PZC Vlissingen beleeft derde sixtiesfestival Vrijspraak voor ex-trainer van VV Veere bepleit Haan terug op kerktoren van 's-Heerenhoek Middelburgse buurt heeft genoeg van lawaai sportpark li Zaalvoetbal in Vlissingen streek Bewoners willen snel verkeersmaatregelen Zaalvoetbal! Middelburg» DINSDAG 11 SEPTEMBER 1990 Expositie over de Romeinse badhuizen Portofoon van brandweer gestolen Badminton voor bedrijfsteams begint zondag Westerschouwen winterklaar Met Big John Russel en Mungo Jerry Beroep op fout dagvaarding Beloften Eerste ranking in dartseizoen Bijeenkomst van 'Kinderen uit Japanse bezetting' Jukebox Zware schade bij botsing Brand verwoest bovenverdieping huis Grijpskerke Gemeente overweegt maatregelen Wl\ Incident Stichting voor ouderen houdt ontmoetingsdag |erl nn< hie e, Overgangsklas zaalvoetbal Veerseweg moet veiliger worden MIDDELBURG - Bewoners van de Middelburgse Veerseweg willen op korte termijn een eind aan het harde rijden en de on veilige verkeerssituatie op de weg. De bewoners vinden dat asfaltering en verkeersrem- mende maatregelen veel te lang op zich laten wachten. Maandagavond belegden de be woners een actievergadering in wijkgebouw Trefpunt. Omdat verschillende brieven naar de gemeente hun inziens te weinig resultaat boekten, hadden de buurtbewoners een groep raads leden uitgenodigd. Alleen van de VVD was niemand aanwezig. De wethouder van verkeer moest vanwege familie-omstan digheden verstek laten gaan. Verschillende mogelijkheden om de problemen op te lossen passeerden van de kant van de bewoners de revue. Gesproken werd over een inhaalverbod met intensievere controle op de snel heidslimiet van 50 kilometer. Een limiet van 30 kilometer voor het nog niet geasfalteerde weg- deel werd eveneens genoemd. Ook werd geopperd de grens van de bebouwde kom duidelijker aan te geven door een bocht in VLISSINGEN-De geschiedenis van de Romeinse badhuizen staat centraal vanaf maandag 17 september in een expositie in het restaurant van Skandia Sauna in Vlissingen. De Ro meinse badhuizen, thermae ge noemd, zijn de voorlopers van de sauna. Burgemeester J. C. Th. van der Doef van Vlissingen zal de expositie maandag om 19.00 uur officieel openen. Eigenaar Hardenberg van Skan dia Sauna organiseert de exposi tie omdat zijn bedrijf twintig jaar bestaat. De tentoonstelling is samengesteld door de conser vator van het Thermenmuseum in Heerlen. Met behulp van pa nelen, een diavoorstelling en een maquette wordt een beeld gege ven van de thermen en badge- bruiken in de Romeinse tijd. De expositie duurt tot 17 okto ber en is gratis te bezichtigen ge durende de openingsuren van de sauna, dagelijks van 14.00 tot 21.00 uur. Het adres is Zwanen- burgseweg 11 in Vlissingen. de weg. Verder zouden er vol gens de bewoners duidelijkere fietsstroken moeten komen. MIDDELBURG - De Middel burgse brandweer heeft een wrange nasmaak overhouden aan de open dag van afgelopen zaterdag. Een bezoeker heeft een portofoon uit een blusvoer- tuig gestolen. Een woordvoerder van de Mid delburgse brandweer sprak daar maandag schande van, maar wees ook op een heel vervelende consequentie. De nieuwe bezit ter van de portofoon kan het mo bilofoonverkeer op Walcheren ernstig in de war schoppen. Hij zal dat niet