afatianak Vlissingen onderscheiden voor aandacht voor constructivisme Statenlid dreigt met vertrek uit bestuur Zeeuwse Bibliotheek Computers lijken vrij van virus Scholieren meten kwaliteit kustmilieu DE KAASBOER I aNOÏ CONCURRENTIE OP NOORDZEE ZEEli.W&'ÏÏ Vraagtekens Discussies BEZUINIGING MAG NIET DOORGAAN Middelburg ONBEHAAGLIJK GEVOEL DOOR DATACRIME II PROJECT COASTWATCH Pierenspitten pas legaal op afstand van 100 meter van dijk Ééntje DE BUSKERS boi-khm^V 29,90 Capaciteit veerdiensten verdubbelt Van onze verslaggever) BREMERHAVEN - Op de Noordzee is, met zicht op ingebruik name van de Kanaaltunnel, een grote concurrentieslag tussen veerdiensten aan de gang. De Olau Line breidt enorm uit met twee nieuwe jumbo-ferries, maar zij is niet de enige. De capa citeit van de veerdiensten tussen het vasteland van Europa en Groot-Brittannië verdubbelt naar verwachting de komende jaren. D. Hartmann, directeur Olau Benelux, denkt met zijn Olau Hollandia II en in de nabije toekomst ook kersverse Olau Brittannia zijn concurrenten een stapje voor te blijven in een sterk groeiende markt. De Olau Line vestigde zich in 1974 in Vlissingen. De Deense reder Ole Lau- ritsen stond aan de wieg van dit initia tief. Na enkele faliekant mislukte po gingen van andere ondernemers lukte het hem een levensvatbare lijndienst tussen Vlissingen en Sheerness van de grond te tillen; de eerste sinds het ver trek van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland (SMZ) na 1945 uit Vlissingen naar Hoek van Holland. De Trave- münde-Trelleborg Line uit Hamburg wilde in 1978 graag haar werkterrein uitbreiden naar de Noordzee en kocht de Olau Line. Een gouden greep, zowel voor de TT Line als voor de havenstad Vlissingen. De cijfers liegen er niet om. Ole Laurit- sen zette in 1975 ruim 40.000 auto's over, 13.000 vrachtwagens, 530 bussen en 224.000 passagiers. De Olau Line verveelvuldigde dat resultaat in 1988, dertien jaar later en met veel luxere schepen. Vorig jaar werden ruim 108.000 auto's verscheept, 72.000 vrachtwagens, 4.000 bussen en 637.681 passagiers. De groei is spectaculair. De nieuwste generatie veerschepen waarvan vrijdag in Bremerhaven de eerste is gedoopt, moet de Olau Line nog aantrekkelijker maken. Directeur Hartmann noemt verschillende doel groepen die zijn bedrijf in de lift moe ten houden: 55-plussers, conferentie gangers en werknemers die als belo ning voor goede prestaties een cruise mogen maken. „De ouderen van nu hebben meer geld, vrije tijd en zijn het reizen gewend", legt de Duitse mana ger in bijna feilloos Nederlands uit. „Mijn grootouders gingen niet op reis, de huidige generatie 55-plussers maar al te graag". De Olau Line speelt daar op in met een speciaal tarief voor die groep reizigers. Speciaal voor confe rentiegangers zijn aan boord van de Olau Hollandia II een aantal vergader zalen gebouwd waar maximaal 350 mensen terecht kunnen. Nieuw is dit niet op de Noordzee. De Koningin Bea trix, die uit Hoek van Holland vaart, heeft ook conferentiezalen. Hartmann is, hoe kan het anders, opti mistisch gestemd. „De belangstelling voor het nieuwe Olau-ruimteveer is al enorm te noemen", meldt de onderne ming de afgelopen twee weken bijna dagelijks in advertenties op de voorpa gina's van vele dagbladen. De Olau-di- recteur verwacht niet dat die interesse een forse deuk krijgt door de Kanaal tunnel die in 1993 klaar moet zijn. Hij geeft een aantal argumenten. Het ver voer van en naar Groot-Brittannië stijgt de laatste jaren enorm. De toena me bedroeg vorig jaar twaalf procent en dat percentage wordt waarschijn lijk dit jaar geëvenaard. De Kanaal tunnel kan, volgens voorspellingen, een kwart van de huidige capaciteit Na enig aarzelen had de Vlis- singer zich laten verleiden om, ter afsluiting van een drukke vergaderdagmet de andere deelnemers nog even een drankje te nemen in een hore cagelegenheid. „Nou, vooruit", had die joviaal geroepen. „Ééntje dan". Het was er gezellig in de tappe rij. En het bleef niet bij die ene consumptie. „Ik heb geen spijt dat ik meege gaan ben", sprak de man na een poosje enthousiast tot twee mannen naast hem aan de bar in wie hij eigenlijk in het geheel geen vergaderaars herkende. Maar dat