'Roompotsluis is geen bedreiging voor de vismijn in Colijnsplaat' Watermaatschappij boekt winst van half miljoen in Ook Zeeland belicht expositie over oorlog Sheherazade op jaarvergadering van Zeeuwse plattelandsvrouwen PZC/provincie 'Gemeenteraad is schijnheilig over sociale dienst in Goes' Terneuzen 450 jaar stad? AFZETSTIJGING DOOR MOOIE ZOMER VRIJDAG 27 APRIL 1984 13 GOES - De NV Watermaatschappij Zuid-West-Nederland (WMZ) heeft over 1983 een winst kostprijs; vervanging van al geruimte geboekt van netto 488.000 gulden. Dit voordelige resultaat wordt in een reservepot gestopt. In ^-dj ^^«dgaa/speta^wa™ 1982 werd nog een gunstig saldo van 419.000 gulden behaald. De afzet aan water in het door de lasten zullen stijgen; verzorgingsgebied van WMZ - Zeeland, Goeree-Overflakkee en 5 gemeenten in West-Brabant df n°ësteeds voortgaande toename bij het kleinverbruik leidt tot extra - steeg vorig jaar met 3,7 percent en kwam op bijna 42 miljoen kubieke meter. Het openbaar investeringen in het wijdvertakte lei nutsbedrijf verwacht dat het grootste deel van de afzetstijging een eenmalig karakter draagt dingnet; en hoofdzakelijk het gevolg is van het mooie zomerweer in 1983. Eén en ander blijkt uit de dutóe'^vo^de'te'sSStoi'mftS jaarrekening over het afgelopen jaar. briek van de NV Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij bij Terneuzen - Volgens WMZ is het behaalde finan- ging achterwege. De exploitatielasten Voor de toekomst wordt door WMZ zai leiden tot een lastenverzwaring cièle resultaat (waaraan mede een beliepen rond 77,4 miljoen gulden, echter wel weer een lastenstijging tariefstijging van 4,4% voor huishou- tegen 77,6 miljoen in 1982. De exploi- vernacht. Naast de inflatie vloeien Tior%oirlrt delijk gebruik ten grondslag lag) goed tatiebaten stegen van 77,5 miljoen deze voort uit de volgende omstandig- Otptl KI te noemen. „Voor een gezonde be- gulden in 1982 tot 81,5 miljoen gulden heden: Ondanks deze toekomstverwachting drijfsvoering is een positief resultaat vorig jaar. - het bedrijf schrijft af op historische streeft het nutsbedrijf er „in deze in noodzakelijk," aldus de watermaat schappij. In tegenstelling tot eerdere jaren bleef een duidelijke lastenstij- Personenauto in Oostburg bekrast OOSTBURG - Onbekenden hebben donderdag vernielingen aangericht aan de personenauto van T. J. M. I. uit Sluis. De auto stond geparkeerd aan de Schoolstraat in Oostburg. Bij te rugkomst zag de eigenaar dat er rond om de auto een kras was aangebracht, vermoedelijk met een spijker. De schade bedraagt ongeveer 1500 gul den. Vlissingen herdenkt oorlogsslachtoffers VLISSINGEN Op de Noorderbe graafplaats in Vlissingen worden vrijdag 4 mei de slachtoffers her dacht uit de Tweede Wereldoorlog. De herdenking begint om 19.50 uur in de aula van de begraafplaats, terwijl van 19.45 tot 20.00 uur de kerkklokken zullen luiden. De koninklijke harmo nie 'Ons Genoegen' speelt enkele werken. Vervolgens wordt er precies om acht uur twee minuten stilte in acht genomen. Daarna wordt de driekleur gehesen en worden er onder meer door het college van b en w kransen gelegd, gevolgd door een om gang langs de graven van de gevalle nen. KRABBENDIJKE Volgens dis trictsbestuurder L. Q. Phernambucq van het Christelijk Nationaal Vak verbond had de gemeenteraad van Goes de gemeentelijke sociale dienst al veel eerder de