Goes steunt actie tegen apartheid almanak Opleidingsschip binnenvaart en De Zonnebloem in Middelburg Werkloosheid licht gedaald MINISTER VAN AARDENNE BIJ TOTAL: Automobilist omgekomen in Aardenburg PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Geen hinder veerdiensten door de mist ZEEUWSE bij conventionele elektriciteitscentrale Opnieuw brandje DEELS DOOR SEIZOENINVLOEDEN 'MONUMENTENSTAD MARITIEM' PAGINA 17 Helpen PZC A f ZEELAND" DONDERDAG 20 MAART 1986 GOES Burgemeester en wethouders van Goes willen de landelijk actie 'Pluk geen vruchten van apartheid', gericht tegen de apartheidspolitiek van Zuid-Afrika, ondersteunen. Het college geeft hiermee gehoor aan de wens van de Partij van de Arbeid in de Ganzestad. Het college zal het initiatief nemen om het overleg te openen met de plaatselijke handel en middenstand om de verkoop van Zuidafrikaanse produkten te beëindigen. Bovendien zal het college de actie aanbevelen bij het publiek. Inmiddels hebben b en w een brief gezonden aan de Zuidafrikaanse ambassadeur in Nederland, waarin het standpunt ten aanzien van Zuidafrikaanse produkten wordt meegedeeld. „Wij menen dat deze publieke stellingname tegen de gevoerde apartheids politiek in overeenstemming is met de waarden, die voor ons als gemeentelijke overheid verbonden zijn aan een vrije samenleving, waarin het respect voor de menselijke waardigheid verankerd is en elke vorm van discriminatie naar huidskleur wordt tegengegaan", zo schrijft het college in de brief aan de Zuidafrikaanse ambassadeur. Middels de boycotactie tegen Zuidafrikaanse produkten wil het college zijn bezorgdheid uiten over de uitzichtloze gevolgen van apartheidspolitiek en de onwil van de regering Botha om hier daadwerkelijk verandering in te brengen. ,,Wij vragen u en uw regering dringend om de voorwaarden te scheppen voor een samenle ving in uw land waarin de mensenrechten worden geëerbiedigd", aldus b en w in de brief. VLISSINGEN De veerdien sten over de Westerschelde en het veer Anna Jacobapolder- Zijpe hebben woensdag nau welijks hinder ondervonden van de mist. Geen invloed olieprij zen op plannen kerncentrales De nieuwe hydro-cracker installatie van Total Raffinaderij Nederland in Vlissing en-oost. In de veerverbinding Vlissin- gen-Breskens vielen in de loop van de middag drie reizen uit. Het betrof de enkeldekker Prinses Margriet. De nieuwe dubbeldekker Prinses Juliana heeft de gehele dag gevaren. Het veer Kruiningen-Perkpol- der had in het geheel geen last van de mist. Alle reizen kon den worden gemaakt. Het veer Anna Jacobapolder-Zijpe moest halverwege de middag één keer aan de kant blijven. Minister Van Aardenne onthulde ter gelegenheid van de ingebruikname van de hydro-cracker installatie van Total een plaquette. totale kosten van de installatie: onge veer achterhonderd miljoen gulden. De minister van economische zaken constateerde, dat Total Raffinaderij Nederland met de beslissing om de cracker te bouwen de toekomst van de raffinaderij heeft veilig gesteld. De bewindsman beschouwt het Total/ Dow-project 'als een voorbeeld voor succesvolle regionale samenwerking'. Van de industriële bestedingen die voortvloeiden uit de bouw van de hydro-cracker, is ongeveer de helft bij Nederlandse bedrijven terecht geko men. Eigenlijk te weinig, zo consta teerde Van Aardenne. Maar, voegde hij daar onmiddellijk aan toe, dat was waarschijnlijk te wijten aan het feit dat de uitbestedingen van Total Ne derland plaatsvonden in een periode waarin de Nederlandse metaalindus trie zich in een diep dal bevond. Van Aardenne signaleerde, dat diezelfde industrie zich nu uit het dal