PZC Aftopping en renovatie flats Middelburg gereed Vrienden Stedelijk Museum Vlissingen bezochten Zierikzee Middeleeuwse sfeer bij concert Ars Musica Bruinisse stond centraal tijdens radio-weekeinde WK Zeeuwse jeugd ziet 200 jaar Revolutie streek Zaalvoetbal in Middelburg Bowlingleagues WONINGBOUWVERENIGING DEELDE GESCHENKEN UIT SCHALMEI EN ARMVEDEL IN NOBELPOORT Rondreis VEEL PROMOTIE VIA DE RADIO Auto's beschadigd Dorpsraad bijeen Duivelandse commissie bijeen Kleedje OUDE METALEN? JAARLIJKS PECHINEY-CONCOURS Twaalf scholen Fantasie Winnaars MAANDAG 10 APRIL 1989 Feest/ouderavond op school Zierikzee GOES RECYCLING 01100-15018 MIDDELBURG - De werkzaamheden in en rond de hoogbouwflats van de woningbouwvereniging Middelburg MIDDELBURG - Het blijft spannend aan de kop van de ranglijst van het zaalvoetbal op de zondagmorgen in Middelburg. Café Meneer Jansen blijft aan de leiding, op één punt ge volgd door Eiland Boys. Beide ploe gen boekten zondag weer een over winning. Café Meneer Jabsen klopte De Blauwe Bal met 5-1 en Eiland Boys haalde Dauwendaele met 3-0 onder uit. PZEM blijft ook na de 4-1 nederlaag te gen Salawaku op de onderste plaats. Brasil handhaaft zich als derde dank zij een 6-4 winst op Maroc. De stand: 1 Café Meneer Jansen 20-36, 2 Ei land Boys 20-35, 3 Brasil 20-30, 4 Salawaku 20-26,5 Maroc 20-24,6 FC Dorst II19-18,7 FC Dorst I 20-18, 8 Dauwendaele 21-17, 9 Auto Goedbloed 20-15,10 De Blauwe Bal 20-10,11 Bijou Lederwaren 20-6, 12 PZEM 20-5. Het wedstrijdprogramma voor zondag 16 april: 10.00 uur Café Meneer Jansen-Maroc, 10.45 uur Salawaku-FC Dorst 1, 11.30 uur Bijou Lederwaren-FC Dorst II, 12.15 uur Ei land Boys-De Blauwe Bal. in Middelburg-Zuid zijn afgerond. De aftopping is gerealiseerd en de flats zijn gerenoveerd. Dat werd zaterdag middag en -avond gevierd. De woningbouwvereniging deelde ge schenken uit aan enkele instellingen in de wijk, er werd een speelobject voor de jeugd onthuld en er was een feest avond voor de wijkbewoners in het Zuiderbaken. De bewonerscommissie hoogbouw had een groot aandeel in de festiviteiten. Enkele commissieleden boden de geschenken namens de wo ningbouwvereniging aan. De geschenken waren voor alle leef tijdsgroepen in de wijk. De peuter speelzaal 't Pieterpeutertje in Keurho- ve kreeg een geschenk onder couvert voor de aanschaf van speelgoed uit handen van Jan de Jonge. Walter Krappen overhandigde een soortge lijk geschenk aan de kinderboerderij De Klepperhoeve voor de bouw van een nieuw geitenverblijf. Bep Pelgrom onthulde het speelobject voor de oude re jeugd aan de Baljuwlaan, in de na bijheid van de afgetopte flats. Vooral bij de onthulling was veel be langstelling. Het uit vijf betonnen bui zen bestaande object, een ontwerp van de Middelburgse kunstenaar Ko de Jonge, was al door de jeugd in gebruik genomen. In opdracht van de woning bouwvereniging had de Middelburger Jorge Hoogendoom (graffiti-kunste- ZIERIKZEE - De Vereniging van Vrienden van het Stedelijk Museum Vlissingen bracht zaterdag een be zoek aan Zierikzee. Burgemeester mr J. J. P. M. Asselbergs begroette de 52 deelnemers aan de excursie om 10.00 uur in het stadhuis. De vereniging bestaat zeven jaar en maakt jaarlijks een excursie naar een andere stad. De leden bezochten on der meer Middelburg, Goes en Veere. Dit jaar was het de beurt aan Zierik zee, waar het Stadhuismuseum, de Nieuwe Kerk, het Maritiem Museum, de Noordhavenpoort en het Burger weeshuis bezocht werden. De Vereniging van Vrienden van het Stedelijk Museum Vlissingen is ont staan uit een groep