Gemeente gaat Veerweg in Wolphaartsdijk aanpassen Arsenaal en omgeving ais maritieme attractie REGERING RICHT HET ONDER WIJS TE GRONDE WISSEL BEVE WISSEL SCH CS W-rector in Middelburg: VD-ER TE VELDHUIS GA A T MINISTER AANSPREKEN Leo Polderman naar Halsteren Vijfde plaats Onweer ontregelde riool in Goes IDEEENSCHETS VAN INITIATIEFGROEP: PZC/streek 15 7eeuw se Dag- m A vondscholen- \emeenschap Open kampioenschap hengelen bij Ouwerkerk NCVB Tholen op excursie 'VERKEERSSITUATIE GEVAARLIJK' ANIB Tholen wil stoelen in winkels Geslaagd Voorbeeld /OENSDAG 5 JUNI 1985 egeling bevoegdheden voor chelde-Rijnkanaal nodig (Van onze Haagse redacteur )EN HAAG - De verschillende overheidsinstanties die betrokken zijn bij de veiligheid van ie Schelde-Rijnverbinding moeten spoedig „hun horloges gelijk zetten" in het belang van het rebeuren op het kanaal en in het belang van de omwonenden. Er doen zich de laatste tijd veel je veel aanvaringen en vastlopingen op het kanaal voor, en van verschillende kanten valt te loren dat de situatie op het moment allerminst bevredigend is. Sfiet alleen de twee provincies Zee land en Noord-Brabant en de gemeen- en bij het kanaal - zoals Tholen - naar ook de Rijkswaterstaat en het Directoraat-Generaal Scheepvaart en daritieme Zaken (DGSM) tonen, dat fce „als volwassen instanties met el kaar omgaan" als ze een hulpverle ningsovereenkomst sluiten, die de on derlinge informatie en communicatie Iregelt. Zo'n overeenkomst is nodig om VLISSINGEN - Aan de Zeeuwse Dag- fen Avondscholengemeenschap in Vlissingen behaalden de volgende kandidaten hun mavo-diploma (afde ling Vlissingen): iievr. Y. J. M. Hof-Brouwers Oost-Souburg.' dhr M. van Houte Vlissingen, mevr. C. J. S. [van Dalen-Pielaat Vlissingen, mevr. A. van Splunder Serooskerke, dhr. J. C. Moerdijk ;;oes, dhr. M. Otte Goes, mevr. C. Caljouw Veere, dhr. F. C. Heemskerk Vlissingen, mevr. K. E. Huijskens Vlissingen, mevr. S. M. de Koek Vlissingen, dhr. F. J. A. Le- naerts Vlissingen, mevr. J. Kuipers-van der Meule Oost-Souburg, dhr. A. Rotte Middel burg, dhr. C. M. Stapper Middelburg, dhr. J. Verburg Koudekerke. Havo (afdeling Vlissingen): Dhr. J. P. Fiegen Middelburg, mevr. A. M. Josiasse Middelburg, dhr. G. H. Kruse Middelburg, mevr. M. M. M. Nastaly Vlissin gen, mevr. B. H. W. Paas Middelburg, dhr. M. Schep Middelburg, dhr. C. D. Vink- 's-Gravenpolder, mevr. N. B. M. Bode Vlis singen, dhr. W. J. Dekker Nieuwdorp, mevr. C. Dellebeke Nieuw- en Sint Joosland, mevr. C. A. Verbeek-de Jong Vlissingen, mevr. P. J. Mieras-de Jonge Lewedorp, mevr. J. C. Kallewaard Colijnsplaat, Dhr. P. Kupers Vlissingen, dhr. C. Nieuwenhuyzen Middelburg, dhr. L. T. Slot Goes, dhr. W. J. Sturm Middelburg, dhr. A. H. Verhage Vlissingen, dhr. M. W. Vinke Middelburg, dhr. M. J. Wouters Oost-Souburg. Atheneum (afdeling Vlissingen); Dhr. J. W. Platteeuw Biezelinge, mevr. R. F. de Seriere Middelburg, dhr. A. J. van der Vossen Middelburg, dhr. C. A. J. Weesie Middelburg, dhr. R. F. Westhoff Middel burg. Mavo (afdeling Goes): mevr. J. C. Kallewaard Colijnsplaat, dhr. M. Bruggeman Goes, mevr. G. J. M. de Bruijn Goes, mevr. M. J. van der Horst-Groen Goes, mevr. A. M. A. De Vos Burchart- Peters Middelburg, mevr. E. R. C. Geerligs- Petstra Goes, mevr. M. Ravestein Goes, mevr. J. T. Sprangers Goes, mevr. P. Y. Wessels Goes, dhr. P. G. Koster Goes, dhr. J. C. Moerdijk Goes, dhr. M. Otte Goes. Havo (afdeling Goes): Mervr. P. Rommers Goes, dhr. C. D. Vink 's-Gravenpoider. bij een eventuele ramp op het kanaal eensgezind in te grijpen. Dit zegt het Tweede Kamerlid mr A. J. te Veldhuis van de WD. Het libera le