Ing. Rus - met neus voor storm en hoog water - neemt afscheid SHO WBAND JONG AXEL Kweekvijver voor het grote werk PTT-gelddiensten op de geldmarkt laten werken PZC/ provincie EERSTE PAAL EIND OKTOBER IN ST LA URENS Kamerlid Leerling spreekt in Goes HOOFD BEHEER WATERKERINGEN RIJKSWATERSTAAT Insluiping in Goes Penningmeester KNF Van Wallenburg in Domburg overleden Fantasie Onderhoud Interesse KAMERLID EVERSDIJK TOT ASSURADEUREN: DINSDAG 24 SEPTEMBER 1985 GOES - Het Tweede Kamerlid voor de RPF, Meindert Leerling houdt don derdag 26 september een spreekbeurt in De Prins van Oranje in Goes. Op de openbare RPF-vergadering praat Leerling over het onderwerp 'Op de bressen'. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Of Strauss het allemaal precies zo bedoeld heeft, doet er eigenlijk niet toe. De uitvoering van zijn compositie 'Also Sprach Zarathustra' door de Showband Axel ligt gewoon goed in het gehoor. „Ach, Richard Strauss is natuurlijk niet de componist voor de massa geweest. Maar als arrangeur heb ik natuurlijk wel te maken met een showband. Die moet op straat uit de voeten kunnen, bij manifestaties, bloemencorso's, concoursen en noem maar op. Bij die show hoort ritmiek en een roek-tempo, ik heb te maken met een heleboel slaginstrumenten". Muziekleraar Rudy Steyaert uit Assenede heeft de afgelopen zes jaar de Showband Axel onmiskenbaar op een hoger plan gebracht. „We zitten bij de sub-top van Neder- internationaal concours in Kerkra- land", stelt Gerard Heerspink, voor- de. De band maakt zich nu op voor zitter van het bestuur van de Show- een KNF-topconcours in Barneveld band, tevreden vast. Het niveau van de band komt duidelijk tot uiting in de repertoirekeuze. Steyaert: „Op een gegeven moment kwamen le den van de band zelf met het voor stel om 'Zarathustra' te gaan spe len. De melodie van die compositie was namelijk gebruikt voor de film '2001 Odyssee'. Het idee leek me prima, ik heb zelf een plaat met de originele uitvoering van het werk door de Berüner Philharmoniker. Daar heb ik een arrangement voor de showband op gemaakt". Geen probleem voor Steyaert. Hij volgde een opleiding aan het conservato rium en behaalde onder meer diplo ma's voor geschreven harmoniemu- ziek, orchestreren en bewerkingen. In veel gevallen gaat hij uit van de originele versie van een muziek stuk, maar vaak laat hij ook z'n fantasie de vrije loop. Maar wat hij ook doet, voor de showband pakken zijn arrangementen altijd succesvol uit. „Luister, je kunt ook een parti tuur kopen, maar daar kun je niet mee uit de voeten. Er zijn altijd partijen die buiten de boot vallen en dan moet je gaan improviseren. Zo van: nou, dan moet dié klarinet of dié trompet die partij maar spelen. Ik maak akkoorden op de melodie en orchestreer heel de zaak. Ik pas het muziekstuk aan de bezetting en aan het niveau van de spelers aan. Dat is het beste, zo komt iedereen aan z'n trekken". Het repertoire van de Showband Axel is gevarieerd. Er wordt nog meer uit de instrumenten ge trommeld en geblazen dan alleen 'Zarathustra'. Op de derde elpee van de showband, die enige tijd geleden uitkwam, staat ook het overbekende El Condor Pasa (het nummer waarmee Los Incas en Simon and Garfunkel destijds een hit hadden), het thema van de bekende televisieserie 'Dallas' en een bewerking van het nummer 'Take Five' van Paul Desmond, waarmee Dave Brubeck furore maakte. De inzet van Steyaert en de show- band wordt voortdurend beloond met lofbetuigingen en prijzen tij dens concoursen en kortgeleden werd de showband Axel nog tweede in de hoogste afdeling tijdens een op 12 oktober. „Alleen wat punten betreft kunnen we ons nog verbete