PZC Onderzoek naar industrie op westelijke kanaaloever in beeld ...als volwassene je knieën gaan zitten. Goes studeert op beperking gebruik tropisch hardhout Extra kijkdagen Oiau-veerboot WILHELMINA WERKTAAN SCHONER WERKEN Wilhelmina provincie INVESTERING 90 MLN tegen kortere treinen ONDERWIJSTELEVISIE 13 Puzzelrit MAC De Bevelanden BENW VAN TERNEUZEN Akkoord bij de Glasfabriek over vervroegde vertrekregeling Geitenkeuring in Burgh-Haamstede Lezing over El Salvador voor vrouwen WOENSDAG 4 OKTOBER 1989 VLISSINGEN-Total Raffinaderij Nederland NV (TRN) steekt 90 miljoen gulden in twee uitbreidingen van het bedrijfscom- plex in het haven- en industriegebied Vlissingen-Oost. Het gaat om de bouw van een fabriek voor de produktie van ben zeen en xyleen, die als grondstoffen kunnen dienen voor de chemische industrie, en vergroting van de ontzwavelingsca paciteit. Onduidelijk is nog of een en ander nieuwe werkgele genheid oplevert. Beide projecten moeten tegen het einde van volgend jaar gereed zijn. Ontzwaveling Uitstoot Woningbouw Vooroordeel Beeldbuis VIA BOUWVERORDENING Paaltjes Wilhelmina al 60 jaar lang de vertrouwde dienstverleners voor bedrijven en instellingen waar hygiëne en netheid een belangrijke rol spelen. Bedrijfskleding-service Vloerhygiëne: EFFEKT7V1AT en KLEEFZWABBER Sanitaire hygiëne Ruilpoetsdoeken Bel of fax voor de beste schoonhoudoplossingen, de professionele specialist: Wilhelmina. Graag tot uw dienst! werkt aan schoner werken VoorZee,and:Marce'Krant Total breidt fabriek uit in Vlissingen De bouw van de benzeen/xyleen fa briek past in het streven van TRN de produktie te veredelen in plaats van uit te breiden. „Vroeger produceerde een raffinaderij uitsluitend brandstof fen", legt manager technologische dienst A. Roelse uit. „Je ziet nu een verschuiving in de richting van de ver vaardiging van grondstoffen. We be ginnen tot het inzicht, te komen dat verbranding van olie om energie op te wekken alléén niet zo verschrikkelijk zinvol is." De nieuwe fabriek verwerkt een deel van de benzine die het raffinageproces van Total oplevert. In benzine zitten stoffen waarmee meer te doen valt, zo als benzeen en xyleen. Beide zijn te ge bruiken als grondstof voor de vervaar diging van kunststoffen in de chemi sche industrie. Xyleen bijvoorbeeld wordt toegepast bij de vervaardiging van glasfiberkabels. In de nieuwe fa briek worden de fracties met deze stof fen uit de benzine gehaald, vandaar de officiële naam: benzinefractionatie-fa- briek. De uitbreiding komt aan de zuidoost kant van het Total-complex te liggen, achter de hydro-cracker. Veel ruimte is er niet voor nodig, zodat TRN er geen grond voor heeft hoeven aan te kopen. Op dit moment wordt het hei werk voor de fractionatie-fabriek uit gevoerd. Er komen vier destillatieko lommen te staan. Voor de verhitting ervan zijn geen nieuwe fornuizen no dig. De stoom waarmee het destilla tie-proces in gang wordt gezet, kan uit de huidige installaties worden betrok ken. De tweede uitbreiding is de bouw van een ontzwavelingsinstallatie voor ke rosine. De bestaande voorziening daarvoor wordt beurtelings voor de ontzwaveling van gasolie en vliegtuig brandstof gebruikt. Naar beide brand stoffen bestaat een grote vraag, zodat het uit bedrijfs-economisch oogpunt ongewenst is dat geen dntzwavelde gasolie kan worden geproduceerd op het moment dat de installatie bezig is vliegtuigbrandstof van zwavel te ont doen. Daarom is besloten voor die laatste brandstof een aparte ontzwa velingseenheid te bouwen. De Nederlandse Totalvestiging is zeer in haar schik met de toestemming die het Franse moederbedrijf Total Com pagnie