enthousiaste dona teurs. Ze heeft 450 leden en is een van de grootste vriendenkringen op dit ge bied van Nederland. Vier maal per jaar verschijnt het eigen tijdschrift 'Den Spiegel'. De vereniging is ook actief bij het Nationale Museum-weekeinde en de Monumentendag. Asselbergs vergeleek in zijn toespraak Zierikzee en Vlissingen ais maritieme steden. Zierikzee komt bij die verge lijking wat beter uit", zei hij. „Vooral als je ziet dat Zierikzee al in 1280 stads rechten kreeg". Hij vertelde zijn bezoe kers over de rijke geschiedenis van Zierikzee in de Gouden Eeuw, wat ook te zien is in het stadhuis, en de stil stand laat in de 18de eeuw. „Zierikzee is een van de belangrijkste monumentensteden. De stad heeft 561 monumenten op een bevolking van nog geen 10.000 inwoners. Maar ik zal qua monumenten geen vergelijking maken met Vlissingen, want dat is een beetje sneu". Asselbergs vertelde dat in Zierikzee geen vriendenkring bestaat en dat de twee musea in een gebouw moeten worden ondergebracht vanwege de ho ge kosten. Hij sprak ook de hoop uit dat een paraplu-organisatie voor alle bezienswaardigheden kan worden ge realiseerd. De voorzitter van de Vereniging van Vrienden van het Stedelijk Museum Vlissingen, mevrouw W. van Nassau - Damen, dankte de burgemeester voor zijn ontvangst. Zij juichte de plannen om van de Oude Haven in Zierikzee een Museumhaven te maken toe en sprak over noodzakelijke bundeling en samenwerking van musea in Zee land. „Als uw gemeente meer samen werking wil, kunt u op ons rekenen", zei mevrouw Van Nassau. Na het over handigen van een cadeau aan Assel bergs, begaf het gezelschap zich naar het Stadhuismuseum voor een rond leiding. De 'Speellieden van Voorne' tijdens het slotconcert van Ars Musica in de Nobelpoort in Zierikzee ZIERIKZEE - Klanken van schal mei en armvedel vulden zaterdag avond de Middeleeuwse Nobel poort in Zierikzee. Muziek uit de Middeleeuwen en de Renaissance, uit instrumenten uit die tijd of ko pieën daarvan, gemaakt door men sen die zich voor deze gelegenheid in historische kledij hadden ge huld. Toepasselijker kon het niet. Aanleiding tot dit muzikale festijn voor 20-ste eeuwse 'poorters' vorm de de afsluiting van de concertreeks van Ars Musica uit Zierikzee. Ars Musica is een organisatie die de af gelopen winter zes klassieke concer ten hield. De muzikanten waren veelal afkomstig van Schouwen- Duiveland of de directe omgeving. De concerten werden gehouden in de Lutherse kerk in Zierikzee. Voor het slotconcert koos Ars Musi ca, evenals enkele jaren geleden, de Nobelpoort. Dat had onder meer te maken met de aard van het gezel schap dat het slotconcert voor zijn rekening nam. Dat waren de 'Speel lieden van Voorne' uit Hellevoet- sluis, een uit vijf personen bestaand muziekgezelschap, onder leiding van Ed van Weerd. Op het programma stonden liede ren uit de Middeleeuwen en de Re naissance. De ruim 60 toehoorders kregen niet alleen muziek te horen, maar ook een toelichting op het ge bruik van de verschillende instru menten en achtergronden over het ontstaan van de muziek en de mo menten waarop die werd vertolkt. De belangstellenden in de Nobel poort werden zaterdagavond als het ware meegenomen op een Mid deleeuwse rondreis door Europa. Zo was eerst geestelijke muziek te horen, maar ook de variant op deze muziek, die in meer volkse gelegen heden gespeeld werd. „Dat is vrij eenvoudig te verklaren", legde Ed van Weerd uit. „De mensen kenden alleen geestelijke muziek, maar ze vonden het niet .moeilijk daar een variant op te maken en op die ma nier