ren, we zitten immers al in de hoogste klasse", zegt Eddie Sorber, korpsleider van de Showband Axel. Muzikaal staat de showband geen moment stil, maar ook aan de cho reografie wordt door - Freddy van Britsom - voortdurend gesleuteld. De stroomversnelling waarin de showband zich bevindt, heeft echter ook organisatorische gevolgen. Doordat de band zo'n hoog niveau heeft bereikt, is het uiterst moeilijk om muzikanten die om wat voor reden (studie, werk enzovoorts) de groep verlaten, te vervangen. Tot op heden konden twaalfjarigen zich al bij de showband aansluiten. Maar dat geeft problemen, weinig kinde ren van die leeftijd hebben het vereiste niveau. Af en toe bieden spelers uit andere muziekkorpsen in Zeeuwsch-Vlaanderen zich aan als lid. Van werving is echter geen sprake. Voorzitter Heerspink: „Nee, want dan krijgen we scheve gezich ten. Dan gaan andere besturen zeg gen dat we hun mensen wegpikken en dat willen we absoluut niet. Men moet uit zichzelf komen. Om de problemen in de toekomst te onder vangen is het bestuur van de show band gestart met een 'Showband Jong Axel', als het ware een kweek vijver voor de seniorenband. De band is bestemd voor kinderen van zeveneneenhalf tot veertien jaar. De leeftijd om toegelaten te worden tot de seniorenband is in verband daar mee opgetrokken tot veertien jaar. De Showband Jong Axel is onder leiding van Sorber inmiddels be gonnen. „Enkele weken geleden hebben we de instrumenten uitge deeld. Daarvoor heeft Cor Provoost de muziektheorie met de kinderen doorgenomen, Frans Lensen geeft trommelles en Peter van Driel geeft ze vlaggenexercitie en vlaggenin- structie. Op dit moment is men volop aan het leren spelen", legt Sorber uit. De belangstelling voor de juniorenband is overweldigend. Ruim dertig kinderen meldden zich aan. „Eigenlijk is dit een unieke gelegenheid voor jonge kinderen om op een ongedwongen manier muziek te maken", aldus Heer spink. Het bestuur heeft de aanmel dingsleeftijd zo laag mogelijk ge steld, maar lager dan zeveneneen half jaar was niet mogelijk. Sorber daarover: „De kinderen moeten na tuurlijk wel wat van rekenen en taal weten. Op een gegeven moment worden er kwart, halve en zestiende noten behandeld, dat levert proble men op als ze geen breuken ken nen". Sorber verwacht dat de Show band Jong Axel in het najaar van 1986 een eerste optreden geeft. Steyaert zal voor de junioren een aantal arrangementen schrijven. Tussentijds krijgen de junioren nieuwe instrumenten (men werkt nu met oud materiaal) en unifor men. Het bestuur van de Showband Axel is nauw bij de opstart van de jonge showband betrokken, maar uitein delijk is het de bedoeling dat de nieuwe band in een aparte stichting wordt ondergebracht met een eigen bestuur en het dagelijks bestuur van de Showband Axel als overkoe pelend bestuur. Heerspink zegt dat de bestuursle den zorgvuldig zullen worden gese lecteerd: „Men moet het werk niet onderschatten. Er gaat veel tijd in zitten, en om alles vlekkeloos te laten verlopen moet men een be hoorlijke kennis van zaken heb ben". Met de Showband Jong Axel heeft het bestuur zich verzekerd van de continuïteit van de seniorenband. Na verloop van tijd lullen de eerste junioren overgaan naar de senioren band. Dat zal geleidelijk gaan, om dat die groep niet te groot mag worden. „We hebben nu zestig man en kunnen maximaal uitgroeien tot vijfenzeventig mensen. Groter moet de showband niet worden, anders wordt het een log geheel", merkt Heerspink op. Bestuur en de show- bandjeugd zien het helemaal zitten. De kinderen trommelen en blazen tijdens de repetities dat het een lust is. Ook het Axelse gemeentebestuur is blij met de