wacht aan moeten zeggen. Al jaren kampt de dienst met een achterstand bij de verwerking van aanvragen voor uitkeringen. Vorige week liet de gemeenteraad in niet mis te verstane bewoordingen blijken dat het nu maar eens afgelopen moet zijn met die achterstanden. Phernambucq zei donderdagavond tijdens een CNV-bijeenkomst in Krab- bendijke deze houding van de raad schijnheilig te vinden. „Pas nu, na jaren, spreekt de raad het onaan vaardbaar uit over deze gang van zaken", aldus de verbondsbestuurder. „Hoeveel mensen zijn al niet in de problemen geraakt omdat de raad pas nu zijn verantwoordelijkheid oppakt? Hoeveel heeft het de gemeente al gekost?" Daarbij doelde hij op het feit dat de voorschotten die in verband met de achterstand bij de afwerking van de aanvragen om een uitkering worden uitbetaald de gemeente nogal wat renteverlies kosten. Wanneer de be dragen die daarmee gemoeid zijn wa ren aangewend voor de inzet van goede werkkrachten, hadden de pro blemen niet hoeven te ontstaan, zo betoogde de CNV-bestuurder. Hij wees er overigens op dat zijn organisa tie de afgelopen jaren menigmaal de problemen bij de gemeentelijke socia le dienst in Goes aan de kaak heeft gesteld. Phernambucq vond dat de gemeenteraad een datum moet stel len waarop de achterstanden abso luut beëindigd dienen te zijn. TERNEUZEN - Een foutje van de schilders? Nee, een grap! Kom, dachten de vijf schilders, die in opdracht van de stichting Noord- straatpromenade de fraaie stadspoort aan de ingang van de Noordstraat in Terneuzen dienden te verfraaien, iedereen praat over '400 jaar Terneuzen', laten wij eens wat verwarring zaaien. En ze schilderden in fraaie cijfers '1534' op de houten poort. Die daad had grote gevolgen, want vooral de oudere Terneuzenaren telden zich de laatste dagen suf. Een van hen donderdagochtend, gezeten op een bankje pal naast de stadspoort: „Nou ben ik wel van een andere tijd, maar op school hebben ze me wel geleerd dat een en een twee is en geen drie... Ze willen zeker een grap met ons uit halen...". En dat klopte. Mare Ververs van de Stichting Noordstraatpromenade, de stichting die in samenwerking met de Evenementencommissie 'De Vliegende Hollander' vandaag (vrijdag) ook de 'oude provinciale boot' laat afmeren in de oude veer haven van Terneuzen: „Beschouw het maar als een kleine ludieke actie. De vijf mensen, die de poort zouden opschilderen, zijn daar drie weken mee bezig geweest. En toen moest er dus een jaartal op... Nou. toen hebben we bij wijze van grap, 1534 genoemd. En eigenlijk is dat natuurlijk zo gek nog niet, want volgens de kenners waren die poor ten er al veel eerder dan dat Ter neuzen stadsrechten kreeg... Ach, het vestigt in ieder geval nogeens de aandacht op het hele gebeuren. En die discussies van die oude baasjes en andere passanten zijn eigenlijk best leuk." economisch opzicht voor onze afne- mers moeilijke jaren" toch naar de Enkele van de 'Zeeuwse' panelen van de tentoonstelling 'Verzet en Vervolging 1933-19NU'. die vandaag in Middelburg tariefverhogingen beperkt te houden, officieel wordt geopend. „Naar de huidige inzichten zal voor de eerstkomende jaren - indien zich geen onverwachte gebeurtenissen voor doen - de tariefverhoging niet hoger behoeven te zijn dan het inflatieper centage, mogelijk zelfs incidenteel la ger of zelfs nihil", stelt WMZ. Eind 1983 was het