langer kunnen doen dan twee dagen. De batterijen zijn dan op en die zijn alleen bij speciaalzaken te verkrijgen. De nieuwjwaarde van de portofoon is vierduizend gulden. VLISSINGEN - De Walcherse bedrijfsbadminton begint zon dag 16 september de competitie 1990-1991. De wedstrijden wor den gespeeld in sporthal Voor- borch in Middelburg en in sporthal Kaasboer in Biggeker- ke. Doordat er zes nieuwe teams zijn bijgekomen kon de wed strijdleiding een geheel nieuwe poule samenstellen. De 37 teams, die door twintig be drijven geformeerd worden, spe len een hele competitie en zijn als volgt ingedeeld: poule A: LW 1, ZOC 1, Total 1, Hoechts 1, Walcheren 1, Pechiney 1 en Nieuwdorp 1. Poule BI: Jong Am- bon 1, Veere 1, Hoechst 2, LW 2. ZOC 2 en Domburg 1. Poule B2: BKN 1, SSVW 1, Total 2, Moviestar 1, PGV 1 en Hotel Piccard 1. Poule Cl: SSW 1, Veere 2, Mobuco 1, SSVW 2, Jong Ambon 2 en Nieuwdorp 2. Poule C2: Onze Vloot 1, LVV 3, Hoechst 3, Wal cheren 2, Gemeente Middelburg 1 en ZOC 3. Poule C3: PGV 2, SSW 2, ZOC 4, Hoechst 4, Sinar 1 en Domburg 2. De competitie zal worden afge sloten op zaterdag 20 april 1991 met een groot opgezet onderling toernooi dat in sporthal Voor- borch gehouden zal worden. Brieven met in totaal de handte keningen van 95 van de 108 be woners waren al eerder naar de gemeente gestuurd. Drie Mid delburgse scholen voor voortge zet onderwijs hebben aan de ac tie adhesie betuigd. Ook de ge meente Veere schreef Middel burg onlangs een brief met de vraag de verkeerssituatie op de Veerseweg te verbeteren. Gemeentewerken kwam vervol gens met een plan om een klin- BURGH-HAAMSTEDE - De gemeente Wester- schouwen krijgt volgen de week een grote schoonmaakbeurt. Vier werknemers van werk voorzieningsschap De Zuidhoek ruimen vanaf maandag 17 september het 'zwerfvuil' van het afgelopen seizoen op. Aanvankelijk was het de bedoeling reeds gisteren met het karwei te begin nen, maar de actie is een week uitgesteld omdat het voor de Zuidhoek niet mogelijk was deze week al te beginnen. De gemeente Wester- schouwen, met name de gebieden waar veel toe risten komen, wordt de hele zomer regelmatig schoongemaakt. Desal niettemin is het volgens T. van de Ketterij van ge meentewerken nuttig de boel aan het eind van het seizoen nog eens grondig na te lopen, zodat de ge meente er voor de winter weer netjes bij ligt. Van de Ketterij weet te vertellen dat het niet de eerste keer is dat een der gelijke actie op kosten van de gemeente wordt gehouden. Het is al va ker gebeurd, al zat daar geen regelmaat in. Ove rigens hebben ook parti culieren zich reeds bezig gehouden met het straatvuil: de Vrienden van Westerschouwen maakten enige maanden geleden op een zaterdag de straten schoon. VLISSINGEN - Muziek uit de jaren zestig herleeft vrijdag en zaterdag voor de derde keer in Vlissingen. Een Zeeuwse, Ne derlandse en Engelse band ge ven beide avonden, ook in die volgorde, acte de présence. The New Mindbenders, Big John Russell en Mungo Jerry moeten de muzikale klappers worden, maar wat vooral telt is de sfeer. Nostalgie was de drijfveer achter het eerste Sixties-festival. Alle muziekhallen uit die tijd waren inmiddels verdwenen, maar één ideale lokatie was erbij geko men: het oude én intieme Arse naalgebouw