opwerkt en in een aanzienlijk betere concur rentiepositie verkeert. Hij vond het in dat verband illustratief, dat de Neder landse metaalindustrie er in geslaagd is een groter aandeel te verwerven in belangrijke investeringsprojecten (zo als de Flexicoker bij de Esso-raffina- derij) die nu in uitvoering zijn. De bijeenkomst ter gelegenheid van de ingebruikstelling van de hydro- cracker werd woensdagmiddag bijge woond door een groot aantal autori teiten, onder wie vice-consul Raba- dan van de Verenigde Staten en de Franse ambassadeur Gaultier de la ferrière. Ook veel vertegenwoordigers van de Nederlandse industrie gaven van hun belangstelling blijk. President-directeur-generaal M. F. X. Ortoli van Total Compagnie Frangai- se de Petroles zette woensdag nog (Slot zie pagina 19 kolom 5) BORSSELE De conventionele elektriciteitscentrale van Borssele heeft voor de tweede keer binnen enkele dagen brand gehad. Was het maandag isolatiemateriaal, dat vlam vatte, donderdagmiddag raakte om ongeveer kwart over één door onbe kende oorzaak een olieleiding in brand. De bedrijfsbrandweer wist de vuurhaard echter in de kiem te smo ren, zodat grotere schade uitbleef. De passagiers van De Zonnebloem gaan met een aantal vrijwilligers Middelburg verkennen. AARDENBURG Bij een ongeluk op de Krakeelweg in Aardenburg is woensdagavond rond negen uur de 62-jarige automobilist C. J. de Vriend uit Aardenburg om het leven geko men. De heer De Vriend reed over de Kra keelweg komende vanuit de richting Middelburg (België). Hij raakte door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt en belandde met zijn auto in de sloot. Volgens de politie is hij door de klap overleden. Daar wij onszelf een behulpza me natuur achten, riepen wij onlangs waarschuwend in de richting van een automobilist, die te Middelburg vergeefse pogingen deed weg te rijden. Het lukte hem niet: telkens als-ie de motor had gestart en de wagen tot bewegen aan dreef, sloeg de motor weer af. Verwonderlijk was dat niet, want zijn voertuig zat met de achterbumper stevig vast aan een verkeerspaaltje en dat paaltje gaf geen krimp. Wij draafden naar de auto toe om de bestuurder ervan te weerhouden er met paaltje en al vandoor te gaan. Maar net toen we arriveerden, was het onheil al geschied. Met brullend motor schoot de wagen los. Het paaltje had het gehouden, maar wel vormde de bumper van de auto nu een fraaie rechthoek. „Wat is er?" vroeg de chauf feur nijdig, toen hij ons ont- waardde. „Je bumper", zeiden wij kort. Waarop de autobezitter uit stapte, naar de achterkant van de wagen liep en woedend tegen de verkreukelde bumper schopte. Toen reed-ie weg. Wilde wegrijden. Want met een klap ramde hij het volgende verkeerspaaltje, vóór hem. Wij keken geamuseerd toe. Want leedvermaak - dat willen wij onszelf ook niet ontzeggen. De voorzitter van de raad van bestuur van Total Raffinaderij, M. Y. Drapeau (links) in gesprek met minister G. M. V. van Aardennne en commissaris van de koningin dr C. Boertien. MIDDELBURG - De werkloosheid in Zeeland is in februari slechts lichtjes gedaald met 197 personen. De vermindering is voor een deel te danken aan de seizoens invloeden. Maar het cijfer zakte aanmerkelijk minder dan in februari 1985, toen een afname met 421 kon worden genoteerd. Dat blijkt uit het maandoverzicht van het Districtsbureau voor de Arbeidsvoorziening (DBA). Eind februari stonden bij de arbeidsbureaus 12.065 man nen en vrouwen als werkzoekende ingeschreven (februari 1985 nog 13.970). De daling was geheel het gevolg van de ontwikkelingen in het gewest Goes, dat de Bevelanden, Schouwen-Duiveland, Tholen