Kamerlid zal samen met zijn colle ga J. D. Blaauw minister Smit-Kroes (verkeer en waterstaat) confronteren met de problemen. Desgevraagd zei Te Veldhuis dinsdag, dat hij zowel uit Brabantse kringen als uit de mond van burgemeester E. Baerends van Tholen vernam, dat het kanaal een voortdurende bron van ontevredenheid is. Baerends had Te Veldhuis ook zijn zorgen overge bracht over het stijgende aantal aan varingen. Het Kamerlid zei, dat de bevoegdhe den van de verschillende instanties op het moment door elkaar lopen, en de communicatie niet optimaal is. Zo is Rijkswaterstaat bijvoorbeeld ver antwoordelijk voor het gebeuren op het water, maar de burgemeester van Tholen is dat ook, als er brand op een schip op het kanaal uitbreekt. Als er olie uit een schip loopt, die de oevers bevuilt, moet het waterschap ingrij pen, maar als giftige dampen van een scheepslading zich verspreiden, is Baerends weer de aangewezen man. „Wat we nodig hebben is, dat er over en weer goede afspraken komen over wie wat doet en in welke omstandig heden, zodat men niet voor verrassin gen komt te staan als zich eens echt een groot ongeluk voordoet", aldus Te Veldhuis. Hij zei dat hij samen met Blaauw de mogelijkheden gaat bekijken om de situatie te verbeteren. Het liberale tweetal zal de minister „informeel" op de hoogte brengen van de onbevredi gende geluiden die rond het kanaal te horen zijn, en haar dan met name aanspreken op het functioneren van Rijkswaterstaat en DGSM. Daar is de bewindsvrouw immers als eerste ver antwoordelijk voor. Verdere stappen hangen af van wat de minister antwoordt op schriftelijke vragen die door het D'66-Kamerlid Tommei over dezelfde materie zijn gesteld. „We zullen in ieder geval aandringen op een spoedige beant woording" OUD-VOSSEMEER De 19-jarige Leo Polderman van de voetbalver eniging Vosmeer speelt het volgend seizoen bij Halsteren in de hoofdklas. De jeugdige linkerspits vroeg vlak voor het sluiten van de daarvoor gestelde termijn overschrijving aan naar de Brabantse club. Het vertrek van Polderman betekent een gevoeli ge aderlating voor Vosmeer, dat dit seizoen als tweede eindigde in de vierde klas van het zondagvoetbal. Het vertrek van Vosmeer-speler Hans Vaders naar Dosko enige jaren gele den leidde tot degradatie van de Thoolse club. OUWERKERK - De hengelsportver eniging Oosterschelde houdt zater- m dag 15 juni een open kampioenschap J OOD DrOOlWlüIlS n hii Ouwerkerk. Te Veldhuis klonk daarover niet erg optimistisch, want hij merkte op, dat er „al jaren" vragen worden gesteld over deze zaak, en dat de zaak deson danks aansleept, zonder dat er „struc turele oplossingen" komen, zoals hij het noemde. Hij wees er wel op, dat de verschillen de provincies en gemeenten inmid dels overeenstemming hebben be reikt over een principe-regeling, maar dat de Rijkswaterstaat bij de gesprek ken daarover slechts als „toehoorder" heeft gefunctioneerd. In de bedoelde overeenkomst, bijvoorbeeld in de vorm van een convenant, moet echter de Rijkswaterstaat ook nadrukkelijk betrokken zijn, vindt hij. De huidige situatie wekt alleen maar frustraties op, omdat „sommige ge meenten niet precies weten hoe ze bij een ongeluk moeten handelen. Bo vendien „weet men over en weer niet meer welke schepen wat voor lading aan boord hebben". „Het is niet de bedoeling dat de betrokkenen in allerlei competentie- verschillen terechtkomen. Het gaat om de veiligheid op het water en vooral ook om de veiligheid van de omwonenden aan beide kanten van de Schelde-Rijnverbinding. Organi satorische kwesties moeten daaraan ondergeschikt worden gemaakt", zo benadrukte Te