bij de nieuwe jacht haven. Even zag het ernaar uit dat die plek dit jaar niet meer be schikbaar zou zijn. Maar, geluk bij een ongeluk, de ontwikkelaar van het daar geplande toeris- tisch-recreatieve project heeft zijn financiering nog niet rond. Het Arsenaalgebouw was weer, misschien voor het laatst, be schikbaar. Zonder dat voormalige opslag gebouw van het ministerie van Defensie was dit jaar het feest zeer waarschijnlijk niet doorge gaan. Andere zalen zijn duurder en minder sfeervol. Peter Nette van café Frapo's zegt het duide lijk: ,,Een Sixties-festival hoort niet thuis in een sporthal als Baskensburg en dat is de enige ruimte in Vlissingen die na het Arsenaal overblijft voor zo'n groot evenement." DEN HAAG - De 26-jarige Hage naar F.V., die toen hij trainer was bij VV Veere, drie jaar gele den een kistje met geld uit de kantine van die vereniging ach- teroverdrukte, hoeft waar schijnlijk niet meer naar de ge vangenis. Dat bleek maandal' tijdens de behandeling van V.'s zaak bij het Gerechtshof in Den Haag. Advocaat mr T. van der Spoel had beroep aangetekend tegen het vonnis van de politierechter in Middelburg, die de ex-trainer veroordeelde tot een week ge- vengenisstraf, omdat er volgens hem een juridische fout in de Rommelmarkt - Het Mid delburgs Muziek Korps houdt zaterdag 15 september een rom melmarkt aan de Driewegenhof in Middelburg. Vanaf 9.00 uur is daar van alles te koop. Het aan bod gaat van boeken, drinkge rei, en kleinmeubelen tot oude instrumenten en een antiek spinnewiel. De opbrengst is be stemd voor de aanschaf van strui'nenten. dagvaarding was gemaakt. Vol gens de raadsman had het docu ment 'verduistering' moeten vermelden en geen 'diefstal', zo als nu het geval is. Het juridische verschil tussen die twee is dat men bij verduiste ring het geld onder beheer heeft. „Bij afwezigheid van ander per soneel had mijn cliënt de sleutel van de kantine", aldus Van der Spoel. Voor de strafmaat maakt dat juridisch verschil niet veel uit. Van der Spoel; „Maar de aanklager had verduistering en niets anders ten laste moeten leggen, daarom kan nu alleen maar vrijspraak volgen". De aanklager bij het hof, procu reur-generaal mr P. Bos, gaf de fout toe, maar eiste toch nog vijf honderd gulden boete. De dief stal annex verduistering werd overigens wel door verdachte toegegeven. In het kistje zat vol gens de aangifte een bedrag van tachtig gulden. De ex-trainer zou verbolgen zijn geweest over het feit dat zijn collega's beter betaald werden door de vereni ging. Het hof doet 23 september uit spraak. kerstrook aan weerszijden van de weg te asfalteren en de weg iets smaller te maken, zodat een fietsstrook kan worden ge maakt. De bewoners vinden dit lang niet ver genoeg gaan. Al van begin jaren tachtig klagen bewoners van de Veerseweg over toenemende verkeersdruk en overlast. De weg kwam volgens de schema's van de gemeente echter tot nu toe als enige Mid delburgse invalsweg nog steeds niet in aanmerking voor asfalte ring. Onlangs werd het jaartal 1994 genoemd en dat was voor de bewoners een reden voor ac tie. Alle aanwezige raadsleden van PvdA, CDA, SGP/RPF/GPV, Groen Links en D66, beloofden de bewoners zich in te zullen spannen voor de zaak. W. Ovaa (D66) opperde dat mogelijk