en (••int-Philipsland omvat. Daar werden eind verleden maand 4119 ingeschrevenen geteld, hetgeen een vermindering met 176 personen inhield. Walcheren gaf een ander beeld. Daar steeg het cijfer met 20 personen tot 4023. Het gewest Zeeuwsch- Vlaanderen gaf een geringe daling te zien van 3964 naar 3923 personen. Over geheel Zeeland was de daling bij de vrouwen en mannen vrijwel gelijk (respectievelijk met 99 en 98 ingeschrevenen). Bij de vrouwen werd in alle beroepsgroe pen een geringe verbetering geconstateerd. Uitschieter was de sector handelspersoneel met een daling van 37. Bij de mannen nam de werkloosheid in enkele groepen nog toe. Dat gold voor kantoorpersoneel (plus 14), algemene dienst (plus 12), sociaal en geneeskundig personeel (plus 10( en chauffeurs (plus negen). De overige sectoren gaven een vebetering te zien: metaalbewerkers min 25; bouwvak min 42, horeca min 26 en landbouw min 22, terwijl de daling bij de rest geringer was. De werkloosheid bij de mannen bedraagt nu 10,1 procent, tegen een landelijk cijfer van 14,5 procent. Bij de vrouwen bedraagt het percentage 13,4, landelijk 17,5. Voor mannen en vrouwen is het Zeeuwse cijfer nu 11 procent, tegen landelijk 15,4. Vacatures In het aantal beschikbare vacatures zit een kleine stijging. Er werden de afgelopen maand 398 nieuwe vacatures gemeld, terwijl er 374 vervielen. Daardoor steeg het aanbod van 620 naar 644. Beroepsgroepen met veel nieuwe vacatures zijn onder meer kantoorpersoneel (plus 60), metaalbewerkers (56), handelspersoneel (50) en sociaal- en geneeskundig personeel met 49 gemelde vacatures. VLISSINGEN Ondanks de huidige lage olieprijzen houdt minister drs. G. M. V. van Aardenne van economische zaken onverminderd vast aan een uitbreiding van het aantal kerncentrales in Nederland. Hij maakte dat woensdag in Vlissingen nog eens overduidelijk. Van Aardenne zei ervan overtuigd te zijn dat de olieprijzen weer zullen aantrekken. Bovendien, zo betoogde hij, kan Nederland het zich niet permitteren om bij de energievoor ziening op slechts één of twee paarden te wedden. MIDDELBURG - Middelburg monumentenstad was woensdag even Middelburg maritiem. Niet met buitenlands vlootbezoek of binnenlands vlagvertoon maar met 'De Zonnebloem', ook bekend als het 1-2-3 schip; en het opleidingsschip voor de Rijn-en binnenvaartfde Prinses Irene'. De één groot en met passagiers, de ander beduidend kleiner en bemand met toekomstige binnenschippers. De passagiers van 'De Zonnebloem' zijn voornamelijk de 64 gehandicap te ouderen voor wie een normale vakantie tot de onmogelijkheden behoort. „Het unieke van deze reis is, dat de mensen nu samen op vakantie kunnen", vertelt het hoofd vakantiewerk William Verdonck. „Het komt nogal eens voor dat bijvoorbeeld de man gewoon thuis zit en zijn vrouw in een verpleegte huis. Die zien elkaar dan tijdens de bezoekuren. Een vakantie kunnen ze wel vergeten, laat staan dat ze samen op vakantie kunnen. Dit is dan ook geen drijvend verpleeg- of ziekenhuis maar een hotel. Tenmin ste zo ervaren wij dat". De hutten waarin de gasten verblijven, mogen er zijn. Elke hut heeft televisie, eventueel aangepaste bedden, tele foon en bewakingsapparatuur. „Dat moet ook wel", stelt boordverpleeg- kundige Bep Jenniskens. „Tenslot te hebben wij van de scheepvaartin spectie een certificaat gekregen dat wij invalide mensen mogen vervoe ren en daar dien je dus op berekend te zijn. Als iemand plotseling iets overkomt moet er direct gehandeld kunnen worden". De receptie is dan ook 24 uur per dag bemand en een brandwacht loopt om de paar uur zijn rondje, waarbij hij diverse con trolepunten