Veldhuis. in de kreken bij Ouwerkerk De wedstrijd staat open voor vissers vanaf acht jaar. Hengelaars vissen in dit gebied voornamelijk op paling. De wedstrijd begint om 10.00 uur en eindigt om 14.00 uur. Er kunnen maxi maal 300 hengelaars deelnemen aan dit kampioenschap. THOLEN De Nederlandse Christen Vrouwenbond, afdeling Tholen, be zoekt vandaag, woensdag, het post kantoor aan de Veemarkt te Roosen daal. De dames worden daar rondge leid en voorgelicht over het 'Expeditie Knooppunt Roosendaal'. Men ver trekt om 18.20 uur met eigen vervoer. Dit is de laatste activiteit van de NCVB voor de vakantie. ZAAMSLAG In een wielerwed strijd in het Belgische Lokeren is amateur Joop Brooijmans uit Kui taart op een vijfde plaats geëindigd. Nadat in eerste instantie een viertal Belgen aan de haal waren gegaan, slaagde de voormalige Zeeuwse kam pioen er in om samen met de Belg Vaes alsnog de aansluiting te krijgen. De Belg Walter de Veirman won de wedstrijd. Philips Lampaert uit Eede kwam aan het vertrek van de junio renwedstrijd in Aalter-Lotenhulle en dat leverde hem de elfde plaats op, terwijl Robin van Hecke uit Sas van Gent veertiende werd in Haasdonck. Winnaars waren respectievelijk de Belgen Eddy Truyaert en Pascal Fou- connier. WOLPHAARTSDIJK - De verkeerssi tuatie in Wolphaartsdijk stond dins dag andermaal centraal tijdens de jaarlijke informatie-avond van de gemeente Goes in het plaatselijke Dorpshuis. Met name de Molendijk en de Veerweg in Wolphaartsdijk MIDDELBURG Molenwater, 9.30- 17 uur: Miniatuur Walcheren. Mini-Marionettentheater (Rouaanse- kaai 29), 14.30 uur: De gekke reis van koning Gijs' (4-10 jr). VLISSINGEN Flying Dutchman, 21 uur: Optreden Workshop. ZIERIKZEE Parkeerterrein Schel- destraat 13-22 uur: Expo. BERGEN OP ZOOM Roxy I, 20 ujir: A passage to India, a.l. Roxy II, 20 uur: Dolle pret in een Tiroler bed, 16 jr. Cinem'Actueel I, 20 uur: The killing fields, 16 jr. Cinem'Actueel II, 20 uur: Amadeus, a.l. Cinem'Actueel III, 20 uur: The Bever ly Hills cop, a.l. GOES Grand, 20 uur: The Beverly Hills cop, a.l. HULST De Koning van Engeland, 20 uur: Amadeus, a.l.; 20 uur: The killing fields, 12 jr. MIDDELBURG Meccano, 20.30 uur: Les favoris de la lune, 16 jr. Electro (Bibliotheek), 20.30 uur: La storia di pierra, 16 jr. VLISSINGEN Alhambra I, 20 uur: City heat, a.l. Alhambra II, 20 uur: Killing fields, 16 jr. Tentoonstellingen SINT-ANNALAND Museum 'De Meestoof, 15-17 uur: 'Bezet, bevrijd' en bodemvondsten. AXEL Streekmuseum, 13.30-17 uur: Werken van Freddie Repko (Vm 15/6). Kindergalerij Slijkdreef 11A, 10-18 uur: Tekeningen van Flip de Hey (Vm 15/6). BERGEN OP ZOOM Markiezenhof, 11-17 uur: 'Kermis in het Markiezen hof II' en werken van Marinus Schip per. Stichting Etcetera: Hommage Ben van Rooij (t/m 16/6). BRESKENS V.m. Wit-Gelekruisge- bouw, 14-17 uur: Collectie fossielen, mineralen en curiosa van Jan Goet- hals. BURGH-HAAMSTEDE De Be- waerschole, 13.30-16.30 uur: "n Schouws plaatje' (t/m 9/6). CLINGE Galerie Esprit, 13.30-18 uur: Aquarellen van Nelly van Nieu- wenhuizen. DOMBURG Zeeuws Biologisch Mu seum, 10-17 uur: 'Fossiele schelpen zoeken... en vinden in Zeeland'. DREISCHOR Landbouwmuseum, 13.30-16.30 uur: Modem en antiek kantkloswerk. GOES Galerie Mat, 13-18 uur: Werken div. kunstenaars. HEILLE Landbouwmuseum, 10-12 en 13-17 uur: Oude landbouwwerktui gen. HEINKENSZAND De Stenge, '13.30-17 uur: Werken van Eric Brandts (t/m 15/6). HULST Streekmuseum, 14-17 uur: 'Maten en gewichten'. KATS Galerie Zwaluwenhof, 14-18 uur: Werken van Piet van 't Hageland. MIDDELBURG Zeeuws Museum, 10-17 uur: Eigen collectie