PZC Geert van Keulen geeft met Armonia les in samenklank radio en televisie vandaag radio televisie 2 puzzelen PANDA ENDE MEESTER- FUTUR0L00G WOENSDAG 17 OKTOBER 1990 Première met Concertgebouworkest Klokhuis Repetities Kingfisher In the country Kinderkastprijs toegekend aan Buurman Bolle van Burny Bos Veelzijdig Spanning Graficus Dirk van Gelder overleden TT TOONDER STUDIO'S Adam' Brian Basset I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I Kinderprogramma Het Klok huis heeft een speciale afleve ring in petto. De uitzending is ge wijd aan het Cinekidfestival, het jaarlijkse festival in Nederland waar films voor de jeugd cen traal staan. Klokhuis toont de uitreiking van de Cinekidprijs voor de beste film. Ook een ge sprek met Paul Klerk, die een be langrijke rol speelt in een grote Canadese film. (Nederland 3,18.55 uur) De Nos heeft de afgelopen jaren op verschillende wijzen aan dacht besteedt aan de relatie ac teur-regisseur. Het begon met de serie Acteren, waarin zes regis seurs toneellessen gaven en met enkele acteurs werkten aan be paalde scènes. De camera staat deze keer ge richt op vier regisseurs die wel hun sporen hebben verdiend in het theater, maar nog niet tot de oudere garde behoren. We zien hoe de regisseur met zijn acteurs repeteert en een voorstelling tot stand brengt. (Nederland 3, 20.25 uur) De onlangs overleden acteur Rex Harrison is te zien in de Brit se televisie-film The Kingfisher. Harrison speelt de bejaarde Sir Cecil. Deze Cecil, schrijver van beroep, ontmoet na vijftig'jaar zijn jeugdliefde Evelyn (Wendy Hiller). Haar man is net dood en nu gaat ze Cecil maar eens op zoeken in zijn huis aan de kust. Hij is vastbesloten haar op nieuw ten huwelijk te vragen, maar bij die plannen heeft hij buiten de kwade trouw van zijn jaloerse butler gerekend. (Nederland 1, 20.30 uur) De meest geliefde klassieke com posities, uitgevoerd tegen de achtergrond van het mooie En gelse platteland: die combinatie is te zien en te horen in twee pro gramma's onder de titel In the country. Het ensemble dat hier in de vrije natuur optreedt is The Academy of St Martin in the Fields. Vanavond het eerste deel, met Tsjaikovsky's Serena de voor strijkers. (Nederland 2, 23.25 uur) HONINGRAATPUZZEL Steeds te beginnen in het links staande gecirkelde vakje ten op zichte van 'het cijfer en verder gaande in de richting van de wij zers van de klok, kunnen rond de genummerde vakjes woorden van 6 letters van navolgende be tekenis worden verkregen: 1 volleerd mijnwerker; 2 zeer spoedig; 3 gezelschapsspel; 4 bij prijs in een loterij; 5 wezelachtig dier; 6 licht ontvlambare stof; 7 jagerstas; 8 ijzeren drievoet; 9 klaaglied. OPLOSSING DINSDAG 18/10 Horizontaal 1 kaf; 4 ski; 7 coda; 8 rank; 10 ara; 12 Dee; 13 patriciër; 16 en; 17 Eli; 18 N.S.; 19 kaste; 20 ir.; 22 Ate; 23 s.g.; 25 ballerina; 28 Ido; 29 ros; 30 sake; 32 riet; 33 rib; 34 pst. Verticaal: 1 koran; 2 adat; 3 fa; 4 Sr.; 5 kadi; 6 ineen; 7 cape; 9 kers; 11 wil ster; 14 reaal; 15 citer; 20 ibis; 21 radar; 23 snoet; 24 gast; 265 Lo- ki; 27 iris; 31 eb; 32 R.P. Door Maarten Brandt) AMSTERDAM - Geert van Keu len is niet alleen bas-klarinet tist van het Koninklijk Concert gebouworkest, maar tevens componist. Bovendien doceert hij compositie en instrumenta tie. Op 25 oktober gaat zijn com positie 'Armonia' voor groot strijkorkest in première. 