kon ook aan de drank liggen. „Maar ik ga nu toch even, mijn vrouw bellen om te zeggen dat ik wat ben opgehouden". Het duurde een poosje voordat het gesprek tot stand kwam. „Hoi, schat", sprak de man jo lig door de telefoon, „draai de spaghetti maar even in want ik ben wat later". „Ik had al zo'n vermoeden", reageerde vrouw kil. „Het is half twee in de nacht". overnemen. Vooral de korte overtoch ten van België en Frankrijk naar En geland krijgen daarmee te maken. „Wij kampen nu al met die concurren tie", stelt Hartmann vast. „Toch ko men jaarlijks ongeveer 700.000 passa giers bij ons langs de kassa's. Dat is geen toeval, zij kiezen bewust voor ons. Ik zie niet in waarom dat zou ver anderen met een toenemend confort". De Kanaaltunnel zal het vooral moe ten hebben van een hoge snelheid. De Olau-topman zet daar zijn vraagte kens bij. „De automobilisten moeten, naar het huidige plan, in hun wagen blijven, terwijl die op een treinwagon door de tunnel wordt gereden. Naar mijn mening wordt zo een loopje ge nomen met de veiligheid. De Engelse brandweer heeft daar ook op gewe zen. Als de passagiers en de vrachtwa genchauffeurs uit hun voertuigen moeten, is het voordeel van de Ka naaltunnel-snelheid weg". Hartmann is bang voor één ontwikkeling: subsi diëring van de Kanaaltunnel door de Franse en Britse overheid. „Zolang dat niet het geval is, ben ik zeer ge rustgesteld". Van de andere veerdiensten zegt hij ook weinig te vrezen. „Wij biedén een kwalitatief hoog produkt en proberen zeer flexibel op de markt in te spelen". De Nederlandse Spoorwegen zijn de Olau Line wat dat betreft niet erg ge willig, tot teleurstelling van de Olau- directeur. „Het aandeel treinpassa- giers is heel klein bij ons. Be NS zetten op de lijn Vlissingen niet de meest ideale treinen in. Wij hebben met de NS gesproken over een Eurocity-eind- punt in Vlissingen, maar daar is het bij gebleven". Ten tijde van de Stoom vaart Maatschappij Zeeland (SMZ) was Vlissingen het begin- en eindpunt voor verschillende treinen die tot diep in Midden-Europa doorreden. De SMZ heeft echter in tegenstelling tot de Olau Line weinig financieel goede ja ren gekend in de Scheldestad. (Zie ook pagina 11) Advertentie VANAVOND LIVE MUZIEK de band NACHTCLUB Kaasboerweg, Biggekerke Geopend van 21.00-04.00 uur Entree: 5,- p.p. (Van onze Haagse redactrice) DEN HAAG - Burgemeester J. van der Doef van Vlis singen heeft gisteren in Rotterdam de „First Award For Commitment To Constructivism 1989" ontvangen. De Vlissingse burgemeester kreeg de onderscheiding, in de vorm van een sculptuur, tijdens een symposium over constructivisme in het World Trade Centre. De onderscheiding gaat naar Vlissingen omdat deze stad veel aandacht besteedt aan het constructivisme, een emotieloze kunstvorm die de mens en omgeving als één geheel ziet. Voorzitter Fré Ilgen van de organiserende Stichting PRO-art and architecture prees Vlissingen om de aan dacht die de stad geeft aan contructivisme. Met het the ma „Mens versus Omgeving" speelt de stad in op de stadsvernieuwing. De bebouwing van boulevards, de opbouw van een nieuw winkelgebied, nieuwe woonwij ken, renovatie van oude wijken, bouwplan Arsenaalge- bied, jachthaven en een nieuwe infrastructuur van we gen moeten de stad een ander aanzien geven. De vorm geving zal sterk bepalen hoe inwoners en bezoekers de stad in de toekomst ervaren. Het gisteren in Rotterdam geopende symposium han delt over constructivisme in allerlei kunstvormen. Het vier dagen durend programma omvat discussies over kunst, architectuur, industriële vormgeving, stadsontwikkeling, filosofie, computeronderzoek, we tenschap en experimentele muziek. Het vierdaagse symposium wordt maandag 2 oktober in Vlissingen afgesloten. Tot 15 oktober is in Vlissingen een expositie te zien in het Spuikomgebied. In twee ga leries staan enkele modellen opgesteld van constructies die nog niet zijn gerealiseerd. Verder biedt de Vlissingse Watertoren tot en met maandag 2 oktober de tentoon stelling „tape-licht-verf', waaraan tien internationale kunstenaars meewerken. MIDDELBURG Een meerderheid van de Zeeuwse staten vindt het on verantwoord de Zeeuwse Bibliotheek een nieuwe bezuinigingsronde op te