een KOUDEKERKE - In café Dub bel Top in Goes is de eerste ran king van het nieuwe dartsei zoen gespeeld. De 25 dames en 44 heren speelden op zeven bor den een spannende afvalrace. De top van de vorige rankingen werden bijna allen voortijdig weggespeeld. Alleen Ben de Bert wist zich in de finale te spelen. In de eerste ronde lootte Ben al di rect tegen de sterke Rob de Ruij- ter. Na een spannende strijd waarbij Rob nog een 120 finish op het bord zette, wist Ben de Bert toch nog de partij naar zich toe te trekken. Corjan Balthus wist Zeeuws kampioen Jan van Leth te verslaan. Corjan zette een bijna verloren 0-2 achter stand om in een 3-2 overwinning. Bij de dames was hetzelfde pa troon te zien. Kampioene van vorig jaar Jolanda Naaktgebo ren en de nummer twee Chris tian Sturms vielen beiden niet in de prijzen. Zij werden meteen naar de verliezersronde ge speeld en ook daar was voor hen de tegenstand te sterk. Uitslagen: dames winnaars 1 Roos van Luyk (Dubbel Top), 2 Joan van den Heuvel (Niks), 3/4 Anita Volmer (Niks) en Rita Grondelaars (Molle- kot). Verliezers: 1 Conny Minheere (SBZ), 2 Bianca van Tatenhove (Sas sing). De hoogste finish was met 79 voor Rita Grondelaars (Mollekot). Heren winnaars: 1 Ben de Bert (Un- toucheble), 2 Arnold Heyman (Ster), 3/4 Jean P. van Houtven (Mollekot) en Atilla Pardon (Arrows Terneu- zen). Verliezers: 1 Arjen Janssens (Buli's), 2 Rob de Ruiter (Untouche- ble). De hoogste finish was met 125 voor Arjen Janssens. De volgende ranking is 9 oktober bij SBZ in Goes. herschikking van de prioritei tenlijst van wegen gemaakt kan worden. Hij dacht aan verschui ven van de Olmenlaan, die nog boven de Veerseweg staat, maar toch geen uitvalsweg is. De raadsleden benadrukten wel dat het wegenbudget krap is en niet zomaar over de gemeentelij ke reserves beschikt kan wor den. Ovaa opperde dat mogelij ke meevallers dit jaar gebruikt kunnen worden voor de Veerse weg. N. Oskam (PvdA) sloot zich bij de woorden van Ovaa aan. MIDDELBURG - De vereniging 'Kinderen uit de Japanse Bezet ting en de Bersiap 1041-1949' houdt zaterdag 22 september een ontmoetingsmiddag in ont moetingscentrum Dauwendaele aan de Vrijlandstraat te Middel burg. De bedoeling van deze middag is met elkaar ervaringen uit te wisselen over de jaren, doorgebracht in het voormalig Nederlands-Indieï Mevrouw Barbara de Reus exposeert haar 'zeemleer-werken' en vertelt over het ontstaan daarvan en de betekenis die deze activiteit voor haar heeft. De middag duurt van 13.30 tot 16.00 uur. Chris Frank van café Atlanta heeft, zoals voor de twee andere edities, de bouwstenen geleverd voor het programma. Hij liep eind jaren zestig popfestijnen af en is de musici uit die tijd blijven volgen. Sinds het eerste Sixties festival heeft hij nieuwe contac ten gelegd, met name in Enge land. De Vlissinger weet zich in het gezelschap van veel andere liefhebbers. De prijzen van bands als The Troggs, in 1988 en vorig jaar in Vlissingen, zijn de laatste jaren verdubbeld. Drie van de zes groepen die vrij dag en zaterdag in het Arsenaal optreden, lijken daarop te heb ben wachten. The Scarlets uit Den Haag, Big John Russell en Mungo Jerry zijn altijd door blij ven gaan. De Hagenaren hadden het image dat zij eerder nieuwe