drinkliederen te vertolken." Verder was er muziek uit de tijd van de Pelgrimstochten naar Santiago, muziek uit het zuiden van Frankrijk in de Middeleeuwen, muziek van het Franse hof en uit de Renaissance aan het Engelse hof. De 'Speellieden van Voorne' be staan uit Marjan van der A (zang, slagwerk), Ad Smit (fluit, dulciaan, pommes, niciolo en zang), Marlijn van Weerd (armvedels en viool), Ri ta van Weerd (zang, luit en fluit) en Ed van Weerd (draailier, schalmei, slagwerk en zang). ''v mmm naar Jesec van de groep Defxs) het be ton een kleurrijker aanzien gegeven. Bij de onthulling vertelde de heer M. J. Hoogeboom, hoofd bewonerszaken van de Middelburgse woningbouwver eniging, dat de woningbouwvereni ging met deze geschenken een bijdra ge wil leveren aan de verbetering van de leefbaarheid in de wijk. MIDDELBURG - In de maandaglea gue van de Middelburgse Bowling Bond blijft Heemskinderen ondanks een 1-3 nederlaag tegen 's Schrobbe- lerke aan de leiding. Panaché zege vierde met 4-0 over Verkaik II en is daarmee de koploper tot op één punt genaderd. Het Racketcentrum ging met 3-1 onderuit tegen De Pan da's, Sicon klopte La Palma II met 4-0 en de Drie Muskettiers bleven met 4-0 het eigen gemiddelde de baas. Kruitmolen I won de topper in de dins dagleague. De koploper zegevierde met 4-0 over het als tweede geklasseer de Van Mourik. Het Abdijrestaurant boekte een 3-1 winst tegen het team van Au Paradis Chinois en Charles Dickens klopte met dezelfde cijfers de formatie van Café De Geere II. Sla gerij Maliepaard ging met 4-0 voor de bijl tegen Kruitmolen II en Brilmode Van de Ree haalde Occasiecentre met 4-0 onderuit. La Palma I liep een 1-3 nederlaag op tegen Verkaik I. In de woensdagleague blijft Café De Geere I aan de leiding dank zij een 4-0 zege op Het Hoekje. Haarstijlstudio Roland won met 4-0 van De Blauwe Winkel en handhaaft zich als tweede in de rangschikking. Hoondert en Zoon klopte Taxicentrale Middelburg met 4-0 en Borduurstudio Morena bleef met 4-0 de baas over het eigen gemid delde. Parade Super rekende af met Nehalennia Zagers (3-1) en Bistro De Peperboom ging met 3-1 onderuit te gen Jan Kassa. In de bedrij vencompetitie verloor Dauwendaele I met 3-1 van Dauwen daele II, maar de koploper heeft zoveel voorsprong dat de leiderspositie nog lang niet in gevaar komt. PZEM bleef met 4-0 de baas over Total. Dauwen daele III stuurde 't Schrobbelerke I met een 4-0 nederlaag naar huis en 't Schrobbelerke II bleef de baas over Café De Geere (3-1). De stand, maandagleague: 1 De Heemskin deren 74, 2 Panaché 73, 3 Verkaik II 65, 4 't Schrobbelerke 65.5 Sicon 64,5,6 De Panda's 59, 7 Het Racketcentrum 56,6, 8 Jachtwerf Flipper 27.9 La Palma II27,10 Drie Musket tiers 10. Dinsdagleague: 1 Kruitmolen I 84, 2 Van Mourik 70,3 Verkaik 170,4 Kruitmolen II62, 5 Brflrnode Van de Ree 60,5, 6 Café De Geere II59.7 Slagerij Maliepaard 57,8 Char les Dickens 52,5, 9 La Palma 147,10 Het Ab dijrestaurant 45,11 Au Paradis Chinois 45, 12 Occasiecentre 38. Woensdagleague: 1 Café De Geere I 76, 2 Haarstijlstudio Roland 71, 3 Het Hoekje 70, 4 Parade Super 68,5 Nehalennia Zagers 68,6 Hoondert en Zn 68, 7 Jan Kassa 67,5, 9 De Blauwe Winkel 52, 10 Taxicentrale Middel burg 42,5, 11 Bistro De Peperboom 24,5, 12 Iguana 23. Bedrijveneompetitie: 1 Dauwendaele I 67,5, 2 't Schrobbelerke I 57, 3 Dauwendaele rn 56, 4 PZEM 55, 5 Dauwendaele II 52, 6 Total 48, 7 't Schrobbelerke II 36, 8 Café De Geere 36. De jeugd heeft het speelobject aan de Baljuwlaan al in gebruik genomen. BRUINISSE Bruinisse in het alge