Francaise de Pétroles voor de uitbreidingen heeft gegeven. „Het gaat niet zo best in de raffinagesector", vertelt voorzitter A. W. Pewzner van de raad van bestuur van TRN, „zeker in GOES - De Motor- en Autoclub De Be velanden uit Goes houdt zaterdag een puzzelrit voor automobilisten en mo torrijders. Clubleden en andere be langstellenden kunnen zich van 13.30 tot 14.30 uur inschrijven in de show room van Auto Dagevos bv, in Goes. Om 14.01 uur gaat de eerste deelnemer van start. De puzzeltocht voert langs goed begaanbare binnenwegen in de gemeente Goes. De deelnemers kun nen meedoen in de A-klasse (ervaren rijders) of in de B-klasse (beginners). De hoofdprijs in beide categorieën is een beker. Alle rijders die minder goed scoorden valt ook een prijs ten deel. De uitreiking is in de showroom. AXEL - Het inzetten van treinen met een beperkte vervoerscapaciteit op het traject Vlissingen-Bergen op Zoom door de NS kan volgens me vrouw H. A. Hendriks-Tak, coördna- tor van de consumentenorganisatie Reizigers Openbaar Vervoer (Rover), absoluut niet door de beugel. Namens Rover-Zeeland heeft zij tegen het inzetten van kortere treinen dan ook krachtig geprotesteerd bij de hoofddirectie van de NS, de provincie en Tweede-Kamerleden die zitting hebben in de commissie voor Verkeer en Waterstaat. „Het openbaar vervoer in Zeeland is zonder die inkrimping al slecht ge noeg. We moeten er dan ook voor wa ken dat datgene waarover wij als Zeeu wen kunnen beschikken behouden kan blijven. Zeker nu de winter voor de deur staat en mensen uit de provincie in toenemende mate van de trein ge bruik zullen maken. Ga je met een toe nemend vervoersaanbod de vervoers capaciteit verkleinen, dan creëer je be lachelijke situaties", aldus mevrouw Hendriks. Zij is voorts van mening dat met name de provinciale overheid in deze kwes tie krachtig van zich af moet bijten. Beleidsverantwoordelijke gedepu teerde J. de Voogd was dinsdag niet bereikbaar. Frankrijk niet. Als je dan zo'n investe ring mag plegen, dan geeft dat er blijk van dat Total in Frankrijk vertrouwen heeft in de efficiency van onze werk zaamheden hier." TRN streeft ernaar, zo zegt hij, de produktie in Vlissingen- Oost verder uit te bouwen in de rich ting van halffabrikaten en grondstof fen. Doel: een sterkere, minder afhan kelijke positie en een flexibelere be drijfsvoering. Wanneer de uitbreidingen tegen het eind van volgend jaar gereed zijn, hoeven de milieuvergunningen voor het bedrijf niet te worden aangepast. Tussen de hoeveelheden verontreini gende stoffen die Total op basis van de bestaande vergunningen mag uit stoten en de hoeveelheden die werke lijk in het milieu worden gebracht, zit nog voldoende ruimte om eventuele emissies als gevolg van de nieuwe ac tiviteiten te kunnen opvangen. Overigens gaat TRN in de periode 1991-1996 in drie fasen de uitstoot van zwaveldioxyde en stikstofoxyden met 40 procent terugbrengen. Dat gebeurt op grond van wettelijke verplichtin gen. Volgens bestuursvoorzitter Pewz ner kan dit percentage zonder proble men worden gehaald, zij het dan dat er aanzienlijke kosten mee gemoeid zijn. Het bedrijf houdt er rekening mee dat tot het jaar 2000 150 a 200 miljoen aan maatregelen ter vermindering van mi lieuverontreiniging moet worden be steed. „Daar hebben we geen moeite mee", aldus Pewzner. „En ook de con sument zal er nauwelijks iets van mer ken. Het is een kwestie van een paar cent op een liter benzine. Punt is alleen dat deze verplichtingen ook in andere landen moeten gelden. Anders krijg je oneerlijke concurrentie." Het gebied westelijk van het Kanaal Gent-Terneuzen, zuidelijk van de sluizen in