schilderijen. (voorlopig). Balans 17, 12-17 uur: Grafiek van Bob Klaassen en Peer van Meer (t/m 29/6). Kunstuitleen (Kuiperspoort 22), 13.30- 17 uur: Pastels van Theo Leydekkers (t/m 13/7). De Vleeshal, 13-17 uur: Installatie van Marije van Dijck en Nan Hoover (t/m 16/6). Galerie Witte, 10-12.30 en 13.30-18 uur: Werken van Sesé (t/m 22/6). Galerie Montpamasse, 14-18 uur: Houtsneden van Salvador Dali (t/m 7/6). OOSTKAPELLE Molenweg 36, 10- 12 uur: Fossielenmuseum. TERNEUZEN Hal Stadhuis, 8.30-12 en 13-16.30 uur: Werken van Jaap Tol (t/m 7/6). Museum, 10-12 en 14-17 uur: 'Jazz in beeld' (t/m 29/6). VEERE Grote Kerk, 10-17 uur: 'Cultuur en recreatie in de Delta'. VLISSINGEN Stedelijk Museum, 10-12.30 en 13.30-17 uur: 'De klepper klept niet meer'. Reptielenzoo Iguana, 10-12.30 en 14- 17.30 uur: Expositie levende reptielen, amfibieën en insekten. Galerie Marquis, 14-17 uur: Grafiek gala '85. Dansschool De Jong, 11-18 uur: Gra fiek. Gevangentoren, 11-22 uur: 'Peuzelen en nippen', kleuretsen van Leatitia de Haas (t/m 30/6). IJZENDIJKE Museum, 10-12 en 13.30-17 uur: 'Het waterschap over de grenzen heen'. Hulpcentra Noord- en Midden-Zeeland Goes, tel. 01100-14444 (ook voor milieuklaehten). Zeeuwseh-Vlaanderen Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulance). SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 01180-15551, dag en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen iri nood, tel. 01180-36251, van 10.00-24.00 uur weekends van 20.00-24.00 uur. Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 01184-14645, dag en nacht bereikbaar. Stichting 'Vrouwen bellen vrouwen', tel. 01100-32233. Kinder- en Jeugdtelefoon Zeeland, tel. 01180-38080, dag. van 16-20 uur. gaven veel reden tot heftige discus sies met het dagelijks bestuur van de gemeente Goes. Wat de Veerweg be treft kon de wethouder van ruimtelij ke ordening, L. H. de leeuw, melden dat de gemeente in het najaar de eerste fase van een aanpassingsplan voor deze weg gaat uitvoeren. Zo zal er op voor de voetgangers in Wolphaartsdijk langs de Veerweg een trottoir worden gelegd. De fietsers kunnen zich verheugen in de aanleg van een fietspad parallel aan de Veer weg. De verbetering van de verkeers veiligheid aan de Molendijk zal iets langer op zich laten wachten. De wethouder kon wel melden dat er op de begroting van het jaar 1986 een bedrag is vrijgemaakt voor de behan deling van het straatoppervlak, dat volgens inwoners aan rijcomfort veel te wensen over laat. Voorzichtig sug gereerde De Leeuw de mogelijkheid om eventueel langs de Molendijk een voetpad aan te leggen. Dat sprak de Wolphaartsdijknaren zeker aan. 'Een bescheiden applaus klonk dan ook door de zaal. Verder kon de wethouder vertellen GOES - Tengevolge van het onweer dinsdagavond kon het riool in de Goese wijk de Spinne het water niet verwerken. De politie kreeg van een woning een melding van waterover last binnnen. Door de elektrische ge ladenheid van de lucht ging de alarm installatie af bij enkele woningen en bedrijven in Goes. Volgens de politie was het loos alarm. dat de PTT een nieuw postkantoor gaat bouwen op het Wolphertsplein. De gemeente heeft inmiddels inge stemd met de plannen hiervoor. De inwoners van Wolphaartsdijk die wor den aangesloten op de drukriolering en in de zogenaamde onrendable ge bieden hun woning hebben, hoeven geen bijdrage in de aanlegkosten te betalen. Dit in tegenstelling tot een aantal andere gemeenten waarin een bedrag van enkele honderden guldens gebruikelijk is. De Vlissingse Vissershaven met rechts het Arsenaal. Dit gebied zou volgens de initiatiefgroep Vissershaven Vlissingen