'Ar monia' maakt deel uit van een programma waarin verder zijn opgenomen: de Vijf orkeststuk ken van Schönberg, het Piano concert van Ligeti (met solist Ronald Brautigam) en 'Arcana' van Varèse. De leiding is in han den van de chefdirigent van het KCO, Riccardo Chailly. 'Armonia' is één van de op drachtstukken die Van Keulen voor het nu 100-jarig bestaande hoofdstedelijke keur-ensemble heeft geschreven. Nu legt hij nog AMSTERDAM (ANP) - De Gro te Kinderkastprijs voor het ver dienstelijkste jeugdtelevisie- programma van het afgelopen seizoen is dinsdagmiddag tij dens het Cinekid-festival in Amsterdam toegekend aan het televisieprogramma 'Buurman Bolle'. De makers van Buurman Bolle zijn Ben Sombogaart en Burny Bos. De VPRO zond de dertien delige kleuter-dramaserie begin dit jaar uit. In de jury zaten Vio let Falkenburg, Marcel Vooijs en Wim Koole. Een landelijk kinderjury heeft de Kleine Kinderkastprijs toe gekend aan het VARA-kinder- programma 'Rode Wangen' van Herman van Veen en Ruud van Gessel. De jongerenjury kent dit jaar geen prijs toe aan een jonge renprogramma omdat geen van de genomineerde programma's de prijs verdiende, zo stelde de jury. De Kinderkastprijs is een initia tief van de Stichting Kinder postzegels Nederland. de laatste hand aan een werk voor zeer omvangrijk orkest, dat weliswaar nog geen titel heeft, maar in het seizoen 1991/92 zijn vuurdoop zal beleven. Van Keulen studeerde klarinet aan het Muzieklyceum te Am sterdam bij Jan Koene, met basklarinet als bij-instrument. Hoewel hij altijd heeft gecompo neerd, is het vanaf ongeveer 1972 'ernst' geworden met de schep pende arbeid. Tot zijn belang rijkste composities behoren het voor het Nederlands Blazersen semble geschreven 'Chords' voor blazers, het aan Vera Beths opgedragen Vioolconcert, 'Sce- na' voor koor en orkest en de ka meropera 'An der Wannsee'. Van Keulens smaak blijkt ui terst veelzijdig. Zo noemt hij on der anderen componisten als Stravinsky en Messiaen. Beiden hebben volgens hem het streven naar een heldere samenklank met elkaar gemeen alsmede het originele gebruik van de rit miek: „Toch lijken Messiaen en Stravinsky in de verste verte niet op elkaar. Als ik dus zeg, dat hun hanteren van de harmonie mij boeit, dan zegt dat niets over hun stijl. Dat is slechts één facet en een muziekwerk bevat onein dig veel meer aspecten", aldus van Keulen, die er voor alle dui delijkheid nog aan toevoegt dat zijn eigen techniek niet in letter lijke zin aan de hiervoor ge noemde componisten is ont leend: „met het folkloristische van Stravinsky heb ik bij voor beeld weinig op". „Mahler ligt me zeer aan het hart en dat niet alleen vanwege zijn techniek en zijn meesterlijke in strumentatie, integendeel. Juist die romantische houding tussen het componeren en het leven zelf doet me gevoelsmatig enorm veel. Beethoven fascineert me vanwege de wijze, waarop hij uit gaande van een extreem simpel motief, een muziek weet te schrijven van een ongekende rijkdom. Denk maar aan zijn Vijfde symfonie en zijn 'Grosse Fuge'." In 'Armonia' speelt speelt - de naam zegt het al - de harmonie, dus de samenklank een sleutel rol. Van Keulen: „Ik vind harmo