nieuwe showband en stelde een startsubsidie van een paar duizend gulden beschikbaar. Sorber: „We zien het echt helemaal zitten, we zijn van plan volgend jaar ook met een tweede jeugd groep te starten. Zo zijn we steeds verzekerd van nieuw bloed". Waldemar Ysebaert Binnenkort begin met bouw woongemeenschap ouderen DOMBURG De heer A. L. van Wallenburg is vrijdagmiddag in zijn woning in Domburg op 64-jarige leef tijd overleden. De heer Van Wallen burg was zoals gemeld een bekende persoonlijkheid binnen de Zeeuwse kring van de amateuristische blaas muziek en onder meer penningmees ter van de Zeeuwse Bond KBF. In de krant van maandag stond abusieve lijk vermeld dat de heer Van Wallen burg secretaris van de KNF was. De eerste toekomstige bewoners van het Hof Popkensburg namen gisteren nog eens een kijkje. MIDDELBURG - Eén ding vindt ing. J. Rus jammer. Hij had de eerste echte stormsluiting van de pijlerdam in de monding van de Oosterschelde graag willen meemaken. In zijn func tie van hoofd beheer, onderhoud en aanpassingszaken bij de hoofdafde ling waterhuishouding en waterke ringen van de rijkswaterstaat-direc- tie Zeeland is hij nauw betrokken geweest bij de voorbereiding van een beleid voor het beheer en het gebruik van de stormvloedkering. Rus had er dan ook bij willen zijn wanneer na oktober volgend jaar bij een zware storm de kering voor het eerst moet worden gesloten. Maar de tijd is hem te snel af: eind deze maand treedt hij vervroegd uit. Jaap Rus heeft - volgens eigen zeggen - een neus voor storm en hoog water. Het is al menigmaal gebeurd dat hij medewerkers van rijks- en provinciale waterstaat en de waterschappen be gon op te trommelen nog voordat de stormvloedwaarschuwingsdienst en het KNMI hun berichten hadden ver spreid. En Rus heeft niet vaak ver geefs alarm geslagen. Hij hoefde daar bij overigens niet alleen op zijn eigen gevoel af te gaan. De deur van de garage bij zijn woning heeft de neiging bij een windkracht van 7 a 8 uit het noordwesten te gaan klapperen. Voor Rus was dat aanleiding om waak zaam te zijn. Zijn collega's hebben hem nogal eens geplaagd met dit ongebruikelijke instrument om zwaar weer te voorspellen. Hoewel de uitvoering van het Ooster- scheldeproject vooral een zaak van de Deltadienst van rijkswaterstaat is ge weest en nog steeds is, heeft Rus er door zijn functie bij de directie Zee land veel mee te maken gehad. Het toekomstig beheer van de pijlerdam en de compartimenteringsdammen, het beheer van het Oosterscheldege- bied, de uitvoering van de Deltawet en de afwikkeling van schadeclaims op grond van de Deltaschadewet heb ben Rus en zijn medewerkers de afge lopenjaren volop beziggehouden. Een van de mooiste taken die hieruit voortvloeiden was voor hem de studie naar de beheersmogelijkheden van de stormvloedkering. Omdat er Ameri kanen bij waren ingeschakeld werd de projectgroep die deze studie uitvoer de Barcon genoemd, een afkorting van barrier control. Ruim voordat in 1979 een daadwerkelijk begin werd nieden uitgegeven op een totaal van veertien. Ze zijn bestemd voor toe komstige bewoners, die Popkensburg nog voordat de inrichting een feit is, al helemaal zien zitten. Al was het alleen maar om de dreiging op ter mijn van een onderdak in een bejaar dentehuis te kunnen afwenden. 