Eerste paal kopstation kabeltelevisie in Goes Goese centrum Jet wil meer vrouwen bereiken Raadsfracties zwijgen over invulling van sluizen Wemeldinge Jeugdsozen Schouwen starten winterseizoen Herinrichting centrum van Zierikzee in commissies PZC/ streek W! BURGEMEESTER BLANKEN Surfplanken gestolen N. Vermue winnaar ploeg wedstrij den voor Bevelanden IN COMMISSIE Diefstal caravan uit Goese loods POPGROEPENTHEATER EN SPELLETJES Rottigheid Commissies Goesl vergaderen over landschapsbeleid Gouka kampio] tweede klas driebanden Twee Zeeuwen werden kampioen modelvliegen GROTE VAAR! KLEINE VAAR] KAMPERLAND NCVB De eerste vergadering van het nieuwe seizoen van de afdeling Kamperland van de NCVB wordt mor- gen, woensdag, gehouden in het Ca- sembroothuis. Besproken wordt onder meer het nieuwe NCVB-project 'Voort bouwen met vrouwen uit Burkina Fa- so', toegelicht door Coby Sandee. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Collecte De collecte van het Ko ningin Wilhelminafonds voor de kan kerbestrijding heeft in Kamperland 3.571,75 opgebracht. GOES After Care De 'After Caregroep' van Goes voor vrouwen die een bor- stoperatie of -amputatie hebben on dergaan, houdt donderdag 17 septem ber een contactmiddag. Er wordt ge sproken over algemene onderwerpen met betrekking tot borstkanker. De bijeenkomst vindt plaats in het ge bouw van de PMD aan de Zonne bloemstraat 53 in Goes en begint om 14.00 uur. Naai- en breiles De wijkvereni- ging Goes-Oost begint dinsdag 22 sep tember vanaf 20.00 uur met naai- en breilessen in de Jan Ligthartschool aan de Bergweg. De cursus omvat in totaal tien lessen, die elk anderhalfuur duren. Cursussen Volksuniversiteit WEMELDINGE Collecte De collecte van het Ko ningin Wilhelminafonds voor de kan kerbestrijding, heeft in Wemeldinge 2.492,45 opgebracht. Ringri jden - Bij de zaterdag gehou den wedstrijd ringrijden in Schore van de ringrijderijvereniging 'Ons Genoe gen' is H. van der Guchte als eerste geëindigd met 28 punten uit 35 beur ten. Tweede werd S. de Vos met 27 rin gen, gevolgd door G. Steenbakker met 23 ringen. Op de vierde plaats eindigde M. Vermerris met 22 punten, evenals M. Nijssen. Bij het stoeltjesrijden te paard werd S. de Vos winnaar, gevolgd door A. Schouwenaar en M. Nijssen. Viswedstrijd - De hengelsportver eniging 't Grondeltje' uit Wemeldinge hield de jaarlijkse viswedstrijd voor vrouwen en meisjes aan het Kanaal door Zuid-Beveland. Negentien vrou wen/meisjes namen deel aan de wed strijd. De uitslag luidt als volgt: 1. Mariska van de Meeberg, Wemeldinge, 64 punten; 2. mevrouw N. Hage, Wemeldinge 52; 3. mevrouw M. Traas, Wemeldinge 39; 4. Jeannet Mijaard, Wemeldinge 28; 5. me vrouw M. van Schoonakker, Kapelle 27; 6. mevrouw E. Outermans 26; 7. mevrouw J. Walrave, Wemeldinge 25; 8. mevrouw R. Walrave, Wemeldinge 20; 9. Petra Schouten, Wemeldinge 16; 10. mevrouw R. Moelker, Wemeldinge 14. NCVB - De Nederlands Christen Vrouwen Bond afdeling Wemeldinge houdt donderdag een bijeenkomst in het Kerkelijk Centrum te Wemeldin ge. Majoor Van Wel uit Goes vertelt over het 100-jarig bestaan van het Le ger des Heils. De bijeenkomst begin om 19.45 uur. Plattelandvrouwen - De Neder landse Bond van Plattelandsvrouwen afdeling Wemeldinge houdt morgen, woensdag, een najaarsvergadering in het Dorpshuis te Wemeldinge. Na het officiële gedeelte vertoont de heer T. van Deventer, een diaserie over verre reizen. Aanvang vergadering 20.00 uur. WOLPHAARTSDIJK Plattelandsvrouwen De afde ling Wolphaartsdijk van de Neder landse Bond van Plattelandsvrouwen komt woensdag 16 september