Beatles-nummers speelden dan het illustere kwartet uit Liver pool zelf. Zij staan vrijdag in het Arsenaal na de L-band, een for matie van Zeeuwse leraren die ook covers laat horen. Onder meer van Creedence Clearwater Revival en The Rolling Stones. The New Mindbenders sluiten vrijdag rond middernacht af met zeker A groovy kind of love. Johnny and the Starshooters openen een kleine twintig uur la ter, zaterdagavond om acht uur, de tweede avond van het Six ties-festival. Die Zeeuwen met een grote Würlitzer-jukebox als handelsmerk duiken in de roots van de jaren zestig: Elvis Pres ley, Bill Haley en Gene Vincent. Na hen moet het podium worden versterkt voor Big John Russell, een fenomeen dat al sinds de ja ren vijftig op toernee is. Fats Do mino is zijn grote voorbeeld. De apotheose van het derde Six ties-festival is aan Mungo Jerry, de groep rond Ray Dorset die in de jaren zestig de Britse hitpara de bestormde met In the Sum mertime. De organisatoren verwachten el ke avond - zaal open 19.00 uur - zo'n 1500 tot 2000 bezoekers. „We hadden het idee de jaren zestig eens te laten zitten", ver telt Willem de Baat van nacht- bar Astoria, „en een muzikale reis te maken door de tijd. De sixties roepen echter zulke goe de reacties op dat we dat niet hebben gedaan.' Hij weet ook dat het weieens de laatste keer kan zijn. Het Sixties-festival hoort thuis in het Arsenaal en bouwvakkers moeten daar bin nen een jaar zeker aan het werk zijn. De nieuwe haan wordt op de kerktoren in 's-Heerenhoek geplaatst (foto Willem Mieras) 's-HEERENHOEK - Een nieuwe haan schittert op de toren van de rooms-katholieke kerk in 's- Heerenhoek. Zijn voorganger kukelde in januari tijdens de storm van zijn voetstuk en bleek na een vijftig meter lange val niet meer te repareren. Maandag kwam een eind aan een 'haanloze' periode van ruim zeven maanden. Een hoogwer ker van de firma Goud uit Waar de zette de bolle met goudblad afgewerkte vogel op de toren spits. VLISSINGEN - Drie auto's wa ren maandagmorgen betrokken bij een botsing op de Europa- weg-Noord ter hoogte van de in rit Bijeleveldhaven. Het ongeval gebeurde om 7.10 uur. De 35-jari- ge J. B. V. uit Wilhelminadorp wilde toen van de Europaweg af slaan, de inrit van de Bijeleveld haven in. Hij stopte om die ma noeuvre uit te kunnen voeren. De 28-jarige J.J. van D„ die ach ter hem reed, had te laat in de gaten dat zijn voorganger stil stond en ramde de auto aan de achterkant. De wagen kreeg een duw, schoot naar links en botste frontaal tegen een tegenligger. Deze auto werd bestuurd door W. J. L.(46) uit Vlissingen. De beide botsende auto's werden volledig vernield. De wagen van J J. van D. werd aan de voorzijde beschadigd. Onder de extreem harde wind stoten brak in januari het vier meter hoge kruis waarop de haan van de 's-Heerenhoekse kerk is bevestigd. Het kruis bleef een week aan de toren bungelen voor het naar beneden viel. De haan smakte meteen neer op het plein bij de naast de kerk gele gen Jeugdhoeve. Het metalen dier bleek zodanig beschadigd, dat reparatie even duur zou wor den als de aanschaf van een nieuwe haan. De gouden vogel, gemaakt door de firma Jobse uit Middelburg, en de plaatsing er van kost volgens pastoor C. C. Kroon ruim tienduizend gulden. Het herstel