afklokt. De bemanning bestaat voornamelijk uit vrijwilli gers. Vaak jonge mensen, die niets met de verpleegkunde van doen hebben. Elke reis andere vrijwilli gers. Is dat soms niet moeilijk „Nee hoor", vindt Bep „dat valt reuze mee. Wij maken van te voren goede afspraken. Dat moet ook wel. Voor hen is het nieuw en dus even wennen. Er zijn er zelfs bij die steeds weer als vrijwilliger mee willen. Maar het belangrijkste is natuurlijk de 'gast'. Die zitten vaak of alleen thuis, of in een verpleegtehuis. Nu gaan ze even lekker de stad in. Dat gebeurt ze anders nooit. En -dat is heel belangrijk- de sfeer is enorm ontspannen. Soms willen ze hun verhaal kwijt. Dat kan. Maar pri mair staat dat de gast op vakantie is en dan nog het liefst met hoofdlet ters. Vrijwel elke avond is er een programma. Dat kan zijn een avondje bingo, of zoals gisteren een optreden van de Wemeldingse jode- laarster Rinie Leendertse.". De vakantie zit er bijna op. Na Middel burg gaat de 'Zonnbloem' richting Zierikzee, van daar uit naar Gorin- chem en dan richting eindpunt: Nijmegen. Bij de 'buurvrouw', de 'Prinses Irene' ziet het er duidelijk anders uit. Géén luxe hutten, geen ruime rooksalon en ook geen groot restau rant. Het is dan ook een 'werk- schip'. Een opleidingsschip voor de toekomstige binnenschippers. Commandant van het binnenschip is G. Wilting. Wie zou verwachten dat de 'bemanning' voornamelijk bestaat uit zonen van binnenschip pers, heeft het mis. „Ruim 80 procent van de leerlingen heeft geen band met de binnen vaart", vertelt Wilting. „Deze jon gens hebbn gewoon een vak geko zen en dat is toevallig de binnen vaart". Het is dus geen vaarvakan tie. Werken en leren. Elke 'klas' bestaat uit een aantal groepen. Eén groep krijgt les in het stuurhuis: sturen, wetgeving en bebakening. Een andere groep vertoeft in de machinekamer en leert er motoren techniek. Twee groepen hebben dekdienst. Dat betekent poetsen, boenen, aan- en afmeren en onder houd aan het schip. De laatste groep heeft keukendienst. „Dat is altijd een prima groep" grinnikt Wilting. „Goed eten en dat soort dingen. Als dat goed is, is alles goed". De groepen wisselen om de dag. De dag in Middelburg is tweeledig. Enerzijds om de basis scholen voorlichting te geven over de opleidingsmogelijkheden in de binnenvaart en voor de leerlingen tevens de 'stapavond'. Géén alco hol en om half tien weer aan boord. Tenslotte moet er vandaag weer vroeg opgestaan worden. En dat niet aleen: ook nog gewerkt. „Wij kunnen het ons in Nederland met onze energie-intensieve industrie niet veroorloven eenzijdig afhankelijk te zijn van slechts één of twee energie dragers". Volgens de minister blijft de noodzaak tot uitbreiding van het aan tal kerncentrales de recente ont wikkelingen op de oliemarkt ten spijt volop aanwezig, wil Nederland op het gebied van de elektriciteitsopwek king niet te ver met het buitenland uit de pas blijven lopen. Minister Van Aardenne was woensdag naar Vlissingen-Oost gekomen om de nieuwe hydro-cracker installatie op het terrein van Total Raffinaderij Ne derland officieel in werking te stellen. Via de nieuwe installatie kan Total uit zware stookolie lichtere produkten (LPG, nafta, kero en gasolie) vervaar digen. Total heeft destijds tot die investering besloten in verband met de dalende vraag naar zware stooko lie. Dow Chemical (een belangrijke afnemer van nafta) heeft voor 45 pro cent in het project deelgenomen. De Voor de bemanning van de Prinses Irene is het geen vakantie: praktijk en theorie betekenen iedere dag uren werk.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1986 | | pagina 17