nie heel erg belangrijk. Het is een aspect dat bij nogal wat avantgarde-componisten van de laatste veertig jaar - enkele be langrijke uitzonderingen daar gelaten - een tamelijk onderge waardeerd element is geweest. Evenals de melodie trouwens, die je in mijn opvatting moeilijk van de samenklank los kunt denken." Een belangrijke eigenschap van 'Armonia' is het langzame tem po. Van Keulen wijst er met na druk op, dat het regelmatig voorkomen van lange noten tot doel heeft om het waarnemen door de luisteraar van de sa menklanken te vergemakkelij ken. Wat valt er over de vorm te zeggen? „Het stuk is in zekere zin driede lig. 'Armonia' begint heel lang zaam. De tweede geleding is iets minder langzaam, dit weer in te genstelling tot het slot, waarin weer materiaal uit het eerste ge deelte wordt gebruikt. Op het eerste gezicht ziet de partituur er heel gemakkelijk uit. Maar dat is bedriegelijk. Het is voor strijkorkest allerminst eenvou dig om langzaam voortschrij dende samenklanken in dikwijls moeilijke hoge liggingen zuiver en vooral samenhangend te spe len." Vermeldenswaard is ver der, dat in 'Armonia' regelmatig de solostrijkers van zich doen spreken. Geert van Keulen, componist en bas-klarinettist bij het Koninklijk Concertgebouworkest, dat 25 oktober zijn compositie Armonia speelt (foto GPDi Van Keulen vindt het opmerke lijk hoeveel Nederlandse compo nisten langzame stukken schrij ven. De 'Quaterni's' van Jan van Vlijmen, de symfonieën van Ket ting en natuurlijk ook de opera 'An der Wannsee' van Van Keu len zelf; stuk voor stuk hebben deze composities de traagheid met elkaar gemeen. Bij het tweede opdrachtswerk voor het Koninklijk Concertge bouworkest zal het niet anders zijn: „Er komen veel snelle noten in voor, dat wel, maar de onder liggende samenklanken verlo pen in een langzaam ritme. Dat is ook nodig, wil de luisteraar de spanning tussen de harmonieën aanvoelen. En dat laatste is een vereiste, want anders raakt hij de 'richting' in het werk kwijt." I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I RADI0-1 AM 747 kHz, 402 ra - FM 101.9 MHz v.a. 19.00 freq. Radio 2 NOS: Elk heel uur nws. VARA: 7.07 VARA Radio I woensdageditie. (NOS: 7.30, 12.30 Nws.). NOS: 12.55 Meded. t.b.v. land- en tuinbouw. TROS: 13.10 TROS Aktua. 13.32 Joumalistenforum. 14.07 TROS Klantenservice. EO: 16.05 Tijdsein (NOS: 17.30 Nws). EO: 18.45 EO-Met- terdaad hulpverlening. 18.46 Waar waren we ook alweer. NOS: 19.03 Scoop. 20.03 Langs de lijn. 23.06 Met het oog op morgen. NCRV: 0.02 Volg spot. 1.02 Nocturne. 2.02 Clair-ob- scur. 4.02 Nachtexpress. 6.02-7.00 De ochtendshow. RADI0-2 FM 87.9 MHz NOS: Elk heel uur nws. VOO: 7.04 Ook goeiemorgen. 9.04 Muziek ter wijl u werkt. 12.04 Will wil wel. 14.04 Terug in de tijd. 15.04 Nederland mu ziekland. NCRV: 17.04 Hier en nu. NCRV: 18.04 De wereld zingt Gods lof. 18.53 Moment. 19.03 Water en vuur. 20.03 Country style. 21.00-07.00 Zie Radio 1. RADIQ-3 AM 674 KHz, 445 m FM 95.0 MHz NOS: Elk heel uur nws. EO: 6.02 Prai se in the morning. 7.04 Ronduit mu sic-time. 9.04 Vrouw zijn op drie. 10.04 Jan en alleman. 10.57 EO-Metter- daad 11.04 Country trail. 