leggen. Dat bleek gisteren tijdens een vergadering van de statencommissie voor bestuurszaken. Met name vanuit de WD en de PvdA kwam niet mis te verstane kritiek op plannen binnen het dagelijks provinciebestuur om opnieuw geld, deze keer 100.000 gul den, weg te halen uit het jaarbudget voor de bibliotheek. Het VVD-statenlid J. G. van Zwieten, namens de staten deel uitmakend van het bibliotheekbestuur, kondigde aan dat hij op zal stappen als bestuurslid wanneer de bezuiniging doorgaat. Van Zwieten: „We zijn nog volop bezig met de uitvoering van de vorige bezuini gingsronde. Dat legt nog steeds een zware druk op het personeel." „We hebben bibliotheekmedewerkers achter hun bureaus vandaan gehaald om ze baliewerk te laten verrichten. Daardoor stapelt het achterstallig kantoorwerk zich op, we hebben het personeel de koffiepauzes afgepakt. We hebben daar als bibliotheekbe stuur onze nek voor uitgestoken. Ik wens er geen verantwoording voor te nemen dat het personeel zich over de kop werkt." PvdA-woordvoerder drs G. L. C. M. de Kok noemde verdere bezuinigingen 'een volstrekt uitzichtloze zaak'. „Wij verbazen ons erover dat een dagelijks provinciebestuur dat bezig is met ver sterking van het provincie-imago nu één van de eigen cultuurpijlers aan het omkappen is." De verantwoordelijke gedeputeerde, G. de Vries-Hommes (pvda) probeerde de statenleden gerust te stellen. Vol gens haar is het de bedoeling dat niet de bibliotheek, maar de gemeente Middelburg voor de bezuiniging op draait. Ze zei goede hoop te hebben dat Middelburg bereid kan worden gevonden de gemeentelijke bijdrage met 100.000 gulden te verhogen. SGP-woordvoerder W. P. Rentier toonde zich verbaasd over de 'hard nekkigheid' waarmee het bibliotheek- VLISSINGEN - De ruime aandacht deze week in de pers en op de televisie voor het computervirus Datacrime II heeft de beheerders van computersys temen een onbehaaglijk gevoel be zorgd. De automatiseringsdeskundi gen van overheid, instellingen en be drijven in Zeeland hebben over het al gemeen het idee dat het wel los zal lo pen met het virus dat vrijdag 13 okto ber of de dag ervoor zijn vernietigen de werk in computerbestanden zal doen, maar helemaal vertrouwen doen ze het toch niet. Daarom hebben ze haastig programma's besteld die het virus kunnen opsporen en - wan neer besmetting wordt vastgesteld - onschadelijk maken. Voor zover be kend is het virus overigens nog ner gens in Zeeland opgedoken. Computervirussen zijn program maatjes die zichzelf kopiëren en aan andere programma's hechten. Ze zijn vrijwel zonder uitzondering geschre ven voor computers met het bestu ringssysteem MS-DOS. Wanneer com putergebruikers zich beperken tot het werken - of spelen - met officiële ver sies of reservekopieën van software hoeven ze niet voor besmetting te vre zen. Anders wordt het wanneer ie mand het niet zo nauw neemt met de oorsprong van zijn programma's en te hooi en te gras illegale kopieën ge bruikt of via de telefoon allerlei pro gramma's zijn computer binnen laat lopen. Dit gebrek aan computer-hy- giëne kan op den duur een virusbe smetting opleveren. Een virus werkt vaak als een tijdbom. Op een door de maker ervan vastge stelde datum (de meeste computers hebben een ingebouwde elektronische klok) beëindigt het virus zijn sluime rende bestaan en wist de geheugen schijven. Dat verwoestende werk gaat soms gepaard met olijke mededelin- VLISSINGEN - In tien Europese landen wordt komende week de kwaliteit van het kustmilieu geme ten. Het project onder de naam Coastwatch wordt uitgevoerd door leerlingen uit het voortgezet onderwijs. De rijksscholenge meenschap Scheldemond in Vlis singen is de enige Zeeuwse school die aan het internationale onder zoek deelneemt. Per land worden langs minimaal vijftig kilometer kust waarnemin gen verricht aan de hand van een standaardvragenlijst. Daarnaast wordt een aantal proeven genomen, waarmee een indicatie wordt ver kregen van de aanwezigheid van be paalde stoffen in het zeewater. Met behulp van eenvoudige indicator- proeven wordt het stikstof- en fos faatgehalte bepaald. De gegevens worden per computer verwerkt. Hiervoor is in Nederland een spe ciaal computerprogramma ontwik keld. De leerlingen