'Je eigen baas kunnen zijn, zelf je problemen oplossen, een veilige ge dachte dat samenwonen, lekker over zichtelijk zo'n kleine groep met men sen': dat waren een paar van de argumenten die maandagmiddag werden opgesomd tijdens een in Mid delburg belegde bijeenkomst van de eerste kandidaten voor een stukje woonruimte op Popkensburg. De huur van een wooneenheid be draagt met inbegrip van gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen en een warme maaltijd per dag rond de zevenhonderd gulden. Om de realise ring van die gemeenschappelijke voorzieningen als een keuken, eet- en zitkamer, bijkeuken, provisieruimte, wasserette, logeerkamers en hobby ruimte te kunnen financieren, wordt aan elke deelnemer of deelnemer sechtpaar gevraagd een bedrag van ƒ20.000 te storten in de kas van de eigen coöperatieve vereniging. Men sen die niet over een dergelijk bedrag beschikken, kunnen met hulp van de Maatschappij van Welstand een le ning afsluiten. storm, die zich over enkele perioden van hoogwater uitstrekt (een zoge naamde meer-topsstorm) moet wor den nagegaan of het zinvol is de schuiven van de stormvloedkering enige tijd te openen, zodat het peil op de Oosterschelde verandert, waar door de dijken niet al te lang op één hoogte worden aangevallen. Rus is er tevreden over dat het beslissysteem nog voor zijn vertrek bij rijkswater staat geheel is uitgewerkt. De op drachten naar de leveranciers van de benodigde computerapparatuut en programmatuur zijn inmiddels uitge gaan. De beslissing om het Oosterschelde- gebied met een stormvloedkering te beveiligen is volgens Rus een goede geweest. „Als het technisch mogelijk was geweest, dan had ik voor een geheel open Oosterschelde gekozen. Maar dijkverhoging alleen is onvol doende. Daar ben ik nog steeds van overtuigd. De Oosterschelde is een erosie-bekken. Tegelijk met het op Deltahoogte brengen van de dijken had je de zandplaten en ondiepten op een zodanige manier moeten vastleg gen dat er van het natuurlijke milieu weinig meer zou zijn overgebleven SINT-LAURENS - Met grote belangstelling zullen de 'uitstippelaars' van het bejaardenbe leid de ontwikkelingen volgen binnen een nieuw op te zetten coöperatieve woongemeen schap van ouderen in Sint-Laurens. Op 30 oktober wordt de eerste paal geslagen voor de realisering van dit landelijke pioniersproject. De handeling wordt verricht door mevrouw G. W. van Montfrans-Hartman, burgemeester van Veere. Het 'Hof Popkensburg', waar de woongemeenschap wordt ingericht, ligt nog net op het grondgebied van deze gemeente. Initiatiefnemer voor de woongemeen schap van ouderen is de in Eindhoven zetelende Maatschappij van Wel gemaakt met de bouw van de storm vloedkering, toog de projectgroep in 1977 al aan het werk. Rus: „Je begon toen letterlijk met een leeg vel papier. Zo'n stormvloedke ring was nog nooit gebouwd, dus zou ook het beheer ervan volkomen nieuw zijn. Je moest vanuit niets iets gaan schrijven. Alleen je kennis van het Oosterscheldegebied, je ervaring en niet te vergeten je fantasie waren bruikbaar". Een probleem waarvoor de Barcon- projectgroep zich geplaatst zag was verder dat betrouwbare voorspellin gen over de hoogte van de verwachte stormvloeden in het verleden vaak te laat kwamen. Uiteindelijk is een inge wikkeld beslissysteem uitgedacht, waarbij de computer de berekeningen en handelingen verricht die, uitge voerd door mensenhand, teveel tijd in beslag zouden nemen. Zo'n bereke ning is bijvoorbeeld op welk peil de pijlerdam moet worden gesloten bij een naderende stormvloed om een aanvaardbaar peil op de Oosterschel de te bereiken. Bij een langdurige Ing J. Rus. Rus is ervan overtuigd dat de feeste lijke ingebruikstelling van de storm vloedkering op 4 oktober volgend jaar niet betekent dat de zorgen over de Oosterschelde dan achter de rug zijn. Hij waarschuwt: „Dan breekt een pe riode aan van hoge waakzaamheid. Noem het maar een intensive care- periode, die noodzakelijk is tot de zeearm zich op de nieuwe situatie heeft ingesteld". huisvesting bereid