om 20.00 uur bijeen in het dorpshuis. Behan deld wordt onder meer het thema 'groente en fruit'. NCVB - De afdeling Wolphaartsdijk van de NCVB houdt donderdag haar eerste bijeenkomst van het nieuwe sei zoen. Mevrouw L. van Herk houdt een 'lezing over haar geboorteland Indone sië en het batikken van stof. De bijeen komst begint om 19.45 uur in dorps huis 'De Brug'. YERSEKE Collecte De collecte van het Ko ningin Wilhelmina Fonds voor de kan kerbestrijding heeft in Yerseke 5469,60 gulden opgebracht. MEER RUIMTE VOOR VOETGANGERS at jti ümiShw Knr DINSDAG 15 SEPTEMBER 1987 GOES Burgemeester mr W. Blan ken, tevens commissaris van kabelex ploitant Zekatel, slaat vrijdag om 14.00 uur de eerste paal voor de bouw van het ontvangststation voor kabel televisie in Goes. Als alles op rolletjes loopt, is het zogeheten kopstation aan de J. Weyersweg eind november klaar. Direct daarna begint Zekatel in fasen met de aanleg van een wijdver takt net. Begin 1989 ontvangt elke aangeslotene in de gemeente Goes programma's via de kabel. Vanaf het ontvangstcomplex in Goes- Zuid, achter het WMZ-kantoor, wordt allereerst een deel van Goes-West (ten noorden van de spoorlijn) bekabeld. In het laatste kwartaal van 1987 zijn achtereenvolgens Goes-Zuid, een an dere deel van Goes-West en het gebied rond het nieuwe streekziekenhuis aan de beurt. De binnenstad, Goes-Oost ten zuiden van de Beatrixlaan's'-Heer Elsdorpweg, Kloetinge en de vogel- buurt (Goes-Oost) worden in de eerste drie maanden van 1988 aangesloten. GOES Vrouwenontmoetingscen trum Jet in Goes slaat wat de pro grammering betreft het komende sei zoen een nieuwe weg in. De maande lijkse themabijeenkomst op donder- De Zeeuwse Volksuniversiteit be gint dinsdag 22 september om 19.15 uur in het Buys Ballot College aan de Bergweg in Goes een cursus bloem schikken. J. Reyerse stelt gedurende acht avonden het opschikken van vaasjes en schaaltjes, het maken van corsages, biedemeijers en tafel- en ca deauversieringen aan de orde. De ZVU begint binnenkort tevens een cursus BASIC-programmeren. Voor elke twee cursisten is een computer be schikbaar. De cursus omvat tien les- avonden van elk 2,5 uur en wordt ge houden in de Prinses Beatrixschool te Kruiningen. dag maakt plaats voor één uitgebrei de thema-avond per kwartaal. Nieuw is ook de koffiemiddag op dinsdag, waarbij wordt gezorgd voor kinde ropvang. Vrouwen kunnen, al dan niet met hun kroost, vanaf dinsdag 29 september zonder afspraak of kosten tussen 13.00 en 16.00 uur in Jet terecht. Jet hoopt op deze manier vrouwen te bereiken, die vanwege hun kinderen 's avonds moeilijk naar het vrouwenont moetingscentrum aan de Zusterstraat kunnen komen. Door deze kinderop vang, die draait op de inzet van vrijwil ligsters, kunnen ze bijvoorbeeld niet alleen ongebonden winkelen, maar meteen ook kennismaken met Jet. Omdat het met de beperkte financiële middelen niet eenvoudig is elke maand een interessante thema-bijeen komst te organiseren, kiest Jet voor één uitgebreide thema-avond (op don derdag) per kwartaal. Het is bedoeling hiervoor steeds een landelijk bekende spreekster uit te nodigen. De eerste avond in deze reeks vindt plaats in no vember en staat in het teken van de landelijke vrouwenboekenmaand. Op de overige donderdagen (vanaf 24 september) wil Jet de wekelijkse café avond in ere herstellen. Ontmoetingen en gezelligheid staan hierbij voorop, maar het is de bedoeling zo'n avond 'aan te kleden' met live-muziek, caba ret en andersoortig vermaak. Vrouwen die op dit gebied actief zijn, worden uitgenodigd in Jet te spelen (of te de buteren). De koerswijziging gaat gepaard met een financiële actie. Wie begaan is met het vrouwenontmoetingscentrum en haar activiteiten waardeert, kan voor een tientje 'vriendin van Jet' worden. Bewoners van Goes-Oost rond de Louise de Colignylaan, het leeuwedeel van de Goese Polder en de Noordhoek kunnen in het tweede kwartaal PZEM- medewerkers in hun wijk verwachten. Uitzondering hierop vormt het noord oostelijk deel van de Goese Polder, waarvan de aansluiting in het derde kwartaal is gepland. Wanneer alle Goese wijken en Kloetin ge zijn bekabeld, begint Zekatel met de omliggende dorpen. Het net vertakt zich eerst in oostelijke richting. In volgorde van aanleg zijn 's-Heer Hen drikskinderen, 's-Heer Arendskerke en Wolphaartsdijk nog in het derde kwartaal aan de beurt. Als hekkesluiters (laatste kwartaal 1988) fungeren tenslotte Wilhelmina- dorp, Oud-Sabbinge, het Schelphoek- gebied en Kattendijke. Of dit schema wordt gehaald, hangt vooral af van de weersomstandigheden. Bij een lange strenge winter kan forse vertraging op treden. SCHARENDIJKE Van de Brou- wersdam zijn zondagmiddag om 17.00 uur twee surfplanken, een mast en een zeil ter waarde van 6500 Duitse mark gestolen. Eigenaar H. R. uit Trier (Duitsland) had de planken aan de wa terlijn gelegd en liep terug naar zijn au to om de rest van het surfmateriaal te halen. Toen hij terugkwam was alles verdwenen. VLISSINGEN De regionale ploeg- wedstrijden van het gewest Noord- en Zuid-Beveland werden zaterdag ge houden op het terrein van het Haven schap in Vlissingen. Er waren acht deelnemers, van wie zeven met twee- schaarwentelploegen en een met drie- schaarwentelploeg. De uitslag: 1 N. Vermue, 's-Heerenhoek, 222 pnt, 2 J. Blok, Nieuwdorp, 211; 3 C. de Jonge, Heinkenszand, 207; 4 A. de Boe, Wilhelmina- dorp, 198,5; 5 P. Nooteboom, Wolphaarts dijk, 180,5; 6 A. Boonman, Ovezande, 169,5; 7 R. Daniëlse, Wilhelminadorp, 138,5; 8 N. Boonman, Nieuwdorp, 131. KAPELLE - Nagenoeg alle Kapelse raadsfracties hebben zich maandag nog niet uitgesproken over de invul ling van het sluizencomplex bij We meldinge, dat als agendapunt aan de orde kwam in de commissie gemeen tewerken en ruimtelijke ordening. Zowel PvdA, CDA als WD hielden met vergaderingen van de havencom missie en de commissie midden-en kleinbedrijf in het vooruitzicht, de kiezen op elkaar. Nu een uitspraak doen zou bestuurlijk weinig elegant zijn, was de teneur. In de raadsverga dering van dinsdag 29 september zul len de fracties een standpunt inne men. CDA-fractievoorzitter G. E. M. M. de Maat liet wel doorschemeren dat zijn partij op zich niet afwijzend tegenover het collegevoorstel staat. B en w gaan uit van het oude plan van rijkswater- GOES Uit een loods van rijkswater staat aan de Klaphekkeweg in Goes is het afgelopen weekeinde een caravan gestolen. De inbrekers hebben een gat in het dak van de loods gemaakt, waar na ze binnen konden komen en de deur van de loods konden openen. De waar de van de caravan bedraagt ongeveer 8000 gulden. De inventaris is circa 2000 gulden waard. De schade aan de loods beloopt ongeveer 750 gulden. Het is rustig op vrijdagavond in de Zierikzeese jeugdsoos Brogum. De jongeren verkiezen die avond de disco en komen op zaterdagavond naar de soos. Of zoals Peter Mes uit Scharendijke zegt: „Tegenwoordig heb je meer mogelijkheden". ZIERIKZEE De Schouwse jeugdsozen beginnen binnenkort met hun winterprogramma. Popgroepen, theater, droppings, maar ook ongepro grammeerde avonden, om 'bij te kletsen'. Hoewel het aantal bezoekers de afgelopen jaren