een 'maritieme attractie' moeten worden. VLISSINGEN - Het gebied rond het Arsenaal aan de Vissershaven in Vlissingen moet een maritieme attractie worden, waarbij ook het ramschip Schorpioen een belangrijke rol speelt. Mogelijk kan ook het idee van een buitenhaven als jachthaven, met daarin de Schorpioen, worden opgepakt. Dat is ongeveer de essentie van een eerste ideeën- schets van de initiatiefgroep Vissershaven Vlissingen, voor de ontwikke ling van de Vissershaven en omgeving. De initiatiefgroep is een samenwer kingsverband van Projectontwikke laar Ballast-Nedam bv uit Amstel veen, de bouwbedrijven W. F. Chris- tiaansen bv uit Vlissingen, P. Flipse bv uit Koudekerke, 'De Delta' bv uit Middelburg en het architecten bureau Wisse-Tuinhof-Slemmer uit Vlissingen. „Op deze manier kon den wij onze kennis, maar ook onze financiële mogelijkheden bundelen. Dat was ook nodig, in verband met de omvang en de complexiteit van het project", vertelt ir J. A. Slem- mer. „Wij moeten onmiddellijk kun nen beginnen, als het sein daarvoor kan worden gegeven en niet met dezelfde aanloopproblemen te ma ken krijgen als nu bij de boulevard. Dat is geen goede zaak voor Vlissin gen in het algemeen of voor het project in het bijzonder. Dan wor den namelijk verwachtingen ge wekt, die achteraf niet waar kunnen worden gemaakt", verklaart de heer Slemmer. Als er geen belegger kan worden gevonden voor het project moet er volgens hem niet mee worden 'ge leurd', maar zou de initiatiefgroep zelf in het begin als ontwikkelaar kunnen optreden, om op die manier de werkgelegenheid van de deelne mende bedrijven gaande te houden. „De initiatiefgroep zou bijvoorbeeld ook het Arsenaal kunnen opkopen van de marine, als de gemeente niet tot een prijs kan komen die ook de goedkeuring van de provincie heeft. Dan is dat probleem ook achter de rug", aldus de heer Slemmer. De Initiatiefgroep ziet de ontwik keling van het arsenaal en omge ving echter niet als een op zichzelf staand project, maar als een wezen lijk onderdeel van de totale ont wikkeling van Vlissingen en van de binnenstad in het bijzonder. Daar voor is volgens de deelnemende bedrijven een structuurplan nodig met een totaalvisie. De ontwikke ling van het Arsenaalgebied zou daarvoor een eerste aanzet kunnen zijn. De binnenstad van Vlissingen is volgens de initiatiefgroep gebaat met twee trekkers; één aan het begin van de Walstraat of de Spui- kom en één bij het Arsenaal, waar door een span ningsveld ontstaat in het tussenliggend gebied en de Wal straat zich verder kan ontwikkelen als winkelstraat. „De Torro zou bij voorbeeld kunnen worden versterkt door een V en D en bij het Arsenaal zou de trekker gerealiseerd kunnen worden in de kledingbranche, in combinatie met huishoudelijke arti kelen en levensmiddelen. Het ge meentebestuur zou weer eens moe ten praten met de Miro over een verplaatsing naar de binnenstad. Daarmee vergroot je het winkel vloeroppervlak niet, maar deze ver schuiving kan wel een positieve bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de binnenstad", aldus de initiatiefgroep. Ook een vestiging van C en A bestaat in Vlissingen nog niet en zou daarom alleen een aanvulling betekenen. De vrees voor overbewinkeling blijkt volgens de initiatiefgroep in de praktijk vrijwel altijd mee te vallen. Er zal echter wel een tweede ont- sluitingsweg moeten worden ge maakt. waarvoor aan het terrein van De Schelde moet worden ge knabbeld. „Die zou achter langs de Walstraat kunnen lopen of over het dok of mogelijk zelfs met een tun neltje onder het dok van de Schel de, eventueel alleen voor personen auto's. Tien