zou zijn om het project mede te steunen. Dat had te maken met het feit dat het Walcherse project buiten alle regelingen valt van het nu geldende bejaardenbeleid. Uit eindelijk bleken er toch fondsen be schikbaar te zijn om een premiesubsi die te verstrekken zodat de huren van de wooneenheden binnen de perken kunnen plijven en het project niet al te zeer een elitair karakter krijgt. Vanaf het eerste moment dat de Maatschappij voor Welstand de ideeën rond Popkensburg in de open baarheid bracht was er al meteen aardig wat belangstelling. Het santal 'toehappers' is tot op heden echter nog beperkt gebleven omdat men zich bij dit project nog van alles moet voorstellen wat er niet is. Naarmate de woongemee schap nader vorm krijgt verwacht men een toenemende intere se van potentiële bewoners. Inmiddels zijn er al wel acht woonee- Begin deze maand was het veertig jaar geleden dat Rus als weg- en waterbouwkundige aan het werk ging; een feit dat tijdens zijn af scheidsreceptie op vrijdag 27 septem ber in het rijkswaterstaatkantoor te Middelburg wordt gevierd. Hij begon in 1945 bij de gemeente Goes, waar hij onder meer te maken kreeg met onderhoudswerk aan de toen al wei nig solide sluis (bij de besprekingen over de vervanging ervan was hij later als ambtenaar van rijkswater staat betrokken). In 1948 kwam hij in dienst van rijks waterstaat. Na standplaatsen in Hansweert, Schellingwoude. opnieuw Hansweert en Groningen belandde hij in het arrondissement Goes. De plan nenmakerij voor de bouw van de halfhoge brug bij Souburg, de ontslui ting van het industriegebied Vlissin- gen-Oost, de aanleg van rijksweg A 58 en de bouw van de Vlaketunnel. De bij de tunnelbouw toegepaste bronbema ling leverde een schade van tonnen aan huizen in Schore op. Rus: „Een grote ellende, die er mede de aanlei ding voor is geweest dat tegenwoordig bij dergelijke werkzaamheden retour bemaling en damwanden worden toe gepast". Na de reorganisatie van de directie Zeeland kreeg Rus als hoofd van de afdeling beheer, onderhoud en aanpassingszaken van de hoofdafde ling waterhuishouding en waterkerin gen volop te maken met de gevolgen van de Deltawerken. Jaap Rus heeft zich - hij geeft het zelf toe - steeds vereenzelvigd met zijn werk. De 76 vrije dagen die op zijn vakantiekaart zijn blijven staan vor men daarvan een bewijs. „Ik kwam er de laatste jaren gewoon niet aan toe om veel vakantie op te nemen", zegt hij enigszins verontschuldigd. „Het is nogal druk geweest". De drieënhalve maand vakantie waar hij nog recht op heeft, zal hij het rijk grootmoedig schenken. MIDDELBURG - Om rendabel te kun nen voortbestaan, zouden de PTT- gelddiensten ook zakelijke kredieten moeten kunnen verstrekken. Maar van het bemiddelen in verzekeringen zouden deze diensten hun handen af moeten houden. „Het moet mogelijk zijn een constructie te bedenken waarbij de gelddiensten van de PTT volwaardig op de geldmarkt kunnen opereren zonder branchevreemde ac tiviteiten te ontplooien en zonder afbreuk te doen aan de bloeiende particuliere assurantiebemidde ling". Het tweede-kamerlid drs H. Eversdijk (CDA) zei dit maandagmid dag in Middelburg. Hij sprak tijdens een bijeenkomst van de Zeeuwse Assurantieclub over 'overheid en verzekeringen'. De heer Eversdijk riep -sprekend over ziektekostenverzekeringen- de as surantiebemiddelaars op, om zich bij tijds te mengen in de discussie over de beheersing van de kosten van de volksgezondheid en in de discussie over een volksverzekering. „Want voor veel assurantiekantoren is de branche ziektekosten erg belangrijk", aldus de heer Eversdijk. Tenslotte sprak het kamerlid zijn ver ontwaardiging uit over het