tegenviel, organiseren de besturen met redelijk enthou siasme weer nieuwe activiteiten. „Want anders gebeurt er helemaal niks", aldus één van hen. staat. Alleen wat betreft de insteekha- ven houdt het dagelijks bestuur er een afwijkende mening op na. Dit naar aanleiding van het onderzoeksrapport van studente M. A. Olieman aan Tech nische Universiteit in Delft, die vooral uit verkeerstechnisch oogpunt pleit voor een loswal aan het nieuwe ka naaltracé. Zowel het liberale raadslid C. G. Jeb- bink als de PvdA-er A. Phaff gaven nog geen indicatie in welke richting hun standpunt gaat. De SGP-er A. Geuze vroeg zich af of het college niet te over haast te werk ging. Hij meende dat de invulling van het sluizencomplex te veel met een recreatieve bril werd be keken en dat de werkgelegenheid wat op de achtergrond was geraakt. Hij haalde nog eens zijn, tijdens de begro tingsvergadering van vorig jaar geop perde, suggestie aan voor onderzoek naar de mogelijkheid van schelpdie rencultuur in de kanaalarm. Commis sievoorzitter en wethouder C. M. Dage vos sloeg een droog industrieterreintje op het te dempen stuk kanaal ten zuiden van de Bonzijbrug, hoger aan dan schelpdierencultuur. Hij ver wachtte dat daar een redelijk stuk werkgelegenheid van zal uitgaan. Het raadslid J. van Overbeeke (gemeente belang) was de enige die zich onom wonden voor het collegevoorstel uit sprak. Voorzitter Dagevos maakte nog eens duidelijk dat het college geen on verantwoorde kosten op zich wil ne men: „Met het rapport van mevrouw Olieman is bewezen dat de alternatie ven te duur zijn. We moeten reëel zijn." Het Zierikzeese jongerencentrum Brogum heeft de openingsavond al achter de rug. Op het programma stond, naast een popgroep, een op treden van een theatergroep. Vol gens Brogum-voorzitter Wim Klep- pel vallen de theatergroepen bij de jeugd meestal in de smaak, hoewel hij vooraf nogal eens hoort dat de be zoekers geen zin hebben in een der gelijke avond. De voorstellingen zijn niet al te zwaar van aard: „Proble men als werkloosheid, kernenergie en de positie van meisjes komen wel aan de orde, maar als ontspanning", vertelt Kleppel. Elke twee weken organiseert Bro gum een programma. Binnenkort treden op: 'Herb news and the mu les', 'Mr. Review', 'Avital' en 'Groe ten uit Amsterdam'. Vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmiddag is Brogum open, om te kletsen en een pilsje te drinken. Dat laatste is niet mogelijk in jeugd soos De Kete in Nieuwerkerk, die mikt op jongeren vanaf 11 jaar. Be gin oktober gaat De Kete weer open, al gaat het volgens bestuurslid Mi chel van de Ban niet al te best met de soos. Zo is het aantal bezoekers niet om over naar huis te schrijven. „We gaan het toch nog een jaar pro beren, want anders gebeurt er hele maal niks", vindt Michel. Het win terprogramma is nog niet klaar. An derejaren was er meestal een bandje bij de opening, een kerstdropping en op vrijdagavond disco. Ook in Haamstede is het program ma nog niet rond. De bestuursleden van Big S beraden zich nog, maar Niek Jan Schrier verwacht dat het ongeveer hetzelfde zal zijn als voor heen. Dat betekent elke maand een band en verder wedstrijden disco dansen, handjedrukken en tafel voetbal. De wedstrijd 'Wie heeft de grootste mond van de soos' is vorig jaar ook goed aangeslagen. Big S is vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmiddag open voor jongeren ouder dan 16, en donderdagavond is er disco voor de jeugd tussen 12 en 15. De gereformeerde jeugdsoos Liber- tas in Zierikzee werkt dit jaar samen met de hervormde kerk. „De her vormden vonden het niet nodig op nieuw het wiel uit te vinden", weet jeugdouderling Herman Franken. Zaterdag begonnen de activiteiten met een optreden van 'Air air'. Ver der is het winterprogramma nog niet helemaal klaar. In ieder geval treedt 17 oktober de Amerikaanse groep 'Rapsody' op, die funky muziek speelt. 