PZC lorsele verscherpt isen voor subsidie >edrijfsverplaatsing Christelijke Groepering verwerpt plan Schelpweg Kampeerders willen niet weg van stek in Renesse Benefietfestival voor hulp Roemenië Gemeentearchief legt natuur vast op gevoelige plaat streek A WOENSDAG 10 JANUARI 1990 tad gaat in de steigers ZIERIKZEE Boulevard ractie haalt uit in raad Domburg ietsers zonder icht op de bon Bedrijfstennis in Vlissingen Mfp - Iguana Met bezwaren naar commissie We ster schouw en J. Groen trekt kandidatenlijst PvdA Zierikzee Programma Veranderende beeld Goes Van der Wekken trekt lijst CDA in Brouwershaven Ambtenaar in Goes wordt uitgezwaaid Noordbevelandse WD stelt lijst kandidaten op Reimerswaal groeide met 94 inwoners Blikschade door voorrangsfout Voor Vlissingen is 1990 oogstjaar ISSINGEN - De stedelijke rnieuwing van Vlissingen ijgt in 1990 echt gestalte. De rste paal voor het winkelcen- ïm op de Kop van De Schelde n eind maart de grond in. adsbestuurders mogen daar- nog twee keer komen opdra- n om dezelfde handeling bij wonen in het Arsenaalgebied de Vissershaven, en op de ulevard Bankert. t voorwerk is bijna afgerond, jpers trekken zich binnenkort ug uit de Vlissingse binnen- id. 'Vlissingen - dat sloopt zo ;ker weg', vermeldt een poster één van de laatste panden die g moeten wijken voor het uwe winkelcentrum. De oude t- of reparatieloods van De helde in een hoek van de Vlis singse binnenstadswoestijn gaat in februari tegen de vlakte. Aannemers zijn daarna aan de beurt. Zij moeten eind septem ber 1991 plaats hebben gemaakt voor Albert Heijn, Blokker, C A (ABC-formule) en andere de tailhandelsbedrijven. De herfst van 1991 wordt een cruciaal jaargetijde voor het he le centrum van Vlissingen. Een nieuwe winkel opent dan zijn deuren aan de Kleine Markt, op de plaats waar de PZC zijn kan toor had. Vijf kandidaten zijn daarvoor in de markt, aldus de Vlissingse wethouder D. J. P. Bruinooge. Een keuze valt tegen de zomer. De Lange Zelke is in 1991 heringericht, al dan niet overkapt. Een discussie over de overkapping kan in februari los- K1NKENSZAND - Bij de toe- nning van subsidies voor be- ijfsverplaatsingen neemt de (meente Borsele de voorwaar- t op dat bedrijven ook daad- ^rkelijk naar het bedoelde be- ijfsterrein verhuizen. Dit elde wethouder H. F. Tijdens nsdagavond in de Borselse adsvergadering. „We hebben in het verleden geleerd", al- is Tijdens. tzei hij naar aanleiding van de ■drijfsverplaatsing van het •anportbedrijf Van Tatenhove t de kern Borssele. Deze firma rhuisde wel, maar niet naar t bedoelde bedrijventerrein in de Kaaiweg. Pas na veel uwtrekkerij heeft de gemeente et het bedrijf een regeling kun- ;n treffen om de subsidie terug krijgen. Aanvankelijk hebben we er et bij stilgestaan dat er ook ts fout zou kunnen gaan bij de tgeling", stelde de wethouder. IVe wilden in verband met de Drpsvernieuwing zo snel moge- ik een aantal bedrijven uit de jrpskern hebben. We hebben subsidievoorwaarden inmid- ;ls aangepast." Overigens be- emtoonde de wethouder dat regeling voor bedrijfsver- plaatsingen goed werkt in de ge meente. Verder besloot de raad, die de eerste vergadering van het jaar kort hield, 670.000 gulden uit te trekken voor verbetering en re constructie van de riolering in Ellewoutsdijk. Binnenkort komt ook een voorstel op tafel om een persleiding aan te leggen van Scheldeoord naar Baarland. Bij