meen en het bungalowpark Aquadel- ta in het bijzonder hebben afgelopen weekeinde een nagenoeg gratis recla mespot aangeboden gekregen. De gul le gevers waren de AVRO-radio en de radiozender BRT 2. Via hun micro foons was niets dan lof over het Schouwen-Duivelandse vissersdorp en de faciliteiten van het vakantie dorp te horen. In het programma 'Kom eens langs in Aquadelta' van Karei Prior stond de Bruinisser burgemeester T. C. Hek man centraal. Het programma werd zaterdagmiddag opgenomen en zon dagmiddag via Radio 2 uitgezonden. Het draaide uit op de Kees Hekman show. Want al zette oude radio-rot Ka- rel Prior in het begin van het program ma de burgemeester enkele malen op het verkeerde been, er bleef nog ge noeg positiefs over. Vóór de opnamen van het programma liet de heer Hekman weten dat hij zich zo goed mogelijk had voorbereid. Hij had enkele gasten mogen uitkiezen die hij moest ondervragen. „Ik heb alleen geweigerd om het verschil uit te leggen tussen het Zeeuwse dialect en het oor spronkelijke dialect uit Bruinisse. Als ik dat als geboren Betuwenaar ga doen, gaat iedereen in Bruinisse la chen." beeld bij Centerparcs, helemaal vol zou zitten." Directeur Verharen legde desge vraagd uit dat de bezetting het afgelo pen weekeinde 50 tot 60 procent was. Daar wil zijn park wat aan doen, onder meer door evenementen zoals de ra dio-uitzendingen. Hij pleitte er voor dat Zeeuwse ondernemers eens wat verder kijken dan een seizoen dat uit 11 weken bestaat. Ook wethouder dr H. J. van Zuylen van de gemeente Westerschouwen maakte promotie voor zijn produkt in de wat ruime zin van het woord: Schouwen-Duiveland. Hij vroeg de BRT-televisie om eens langs te komen met het programma 'Boeketje Vlaan deren'. Van Zuylen zal even moeten wachten want de camera's van dat programma hebben juist opnamen ge maakt in het Zeeuws-Vlaamse Hulst. MIDDELBURG Zaterdagnacht; aan de Segeersweg, de SegeerssinE de Pijpstraat en de Zusterstraat to's beschadigd. Bij een aantal ai werd de lak bekrast. Ook zijn deu) toegebracht en werden antenne; buitenspiegels afgebroken. De gens aan Segeersweg en Segeers gel zijn bewerkt met een piketpaal In de nacht van vrijdag op zatedt uit de auto van V. uit Middelt®»' set wegenkaarten gestolen. Aan de' gen, die was geparkeerd op de ft teensedijk, werd voor circa schade aangericht. ZIERIKZEE De protestant-el»! lijke basisschool Jan Wouter vanï Doelschool uit Zierikzee houdt J derdag 20 en vrijdag 21 april] feest/ouderavond. Op het program! staat onder meer de jeugdij 'Het feest kan beginnen'. De gesproken tekst van deze r is van Ben Ramondt en de 1 van Mar van der Veer. Voor de miisj tekenen een zang/muziekgroep;»] de school en de kinderen van grol Ook de medezeggenschapsraad F leent medewerking. De feesttij avond begint om 19.30 uur. ELLEWOUTSDIJK - De DorpJ Ellewoutsdijk houdt vrijdag lij een algemene vergadering in hel Hattemhuis, aanvang 19.30 uur. Gastspreker is wethouder H. Tjji van de gemeente Borsele. Hij geeft toelichting over de plannen roti vaste oeververbinding Westerschi Na de pauze treedt de Zeeuwsetroi dour Engel Reinhoudt op. NIEUWERKERK - De commissil nanciën van de gemeente Duivel vergadert donderdag over oil meer de nieuwbouw van de bra weergarage. De vergadering inh meentehuis begint om 16.30 uur, Andere agendapunten zijn de verk| van de oude brandweergarage, i ploitatiesubsidie van de zomenmi| siteit Zeeland, het scholenplan 1 1993, een aanpassing van de c tiestructuur en vervanging van computer. Ondanks zijn voorbereiding waren er toch ook wel zenuwen