12.04 Go- DEN HAAG (ANP) - In zijn ge boorteplaats Scheveningen is maandag op 83-jarige leeftijd de tekenaar en graficus Dirk van Gelder overleden. Zijn familie heeft dat gisteren, dinsdag, meegedeeld. Van Gelder was lid van de Raad voor de Kunst, gaf vanaf 1952 tot aan zijn pensionering in 1972 les aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. In 1976 publiceerde hij een monografie van de Franse graficus Rudolphe Bresdin (1822-1885). Van Gelder ont wierp ook postzegels voor de PTT. In 1953 won hij met zijn ontwerp voor een zegel een inter nationale prijsvraag van de Ver enigde Naties. Autodidact Van Gelder maakte veel gebruik van de houtgravu re. Veel bekendheid kreeg hij door zijn illustraties van De Mei van Gorter in opdracht van de bibliofiele stichting De Roos. spelHolland. VPRO: 13.04 De moord lijst. 14.04 Nozems-a-gogo. 17.04 Ron flonflon met Jacques Plafond. NOS 18.04 De avondspits. VPRO: 19,0; Krapuul de lux. 20.03 La stampa 22.03-24.00 Stompin'. RADI0-4 FM 99.8 MHz NOS: 7.00 Nws. NCRV: 7.02 Prelu dium. 7.53 Het levende woord. NOS 8.00 Nws. NCRV: 8.02 Platenniewi door Frank Schoonhoven. 8.45 t( Deum Laudamus. 9.15 Onder di hoogtezon. 10.00 Kamermuziek ui de barok. Ricercar Consort. io.3( Slotconcert internationale dingen tencursus. Radio Symf. Ork. met cel lo. 11.50 In de schaduw van de mees ters. 12.15 Promenade: Israëlisci Filh. Ork. EO: 13.00 Nws. 13.02 4-luik 14.00 De kerkmuziek van Joh. Seb Bach. AVRO: 14.30 In de kaart g speeld. 16.00 Jacco's keus. 17.00 Vor bij de tijd. NOS: 18.00 Nws. AVRO 18.02 CeDéa. NOS: 20.00 Nws. AVRO 20.02 Muziek rondom de Russischi Revolutie. Radio Symf. Ork. me koor. 21.45 Voor het stil wordt en wa later. 23.00-24.00 Jazzspectrum. RADIOS AM 1008 KHz, 298 r NOS: 6.30-6.50 Scheepv - en markt berichten en uitgebreid weerbericht 9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa terstanden. RVU: 9.30 De vis word duur betaald. TROS: 10.00 Oui plaatwerk met Herman Emmink 11.00 De duvel is oud. NOS: 12.01 Nws. IKON: 12.05 Bonnefooi. HV 12.30 De spiegel. NOS: 13.00 Nws 13.10 Actuele Zaken met om 13,31 Reportage Wereldwijzer; 14.00 He geding; 14.30 Reportage Meer ove minder. TELEAC: 15.00 Steden dei Tijds. TROS: 16.00 TROS Schlager festival. 17.00 TROS Dierenmanie ren. 17.40 TROS kamerbreed extra NOS: 17.55 Meded. en schippersbe richten. NOS: 18.00 Nws. TROS 18.10 Basicode 3 - magazine. PP 18.20 Uitzending van het GPV TROS: 18.30 Perspectief. NOS: 19.01 Nieuws en actualiteitenrubriek het Turks. 19.30 Nieuws en actualitei tenrubriek in het Marokkaans en he Berbers. 20.15 Nieuws en actualitei tenrubriek in het Chinees. TELEAC 20.30 Het andere Europa. 21.00 Klas sieke mechanica. 21.30 Bahasa Indo nesia. 22.00 Computers in de klas 22.30-23.00 Geschiedenis van de gno sis. OMROEP ZEELAND FM 101.9 MHz/97.8 MHz+93.0 Mil: Twee minuten 'regioblokjes' na he ANP-nieuws van 09.00, 10.00, 11.1) 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 en 17.00 uur 12.07-12.30 Actualiteiten en achter gronden; 12.30 Weerpraatje; 12.3! Dialecten en andere streekeigen za ken; 12.55-12.58 De agenda; 16.07 16.58 Het Kanaal door Zeeland 17.07-17.30 Actualiteiten en achter gronden; 17.30 Weerpraatje; 17.3: Goed Zeeuws; 17.55-17.58 De agenda aiBgji m I I I I I 1 rr TT NEDERLAND-1 Nos/KRO/RKK 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 17.30 (S) Journaal 17.40 Boggle, spelprogramma. 