Terneuzen. TERNEUZEN - B en w van Terneu zen willen een onderzoek laten in stellen naar de mogelijkheid om op de westelijke oever van het Kanaal Gent Terneuzen ruimte te scheppen voor industrievestigingen. Het gaat om het gebied zuidelijk van het sluizencomplex. Het college meent dat een dergelijk industrie gebied moet worden 'meegenomen' in het project 'Gebiedsgerichte Be nadering Kanaalzone'. In dat project worden economische, planologische en milieuhygiënische belangen tegen elkaar afgewogen. B en w van Terneuzen vinden het mis plaatst voor wat betreft toekomsti ge industrievestigingen enkel en al leen te gokken op de Axelse Vlakte. „Die Axelse Vlakte is uit milieuhy giënisch oogpunt een gevoelig ge bied. Derhalve lijkt het ons zinvol om ook de mogelijkheden na te gaan voor een industriële ontwikkeling met de daarvoor benodigde infra structuur aan de westelijke oever van het kanaal", schrijven ze in de aanbiedingsbrief bij de begroting voor 1990. De uitgifte van grond op de gemeen telijke industrie- en bedrijventerrei nen vertoont trouwens een stijgen de lijn. In het eerste halfjaar van '89 is voor in totaal 750.000 gulden aan industrieterrein verkocht. Dat is driemaal zoveel als over heel '88. Vooral de belangstelling voor het bedrijventerrein 'Huygersluis' is groot. B en w melden dat een studie wordt voorbereid naar de mogelijk heid om het industrieterrein Drie- wegen/mr Haarmanweg aantrekke lijker te maken. Overigens is niet alleen de belang stelling voor de industrie- en be drijventerreinen groeiende; in de woningbouwsector is er dit jaar zelfs sprake van 'een stormachtige groei'. Werd in heel '88 ongeveer 28.000 vierkante meter grond ver kocht voor zowel de sociale wo ningbouw als de bouw in de vrije sector, in de eerste helft van dit jaar werd alleen al 28.400 vierkante me ter grond verkocht. Opbrengst: iets meer dan 4 miljoen gulden (gemid delde prijs per vierkante meter: 141,31 gulden). B en w: „Gelet op het tempo waar mee de gronduitgifte in met name Sint Annapolder en De Kraag plaatsvindt kan een tekort aan bouwkavels ten behoeve van met name de vrije sector ontstaan. Bin nenkort zal dan ook een nieuwe aan zet voor de uitwerking van de plan ontwikkeling voor de oostelijke uit breiding gegeven worden." Daarbij gaat dus om de al zolang aangekon digde 'sprong' over de Otheense Kreek. Daarnaast worden bestaan de plannen (Serlippenspolder, Oostelijke Kanaaloever en Buiten gebied) bijgewerkt. i M i M i ii ii i ii 1111 ii 1111111 111 H i ff1 m I- MIDDELBURG - Het oogt als een niemendalletje. Een filmpje over een mannetje met een zwak voor hoeden. Getooid met drie hoofddek sels raakt het mannetje verliefd op een eveneens buitenissig vrouwtje. Ze vinden elkaar in een getekend decor, met kwakende kikkers en kwinkelerende volgels. Zo'n rol- prentje, ach, daar draait toch nie mand zijn hand voor om? Enkele kille cijfers. Met de voorberei ding en uitvoering van de nog geen twintig minuten durende hoedjes film zijn bijna twee maanden ge moeid. De huur van een televisiestu dio kost een slordige 40.000 gulden per dag. De totale produktiekosten van het filmpje liggen rond de 120.000 gulden, exclusief de salaris kosten van de decor- en rekwisieten makers, regisseur en assistenten en toneelspelers. Regisseur en producer Rob Prass van de Nederlandse Onderwijs Tele visie (NOT) was dinsdag in Middel burg te gast. In de Zeeuwse Biblio theek gaf hij twee lezingen over zijn werk: 's middags voor studenten van de Pedagogische Academie Basison derwijs (PABO) en 's avonds in het kader van de kinderboekenweek voor de Stichting Literaire Activitei ten Zeeland. De