van de totale storm schade, waaronder de restaura tie en installatie van het kruis, bleek voor de parochie een strop van rond de dertig mille. Ook op een lager niveau wordt de kerk verspijkerd. De tweede fase van een uit vier stappen be staande restauratie is momen teel in volle gang. Spanten, go ten en houtwerk worden verbe terd of vernieuwd. Pastoor Kroon kan niet zeggen wanneer het project klaar is. De aanvang van de volgende fasen hangt af van de verdeelsleutel die de ge meente hanteert bij het beschik baarstellen van gelden in het ka der van het meerjarenprogram ma restauratie monumenten. Naar schatting gaat het karwei in totaal een miljoen gulden kos ten. Na aftrek van de subsidies door het rijk (tachtig procent) en provincie (tien procent) resteert een eigen bijdrage van ruim een ton. „Dat bedrag proberen we zelf op te brengen", aldus de pas toor. GRIJPSKERKE - Brand ver woestte maandagavond in een uur tijd de volledige bovenver dieping van een woning aan de Grijpskerkse Schuitvlotstraat. De brand ontstond in de douche van nummer 20. De brandweer vermoedt door kortsluiting. Eigenaar J. C. Maljaars ontdek te het vuur omstreeks negen uur zelf. Hij bracht eerst zijn op de bovenverdieping slapend kind in veiligheid en belde vervolgens de brandweer. Het Mariekerkse korps was toevallig net aan het oefenen in de buurt van Melis- kerke. De brandweer was snel ter plaatse met twee wagens en vijftien mensen. Het vuur was binnen tien minuten onder con trole, maar het nablussen verg de nog enige uren. De bovenver dieping brandde met inventaris volledig uit. De brand richtte voor tienduizenden guldens schade aan. Collecte De collecte in het stadje Veere ten bate van het Koningin Wilhelminafonds voor de kankerbestrijding heeft 1981.05 opgebracht. MIDDELBURG - Omwonenden van het Middelburgse sport park De Voorborch klagen over geluidsoverlast van de activi teiten op het sportterrein. Het sportpark wordt onder meer ge bruik door de korfbalvereni ging Swift en de Middelburgse Mixed Hockey Club (MMHC). De omwonenden klagen ai lan ger over geluidsoverlast, die met name tijdens toernooien op treedt. De buurtbewoners kwa men deze zomer massaal in actie na een jeugdtoernooi van de hockeyclub. Het lawaai van de feestvierders bracht 46 mensen uit de Voorborch, de Michaëls- dreef en de Breeweg ertoe hun handtekening te zetten onder een gezamenlijke protestbrief. Die brief wordt vandaag, dins dag, besproken in de gemeente lijke commissie welzijnsaccom- modaties. In een ambtelijk ad vies wordt een aantal mogelijk heden opgesomd om de overlast te voorkomen. Genoemd wordt een definitief vasthouden aan een sluitingstijd van 24 uur voor de kantine van de MMHC of een nog vroeger sluitingsuur instel len. Ook kan de vergunning voor het schenken van alcohol wor den ingetrokken. Voorzitter dr J. A. Groenink van de MMHC noemt de kwestie een incident. Zijn club had een groot aantal voorzorgsmaatregelen genomen om de enkele honder den jongeren die aan het toer- OOSTKAPELLE - De Stichting Welzijn Ouderen Platteland Walcheren houdt woensdag 26 september een ontmoetings middag voor iedereen vanaf 60 jaar. Plaats van handeling is de Halve Maan in Oostkapelle. Op het programma staan onder meer een