kunnen de ver zamelde informatie zelf invoeren. Op deze manier wordt een natio naal overzicht verkregen van de toestand van het kustmilieu. Alle landelijke resultaten worden sa mengevoegd tot een internationaal beeld. De doelstelling van het project Coastwatch is tweeledig. Enerzijds krijgen de deelnemers inzicht in de milieukundige kant van de kust. Anderzijds worden ze vertrouwd ge maakt met de verwerking van gege vens per computer. Daarmee wordt het zoeken naar oorzaken van mi lieuaantasting en de verantwoorde lijke instanties vergemakkelijkt. De initiatiefnemers hopen bovenal dat de betrokkenheid bij het wel en wee van het kustmilieu toeneemt. Een gelijksoortig project is vorig jaar bij wijze van proef uitgevoerd. Het behaalde succes heeft ertoe ge leid dat het project is uitgebreid en een definitief karakter heeft gekre gen. Het is de bedoeling de resulta ten van Coastwatch 1989 begin maart volgend jaar te presenteren tijdens de derde Noordzee minis tersconferentie in Den Haag. Het project wordt financieel onder steund door de EG. De internatio nale coördinatie is in handen van de Dublin Bay Environment Group in Ierland. In Nederland ligt het initia tief in handen van het Instituut voor Leerplanontwikkeling in En schede en de Werkgroep Noordzee in Amsterdam. De leerlingen van Scheldemond gaan vrijdag 6 oktober op onder zoek uit. Zij worden in twee groepen gesplitst en onderzoeken in totaal tien kilometer kuststrook op Wal cheren. Zij nemen het gedeelte tus sen Fort Rammekens bij Ritthem en het Nollestrand in Vlissingen on der de loep. bestuur, inclusief de gedeputeerde, een verhoging van de bibliotheektarie ven afwijst. J. G. van Zwieten gen, zoals 'Een prettige dag verder'. Het tijdstip waarop veel van deze vi russen ontwaken, verraadt dat de ma kers weinig oorspronkelijke geesten zijn: 1 april en vrijdag de 13e zijn gelief de data voor de ramp. De systeembeheerders bij de provincie Zeeland, de gemeente Goes, de PZEM, de Hogeschool Zeeland in Vlissingen, het Oosterscheldeziekenhuis in Goes, het district Zeeland van de rijkspolitie en de bakkerij grondstoffenfabriek Zeelandia in Zierikzee zien vrijdag 13 oktober niet met al te grote zorg tege moet. In de meeste organisaties zijn strikte afspraken gemaakt over het ge bruik van de computersystemen. En die worden, zo is de indruk van de be heerders, over het algemeen goed na geleefd. Wanneer een medewerker eens een ge heugenschijfje dat van buiten het ge bouw afkomstig is, in een bedrijfscom- puter steekt, staan daar meestal slechts teksten en cijfers op, waaraan thuis is gewerkt. En aan dat soort be standen hecht het virus zich niet. De Hogeschool Zeeland heeft zijn studen ten zelfs strikt verboden gebruik te maken van andere programma's dan de officiële, die zodanig afgeschermd zijn opgeslagen dat ze niet kunnen worden veranderd. „Maar je staat na tuurlijk niet voortdurend bij iedereen over de schouder mee te kijken," aldus Het computervirus Datacrime II is ontworpen om op vrijdag 13 oktober toe te slaan. (Slot zie pagina 11 kolom 7) Advertentie WEMELDINGE - Pierenspitten mag nooit binnen de grens van 100 meter uit de voet van de dijk. Dat in tegen stelling tot wat eerder door deze krant werd opgetekend uit de mond van voorzitter Van Overveld van de Delta Federatie. De rijkspolitie te water in Wemeldinge wijst erop dat iedereen die spittend wordt aangetroffen bin nen die grens, op de bon zal moeten. De waterschappen, met wie de Delta Federatie een akkoord zou hebben be reikt over spitten vanaf 30 meter bui ten de dijkvoet, zijn volgens de rijkspo litiewoordvoerder niet gerechtigd der gelijke afspraken te maken. Overal in Nederland is pierenspitten binnen vijf honderd meter vanaf de dijkvoet ver boden, ook in de Oosterschelde. In de onlangs aangewezen spitvakken, vijf stuks in de Oosterschelde, mogen pie- renstekers wel binnen die grens van vijfhonderd meter komen maar ze moeten ophouden bij 100 meter vanaf de dijkvoet. De spitvakken zijn ver meld op de vergunningen die de Delta Federatie uitgeeft. Advertentie NIEUW: De Middelburgers in beeld door Peter Sijnke, Monique Vaal en Anneke van Waarden

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 41