film over het hoedenmannetje is één van de acht door Prass gemaak te televisieprodukties, die de NOT dit najaar uitzendt ter stimulering van het leesonderwijs op de basis scholen. Hij maakte de serie samen met Ineke Fredriks en de Middel burgse PABO-docent John Louws. De eerste vier programma's Plaatjes Kijken zijn bedoeld voor de groepen één en twee van de basisschool, de tweede serie van vier onder de titel Boekenbuis is toegesneden op de groepen drie en vier. Bij elke uitzen ding hoort een jeugdboek, dat in de klas kan worden gelezen. Louws schreef voor de docenten een hand leiding. De televisie wordt gebruikt als smaakmaker voor de boeken. Want het draait uiteindelijk om het geschreven woord. De films werden eind vorige week op de Middelburgse Torenhoveschool ten doop gehou den. Kinderen en leerkrachten van die school - en twee andere basis scholen in Middelburg - droegen ideeën aan voor de samenstellers. Het lijkt een fluitje van een cent, zo'n filmpje. Prass is zich terdege van dat vooroordeel bewust. Ook bij de Nederlandse Omroep Stich ting schijnen de penningmeesters geen al te hoge pet van de school- films op te hebben. De onderwijste levisie krijgt relatief minder geld dan de andere afdelingen van de NOS. Prass: „Ze denken: dat is toch maar televisie voor de kleintjes, dus dat hoeft niet duur te zijn." Regisseur Prass (34) heeft, om het te gendeel te bewijzen, een hele lading videofilmpjes en rekwisieten naar Middelburg meegesjouwd. Wat sim pel oogt, betoogt hij, is meestal moei lijk in elkaar te zetten. De program ma's voor het leesonderwijs worden volledig afgestemd op de boeken, die vooraf worden geselecteerd. Dat be tekent dat er zoveel mogelijk reke ning wordt gehouden met de sfeer van de jeugdboeken. Een verhaal over een nieuwsgierig kuikentje leent zich het meest voor tekenfilm Regisseur Rob Prass temidden van een aantal requisieten: ...wat simpel oogtis meestal moeilijk in elkaar te zetten... en animatie. Het hoedenmannetje vraagt echte toneelspelers, die in een getekend decor optreden. De produktie van de acht filmpjes vergt een jaar. Het begint bij de se lectie van de boeken op de beurs van Bologna. Daarna moeten de verta lingen worden geregeld en worden er afspraken met de uitgevers ge maakt. Voor de eigenlijke verfilming kan beginnen wordt er wekenlang aan decors en kostuums gewerkt. Omdat de boeken als uitgangspunt worden genomen, moet er voor elk programma maatwerk worden gele verd. Prass: „Om een voorbeeld te noe men: het programma Brammert en Tissie gaat over een beer en een muis, die kerstmis vieren. De koppen van de dieren hebben we door het team van Spitting Image in Enge land laten maken. Voor het verhaal hadden we acht muizekoppen nodig. Maar dat werd te duur, zodat we met vier moesten volstaan. Je vangt dat dan op door scènes in twee gedeeltes op te nemen. Met enkele aanpassin gen van de kostuums krijg je zo acht verschillende muizen in beeld. Dat dubbel filmen is een foefje, waar veel tijd in gaat zitten." Tik, tik, tik, hier ben ik is een geani meerd kuikenfilmpje. „Simpel? Wat denk je! Animatie is een uiterst dure techniek. Je hebt 24 tekeningen no dig voor 1 seconde televisie. Als het kuikentje in de film drie seconden fladdert, dan zit daar drie uur werk in." Sinterkerst is een verhaal van Ine Fredriks over Sinterklaas, die zich op zijn verjaardag als dieren temmer, zeerover en popzanger mag verkleden. In de film spelen de 'ech te' televisie-Sinterklaas en Zwarte Piet de hoofdrollen. De roek-versie van Zie ginds komt de stoomboot - Sinterklaas met zonnebril en glitter jasje - wordt in drie keer opgenomen. Bij de