de werkzaamheden in Elle woutsdijk wordt ook bekeken of er wandelpaden kunnen worden aangelegd, tegelijk met de werk zaamheden voor de riolering. Mocht de gemeente daartoe overgaan, dan is daarvoor extra geld nodig. Unaniem ging de raad akkoord met een krediet van 44.000 gul den voor een nieuwe speeltuin in Baarland. De speeltuin komt in het bestemmingsplan Kole- wiegenhoek. Jeugddienst - De rechtzin nig hervormde gemeente Zierik- zee houdt zondag 14 januari een jeugddienst in de Gasthuiskerk (aanvang 18.30 uur). Voorganger is ds Sterrenoord uit Rijsoord; organist Mar van der Veer. barsten als de inspraakronde be gint. Dat het vernieuwde kernwinkel gebied succesvol wordt, staat voor wethouder Bruinooge bui ten kijf. Hij verwacht dat de bin nenstad de concurrentie met weidewinkels aan de rand van Vlissingen aan kan. „We weten niet wat daarmee gebeurt, maar sluiting zou ons niet onwelkom zijn. Voor september 1991 ver wachten wij daarover een afge wogen besluit binnen Albert Heijn, Blokker en C A." J. Kleijne, bedrijfsleider van de AH-vestiging aan de Gildeweg, denkt dat het niet zo'n vaart zal lopen. „Onze resultaten zijn zeer positief. Wij zullen wat verliezen aan de binnenstad, maar hou den een bestaansmogelijkheid." De concurrentieslag kan zich op het parkeren toespitsen: be taald in de binnenstad en gratis bij de weidewinkels. De strijd rondom het winkelcen trum is gestreden. Die om de bouw van een hotel en ongeveer driehonderd woningen aan de Boulevard Bankert laait waar schijnlijk medio januari weer op. De gemeente Vlissingen publi ceert deze maand officieel de plannen. Bezwaren komen gega randeerd los. Bewoners van Ré- sidence Banckert hebben verzet aangekondigd tegen verwacht verlies van uitzicht. Mensen die onderaan de Boulevard Bankert wonen, voeren ook actie tegen de geplande hoogbouwflats. Wethouder Bruinooge voelt zich sterk staan. „We hebben de plannen grondig besproken met de bewoners en ook aangepast. Ik durf de planologische proce dure aan." Hij meent dat bouw van het hotel in maart of april kan starten. De gemeente Vlissingen heeft wat betreft overleg met be zwaarden lering getrokken uit eerdere ervaringen met de bouwplannen voor het Arse naalgebied. De Kroon deponeer de begin 1989 een voorstel voor bebouwing van dat terrein in het zuidelijk gedeelte van de bin nenstad in de prullenbak. Dat besluit kwam keihard aan, want Vlissingen dreigde een rijkssub sidie van 4,5 miljoen gulden mis te lopen. Dat gevaar is geweken. Het ministerie van economische zaken moet september 1991 de laatste declaratie van de ge meente Vlissingen ontvangen hebben. Het project moest aan- IOMBURG - De gemeenteraad an Domburg heeft dinsdag- rond een voorschotje geno- en op de discussie over de re- instructie van de Schelpweg. e finesses van dit plan komen eliswaar pas volgende week m de orde in een commissie- irgadering ruimtelijke orde- ng en milieu, maar een aantal acties deed het college van b w alvast suggesties aan de md voor een veilige, rustige ongevaarlijke Schelpweg. Christelijke Groepering G) stemde tegen het voorstel n 4,5 ton uit te trekken voor de :constructie, omdat burge- eester en wethouders volgens actievoorzitter J. C. Paarde- jper 'halsstarrig' vasthielden in hun eigen ideeën, et CG-raadslid A. Wisse had ï'der deze week een hoorzitting ijgewoond over de reconstruc- eplannen. Het was hem opge- illen dat wethouder J. Geldof uimtelijke ordening) helemaal et had geluisterd naar de op- erkingen van de bewoners. De plannen zijn gewoon klaar", dus een zelfverzekerde Wisse, ■n alles gaat gewoon door. !oor deze plannen creëer je een uiproute over de Babelweg. et kruispunt Schelpweg/E. ishoeckstraat/V oorthuy se- raat wordt hèt verkeersknoop- Lint." Wisse toonde zich een fer- nt voorstander van een ver- serslichteninstallatie op dat ruispunt. „Dan moet er maar in paar ton bovenop." 