18.05 De wereld van de vulkanen, natuurdocumentaires. 18.30 Neighbours, serie. 19.00 (S) Journaal 19.20 Van Mexico-Stad naar het Panamakanaal. Reisver slag. 20.00 Volmaakte vreemden, co medyserie. 20.30 The Kingfisher, tv-film uit 1989. 21.45 Levenswijs en politiek, de religieuze partijen in Israël, documentaire. 22.25 Kruispunt TV, informatie uit kerk en wereld. 23.00 (S) Journaal 23.10 Anything but love, comedy serie. NEDERLAND-2 Nos/Tros 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 14.30 Santa Barbara, serie. 15.14 Gloss, serie. 16.02 Belfleur, middag-magazine. 17:13 Heatchcliff Co., tekenfilm serie. 17.30 (S) Journaal 17.40 De teenage hero turtles, te kenfilmserie. 18.02 Popformule 18.43 Billy Hot Dog, kindermaga zine. 18.57 Dieren van de Middellandse Zee, natuurmagazine. 19.24 TROS Kieskeurig, consu mentenprogramma. 20.00 (TT t S) Journaal 20.27 Derrick, politieserie. 21.35 Dear John, comedyserie. 22.05 Aktua 22.40 TV Show op reis, inter views. 23.25 The Academy of St. Mar- tin-in-the-Fields: In the country, muziek en beelden uit de omgeving van Pen- hurst Place in Kent. Serena de voor strijkers van Tsjai- kovsky. dirigent: Sir Neville Marriner. 23.55 (S) Journaal 24.00 Einde NEDERLAND-3 Nos/P.P./Socutera 09.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 17.50 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.00 De zee in het midden, docu mentaire serie. 18.26 Barbapapa 18.30 Sesamstraat 18.45 (TT) Jeugdjournaal 18.55 Het klokhuis 19.10 Van gewest tot gewest: 1. De stand van water en dij ken. 2. Volksdevotie in Bra bant. 19.54 Uitzending van de Centrum Democraten 20.00 (S) Journaal 20.20 S.O.S.-Kinderdorpen Ne derland: Hulp zonder om wegen. 20.25 Bij de repetities van De Trust, reportage over wat er allemaal komt kijken voor dat een theaterstuk in pre mière kan gaan. 21.02 Binky 8i B00, animatiefilm uit 1988. 21.24 Studio Sport 22.00 NOS-Laat. Met om 22.30 Den Haag Vandaag. 22.45 Concertgebouw: 4e symfo nie van Mahler. Dirigent: Leonard Bernstein. 23.45 Einde RTL4 05.45 Ochtendprogrammering met o.a. Classique. 07.00 Nieuws Marloes Fluitsma als Helen Helmink in de Nederlandse serie Goede Tij den, Slechte Tijden. RTL-4, 18.55 uur (foto ANP) 09.00 Ochtend- en middagpro gramma met o.a. Channel E, Rete Mia en Classique. 14.00 Kook-TV 14.30 The Edge of Night, serie. 14.55 As the world turns, serie. 15.35 The bold and the beautiful, serie. 16.00 Télékids 17.00 5 Uur SHow 18.00 Nieuws 18.15 Prijzenslag, quiz. 18.45 Scrabble 18.55 Goede tijden, slechte tijden, serie. 19.30 Nieuws 19.55 Rad van fortuin, quiz. 20.30 Onopgeloste mysteries, se rie. 21.30 Voetbal, voorbeschouwing. 22.00 Voetbal (1e helft Portugal- Nederland). 23.00 Voetbal (2e helft) 00.15 Nieuws 00.25 Hill Street Blues, politiese rie. 01.15 Nachtprogramma met o.a. Vu et Corrigé, Rete Mia en Classique. BELGIË NED-1 BRT 16.00 Samson, tekenfilms. 17.30 Het Capitool, serie. 17.55 Nieuws 18.00 Tik tak, animatieserie. 18.05 Plons 18.10 TV-Tam Tam: beeldbe drog?. 18.35 My little pony, tekenfilmse rie. 18.55 Treinen, over modelbouw treintjes. 19.03 Buren, serie. 19.25 Mededelingen 19.30 Nieuws 20.00 Tatort, politieserie. 21.35 Wikken en wegen, consu mentenmagazine. 22.25 Kunst-zaken 22.30 Vandaag 22.50 Filmgebeuren Gent 23.00 Verwant, kunstmagazine. 