'Rapsody' maakt een toernee door Nederland, en zij houdt in Zie rikzee haar slotconcert. Ook is Li- bertas bezig met 'Identity' en 'Keep in step'. Verder denkt het bestuur aan theater, film en cabaret. De acti viteiten zijn in het kerkcentrum. Het programma van De Wel in Noordwelle wordt altijd 'op korte termijn' in elkaar gezet. Bestuurslid Erik Bakker: „We zeggen weieens, laten we gaan bowlen of naar een concert gaan. En dan doen we dat." De Wel is vrijdagavond, zaterdag avond en zondagmiddag open. „Wij hebben geen lange-afstands- planning", zegt ook Jolande Fluyt, lid van de programmacommissie van De Pul in Bruinisse. Het winter programma moet dan ook nog wor den opgesteld. De soos kan terug zien op een succesvol jaar. Volgens Jolande waren er meestal ongeveer 150 bezoekers bij de maandelijkse popconcerten en 'gewone' avonden. Helaas is er aan het eind van het jaar in de soos het één en ander ver nield. Jolande: „De burgemeester was de rottigheid beu. We hebben met hem gepraat, want het gebouw is van de gemeente. Waarschijnlijk gaat de soos vrijdag weer open." Ook op zaterdagavond kunnen jon geren vanaf 14 jaar in De Pul te recht. In Scharendijke weet het bestuur van jeugdsoos Trace nog niet hoe het winterprogramma er dit jaar uit zal zien. Voorzitter Peter Mes vertelt dat er waarschijnlijk weer een paar bandjes komen. Net als vele andere sozen, heeft Trace wel beter tijden gekend. „Tegenwoordig hebben de jongeren meer mogelijkheden", denkt Peter. „Vroeger kreeg je nog op je duivel als je naar Renesse wil de, nu gaan ze gewoon." ZIERIKZEE De Zierikzeese advies commissies voor de middenstand en verkeer praten woensdagavond van af 19.30 uur in een openbare vergade ring in het stadhuis over het ontwerp herinrichting centrumgebied. Het herinrichtingsvoorstel geeft ruimte aan de voetganger ten koste van de rijverhardingsbreedte. Tevens ont staat een aantrekkelijk autovrij voet gangersgebied direct langs het water door hergroepering van de bestaande parkeermogelijkheid aan denoordzij- de van de Oude Haven. De schetsplannen van de dienst ge- Het herinrichtingsplan voor het centrum van Zierikzee voorziet onder meer in een recreatieve wandelroute langs de noordelijke kade van de Oude Haven. meentewerken en stedebouwkundig bureau Van Hezik Partners zijn een vervolg op de in opdracht van Zierik zeese Ondernemers Centrale (ZOC) verrichte studie inzake het gebruik van het centrumgebied, toegespitst op het Havenplein, Havenpark, Kraan plein en Oude Haven. En daarin komt met name naar voren dat er momen teel nauwelijks sprake is van specifie ke voetgangers voorzieningen. „Behal ve op de Appelmarkt en de Dam (voet gangersgebied van 12.00 tot 17.30 uur op werkdagen) heeft de voetganger verder nergens eigen ruimte. Want de meeste particuliere stoepen zijn voor het publiek niet beloopbaar en de ra- batstroken, waarvan de voetganger 'medegebruiker' is, worden intensief door het rijdend verkeer en voor par keren gebruikt". In het ontwerp herinrichtingsplan zijn de volgende voetgangersvoorzienin gen opgenomen: een voetgangerszone van wisselen de breedte evenwijdig aan de gevel- wanden van het Havenplein, Haven park en Kraanplein, naast de bestaan de stoepen. De rijbaanverharding ver smalt tot vier