'olstrekt ongenuanceerd', 'me- dramatisch' en een 'toneel- iel'. Zo betitelde het VVD- ladslid P. Overmeen het be- iog van zijn christelijke raads- illega. Volgens Wisse had de schiedenis niettemin vaak be- ezen dat „inwoners kunnen "aten wat ze willen, maar als ?t college plannen heeft, dan APELLE - De rijkspolitie- roep Kapelle hield dinsdag- lorgen op het Spoorpad in Ka- elle, de fietsroute naar Goes, issen zeven en negen uur een erlichtingscontrole onder on- eveer 150 fietsers en bromfiet- rs. Er werd 23 maal een pro- is-verbaal uitgeschreven we- -ns gebreken aan de verlich- ng en twee maal aan bromfiet- irs omdat hun karrretje bleek Pgevoerd. Gezien deze aantal- n zal de controle worden her- aald. gaan die door ook." Het CDA- raadslid S. J. Lous zag in het ver haal van Wisse meer verkie zingspropaganda dan een helde re, genuanceerde bijdrage aan de reconstructieplannen. „Als Wisse zegt dat dit college door- dramt", aldus Lous, „dan weet CG-raadslid A. Wisse VLISSINGEN - In de heren A- poule van het bedrijfstennis in Vlissingen liep Hotel Zuider duin tegen een 8-10 nederlaag op bij ABI Warmtetechniek. AVV Beheer haalde Koopcen trum Groenendijk onderuit, 13- 5. Peiniger revancheerde zich op Knolle Machinefabriek, 10-8. Geldof Aannemingsbedrijf be dwong Siebed/Lammers Cafeta ria met 10-8. Renee de Looff opende met een nipte 6-5 winst op Paul van den Bosse. Wim de Waal maakte dat verlies goed door Frans van de Heijde de eer ste seizoensnederlaag te bezor gen, 9-3. Leen Sandee won met 8-5 van Bas Both. Bert Lammers en Aart de Looff deelden de pun ten, 6-6. Piet Stroo en.Gerard Leijdekker zetten Siebed/Lam mers met de laatste enkelspelen op voorsprong door respectieve lijke overwinningen op Gerard Visser (9-4) en Filip Leenderse (10-6). Geldof was de sterkste in de dubbelspelen en pakte daar mee de volle winst. De Geldof- formatie komt door deze presta tie tevens aan de kop van de ranglijst. In de B-poule leed Mobuco Stei gerbouw een 7-11 verlies tegen Miltenburg Verzekeringen. Hoechst versloeg Hertel Isolatie met 14-4. Ab Mabelis pakte de eerste winst voor Hertel door 0 0 0 CZt vankelijk in 1989 beginnen, maar die subsidie-voorwaarde is vervallen. Bruinooge heeft goede hoop dat aan de overgebleven eis volledig kan worden voldaan. De ge meenteraad beslist nog in janua ri over verkoop van de grond aan de ontwikkelaar Ufkes Bouw maatschappij Apeldoorn. De bouw van onder meer een mari tiem infocentrum, een multi functionele ruimte (theater) en zeventig huurappartementen voor recreanten vangt een paar maanden later aan. Voor het ou de Arsenaal is één gegadigde: de Vlissingse reptielenzoo Iguana. Of Iguana van het Bellamypark naar het Arsenaal gaat, hangt sterk van de financiering af. „Iguana maakt een redelijke kans", merkt Bruinooge op. De tweede wederopbouw van Vlissingen moet volgend jaar voor een belangrijk deel zijn af