23.50 Coda 23.55 Einde BELGIË NED-2 BRT serie over zintuigelijke waarnemingen bij dieren. 19.28 Mededelingen 19.30 Journaal 20.00 Sportavond 23.00 Verkeerstip 18.30 Nieuwskrant 18.35 Mooi en meedogenloos, se rie. 18.58 Supersense, documentaire BELGIE FRA-1 RTBF 15.15 Vacaturebank; 15.35 Le mystère de la troisième planète; 16.25 Clip a La Une; 16.30 Nouba nouba; 17.15 Jeu des étoiles; 17.25 Génies en herbe; 18.00 Docteur Doogie; 18.25 Nieuws; 18.40 Marmots; 19.00 Ce soir; 19.20 Jeu des étoiles; 19.23 Paardenkoer- sen; 19.30 Journaal; 20.05 C'est a voir; 21.10 Les copains d'alors; 22.10 Coup de film; 22.25 Contacts 22.35 Nieuws, bourse; 23.05 La pensée et les hom mes; 23.15 Einde BELGIË FRA-2 RTBF 14.45 Schooltelevisie; 17.30 George Michael; 18.30 La pensée et les hom mes; 19.00 Radio 21; 19.30 Journaal; 20.00 Challenge; 23.30 Einde. FRANKRIJK-1 05.55 Cöte coeur; 06.23 Nieuws; 06.30 Le club mini; 06.58 Nieuws; 07.20 Club Dorothée; 08.18 Weer; 08.20 Télé shopping; 08.55 Club Dorothée; 11.20 Jeopardy!; 11.55 Tournez...manége; 12.30 Le just'e prix; 13.00 Journaal; 13.30 Weer; 13.32 Beurs; 13.35 Sonny Spoon; 14.30 Club Dorothée; 17.25 Starsky et Hutch; 18.20 Une familie en ör; 18.50 Santa Barbara; 19.17 Trek king van de Tac-o-Tac; 19.20 La roue de la fortune; 19.45 Le bébété show; 19.50 Lotto; 20.00 Journaal; 20.25 Ta- pis vert; 20.30 Weer; 20.35 Lotto; 20.40 Sacrée soirée; 22.40 S.O.S.; 23.40 Nieuws, beursberichten; 00.00 Intri gues; 00.25 Passions; 00.55 Mésaven- tures; 01.20 TF1 nuit; 01.55 C'est déja demain; 02.15 Info revue; 03.00 Les aventures de Caleb Williams; 04.35 Einde FRANKRIJK-2 06.00 Un pont sur la Moselle; 06.30 Té- lématin; 08.30 Amoureusement vötre; 09.00 Amour, gloire et beauté; 09.30 Eric et toi et moi; 11.30- Motus; 12.00 Les mariés de l'A2; 12.30 Dessinez c'est gagné; 13.00 Nieuws; 13.40 Fal con Crest; 14.35 Eric ettoi et moi; 17.00 Giga; 17.35 Des chiffres et lettres; 18.00 Eve raconte Gabrielle Chanel (3); 18.15 Quoi de neuf; 18.45 Mac Gyver. Een scene uit de Duitse krimi-serie Tatort. BRT-1, 20.00 uur (foto ANP) Aansl.: I.N.C.; 19.40 Dröles de têtes; 19.59 Nieuws; 20.40 Le mari de l'am- bassadeur; 21.35 La loi est la loi; 22.25 De Gaulle et la télé; 23.20 Nieuws; 23.40 Hors la loi; 00.40 Einde TV-5 16.05 Infos; 16.15 Evoyé spécial; 17.15 Regards de femmes; 17.45 Quand c'est bon; 18.00 Montagne; 18.30 Des Chif fres et des Lettres; 18.50 Francofolies; 19.00 iVifo; 19.10 Clin d'oeil; 19.30 Le 19/20; 20.00 Rappel des Titres; 20.05 Temps présent; 21.00 Journal; 21.35 Comédie d'un soir; 00.00 Infos; 00.10 Ex-Libris; 01.00 Fin de Programme. schau; 17.25 Trickparade, tekenfilms; 17.35 Auftrag für Sit Jack; 18.30 Hier und Heute; 18.52 Moselbrück; 20.00 (TT) Tagesschau; 20.15 (TT) Die Ent- führung der Achille Lauro, film; 21.44 Tagesthemen-Telegramm; 21.45 lm Brennpunkt; 22.30 Tagesthemen; 23.00 Bernarda Albas Haus, ballet; 00.05 (S) Heut'abend; 00.50 Tages schau; 00.55 Nachtgedanken; 01.00 Einde. DUITSLAND-2 DUITSLAND-1 06.00 Ontbijttelevisie; 09.00 Heute; 09.03 Dallas; 09.45 Bewegung macht Spass; 10.00 Heute; 10.03 (TT) Wun- derbarer Planet; 10.50 Hundert Meis- terwerke; 11.00 Heute; 11.03 (TT) Mit Leib und Seele; 11.50 (S) Die Goldene 1; 