jaar geleden leek zoiets ondenkbaar, maar de gemeente on derhandelt nu al met De Schelde, over een grondruil, waardoor dit in de toekomst wel mogelijk kan wor den. Bovendien is bij het arsenaal een parkeergarage nodig voor onge veer 300 auto's", vertelt de heer Slemmer. De initiatiefgroep denkt voor de invulling van het gebied rond het arsenaal aan een permanente ma nifestatie van het maritieme ka rakter van Zeeland in het alge meen en van Vlissingen in het bijzonder, zoals de geschiedenis van de scheepvaartontwikkeling in Zeeland, een maquette van de Westerschelde, de loodsdiensten, visserij, oester- en mosselcultuur, een hoog kwalitatief Noordzee- aquarium, de scheepsbouw van de KMS, zeilvaart, sleepdiensten, zee vaartschool, marine en andere rijksdiensten, de Schorpioen en een oorlogsmuseum. Daarnaast denkt men aan de jacht haven in de Vissershaven, de door de gemeente gewenste theaterruim te, in het arsenaal of eventueel in nieuwbouw in de omgeving, een bioscoop, horecamogelijkheden, toeristische winkeltjes, kantoor ruimte, woningen, appartementen een uitkijktoren over de Wester schelde met restaurant en eventu eel een pier met casino. THOLEN De afdeling Tholen en Sint-Philipsland van de Algemene Ne derlandse Invalidenbond (ANIB) heeft de middenstanders verzocht een stoel of een bankje in hun winkels te plaatsen voor de gehandicapte en oudere klanten. De ANIB heeft hier over een brief gestuurd aan de winke liersverenigingen op Tholen en Sint- Philipsland. Volgens de bond ont-' breekt een dergelijke voorziening in de meeste winkels. Het verzoek wordt ondersteund door de stichting Welzijn voor Ouderen, de Algemene Neder landse Bond voor Ouderen, het welfa- rewerk van het Rode Kruis en De Zonnebloem. VOGELWAARDE Aan de Land bouw Hogeschool in Wageningen is Ronald de Cock uit Vogelwaarde ge slaagd voor het doctoraalexamen landbouwtechniek. Marktbericht van de Centrale Tuinbouw veiling Zeeland, 4 juni 1985. Veilpunt Goes. Winston: kl. 1 80/90 0,57, 65/70 0,48-0,51, 60/65 0,34-0,40; kl. 2 80/90 0.40-0,47, 70/80 0,40-0,56, 65/70 0,25-0,30, 60/70 0,31-0,41, 60/ 65 0,20, 55/60 0,20. Zoete Ermgaard: kl. 2 65/75 0,53, 60/65 0,17. Golden Delicious: kl. 1 80/90 1,13-1,30, 70/80 0,47-0,91, 65/70 0,37- 0,41, 60/70 0,20-0,37, 60/65 0,27; kl. 2 80/90 0,32-1,11, 70/80 0,28-0,67, 60/70 0,20-0,28. Jo nagold minder 20% kleur: kl. 1 91 1,45, 80/90 1,55, 70/80 1,64. Appelen industrie: 20,10- 22,00. Conference: kl. 2 65 75 1,16, 60 70 0,45, 55/65 0,81, 50/60 0,30, 45/55 0,29, 45/50 0,27. Voor verkoop Conference: kl. 1 65/75 1,22, 55/65 1,07-1,15, kl. 2 45/55 0,59-0,76, kl. X 60/70 0,70. 50/60 0,35. Aardbeien glas kg kl. 2 3,50-5,60; aardbeien glas ds. x 200 gr. kl. 1 1,03-1,15, kl. 2 0,84; frambozen glas doos x 150 gr. kl. 1 0,92-4,20, kl. 2 1,60; rode bes doos x 150 gr. kl. 1 2,30-3,10. Eersteling vroeg kl. 2 dr. 2,30. kr. 1,40. Totaal aantal colli 11150.' VEEMARKT LEIDEN Prijzen in gulden: extra kwaliteit dikbillen 2500-5000, stieren le kwaliteit 8,50-9,00, 2e kwaliteit 7,50-8,50, vaarzen le kwaliteit 8,00-9,00, 2e kwaliteit 7,90-8,00, koeien le kwaliteit 7,85-9,00, 2e kwaliteit 7,05-7,85, 3e kwaliteit 6,65-7,05, worstkoeien 5,80-7,00. Bovengenoemde prijzen zijn per kg ge slacht gewicht en ontvet. Schapen 190-27, per kg 6,00-8,00, zuiglammeren (rammen) 200-260, per kg 11,50-12,75, zuiglammeren (ooien) 200-240, per kg 11.50-12,50, zeugen le kwaliteit 3,08-3,13, 2e kwaliteit 2,98-3,08. melk- en kalfkoeien le soort 2400-3050. 2e soort 1800-2400, melk- en kalfvaarzen le soort 2300-3000. 