gerond. Vlissingen ziet zich nog gesteld voor een nieuw huza renstuk: invulling van de lege Spuikom. Dat gebied moet een schakel gaan vormen tussen de binnenstad en de Boulevard Bankert. Bruinooge wil voor zichtig te werk gaan. Hij denkt een jaar nodig te hebben om alle plannen op een rijtje te zetten. „Wij kunnen daar niet met de Franse slag aan de gang gaan. Bovendien hebben we de han den vol aan de drie andere pro jecten. Vlissingen blijft maar een stadje van 44.000 inwo ners." iedereen die dit college kent hoe flexibel en hoe goed dit college wil luisteren naar iedere bur ger." Wethouder Geldof nam de sug gestie van de VVD over om Vei lig Verkeer Nederland bij de re constructie in te schakelen, mits een gesprek en een eventuele aanpassing niet vertragend werkt op de verbetering van de Schelpweg. Het college wil dat het werk in elk geval voor het zo merseizoen klaar is. Ook Geldof maakte bezwaar te gen de opmerkingen van Wisse, die hij onterechte en ongenuan ceerde kritiek verweet. „Als je een verkeerslichteninstallatie aanbrengt, dan moet het hele kruispunt worden aangepast. Dan kun je dus niks meer doen deze zomer. En hoe moeten we de installatie financieren?" Wis se bleef desondanks bij zijn op merkingen. Zijn twee collega's stemden eveneens tegen het kre diet. De commissie ruimtelijke orde ning spreekt maandag vanaf 20 uur verder over de reconstruc tie van de Schelpweg. De vaste gasten van camping Van Arkel aan de Laone 37 in Renesse willen niet weg (foto Pieter Honhoff) een 9-6 overwinning op Eddie Rely veld. Jan Eckhardt moest de winst aan Eddie Schrey laten, 7-8. Ron Roose zette Hoechst op voorsprong met een 12-5 winst op Jan Schuringa. Willem Rouw vergrootte de voorsprong door Hans Hoefnagels met 11-4 te ver slaan. Aart de Looff bracht Her tel weer in de race door de volk winst (8-4) op Wil Schroevers. Jan Cevaal zegevierde met 7-5 over invaller Frans Versant- voort. Hoechst zegevierde ook in de dubbelspelen. Eindstand 14- 4. Audi Poppe bleef met lege han den tegen AVA Elektro, 5-13. Si- con/Leak Repairs behaalde een 14-4 overwinning op Webo Aan nemingsbedrijf. De stand, heren A-poule: 1 Geldof 8- 14, 2 Knolle 8-12, 3 Siebed/Lammers 8-11, 4 Peiniger GP 8-8, 5 ABI 8-8, 6 AW Beheer 8-7, 7 Zuiderduin 8-4, 8 Groenendijk 8-0. B-poule: 1 Hoechst 8-16, 2 AVA Elek tro 8-12, 3 Sicon LR 8-12, 4 Milten burg 8-8. 5 Hertel 8-7, 6 Mobuco 8-5, 7 Audi Poppe 8-4, 8 Webo 8-0. Het wed.striidprogra.mma, vrijdag 12 januari, dames: HertellRijkse/SKS - ABIlHerstaco, Citybloem - La Place, RVS - Racketcentrum, Hoechst II - De Bourgondiër. Zaterdag 13 januari, heren: AVV Be heer - Zuiderduin, Peiniger - Siebedl Lammers, Sicon LR - Mobuco, Webo - Miltenburg BURGH-HAAMSTEDE - De be langenvereniging van kam peerders van camping Van Ar kel aan de Laone in Renesse maakt ernstig bezwaar tegen het plan de camping op te hef fen. Dinsdag komt een afvaardi ging van de belangenvereni ging de bezwaren toelichten tij dens een vergadering van de commissie ruimtelijke orde ning, waar onder meer wordt gesproken over de gevolgen van het ontwerp-bestemmingsplan Rampweg voor de camping. In het verblijfsrecreatief ontwik kelingsprogramma (VOP) van de gemeente Westerschouwen, dat onlangs door de raad is vast gesteld, is reeds aangegeven dat camping Van Arkel moet ver dwijnen. Het hoofd van de afde ling ruimtelijke ordening van de gemeente, S. Meerhof, legt