spelen-tienkamp, koersbal, sjoelen, Walchers bie den en volksdansen. De middag duurt van half twee tot ongeveer kwart voor vijf. nooi meededen in de hanj houden. De jongeren gingen! ter zelf de stad in om kratten! te halen en ze feesten buiten! sportterrein verder. Groenink zegt dat het gu. voor het bestuur aanleidinj het toernooi nog eens goef evalueren. Hij voelt er zelf 1 voor dergelijke grote jeugdt! nooien niet meer plaats te lal vinden. Groenink vindt maatregelen die in het ambtel advies worden genoemd eenl zware straf voor zijn club, I wege het eenmalige gebeurei De commissie vergadert \J avond, dinsdag, vanaf 19.30 f in de maquettekamer van] stadhuis. JRl fete Iep ten Li i Ik ten J te §rs nm 'ZOI leer Jn 1 ■Bii lzer lve. Idsi Iter MIDDELBURG - In de eeiB" klas van het zaalvoetbal in^B_ rayon Middelburg behaagd SVSWI een 3-0 zege op Raja^H li I. De Pinten ging met2-8^B deruit tegen Zeelandia I, Instal latiebedrijf Middelburg verd^B] met 2-4 van Bijou Lederwaretj^B J Assurantiekantoor De en Middelburg II speelden ij 6-6 gelijk. Overige uitslagen, tweede klas:! Laurens II - Arnemuiden 4-1, RPl| Amgas 3-3, Bijou Lederwaren I Dauwendaele I 1-8 en Raja Wall! Sinar I 2-3. Derde klas: Middelbi III - Hoechstboys 7-3, Streekschn Chrompack 2-4, Trefcenter - Kraal 10-1, SV Duo I - Tramzicht 1-4. Vierde klas: RPM II - FC Laurens 1-3, Draadkrabbers III - FC Laurt III 2-0. Het wedstrijdprogramma voort dag 14 september, sporthal Nasst laan19.00 uur Combinatie - Blai WitlTah Xin, 19.45 uur Zeelandiaj FC Laurens II, 20.30 uur ArnemuH - RPM I, 21.15 uur Amgas - Dautit daele I, 22.00 uur VPV - SV Dm 22.45 uur Welsinge II - Dauwenia IIIsporthal Voorborch: 19.401 FC Laurens I - OCMA, 20.351 Draadkrabbers II - Rosaria II, 2)1 uur Zeelandia I - SVSW I, 22,25af Bijou Lederwaren I - De Pint sporthal Kruitmolen: 19.40 Brandweer - RPM II, 20.25 Kuril Laurens IV-SVSW II, 21.10uurM wendaele II - SV Duo I, 21.55 tl Tramzicht - Sinar II, 22.40 uur Kro| en - Streekschool. VLISSINGEN - In de zaalvoet balcompetitie rayon Vlissingen wonnen FC Total en PGV in de Eerste klasseook hun tweede wedstrijd. FC Total versloeg VAW 1 met 4-1 en PGV versloeg Torna 2 met 3-1. Concurrent J herstelde zich van vorige week en zegevierde met 9-5 over Schinkel Ass. 2. Garage Van Oorschot behaalde een regelma tige zege op De Stoof met 3-1. EPZ 2 en TCV speelden een leu ke pot zaalvoetbal, die door EPZ 2 met 2-0 werd gewonnen. Stand eerste klasse: 1 FC Total 2-4, 2 PGV 2-4, 3 Gar. Van Oorschot 2-3, 4 Prov. Zeeland 1-2, 5 Concurrent J 2-2, 6 TCV 2-2,7 EPZ 2 2-2,8 VAW 2-19 De Stoof 1-0, 10 Schinkel Ass. 2 2-0, 11 Toma 2 2-0. Tweede klasse. De meeste aan dacht ging uit naar de wedstrijd Van Boven Keukens Wind hoek 2. Het werd een spannende wedstrijd, die pas in de laatste minuut werd beslist in het voor deel van Van Boven Keukens met 3-2. Ook Westkapelle 2 won zijn tweede wedstrijd. Nu werd SSVW (spoormannen) met 4-2 verslagen. Een 4-2 zege behaalde ook VAW 2 op DVV 1 en VPS 1 op BW 1. Schinkel Ass. 3 had wei nig moeite met Vlissingen. Het werd 10-3. Stand tweede klasse: 1 Westkapelle 2 2-4, 2 Van Boven Keukens 2-4, 3 VAW 2 2-3, 4 Schinkel Ass. 3 2-2, 5 Windhoek 2 2-2, 6 VPS 2-2, 7 SSVW 2- 2, 8 BW 2-1, 9 Hoechst Boys 1-0, 10 DVV 2-0, 11 