montage biedt die werkwijze de mogelijkheid totaalbeelden en close-ups met elkaar af te wisselen. Prass ziet de onderwijstelevisie als een middel, om de kinderen op school direct te benaderen. Via de beeldbuis wordt - weet hij zeker - de interesse voor de plaatjesboeken gewekt. De stap naar het lezen is wat hem betreft een logisch ver volg. (F De tv-series voor de jeugd worden professioneel opgezet. Alleen het beste is goed genoeg, vindt Prass. Hij zit bijna vijftien jaar in het vak. Op de middelbare school mocht hij in een onderwijsfilmpje figureren. Dat was het moment dat hij verslingerd raakte aan het televisie-maken. Na zijn eindexamen kwam hij al vlug in vaste dienst bij de NOT; eerst als as sistent van de assistent, dan als ge luidsman en de laatste acht jaar als regisseur. Hij werkte mee aan het weekjournaal en maakte program ma's over historische onderwerpen. Sinds 1986 houdt hij zich full-time bezig met de boekenprogramma's. Hij zegt: „Het belangrijkste is datje je kijkers serieus neemt. Ga alsje blieft als volwassene niet op je knieën zitten, want dat slaat niet aan. En lever vakwerk. Kinderen zien alles, neem dat van mij aan. Als er een rafelige overgang in een beeld reeks zit, wordt dat ongetwijfeld ge signaleerd. Camera, licht en muziek behoren goed verzorgd te zijn. Dat ben je aan je doelgroep verplicht." Jan van Damme De serie Plaatjes Kijken wordt 15,22 en 29 november en 6 december om 9.00 uur uit gezonden. Van de serie Boekenbuis staan nog twee uitzendingen op het program ma: morgen donderdagom 9.30 uur en 10 oktober om 10 uur. GOES - De afdeling Bouw- en Woon- toezicht van de gemeente Goes onder zoekt of het gebruik van tropisch hardhout kan worden beperkt via een bepaling in de bouwverordening. Het onderzoek spitst zich toe op de moge lijke gevolgen van een dergelijke be paling. Het kan bijvoorbeeld zijn dat Goes zich daarmee uit de woning bouwmarkt prijst. Het college van burgemeester en wethouders besluit over enkele weken op basis varl het ambtenarenrapport of het met een voorstel tot aanpassing van de bouw verordening komt. Juridisch staat de gemeente niets in SAS VAN GENT - De vakbonden FNV en CNV hebben met de directie van Glasfabriek Sas van Gent bv een ak koord bereikt over een vrijwillige vertrekregeling. Medewerkers van 57,5 jaar en ouder kunnen nu het ar beidsproces verlaten, waarbij Sas Glas garandeert dat ze tot hun pen sioen 85 procent van hun laatst ver diende netto-inkomen ontvangen. Sas Glas is momenteel bezig het pro- duktieproces te moderniseren om de zware concurrentie het hoofd te kun nen bieden. Van de medewerkers wordt een steeds hogere scholings graad en een flexibele inzetbaarheid verwacht. De vrees bestaat dat vooral de oudere werknemers moeite hebben met de toekommstige technologische ontwikkelingen. Daarom hebben zij nu de mogelijkheid om, vrijwillig, ge bruik te maken van een vervroegde uittreding uit het arbeidsproces, zo stelt de directie. BURGH-HAAMSTEDE - Geitenfok- vereniging De Drie Eilanden houdt za terdag 7 oktober een keuring voor zo genaamde certificaatwaardige bedrij ven in Zeeland. De keuring is op het terrein van manege Lisiduna aan de Hogeweg te Burgh-Haamstede. Te vens wordt een braderie gehouden. De geitenkeuring begint om 10.00 uur. de weg. Het gemeentebestuur vhn Dordrecht heeft al een dergelijke maatregel genomen. Het gebruik van hardhout is daar verboden tenzij de gebruiker kan aantonen dat geen al ternatieven voorhanden zijn. Gedepu teerde Staten van Zuid-Holland heb ben bepaald dat deze maatregel geoor loofd is. De gemeente Goes heeft begin dit jaar al besloten het eigen gebruik van