bij de burge meester. Toen Prior voor de opnamen via de microfoon enkele grapjes maakte ten koste van Hekman, vroeg die angstig of dat ook al werd opgeno men. Verder zette de burgemeester van Bruinisse zijn woorden kracht bij door met zijn voet op de vloer te stam pen. Om het programma niet al te zeer te verstoren werd in allerijl een kleedje opgetrommeld om dat ge stamp wat te dempen. Via de BRT kreeg de directeur van Aquadelta, A. H. Verharen zondag middag zijn kans. In het programma 'Fiestag', kon hij een minuten durende reclamespot laten horen waarin hij zijn park mocht aanprijzen. Wethou der C. J. van Liere deed daar, en dat wel in het dialect van Bruinisse, nog een schepje bovenop. De belangstel ling voor de live-uitzending van de BRT viel wat tegen. Weliswaar hadden de Belgen zelf een bus vol supporters meegebracht, zodat de zaal van het Pleintheater in Aquadelta nog enigs zins gevuld was, maar het zonnige ter ras trok meer. 's Avonds nam de be langstelling met optredens van Rob de Nijs en WonTonTon toe. Producer Luc Verschueren van het programma 'Sportkaffee' dat even eens vanuit het recreatiepark werd uitgezonden zat daar niet mee: „Onze grootste doelgroep zit toch thuis bij de radio." Hij legde uit dat de BRT, door tussenkomst van bemiddelaars, op verzoek van het bungalowpark een overeenkomst met Aquadelta heeft gesloten voor het maken van de uit zendingen. De BRT krijgt van het re creatiepark, dat graag meer naamsbe kendheid wil, de kosten van de uitzen dingen vergoed. Toch viel het resul taat Verschueren wel wat tegen. „Ik dacht dat het park, net als bijvoor- Rommelmarkt - De jeugdvereni gingen van de gereformeerde gemeen te Goes houden zaterdag van 9.30 tot 13.30 uur een rommelmarkt op het plein van de Koelamanschool aan de Merellaan 1 in Goes. De opbrengst gaat naar 'de kerk in de verdrukking'. Houtkade 38 - Goes VLISSINGEN - Klompen kletteren op de Place de la Bastille. Bolussen, boeren en bollebozen in Parijs. De worstelende leeuw ontmoet een nij ver kraaiende haan. Revolutie? De schooljeugd van Midden-Zee land heeft ook dit jaar in groten ge tale het initiatief van Pechiney-Ne- derland gevolgd. Dat betekende honderdenelf werkstukken - tekst en beeld - en evenveel speelse varia ties op het thema La Revolution. De prijswinnende vijftig leerlingen van de derde klas van het VWO zul len Tweede Pinksterdag voor een meerdaagse trip naar Parijs vertrek ken. Daar worden de gedenkplaat sen van de nu tweehonderdjarige Franse Revolutie bezocht en voorts staat een bezoek aan het ultramo derne wetenschapspark van La Vil- lette op het verlanglijstje. De Pechiney-vestiging aan de Quar- leshaven in Vlissingen-Oost begon vijf jaar geleden met een scholie renconcours. De themata veranderden, maar het uitgangspunt bleef hetzelfde: maak iets origineels met behulp van de Franse taal en elementen uit de Franse cultuurgeschiedenis. Dat le verde vaak wonderlijke, boeiende en geestige werkstukken op. Stond aanvankelijk Frankrijk als begrip centraal, de laatste drie jaar werd met een specifiek thema gewerkt: Astérix en Zélande, de jubilerende Tour Eiffel en dit jaar, ter viering van het eerste lustrum, de bicente- naire gedachten over La Revolu tion. Per jaar reisden vijftig leerlin gen af voor hun eigen Paris Vision. De organisatoren zagen de laatste vier jaar - de première gold het basis onderwijs - het aantal deelnemende VWO-scholieren stijgen van 120 tot 368 en het aantal werkstukken van 34 tot 111. Initiatiefnemer Jan Hennink van Pechiney ziet er een stimulans in om de