aantal abonnees 164.578 tegen 163.030 eind 1982. Het aantal personeelsleden bedroeg 292. De tota le lengte van het leidingnet nam met 14 kilometer toe tot 4694 kilometer. De gemiddelde verkoop per abonnee steeg van 233 m3 in 1982 tot 238 m3 in 1983. Bijeenkomst CEZ in Vlissingen OPENING VANDAAG IN MIDDELBURG MIDDELBURG - De rondreizende na- „Wat is het toppunt van brutaliteit? zondaf 16 september. Maandagen tot tionale tentoonstelling 'Verzet en Moos die zich bij de Ortskommandant en met zaterdagen van 10 tot 17 uur J 7Anrlofriin uon 11 Irtl 17 mir ■- gaat beklagen over het storen v Vervolging 1933-19NU', die i gen - vrijdag - in Middelburg officiéél Engelse zender"., wordt geopend, wordt uitgebreid De eerst in Middelburg e VLISSINGEN De Coördinatie groep Energiebesparing Zeeland (CEZ) houdt woensdag 16 mei in hotel Britannia in Vlissingen een bijeen komst met een lezing over 'Isolatie, ventilatie, condensatie' van de heer B. H. Vos. Na de pauze volgt een film over zonne-energie en wordt er verder nog afscheid genomen van de secreta ris-coördinator C. J. Rozemond. Hij zal worden opgevolgd door de heer J. Ut. P. van Vugt. De bijeenkomst begint van de prov om 13.45 uur. met 24 panelen die betrekking heb- Veere lopende tentoonstelling is voor ben op Zeeland de zondagen van 13 tot 17 uur. Noren Tijdens de persconferentie werd ook oorlogstijd. Het bereid door een werkgroep Daarin bekendgemaakt dat negen Noren die in 1944 als commando s meehielpen aan de bevrijding, van 4 tot en met 6 Koorkerk) terwijl van het voormalige verzet. Voor het mei een bezoek aan Walcheren zullen deel Zeeuwse materiaal is geput uit het brengen. Het zijn dezelfde mensen Zeeuws Documentatiecentrum en het die een ro1 sPe,en in cinn rnrnmnnrtn Qtrilfp al alrhé- nationale gedeelte is vanaf vanmid- zaten mensen van provincie en ge dag te zien in de Wandelkerk (tussen meente en een vertegenwoordiging Nieuwe Kerk voor de Zeeuwse afdeling van de kloostergangen is openge steld. Dit is donderdag tijdens een gemeentelijk archief van Middelburg, persconferentie over de festiviteiten De werkgroep heeft ook veertig men- op 5 mei in Middelburg meegedeeld sen aangetrokken die de Tweede We- door de heer J. Tevel, hoofd bureau reldoorlog zelf aan den lijve hebben door de NOS rechtstreeks meegemaakt. Zij zullen groepen bege- Het nationale deel van de expositie leiden die de tentoonstelling bezoe- geeft zoals gemeld in meer dan 250 ken (tot 15 juni), foto's en documenten weer wat zich in Voorlichter Tevel meldde gisteren dat J^ort daaroP worden ze op het stad- de Tweede Wereldoorlog in breed ver- ongeveer 120 Walcherse scholen zijn J"111'5ontvangen door b en w van band afspeelde. Daarbij worden ook benaderd met de opwekking om te Middelburg. In Gapmge wordt 17.30 lijnen doorgetrokken naar het heden komen. Niet meer dan een kwart heeft eei\ krans gelegd op het graf van door het verwijzen naar verzet en positief gereageerd. Volgens Tevel oud-commissans van de koningin wij- vervolging welke nu nog steeds over heeft vooral het voortgezet onderwijs ,er! j A, F- c Casembroot. Om de hele wereld voorkomen, evenals het af laten weten en hij sprak in dat half acht volgt een kranslegging bij-de verband van een 'bijzonder slechte tank °P de dlJk van Westkapelle. Vlissinger J. Rus Officier in Orde van Oranje Nassau DEN HAAG - Ingenieur