de re den uit: de camping ligt in een natuurgebied. De eigenaar is be reid de grond, waarop nu een agrarische bestemming rust, een bouwbestemming te geven. „De belangen van de gemeente en de campinghouder lopen dus parallel", aldus Meerhof. De campinggasten evenwel zijn het met deze plannenmakerij volstrekt niet eens. Zij hebben een belangenvereniging opge richt om het kwade tij te keren. Van de vereniging zijn inmid dels, meldt secretaris J. Hootsen uit De Meern, 65 van de 75 ver- blijfsrecreanten lid. De kampeerders willen voor geen goud hun stekje aan de La one opgeven. Hootsen: „De cam ping bestaat al 50 jaar, we zitten zo langzamerhand bij het derde geslacht. Wij komen hier zelf al weer vijf of zes jaar, maar mijn schoonouders zitten er al meer dan 25 jaar." Naast deze 'emotionele binding' met de camping, voert Hootsen ZIERIKZEE - De ledenvergade ring van de afdeling Zierikzee van de Partij van de Arbeid heeft de kandidatenlijst voor de ge meenteraadsverkiezingen op 21 maart vastgesteld. Lijsttrekker is wethouder J. Groen. Fractie lid H. Asma heeft zich niet her kiesbaar gesteld. Zijn (vijfde) plaats op de kandidatenlijst wordt ingenomen door G. Brand. De PvdA-kandidatenlijst Zierikzee luidt als volgt: 1 J. Groen; 2 D. van der Wekken; 3 M. de Jong-Van Loo; 4 Car. Klippel-Huurling; 5 G. Brand; 6 Liz Kneepkens-Schraven; 7 W. van Ballegooijen; 8. R Stoutjesdijk; 9 H. van Leeuwen-Hendriksen; 10 L. Jon ker; 11 C. Struyk-Van der Linden; 12 L. Koper; 13 J. van Anraad-Goos- sens; 14 W. Klippel. MIDDELBURG - Geheel in de traditie van grote voorgangers zoals Bob Geldof en in de stijl van acties zoals enkele jaren ge leden Afrika Nu in de Middel burgse schouwburg, hebben vijf jonge Middelburgse muzi kanten een popfestival ten bate van een goed doel op poten ge zet. Zaterdag is de Middelburg se Concert-.en Gehoorzaal het decor voor een groot Roemenië Festival. Aan het festival werken de bands Earthquake Roody The Trembling Walls, B-Sharp, Rock Balloon en San dy Road mee. Verder treedt de volksdansgroep Vranje op met Roemeense dansen. De vijf organisatoren - Hans en Paul Notebaart, Carien Antheu- nisse, Pim van de Berge en Peter Pruyssers - hebben tot nu toe nog geen dubbeltje hoeven uit geven voor de organisatie. De gemeente stelt de zaal beschik baar en hielp met het drukken van een programmaboekje. An dere sponsors lieten toegangs kaarten drukken, leenden appa ratuur en zorgden voor posters, die dinsdag in de hele stad opge hangen zijn. Het tientje dat be zoekers moeten neertellen voor het festival gaat dan ook geheel naar de actie. De vijf organisato ren hebben inmiddels verder al 4000 gulden in kas, gekregen van verschillende sponsors. Het festival begint om 20 uur en gaat door tot in de kleine uur tjes. De opbrengst is bestemd voor de Stichting Dorcas, een or ganisatie uit Andijk die al jaren hulp aan Roemenië verleent. De stichtingsdirecteur Dirk-Jan Groot zal aan het eind van het festival het geld officieel in ont vangst nemen. Een vertegen woordiger van het gemeentebe stuur opent het festival. De bands, die zaterdag in de ver schillende zalen van de Concert en Gehoorzaal te horen zijn, ko men alle uit Zeeland. Sandy Road bestaat al ruim tien jaar en brengt voornamelijk dansmu ziek ten gehore. De band treedt op in de tussenzaal en zal een schakel vormen tussen de ver schillende optredens