meter; de huidige ongeveer dertig centime ter brede trottoirband aan de noord kant van het Havenpark wordt uitge breid tot een twee meter brede loopzo ne tussen de muziektent en de fontein vijver. In deze loopzone zijn enige zit banken opgenomen; een recreatieve wandelroute over een lengte van 75 meter langs de noor delijke kade van de Oude Haven. Via een vergroot voetgangersplein (Kraanplein) heeft de wandelroute verbinding met de voetgangerszone aan de noordzijde van het groengebied van het havenpark. Behalve de rijbaanversmallingen in oost-west-richting langs het Haven plein, Havenpark en Kraanplein wor den ook de drie korte noord-zuid-ver- bindingen versmald ten gunste van verbreding van het voetgangersge bied, namelijk voor café-restaurant Concordia (op de kop van het Haven plein), het plein voor de muziektent, en het voetgangersplein (Kraanplein) aan de kop van de Oude Haven. Als ge volg van de verbredingen van de voet gangerszones kunnen de horecater- rassen op het Havenplein-hoek Vis- straat worden uitgebreid. Uitgangspunt is handhaving van het multifunctioneel gebruik van het Ha venplein. Het bestaande veelsoortig gebruik omvat onder meer parkeren, weekmarkt, kermis, evenementen en manifestaties. In de voorstelling wordt aangetekend dat in het kader van de herinrichting mede bekeken kan wor den wat de consequenties van een kort-parkeerregeling zijn. Los daarvan overigens kan het aantal parkeer plaatsen op het Havenplein met twin tig worden vergroot. Het Havenplein wordt teneinde de ruimtelijke werking van het plein nog te versterken enigszins hol herbe- straat. En in overleg met monumen tenzorg zal ook worden nagegaan of door middel van het plaatsen van en kele bomen de oorspronkelijke bo- menstructuur binnen het centrumge bied weer hersteld en versterkt kan worden. Afhankelijk van de adviezen van de ge meentelijke commissies, rijksdienst voor de monumentenzorg, de onderne mers en andere belanghebbenden streven b en w ernaar het herinrich tingsplan centrumgebied Zierikzee op korte termijn ter visie te leggen en voor uitvoering gereed te maken. GOES - De raadscommissies gemeente Goes komen volgende bijeen om de onderwerpen te bi ken die het college van burgem en wethouders op de agenda vi raadsvergadering van 15 oktob plaatsen. In de commissie maat; pelijke zorg, sport, recreatie en le zaken komt dinsdag 22 sep(( het jaarprogramma specifiek w aan de orde. De volgende dag gaat de con ruimtelijke ordening, volkshl ting, openbare werken en verkel onder meer hebben over de notl bestedingen en de uitvoering v| landschapsbeleidsplan. De Frankschool staat uitgebreid agenda voor de vergadering v| commissie onderwijs, cultuur, gezondheid en milieu donder! september. Medewerking worl vraagd voor de aanschaf van el veiligingssysteem, een brandvrij! en het nemen van energiebespf maatregelen. Vrijdag 25 sept vergadert de commissie financiè soneelszaken en economische Die praat onder meer over de ge terekening van vorig jaar en he gieverbruik in 1986. Alle commissievergaderingen gehouden in het stadhuis. Ze bei om 19.30 uur. Het publiek heeftsT recht. GOES Drie kanshebbers wi zondagmiddag nog toen de slo van het persoonlijk biljartkan schap tweede klas driebandi het district WaIcheren.De Bi den begon. Cor Gouka, Piet Do Jan Rentmeester hadden zich zes ronden lange aanloop aang voor de titel. Gouka haalde hi in de laatste partij van het to Jan Rentmeester met 25-22 slaan. Met Doene was Gouka meteeil start van dit toernooi in een kon je terecht gekomen. Daar wi Rentmeester niet bij. De spel DOS