2e soort 1700-2300, guste koeien 1500-2550. enterstieren 1400-2400, pinken 1150-1800, graskalveren 750-1150, nuka's v.d. mest rood stieren 500-750, idem rood vaarskalveren 400-550, idem zwart stieren 375-585, idem zwart vaarskalveren 300-425, weidelammeren 170-235, bokken en geiten 20-130. Aanvoer: slachtvee 119, stieren 20, ge- bruiksvee 200, jongvee 14, nuka's roodbont 1000, nuka's zwartbont 1952. slachtschapen en lammeren 944, gebruiksschapen en lam meren 500, varkens 631, bokken en geiten 56, totale aanvoer 5436. Overzicht (handel en prijzen): slachtvee rustig - lager, stieren rustig - lager, ge- bruiksvee rustig - lager, jongvee rustig - gelijk, nuka rood en zwart redelijk - gelijk, slachtschapen en lammeren vlot - hoger, gebruiksschapen en lammeren rustig - la ger, varkens vlot - hoger, bokken en geiten vlot - gelijk. EIERVEILING EIVEBA BV BARNEVELD Aanvoer 2.921.400 stuks, stemming redelijk. Prijzen in gulden per 100 stuks: eieren van 50-51 gram 9,30-9,95, 55-56 gram 10,20-10,15, 60=-61 gram 10,65-11,45, 65-66 gram 12,25- 13,00. MIDDELBURG Het beleid van de huidige regeringscoalitie richt het onderwijs te gronde. Deze conclusie trok de rector van de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren (CSW) in Middelburg, de heer H. Stegeman, maandag- en dinsdag avond in de toespraken die hij hield bij de diploma-uitreiking aan de ge slaagde leerlingen van zijn school. Met name het beleid dat staatssecre taris mevrouw drs. N. J. Ginjaar-Maas ten aanzien van de examens voert, baart de Middelburgse rector grote zorgen. „Het is een examenbeleid ad hoe, waarin voorschriften worden uit gebracht die strijdig met elkaar zijn". De heer Stegeman noemde daarbij de mogelijkheid dat leerlingen in extra vakken examen kunnen doen. Daar bij kunnen ze, als de resultaten tegen vallen, na de beoordelingen die vak ken alsnog laten vallen. Dat alles betekent een extra belasting voor de leerkrachten, waarvan vooral de zwakkere leerlingen de dupe worden, legde de heer Stegeman uit. Hij wees erop, dat hoge ambtenaren al hebben gezegd, dat 'mevrouw Ginjaar de examens kapot maakt'. „Maar me vrouw Ginjaar ziet dat onvoldoende. Ze heeft zelfs nieuwe voorschriften in het vooruitzicht gesteld, met meer herkansingsmogelijkheden en met re gels om tot meer machinale corecties van de examens te komen. Dat leidt tot meer meerkeuzevragen. Daardoor dreigt het examen een prijsschiettent te worden. Het gevolg daarvan is, dat de maatschappelijke waarde van een examen zienderogen daalt. Er zijn nu zelfs al universiteiten, die overwegen om zelf maar toelatingsexamens in te stellen", waarschuwde de CSW-rector. Het regeringsbeleid ten aanzien van het onderwijs noemde hij een duide lijk compromis tussen WD en CDA. „In plaats van één goed beleid, wordt nu een tweesporenbeleid gevoerd. Willen we naar een selectiesysteem of naar een geïntegreerd onderwijssys teem?", vroeg de rector zich af, duide lijk makend dat er momenteel van geen van twee sprake is. Hij gaf enkele voorbeelden van de wijze waarop ambtenaren op het ministerie van onderwijs langs el kaar heen werken. „Honderd scholen in Nederland hebben computers ge kregen, die snel verouderd waren. De fabriek daarvan ging failliet. In een circulaire van 3 mei wordt de scholen gevraagd of ze belangstelling hebben voor aanvullende apparatuur. Een dag later sluit het ministerie een contract af met een computerfabriek die apparatuur levert waar de eerder aangeschafte software niet op past...". Samenvattend stelde de heer Stege man, dat 'de no-nonsense politiek van deze coalitie wellicht nuttig is voor de groei van de economie, maar zeer negatief uitvalt in pedagogisch op