12.35 Umschau; 13.00 ZDF-Mittags- magazin, met Heute-Nachrichten; 13.45 Wirtschafts-Telegramm; 14.00 Tagesschau; 14.02 Sesamstrasse; 14.30 Es war einmal... das Leben; 14.55 Philipp; 15.00 Tagesschau; 15.03 Talk taglich; 15.30 Frauengeschichten; 16.00 Tagesschau; 16.03 Das Recht zu lieben; 16.30 Die Trickfilmschau; 16.45 Kunst und Flickwerk; 17.15 Tages- 06.00-13.45 zie Duitsland 113.45 Zeu gen des Jahrhunderts; 14.40 Dorfliebe, documentaire; 16.00 Heute; 16.03 Muppet-Babies; 16.20 Logo; 16.30 Yaaba - Grossmutter; 17.00 Heute. Aansl. Aus der Landern; 17.15 Tele-ll- lustrierte; 17.50 (TT) Die Schwar- zwaldklinik; 18.10 (S) Lotto; 18.25 (TT) Die Schwarzwaldklinik; 19.00 Heute; 19.30 (S) Doppelpunkt, scheiding; 20.15 Kennzeichen D; 21.00 Der Nacht- falke; 21.45 Heute-Journal; 22.10 Be- such im Land der Sorben, documentai re; 22.40 Das Leben ist ein langer ruhi- ger Fluss, film uit 1987; 00.05 Heute. ENGELAND-1 BBC .06.00 Teletekst; 06.30 News; 08.50 Daytime UK met om:; 09.00 Nieuws; 09.05 Brainwave; 09.26 Dish of the day; 09.30 People today; 10.00 Nieuws; 10.05 Children's BBC; 10.25 The family Ness; 10.35 People day; 11.00 Nieuws; 11.05 Kilroy; 11.14 Befo re noon; 12.00 Nieuws; 12.05 After noon; 12.20 Scene today; 12.55 Nieuws; 13.30 Neighbours; 13.50 Four square; 14.15 Knots Landing; 15.05 Primtetime; 15.45 Tekenfilm; 15.50 Children's BBC; 16.05 Quack chat show; 16.20 Fantastic Max; 16.35 Hart- beat; 17.00 Newsround; 17.10 Byker Grove; 17.35 Neighbours; 18.00 Nieuws; 19.00 Wogan; 19.35 Doogie Howser; 20.00 The trials of life; 20.50 Points of view; 21.00 PP: conservati ves; 21.05 Nieuws; 21.35 Canned Car- rott; 22.05 Sportsnight; 00.05 Weer; 00.10 Einde. ENGELAND-2 BBC 08.00 Nieuws; 08.15 Westminster; 09.00 Schooltelevisie; 10.40 Around Scotland; 11.00 Schooltelevisie; 12.55 Electric Avenue; 13.20 Spot; 13.25 What's inside?; 13.40 Schooltelevisie (14.00 Nieuws); 14.15 Snooker; 14.35 Country file; 15.00 Nieuws. Aansl. Snooker; 15.50 Nieuws; 16.00 Snook er; 17.30 Film '90; 18.00 DEF II met Star Trek; 18.50 Dance energy; 19.00 Extra; 19.40 Rapido; 20.10 The Shakers, do cumentaire; 21.00 M.A.S.H.; 21.25 The hand of Stalin; 22.25 Fifth column; 22.30 PP: Conservatives; 22.35 News- night; 23.20 The late show; 00.00 Weer; 00.05 Einde. EUROSPORT 05.00 World review; 05.30 Internatio nal Business report; 06.00 The D.J. Kat Show; 08.30 W.K. Worstelen; 09.30 Eu robics; 10.00 Polo; 11.00 Duitse kam pioenschappen toerwagens; 12.00 Tennis; 14.00 Indoor tenniskampioen schap dames; 18.30 Trans world sport; 19.30 Eurosportnieuws; 20.00 EG ten niskampioenschappen; 23.30 Voetbal; 00.30 Eurosportnieuws; 01.00 Einde. SUPER CHANNEL 07.00 Daybreak; 08.30 Hello Austria, Hello Vienna; 09.00 News; 09.10 The Mix; 16.00 Hotline; 17.00 On the air; 18.30 Blue Night; 19.30 News; 19.45 The International Film festival of Flan ders; 20.00 Inside View; 20.30 News- look Asia; 21.00 Red Mafia; 21.30 Busi ness weekly; 22.00 News; 22.15 Inside view; 22.45 Newslook Asia; 23.15 Rus sia eleven; 23.45 Business weekly; 00.15 News; 00.30 Blue Night; 01.30 Ti me Warp; 01.45 The Late Night Mix. fAYi>1 PËZÊ 5CWA4IZ 1^ PIAMANT6& - SLEPEN EN kNIPT ELK. AMTEZ\AALI Bawewag:

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1990 | | pagina 2