Ovezande startte ergzwaa herstelde zich op de tweede wel dag en kon door vier winstpari rij toch nog in de top aansluiten! Piet Doene zijn toernooi met matchpunten en een schii moyenne afgesloten had vormt ka-Rentmeester een waardige ting van deze in clublokaal Th ter door BV Goes goed georgan titelstrijd. De winnaar van dit zou rechtstreeks naar de huf kunnen, terwijl Doene op basis! hoge gemiddelde lachende de| worden als de slotpartij in rem eindigen. Daar zag het een hl naar uit, tot Cor Gouka de vroe| lopen achterstand goedmaal daarna ook over zijn tegenl naar het kampioenschap en westelijke selectie ging. Eindstand: 1. Cor Gouka VEG/A Souburg 10-0.424-5; 2. Piet Doei Kortgene 9-0.547-5; 3. Jan Renl DOS Ovezande 8-0.492-4; 4. C. vanl ONDA Krabbendijke; 5. Wim vf BVW Wemeldinge 7-0.413-7; 6. KoK BVM Middelburg 5-0.419-4; 7. Jo c VEG/ABV 5-0.354-5; 8. Jo Wisse BIJ delburg 4-0.395-4. VLISSINGEN - Twee Zeeuwen heb ben tijdens wedstrijden modelvliegen in Helmond een nationale titel be haald. Peter Keim van de Modelvlieg tuigclub Walcheren werd nationaal kampioen F3E, een klasse voor elec- trisch aangedreven modelzweefvlieg tuigen, waarbij maximaal 42 volt voor de elektromotor gebruikt mag wor den. Pieter Douma van de Modelvlieg tuigclub Delta in Vlissingen behaalde de nationale titel in de klasse tot 12 volt. Winnaar van een wedstrijd is de gene die na een aantal behendigheids- proeven en preciesielandingen de meeste punten heeft behaald. BARKEN 15 te Papenburg verw;B AQUAMARINE 14 te Gebze verwl RE EMERALX 13 6 ozo Cabo de Huelva; CARDISSA 12 te Guay Buena Ventura; EOS 15 te Slei verw; FLAMMULINA 13 205 no HAPPY RIDER 13 250 w Rangoon pore; JO CYPRESS 12 te Ro MAASSTAD 14 te Oita; MAASSTÏ te Ulsan; NEDLLOYD ALKMAAR tofagasta; NEDLLOPYD AMERS 13 vn Kaohsiung nr Yokohama LOYD BANGKOK 12 vn Aucklan telton; NEDLLOYD DEJIMA13vn nr Tokio; NEDLLOYD KINGST( Sydney; NEDLLOYD KYOTO 131 bal; NEDLLOYD LINGE 14 te Yc verw; NEDLLOYD MARSEILLE 1 lig verw; NEDLLOYD VAN N00I Abidjan nr Monrovia; NEDLL01 LANDIA 12 vn Santos nr Rio de NOORDAM 13 te Sitka nr Alaski SES MARGRIET 11 te Amsterdam PHILIPS WILLEM 14 vn PortJe Zeebrugge; RIO FRIO 13 te SPECTRUM 13 vn Chiba nr si SPONSALIS 13 ten anker Fahal weit; SPRING BEAR 21 te Cnsto UNDEN15 te Karlstad verw; URRI zw Kp San Vincente; VISTEN li verw. ANNABROERE 12 Rotterdam nr. ham; BAKENGRACHT 14 35 z M Setubal; BONTEGRACHT 12 Rotterdam; CARIB BIRD 15 te| Charente verw; CARIB SUN 15 te CARPAPER13 30 zw Bahianr.Los CELTIC 18 verw. te Lagos; CLEl Rotterdam nr. Le Havre; COLD L 23 verw. te San Antonio; COMBI 13 150 w Esbjerg nr. Haugesund, 16 verw. te Las Palmas; DURU NEER 13 Rotterdam nr. Tees; E« BROERE 13 te Rotterdam; FAW 400 no Ascension nr. Santos; Guw 13 Savannah nr. Le Havre; ICE t 15 verw. te Zaandam; IGLO EXF» Abidjan; JOINT FROST 14 U JUMBO 13 te Rotterdam; KAAH- 12 Rotterdam nr. Bremen; KEKt terdam; KONINGSGRACHT U nr. Durban; LELIEGRACHT 13 tei MAKKUM 13 30 zw Kaap Blanco mas; MANGEN 15 te Tofte; MA» 14 Rotterdam nr. Carrington; iw VUM 12 Rotterdam nr. Port Jet® WEGAS 13 Felixtowe nr. Cory» LAND 12 Rotterdam nr. Gran NED FREEZER 12 t.a. rede Mayas REN 12 vn Holmsund; NORSUBJ dam nr. Hull; OLIVIER 13 PAUWGRACHT 13 te SantonfrW 30 n Ouess nr. Setubal; PEUIU'I dam nr. Bergen; PROTON 12 teB REGULIERSGRACHT 16 verw. t ter; SALINEKE 11 Amsterdam® borough; SILKE 15 te RochefoiV GRACHT 16 verw. te Gem, ORION 13 10 z Kaap Stanvenro11 VICTRESS 13 te Rotterdam, run Rotterdam nr. Tilbury.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1987 | | pagina 18