feit, dat de overheid met behulp van belasting gelden oneerlijke concurrentie be drijft. Hij noemde daarbij als voor beeld het bemiddelen van ambtena ren bij het afsluiten van verzekerin gen met daaraan gekoppeld het onei genlijke gebruik van dienstenvelop- pen en dienstpapier, het gebruik van portvrije enveloppen en de diensttele- foon. Hij citeerde uit een brief waarin de directeur van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registratie aan aile medewerkers op papier van het ministerie van VROM een brief had geschreven, waarin stond dat 'via het ministerie een autoverzekering kan worden afgesloten met aantrek kelijke voorwaarden'. „Ik vroeg de minister toen. of assurantiebemidde ling tot de normale activiteiten van het departement behoort, of het in diensttijd gebeurt en wie de porti en telefoon betaalt. Maar de minister GOES - Onbekenden zijn zondag bij klaarlichte dag ingeslopen in een woonhuis aan de Sint Jacobsstraat in Goes. De bewoner H.K. mist 425 gul den uit een portefeuille. vond het niet nodig hier iets aan te doen". Eversdijk sprak van een stukje broodroof bij de particuliere assuran tiebemiddelaar, over een gebrek aan vakbekwaamheidseisen in dit opzicht bij de bemiddelende ambtenaren en van het ontbreken van een objectief advies. „En het gaat steeds in de tijd en op kosten van de baas". i Advertentie i De in Sint-Laurens te ontplooien acti viteiten hebben te maken met de wens van steeds meer oudere mensen om ook in hun zogeheten derde leef tijdsfase zelfstandig te blijven en een eigen verantwoordelijkheid te behou den. Over het algemeen ziet men de toekomst van een bestaan in een bejaardentehuis nogal als bedreigend. Er is een vrees voor teveel betutteling en te weiiig kansen om de eigen liefhebberijen te kunnen handhaven. 'Popkensburg' moet een woonge meenschap worden waarin bij elkaar zo'n vijfentwintig bewoners onderling de dienst gaan uitmaken zonder opge legde regels van bovenaf. Een door de Popkensburgers zelf te bereiden ge meenschappelijke maaltijd brengt ze dagelijks bij elkaar. Voor de rest heeft ieder zijn of haar eigen huuraccommo- datie met bijbehorende privacy. Het Hof Popkensburg biedt ruimte voor het houden van een moestuin en het verzorgen van kleinvee. Gemeen schappelijke taken worden onderling verdeeld en geregeld iaar ieders capa citeiten en mogelijkheden. stand, een in 1822 opgerichte vereni ging die zich aanvankelijk voorname lijk bezig hield met de instandhou ding van de protestantse gemeen schap in Zuidwest Nederland, een doelstelling die later meer in oecume nische richting werd verbreed. Plan nen om woongemeenschappen van ouderen te realiseren :ijn in het verle den maar al te vaak de mist in gegaan omdat men de financiën niet rond kon krijgen. De Maatschappij van Wel stand toonde zich echter bereid om de bouw van zo'n woongemeenschap te gen 'zachte voorwaarden' te financie ren. Na een periode van ongeveer een jaar van aftasten van de verschillende mogelijkheden nam het bestuur van de Maatschappij onder voorzitter schap van de nieuwe Utrechtse com missaris der Kningin Beelaerts van Blokland vorige week de beslissing dat de bouw kan beginnen. Hinder paal in het streven tot realisering van de leefgemeenschap was geruime tijd de vraag of het ministerie van volks- Voor elk PROBLEEM Kunststof (dubbelwandig) 220 292 - 322 - JSC - 378 40' - *37 *65- *93 Krabbendijke. A "eim nastraa: 59 01134-2134 Goes, Heemisseweg 104 01100-30087 Oost-Souburg, Di|Kstraat 54 01184-66644 Middelburg, B.esboscnsRaai 24 01180-16368 Tholen: Kari Labar 01660-2823 Showroom: Burg Lichtenbergstraat 10

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 15