in de grote zaal. Ook de volksdansgroep Vranje treedt in die tussenzaal op. In de grote zaal zijn de overige groepen te horen. Earthquake Roody noemt zich een 'rhythm'n soul performer'. Zijn begelei dingsband The Trembling Walls telt 13 leden. Rock Balloon is de voorzetting van de band Avital, maar nu volgens de bandleden op weg naar 'fame en fortune'. B-Sharp bestaat uit vijf bandle den, die ervaring hebben opge daan in zowel de rock, folk, rhythm blues, reggae, big band en klassieke muziek. aan dat de camping in een uniek gebied ligt. Honderdvijftig me ter van de zee en, zéker zo be langrijk, de camping ligt op zandgrond. De voordelen daar van zijn, zegt Hootsen, bijzonder groot. Al regent het nog zo hard, het water is in een half uurtje weer weg. „Dat is bij kleigrond wel anders." De gemeente heeft, in overeen stemming met het VOP, de cam pinggasten een alternatieve lo- katie aangeboden aan de Ramp- weg. Op de zogenoemde com- pensatie-lokatie is een negentig tal plaatsen voor hen gereser veerd. De belangenvereniging evenwel wil daar niets van weten. Het ge zellige van de 'familiecamping' is er dan volgens Hootsen voor goed van af. Bovendien ligt de compensatie-lokatie op klei grond, terwijl de secretaris van de belangenvereniging juist de zandgrond 'zo'n groot genot' noemt. Voor de commissievergadering van dinsdag, die om 19.30 uur be gint en wordt gehouden in het gemeentehuis, heeft de belan genvereniging inmiddels een uitnodiging ontvangen. Hoot sen kondigt aan dat een verte genwoordiging zeker van de par tij zal zijn. Zij zal de commissie ervan proberen te overtuigen dat de agrarische bestemming in een recreatieve moet worden veranderd. GOES - Het gemeentearchief in Goes is druk bezig de natuurge bieden in het westelijk deel van de gemeente op de gevoelige plaat vast te leggen. Dit is ook in de zomer van 1989 gebeurd, maar de dienst wil eveneens over de winterse taferelen kun nen beschikken. Later dit jaar wil de dienst de natuurgebie den in het oostelijk deel van de gemeente fotograferen. Dit blijkt uit het jaarverslag over 1989 van gemeentearchivaris L. J. Abelmann. Het archief legt al geruime tijd het veranderend stadsbeeld van Goes vast. Vorig jaar is besloten niet alleen baksteen maar ook 'groen' een plekje in de gemeen telijke bewaarplaats te gunnen. Door dit werk is het nodig geble ken het fotografisch vastleggen van negentiende eeuwse graf- en gedenkstenen uit te stellen. In het verslag toont Abelmann zich tevreden met de nieuwe huisvesting aan de Vlasmarkt, die een jaar geleden in gebruik is genomen. „De nieuwe huisves ting voldoet uitstekend", meldt hij kort maar krachtig. Problemen zijn er nog wel met de luchtkoelingsinstallatie. Doorgaans was de temperatuur te hoog en de relatieve vochtig heidsgraad te laag. Hoewel er verbetering is gekomen in de si tuatie, is zij nog niet optimaal te noemen. Dit geldt ook voor vijf tiende en zestiende eeuwse voor- bodenboeken. De zuurgraad bleek veel te hoog. „Vermoede lijk een gevolg van de restaura tie van deze boeken aan het be gin van deze eeuw", veronder stelt Abelmann. Daarentegen was hij bijzonder ingenomen met de toestand van het papier werk uit de negentiende eeuw. Hier bleek de zuurgraad, tegen de verwachting in, naar beho ren. Het bezoekertal is in 1989 sterk toegenomen ten opzichte van 1988. Twee jaar geleden kwamen 2076 mensen een kijkje