zicht en voor de opvoeding van een volk'. „Daarbij komt ook nog, dat bezuinigingen in het onderwijs allerlei niet zozeer op kennis gerichte aspec ten in het christelijk onderwijs in de verdrukking hebben gebracht". Hij besloot met een oproep aan de christelijke politieke partijen om 'de ze problematiek eens op te pikken'. Centrale Tuinbouwveiling Zeeland. Veil punt Krabbendijke. Dinsdag 4 juni 1985. Golden Delicious: kl. 1 80 103-130, 70 80-84, 60 25-36, kl. 2 80 53-110, 70 46-74, 60 20-26, 101 ton. Jonagold: kl. 1 80 155-164, 70 138-151, 65 85, 60 45, kl. 2 80 61, 70 57-67, 65 79, 60 40, 13 ton. Winston: kl. 2 80 49-53, 70 58-68, 60 27-40, 9 ton. Conference: kl. 1 65 168, 55 116-136, kl. 2 65 116-126, 55 97, 45 75-77, 44 ton. Industrieappels 20,10-22,00. Totale aanvoer 15.850 colli. Aardappelen, bintjes 10-25, irene 5-12, vroe ge aardappelen doree groot 1.90-3.20, poters 1.00-1.60, kriel 1.10-1.70, krulandijvie 1.39- 1.48, asperges 1.40-7.50, selderij 79-1.99, bloemkool 6 st p bak 2.40-3.40, 8 st 1.60-2.60, 10 st 50-2.10, 12 st 45-1.10, bospeen 92-1.99, broccoli 7.809.00, Chinese kool met omblad 20-1.00, zonder 2.00-2.60, gele komkommers 1.12, koolrabi 45. bos kroten 38-91, oester zwammen 1.00-1.10, peulen 7.40-12.00, pe terselie 18-1.71, postelein 32-79, prei 4.00- 4.70, bos prei 11-90, rabarber 31-55, selderij 7-53, snijbonen 5.00-6.60, sperciebonen 6.70- 8.10, spinazie 30-76, spitskool 75-1.53, uien bonken 21-45, grof 14-24, middel 24-38, bos uien 8-81, winterpeen 3en 14-85, waspeen 2.90-3.60, witlof kort 1 1.303.10, kort 2 1.50- 2.10, lang 2 70-1.80, 3en 40-70, eikebladsla 79, snijbiet 37-44, aardbeien 72-1X1, rode bessen 3,20-4.60. Landbouwschap. Gewestelijke raad voor Zeeland. Beursbericht markt Goes 4 juni 1985. Aardappelen (excl. btw), prijs per kg. Bin tje, directe levering, op auto geleverd tot 8 cent; 0 mm opwaarts, binnenlandse kwali teitseisen tot 9 cent; voeraardappelen tot 5 cent. Notering Rotterdamse Beurs d.d. 3 juni 1985: Bintje, 35-50 mm 5-6 cent per kg; Bintje, 50 mm opwaarts (geschikt voor frites) 14V2-15Vi! cent per kg. Vlas (excl. btw), per kg, ongerepeld, op auto geleverd 40-50 cent, afwijkende partijen 20-39 cent. Granen, zaden en peulvruchten (prijs in guldens per 100 kg): tarwe, basis 16%, uit opslag handel en coöperatie 51,00-52,25; tarwe, basis 16%, uit eigen opslag 53,50; brouwgerst, boerenschoon 52,25-53,75; voergers 46.50-48,25; haver 47,50-49,00; erw ten, kleine groene 85.00-87,00; capucijners 78,50-79,00; bruine bonen, vrij van grond en halve bonen 40,00-157,50; blauwmaanzaad, boerenschoon 110,00-135,00; blauwmaan zaad, prima doorsnee 165,00; karwij, boe renschoon 290,00; karwij, prima doorsnee 405,00. Hooi en stro (excl. btw, op auto geleverd, prijs in guldens per 1.000 kg): weidehooi 230,00-250,00; dijkhooi (nieuwe oogst) 180,00-230,00; tarwestro 130,00-145,00. Vismijn Colijnsplaat De gemiddelde prijzen van de in de week van 24 mei tot en met 1 juni aangevoerde vis en garnalen bij het gemeentelijk vis- mijnbedrijf Colijnsplaat: exportgamalen 15327 kg, 7,86; handelsgamalen 766 kg, ƒ8,19; tong ƒ15,67; schol ƒ3,06; schar ƒ1,23; bot ƒ0,88; tarbot ƒ15,43; griet 12,27; kabeljauw ƒ4,60; wijting ƒ2,30; zeebaars 24.57; harder 5.23; makreel 1,25; paling 12,24; krab 2,22. Aardappeltermijnmarkt Rotterdam 4-6-'85: bintje 50 mm opw. apr. laten 29.70; bieden 29.50; slot 29.50; nov. laten 24.00; bieden 23.50; slot 24.00; stemming apr. goed prijsh.; openst. pos. apr. min 12 is gew. 2704; nov. 280; omzet apr. 104; h.pr. 29.70; l.pr. 29.20; l.zkn. 9x29.50.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 21