J. Rus, hoofd- discriminatie waterbouwkundige van rijkswater- jjet in de kloostergangen opgestelde response'. gian Commando's strike at Walche- die op 5 mei tijdens de viering in de Nieuwe Kerk w-ordt vertoond en ordt uit gezonden via de televisie. De Noren worden 4 mei in de Nieuwe Kerk verwacht omstreeks half vier. staat, uit Vlissingen is donderdag- Zeeuwse onderdeefgaat in op gebeur- morse" m Den Haag- benoemd tul tenissen in alle hoeken van de provin- ifiér m Oranje Na- Cje zoals de woelingen in de meida- Het is de bedoeling dat de tentoon stelling in het najaar in andere Zeeuw- Op 5 mei zijn de commando's onder de genodigden die de nationale vie ring In de Nieuwe Kerk meemaken. gen van 1940, de lotgevallen van de Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen, ssau. De bij de onderscheiding beho- rende versierselen werden hem tij- Joden ln Zeeiand_ Je arbeidsinzet, dens een bijeenkomst in het gebouw vorderingsmaatregelen van de bezet- se regio's komt (Bevelanden. West- en ^ïj zullen omstreeks 17 uur de OCMA- Schouwen-Duiveland). Vanaf vanmid dag 14 uur tot en met zaterdag 12 mei en kazerne in Middelburg bezoeken en zitten 's avonds aan aan een af scheidsdiner in hotel Zuiderduin bij van de hoofddirectie waterstaat in ter en de roof van kerkklokken, de is ze in de Wandelkerk en de klooster- Westkapelle Daarbij zullen ook de Den Haag uitgereikt door minister megale pers in Zeeland, de pro-Duitse mevrouw N. Smit-Kroes van verkeer propaganda van NSB-zijde, de eva- cuaties en innundaties kort gangen in Middelburg te zien. De commissaris van de koningin openingstijden zijn als volgt, vrijdag ambassadeurs van Noorwegen in Ne- de 27 april van 14-17 uur, daarna tot e derland en die van ons land in Noor- dienst bevrijding en de verwoestingen aan met 12 mei (maandagen tot en met wegen aanwezig zijn. 'aterstaat. De heer Rus is sinds 1945 aan llJC1 lc. van rykswaterstaat. Hij was onder bet eind van de oorlog. Bij het laatste zaterdagen) steeds van 10 tot 13 en Zondag 6 mei is het vertrek, 's Mor meer hoofd van de dienstknngen zijn er foto-s van Hoek Breskens. - - - - - Schellmgwoude en Hansweert en was Brouwershaven Eede, Burgh Ter- geruime tijd de rechterhand van de nellzen. Oostburg, Sluis. Oosterland arrondissements-mgemeurs in Oro- en dlverse plaatsen op Walcheren, mngen en Goes. De heer Rus kreeg de 0ok de oorlogshumor komt aan bod. onderscheiding vanwege zijn grote waaronder de volgende cynische: van 14 tot 17 uur. Donderdagen 3 10 mei ook van 19 tot 21 uur Zonda gen 29 april en 6 mei van 13 tot 17 uur en zaterdag 5 mei van 18 tot 21 uur. Vervolgens in de Grote Kerk van gens worden de commando's ontvan gen door b en w van Westkapelle en rond lunchtijd op kasteel Westhove door het college van Domburg. Om streeks 15 uur vindt het vertrek naar Veere v 1 vrijdag 18 1 tot en met Schiphol plaats. DIRECTEUR OVER VERTRAGING VOOR VISSERS: verdienste voor rijkswaterstaat en zijn inbreng als hoofd van de afdeling beheer en onderhoud en aanpassings zaken, Als zodanig is hij belast met de voorbereiding van het beheer van de Oosterscheldekering. die na voltooi ing zal worden beheerd door rijkswa terstaat. Een tweede aanleiding tot de onderscheiding is de inventiviteit die de heer Rus aan de dag heeft gelegd bij de calamiteitenbestrijding en stormalarmeringsregeling. Ook zijn GOES Bijna 400 leden van