nemen. Vorig jaar waren dat er 2500. Dit heeft vooral te maken met hét toegenomen groepsbezoek. En dat was weer een gevolg van de nieuwe huisvesting: iedereen BROUWERSHAVEN - De afde ling Brouwershaven van het CDA heeft de huidige fractie voorzitter, de heer R. J. van der Wekken gekozen tot lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezin gen van 21 maart. De kandidatenlijst voor de gemeente Brouwershaven ziet er verder als volgt uit: 2 J. W. Heinen, 3 T. G. de Vries, 4M. C. Ganseman, 5 J. H. Tiele- man, 6 G. M. van de Bijl, 7 C. L. Soe- ters, 8 J. E. Vogelaar en 9 J. C. van Leeuwen. GOES - Rayoninspecteur G. C. Meeuwse, die meer dan 25 jaar bij de gemeente Goes heeft ge werkt, neemt woensdag 17 ja nuari officieel afscheid van zijn werkkring. De heer Meeuwse, die bijna 20 jaar opzichter is ge weest bij de afdeling bouw- en woningtoezicht, maakt gebruik van de VUT-regeling. Aan een receptie in het stadhuis aan de Grote Markt, die om 16.30 uur begint, gaat een bijeenkomst met collega's vooraf. was nieuwsgierig. Maar op zich zelf blijft de tendens bestaan dat het aantal bezoekers aan het ge meentearchief afneemt. Een trend die overigens landelijk is. Zo heeft het archief besloten per 1 januari van dit jaar op donderdagavond niet meer open te zijn. De afgelopen tien jaar heeft die openstelling be hoorlijk gefunctioneerd. Maar de laatste maanden van 1989 za ten er gemiddeld niet meer dan één of twee bezoekers in het ar chief. KORTGENE - De afdeling Noord-Beveland van de VVD heeft voor de gemeenteraads verkiezingen van 21 maart in Kortgene en Wissenkerke de kandidatenlijsten samenge steld. Voor Kortgene wordt de lijst getrokken door wethouder C. J. van Damme. F. P. Maas staat op een tweede plaats en E. P. Augustijn-de Visser staat derde. Voor Wissenkerke heeft de WD-afdeling opnieuw de heer C. J. Dieleman één gezet. Hij ver tegenwoordigt liberaal Wissen kerke al jaren met een eenmans fractie. Niettemin prijken de na men van mevrouw A. P. Dees-de Looff en mevrouw A. C. A. C. Bakker-Valkier op de tweede en derde plaats. KRUININGEN - Het inwoner tal van de gemeente Reimers waal is vorig jaar met 94 toege nomen. Op 31 december 1988 be droeg het aantal ingezetenen nog 19.345, van wie 9623 man nen en 9722 vrouwen. Dit aantal vermeerderde vorig jaar door geboorte met 304 (156 jongens en 148 meisjes) en door vestiging met 659 (356 mannen en 303 vrouwen). Hier staat te genover dat 179 mensen (103 mannen en 76 vrouwen) overle den en 690 (312 mannen en 378 vrouwen) de gemeente verlieten. Zodoende bedroeg het inwoner tal op 31 december 1989 19.439, waarvan 9720 mannen en 9719 vrouwen. In Reimerswaal werden vorig jaar 100 huwelijken voltrokken en 17 echtscheidingen inge schreven. SCHARENDIJKE - Een voor rangsfout was dinsdagmiddag de oorzaak van een aanrijding in Scharendijke. Automobilist C. H. uit die plaats reed om 15.50 uur in de Ingrid- straat. Bij de kruising met de Putmeetweg verleende hij geen voorrang aan een van rechts ko mende auto, bestuurd door N. H. G. uit Sommelsdijk. H. raakte de auto van G. in de flank en kwam zelf tot stilstand in het struikge was. Beide auto's liepen zware schade op. De bestuurders kwa men met de schrik vrij. De brandweer van Middenschou- wen moest het wegdek schoon spuiten vanwege gelekte diese lolie. t

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1990 | | pagina 17