hard hout zo veel mogelijk terug te dringen en in plaats daarvan milieuvriendelij kere alternatieven te benutten. Alleen in bijzondere gevallen is het gebruik van hardhout toegestaan. Maar ban ken, verkeerspaaltjes, beschoeiingen en bloembakken zijn te vervaardigen uit materialen als verduurzaamd gre nen, beton en recyclingkunststof. Inmiddels is een proef genomen met het plaatsen van verkeerspaaltjes van recyclingkunststof. Gebleken is dat deze vrij snel afknappen. Op plaatsen waar de paaltjes het zwaar hebben te verduren, zet de gemeente exemplaren van ander materiaal neer. De keuze bestaat uit staal of af- valkunststof met een stalen kern. Dat laatste alternatief verkeert nog in de proefperiode. Eveneens van afvalkunststof zijn de bankjes op de Grote Markt, voor de bi bliotheek en op de Goese Kade. Alleen op de hoek van de Lange Vorststraat en de Ganzepoortstraat is recent een hardhouten zitelement neergezet. De speciale vorm maakte een uitvoering in recyclingmateriaal onmogelijk. MIDDELBURG - In het Emancipatie huis aan de Nieuwstraat te Middel burg spreekt vandaag (woensdag) Co- rina Molina, secretaris van een over koepelende orgaan van vrouwenorga nisaties uit El Salvador, over de si tuatie in haar land. Afgelopen weekeinde sprak zij voor Eurparlementariërs tijdens een sym posium in Den Haag over de verdeling van ontwikkelingsgelden. De thema middag - bedoeld voor Zeeuwse vrou wen - begint om 14.30 uur. Mevrouw Molina spreekt op uitnodiging van het Comité Stille Tochten. VLISSINGEN - De Olau Line houdt in samen werking met de PZC eind december twee ex tra kijkdagen op de nieuwe veerboot Olau Hollandia in Vlissingen. De directies van de Olau Line en de PZC hebben dit dinsdag besloten. Zij hopen met dit gebaar vele mensen tevreden te stellen die maandag te vergeefs naar de kanto ren van de PZC kwamen om een gratis toegangs bewijs voor de kijkdag van vandaag te bemach tigen. De Olau Line opent van middag, woensdag, om één uur de poorten van de Olau Hollandia voor de vijfduizend belang stellenden. De bezoe kers kunnen tot vijf uur op de grootste veerboot van de Europese Ge meenschap terecht. Om alle auto's te kunnen bergen, gebruikt de Olau Line de nieuwe bui tendijkse vrachttermi- nal als parkeerterrein. Olau-directeur A. P. van der Lee verklaarde dat daar voldoende ruimte is. De automobilisten worden in speciale bus sen, waaronder twee Britse dubbeldekkers, naar de ingang van de Olau Hollandia ge bracht. Van der Lee hoopt dat de inzet van de bussen kan leiden tot een automatische dose ring van de grote stroom belangstellenden. Mede werkers van een beveili gingsdienst en van de Vlissingse politie zijn aanwezig om een ver keerschaos te voorko men. De extra open dagen zijn vastgesteld op woens dag 27 december en vrij dag 29 december. De Olau Hollandia II ligt dan stil vanwege de kerstdagen. Hoofdin specteur buitendienst J. C. Schout van de PZC spreekt de verwachting uit dat de kaarten voor die kijkdagen de tweede week van december wor den uitgegeven. Van der Lee wees er dinsdag op dat niet alleen PZC-le- zers de boot hebben-ge mist. Voor de medewer kers van de douane erfde Koninklijke Marechaus see waren maandag pok geen kaarten meer be schikbaar. De veer dienst werkt nauw sa men met deze overheids instanties. De Olau Line had vooraf wel toegangs bewijzen apart gelegd voor eigen werknemers en voor personeel van de NV Haven van Vlissin gen. (Advertentie) V. Wilhelmina Textielreiniging B.V. Kanaaldijk Z.W. 9 5706 LD HELMOND Telefoon: 04920 - 35 8 20* Telefax: 04920 - 26 1 05 Telefax: 01188- 1294

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 13