de vergadering was 'Sheherazades' kendheid als romanschrijfster onder functie in het sociale leven, lid van de afdeling Zeeland van de Nederlandse spraakwaterval', een causerie ver- de naam Maria Oomkens. commissie van beheer van de gerefor- Bond van Plattelandsvrouwen be- zorgd door de vrouw die onder het meerde kerk in Vlissingen, speelde zochten' donderdag de provinciale pseudoniem Sheherazada in het Presidente, mevrouw J. C. Nijsen- een rol bij de benoeming tot Officier in jaarvergadering in de Prins van weekblad Libelle de zogenaamde Schrier opende's ochtends de verga de Orde van Oranje Nassau. Oranje in Goes. Hoogtepunt van de 'cocktails' schrijft. Ook geniet ze be- dering met een oproep om de bopd jong en levend te houden, zij greep 1 hierbij terug naar de resultaten van een onlangs gehouden steekproefen- quète, waarbij aan het licht kwam dat de helft van de plattelandsvrouwen jonger is dan 50 jaar. Tijdens een bestuursverkiezing werd als afgevaardigde van de kring Zeeuwsch-Vlaanderen in het provin ciaal bestuur mevrouw C. C. Th. M. Dees-Kock gekozen. Zij neemt -de plaats in van mevrouw M. T. de Feijter-Dekker, die na zes jaar rriet herkiesbaar was. Het bestuur nam afscheid van haar met bloemen en cadeau's. Oude films van Terneuzen in Zuidlandtheater TERNEUZEN De Vereniging 'Oud-Temeuzen' sluit het sei zoen op maandag 7 mei af met een bijeenkomst in het Zuidland theater. Tijdens die bijeenkomst vertoont de Terneuzenaar Frits Eijke een aantal films over 'het oude Terneuzen' in het kader van de viering van het 400-jarig bestaan van de stad Terneuzen. De slotavond begint om acht uur. 'Oud-Terneuzen' houdt zaterdag 2 juni een reünie. Om tien uur 's ochtends wordt de vereniging ontvangen in het stadhuis en daarna volgt een rondrit, een lunch, een bezoek aan het Ter- neuzens Museum .en aan de wa tertoren van Terneuzen, de hui dige radiokamer van Willem Muller Nederland bv. Tenslotte heeft 'Oud-Terneuzen' ook een boekwerkje uitgegeven, waarin de historie van Terneuzen cen traal staat. Hei boekje is ge schreven door historicus en Ter- neuzen-kenner dr J. Wesseling, Het is gratis verstrekt aan de schooljeugd en verkrijgbaar in de boekhandel. COLIJNSPLAAT Directeur F. Min- neboo van de vismijn in Colijnsplaat ziet het voortbestaan van de gemeen telijke visafslag niet in gevaar ko men. „Het gaat beter met de vismijn dan vorig jaar", vertelt hij. „De inge bruikname van de Roompotsluis zorgt voor een vertraging van onge veer tien minuten. Voor de vissers is dat eigenlijk nauwelijks een belem mering". Het is volgens de heer Min- neboo wel zo dat er een losmogelijk- heid in de voorhaven van de sluis moet komen, zodat de vis ook bij Sluiting van de Oosterscheldedam naar de mijn vervoerd kan worden. De bekostiging van dat vervoer zal op dezelfde wijze gebeuren, veron derstelt de directeur als van garna len in het voorjaar vanuit Schevenin- gen. De mijn en de vissers betalen dat gezamenlijk. Ondanks dit optimistische geluid van de kant van de gemeentelijke vismijn blijft de bekostiging van de losmoge- lijkheid de bestuurlijke gemoederen bezighouden. Minister N. Smit-Kroes van rijkswaterstaat heeft op kamer vragen over deze kwestie geantwoord, dat van financieringen door het rijk geen sprake zal zijn. Hoofdingenieur directeur van rijkswaterstaat Zee land, ir. O. H. Boom, bevestigt desge vraagd