegraf (Ned/17) 6-2 5-7 6-1, Kohde iDui) - Henricksson (VSt) 6-4 7-6, Navratilo- va (VSt/1) - Coetzer <ZAf) 6-0 6-1. McQuillan (Aus/12)i - Temesvari (Hort) 6-3 4-6 6-4, Fairbank (VSt/15) - Provis lAus) 6-2 6-2. LudlofT (VSt) - Harvey (VSt) 1-6 6-3 6-3. Fernandez (VSt) Wamelink (Ned) 6-7 6-4 6-2. McNeill (VSU11) Paradis (Fra) 6-3 6-4. Faber (VSt) - Pfaff (Dui) 2-6 6-4 6-1. Fernandez (VSt/3) - Herreman (Fra) 6-3 2-6 6-1, Reinach (ZAf> - Javer (GBri 7-5 6-2. Strnadova (Tsj) - Loose more (GBr) 6-1 6-4, Arantxa Sanchez (Spa/2) - Porwick (Dui) 6-1 6-4.1-Ialard (Fra/13) - Wood (GBri 7-6 6-2, Martin (VSt) - De Lone (VSt) 6-3 4-6 6-1. Shri- ver (VSt) - Savstsjenko (Sov) 6-2 6-4, Smylie Ausi - Rehe (VSt) 7-5 5-5 afge broken wegens duisternis, Manchester. Mannen, eerste ronde: Lundgren (Zwer) - Petchey (Eng) 6-1 5-7 6-2. Volkov (Sov/6) - Mattar (Bra) 6-2 7-1. Muller (ZAf) - Pridham (Can) 6-2 7-5, Sampras (VSI/1- Bergstroem (Zwe) 7-5 4-6 6-2, Masur Aus> - Grabb (VSt) 6-4 3-6 6-3. Mansdorf(Isr) - Prpic Joe/5) 3-6 6-3 6-3, Witsken (VSt) - Je- len (Dui) 7-6 6-1 Londen. Kwalificatie-toernooi voor Wimbledon: Mannen, eerste ronde: Oosting iNMed) - Alami (Mart 7-5 0-6 6-2 Vrouwen, eerste ronde. Jagerman (Ned) - Hofmann (Dui) 6-1 6-2. Date (Jap) - Coorengel (Ned) 6-0 1-6 6-2, Oremans (Ned) - Berger (Isr) 7-6 7-5, Bakkum (Ned) - Giles (GBr) 6-0 6-2, Kamstra (Nedi - Burgin (VSt) 7-5 6-3, Callens(Bel) - Vis (Ned) 6-2 6-2, Nargi- so (Itai - Groen (Ned) 6-4 7-6. Genua. Mannen, 500.000 gulden. Eer ste ronde: Medvedev (Sov) - Marques (Por) 7-5 2-0 (opgegeven), Jonsson (Zwei - Pi- stolesi dtai 6-3 6-2, Wuyts (Bel) - Re- bolledo (Chil) 7-6 7-6. Wielrennen Ronde van Beigie Zesde etappe, Aspelaere - Zottegem: 1. Stantsjev (Buil 146 km in 30.26.09, 2. Daelman (Bell. 3. Gevers (Bel), 4. Herinne (Bel), 5. Gerritsen (Ned), 6. Zmievskoj (Sovi. 7. Windels (Bel), 8 In 't Ven (Bel), 9.Marcussen(Deni, 10 Dubart (Bel). 16. Vaesen (Ned) allen zelfde tijd. Algemeen klassement: 1. Alaerts (Bel) 16.51.34. 2. In 't Ven (Bel) 1.08. 3. Tsjepner (Sovi 1.19, 4. Herinne (Bell 1.27, 5. Stantsjev (Bul) 1.38. 6. Dael man (Bel) 2.18, 7. Gerritsen iNed) 2.42. 8. Zmievskoi (Sovi 2.47, 9. Naza- rej (Tsj) 2.52. 10. Marcussen (Dem 3.13, overige Nederlanders: 15. Vaes- sen 5,08. 24. Den Braber 6.51, 48. Overgaag 16.32, 57. Elzakker 19.06, 69. De Haas 28.46. Volleybal Rio de Janeiro. World League. Groep A: Brazilië - Nederland 0-3 (10-15 3-15 3-15). Toeschouwers: 9.000

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1991 | | pagina 17