succesreeks voort te zetten. Hij beoordeelde, samen met de do centen Franse taal- en letterkunde Erica Beijen-Onnes en Krijn Polin- der, nauwgezet de inzendingen en constateerde ook een kwalitatieve stijging. Dit jaar werd meegewerkt door twaalf onderwijsinstellingen. In Goes waren dat: het St Willi- brordcollege, het Goes Lyceum, het Buys Ballot College en de Voetius Scholengemeenschap; in Vlissin gen: de St Paulus en de Prins Willem Alexander Mavo; in Middelburg: het Delta College, de Smytegelt Ma vo, de Oranje Nassau Mavo, de Ste delijke Scholengemeenschap, de Toorenvliedtschool en de Christelij ke Scholengemeenschap Walche ren. De jury, belast met de beoordeling van werkstukken en prae-adviezen, bestond uit commissaris der konin gin dr C. Boertien (voorzitter) en de heren R. Koetschet, ambassade raad van de Franse Republiek, dr J.G. Nijenhuis, inspecteur algemeen voortgezet onderwijs, A.L. Oost hoek, algemeen redactiechef PZi prof. ir. H.P. van Heel, directei Hoechst Holland en J.M. Pieraertf directeur Pechiney Nederland.2 werden in restaurant D'Ouwe Wel te Veere geconfronteerd met ee| groot aantal sterk persoonlijke v talingen van de gebeurtenissen vaj 14 juli 1789. Kaalslag woedt rond de Bastille,! guillotine zoeft (Bzz..Tohl), bloed blijkt lelijk rood te kleurei een Zeeuwse koe treedt op als volll melkse variant van het Paard vif Troje. Zo laten laten de schrijvers en illustratoren temil den van list en tumult de aanzet t| een veelbelovend oeuvre zien. Dat de omgang met de Franse tal de wendbaarheid van de fantas! niet overal adequaat kon vol leidde bij de jury eerder tot ge] vermaak dan tot gemor. De voor Het Understatement ging n?,! de zinsnede Le roi était commi ...hoewel Chemin avec le roi! er» best mag zijn. Een verkeersboil krijgt - naar het oordeel van de juryl als assiette ongekende mogelijttl den. Au dessus de mon cadmrë (over mijn lijk) roept eenpauvreim ble in zijn malpropre celluie (vie| cel). Maar hij ontwaart nog k leur du tas (de kleur van de 1 roept Pouce pour moil (duim vool mij) met de dood plat abeille (vlaf bij). En dan is er nog het verhaal val de man die bouche prés une aubeim (stopt bij een herberg) en in dar tronc café (stamcafé) een relation d| latte aangaat... Een mooie taal, maar moeilijk! Het midden-Zeeuwse VWO heeft! voorvaderen via honderdenel kunststukjes op weg door het rol rig Parijs der sansculotten stuurd. In hun spoor volgen 16,17 en 18 mj Martine Mesie, Sanna Renes, Maijl lein Hoogesteger, Danielle Con! Liane Peeters, Petra Jeras en Carol Adriaanse (Delta College), J ac<jlje| ne Boone, Marielle de'Werk, Ritoe en Cinthia Baars (Oranje o ssau Mavo), Eveline MolevelJ Christine Steketee, Kim Kruid®! en Irene Epker (Willem Alexamj Mavo), Colinda Francke, Liar van de Putte, Mirjam Joziasse,^] neke Metselaar, Jasmina Mathüde Polinder, Carine Jos'®, Job Josiasse, Bert-Jan Nieuwennl ze en Rick Filius (CSW), Nisse v| de Velde, Andrew Getahun, nand Willemse en Maschal Weelafl (SSGM), Jantina Verwaal, Bsmerj da Kegels en Rosemarie Lafflff (Goes Lyceum), Esther van Danmj Debby Bogaert, Ingrid Albers 1 Wendy Kleij (St. Willibrordcolle| Justus Schoonheim, Monique Gei of, Moniek Schipper, Wel®! Boender, Renate Leopold, Caro| Grootenboer en Julia Klep <c°l Rodi van der Horst, Christine K| camp, Bianca Visschers en Lauij van de Perk (SSGM), Jakko Gunst, Evelien en Evert-Jan sink (Voetius). Dr C. Boertien reikt donderdafl mei, 16.30 uur, aan alle deelnf'l een prijs uit in de Stadsscno burg van Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 18