Vlissingen 1-0. Derde klasse. Twee wedstrijden werden er gespeeld. Schinkel Ass. 4 won met 3-2 van TCV 2. Mento deed het beter en zege vierde over BW 2 met 8-2. Stand derde klasse: 1 Schinkel Ass. 4 .2-4, 2 Vanuus 1-2, 3 Westkapelle 3 1-2, 4 Mento 2-2, 5 Houtepen 1-1, 6 Pechi ney 1-1, 7 Snookey 1-1, 8 TCV 2 2-1, 9 Maroc 1-0, 10 BW 2 2-0, 11 Toma 3 0- 0. Vierde klasse. Knipping blijft het goed doen en VPS 2 werd het slachtoffer met 5-0. Emergo (voorheen CGP) behaalde de grootste zege. Het werd 7-0 tegen Vanuus 2. PZEM speelde een uit stekende wedstrijd tegen Uiter ton. Een 2-0 achterstand werd in eèn 6-2 voordeel omgebouwd. EPZ 3 leed een kleine nederlaag tegen Sport Profile 2 mnet 2-1. Eenzelfde uitslag behaalde DVV 2 op VAW 3. Stand vierde klasse: 1 Knipping 2-4, 2 Sport Profile 2 2-3, 3 Emergo 1-2, 4 PZEM 1-2, 5 EPZ 3 2-2, 6 DW 2 2-2, 7 Uiterton 2-1, 8 VPS 2 1-0, 9 Vanuus 2 1-0, 10 VAW 3 2-0, 11 Van Boven Kei kens 2 0-0. Programma: woensdag sporthal De Belt: 19.00 uur TCV 1 Prov. Zee land, 19.40 uur PGV - EPZ 2, 20.20 Schinkel Ass. 2 Toma 2, 21.00 uur VAW 1 - Concurrent J, 21.40 uur Vlis singen Van Boven Keukens; woensdag sporthal Zeevaartschool: 19.00 uur Schinkel Ass. 4 Snookey, 19.40 uur BW 2 - TCV 2, 20.20» Houtepen Mento, 21.00 uur Vaa 1 Westkapelle 3,21.40 uur Toma) Pechineydonderdag sporthal Belt: 19.00 uur Windhoek 2 - BVÏ 19.40 uur VPS 1 - DVV 1. 20.20 VAW2 - SSVW, 21.00 uur Westkapi le 2 Hoechst Boys, 21.40 uurl Stoof Maroc (beker), 22.20 Emergo Windhoek 1 (beker): w dag sporthal Baskensburg: 19.01 Emergo Van Boven Keukens' 19.40 uur Uiterton Vanuus 2,201 uur EPZ 3 - PZEM, 21.00 uur VAW Sport Profile 2, 21.40 uur VPS 2 DVV 2. MIDDELBURG - In de ov« gangsklas zaalvoetbal reg) Walcheren zijn de eerste wei strijden voor de competiti 1990/1991 gespeeld. Blauw VW Tah Xin behaalde een nipte 2- overwinning op Westkapelle Een verdedigend spelend Spffl Profile bleef met 3-1 de baas of Welsinge. Jong Ambon II moes in eigen huis een 3-5 nederlaï incasseren; de Zuidmolukse fi matie verloor met 5-3 van EPZ Verenigde Spaarbank haai vernietigend uit naar Draad krabbers (12-3) en Van Ruits Fruit II ging met 7-2 onderuitte gen Rosario. Het wedstrijdprogramma woensdag 12 september, Vlissing» sporthal Baskensburg: 18.30 uur Vet enigde Spaarbank - Jong Ambon E 19.25 uur Westkapelle I - Draadkrat bers; Middelburg, sporthal Nassai laan: 21.00 uur Welsinge-Van Ruit» Fruit II, 22.00 uur Middelburg - To® I; vrijdag 14 september, Middelbar; sporthal Kruitmolen: 18.45 Blauw Wit/Tah Xin - Sport Profile! Aktiviteitencentrum - Het Aktiviteiten Centrum 1 delburg maakt morgen, woens- dag, een uitstapje naar Oostka- pelle/Domburg. Op het p® gramma staat een bezoek aa" het Natuurhistorisch Museum en een boswandeling. Het ver trek is om 13.30 uur met de bus vanaf de Loskade in Middel burg. Scheldebuurt - in buurthuis Scheldebuurt in Vlis singen wordt vrijdag 14 septe® ber een bingo gehouden. De® begint om 20.00 uur. De zaal gaai open om 19.30 uur. Amnesty - Ten behoeve va Amnesty International wort morgen, woensdag, een schrip morgen gehouden bij de famiu Vogel aan de Kerklaan 16 in Sm Laurens. De aanvang is om na gen uur. ■5C

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1990 | | pagina 14