de mening van de minister, De Gemeente Kortgene en de provin cie houden voorlopig een slag om de arm wat betreft de financiering van een losvoorziening. Burgemeester E. J. Hoogendijk-van Duijn verwacht nog wel enige medewerking van rijks- ten opzichte van de vissers in Colijns- waterstaat. zoals de levering van een piaat zou hebben. „De aanleg van de ponton en toestemming voor het ge- dam in het Veerse Gat heeft de vissers bruik van de voorhaven van de Room- uit Veere onder meer naar Colijns- potsluis voor visoverslag. De burge- plaat gedreven Hetzelfde hoeft en meester voert deze verwachting terug kan met Colijnsplaat met gebeuren", op de morele verplichting die het rijk aldus mevrouw Van Hoogendijk. Woensdag gaat zij met gedeputeerde J. P. de Voogd van waterstaat en mensen van de rijkswaterstaat spre ken over een soepele afhandeling van de vissersschepen in de Roompot sluis. Er is al een informele regeling getroffen tussen de sluismeester en de vissers die in Colijnsplaat hun vis en garnalen lossen. Zij melden per marifoon aan de sluismeester dat zij binnen een bepaalde tijd willen schutten. De recreatievaart die met name aanleiding zal geven tot lange re wachttijden voor de sluis, heeft rond de paasdagen nog geen proble men opgeleverd. En dat terwijl het al aardig op gang is gekomen, aldus A. van den Berg van de scheepvaart dienst Oosterschelde. Het enige probleem dat nu nog speelt, is de bekostiging van de losvoorzie ning in de voorhaven van de Room potsluis. Gemeente, provincie en de toekomstige verbruikers van die faci liteit zullen daarover in de toekomst nog besprekingen voeren. De burge meester van Kortgene geeft hierover te kennen dat deze uitwijkmogelijk heid geen systeem mag worden. De kosten die aan de bouw van de voor ziening zijn verbonden, worden ge schat tussen een half a anderhalf miljoen gulden. De vismijn van colijnsplaat is met name van belang voor garnalenvis- sers. Hij is wat dit produkt betreft de tweede haven van Nederland. Vissers schepen uit Tholen. Yerseke. Goede reede en natuurlijk Colijnsplaat los sen daar hun vangst. Ongeveer vijfen vijftig mensen vinden in het Noordbe- velandse vissersdorp hun werk in de visserij en aanverwante bedrijven. Rechtspositie Mevrouw A. L. Dekker-van Nieuwen- liuijzen ging in een inleiding in op de rol en de positie van de meewerkende vrouw in het bedrijf. LUt haar betoog bleek dat de vrouw rechtspositioneel ver op de man wordt achtergesteld. Zij pleitte voor bemoeienis van de bond met meningsvorming hierover, die het veranderen van wetten in gang moet zetten. Mevrouw C. S. Mande- maker-Penning deed uit de doeken hoe het waterproject van de Assosia- ted Cultural Women of the World (ACWW) in de programma's van de plattelandsvrouwen kan worden inge past. De Nederlandse bond heeft wa tervoorziening in Sri Lanka en Bangla Desh vdoor haar rekening genomen en het is de bedoeling dat afdelingen geld gaan inzamelen of verdienen voor putten, die 400 gulden per stuk kosten. De vismijn in Colijnsplaat Herdenking Franse gevallenen in Kapelle GOES In aanwezigheid van de Franse ambassadeur vindt zaterdag 12 mei een herdenking plaats op de Franse militaire begraafplaats te Ka pelle. Een aantal nabestaanden uit Frankrijk woont deze dodenherden king bij, die om 10.15 uur begint. Na de herdenking is er een receptie in het gemeentehuls van Kapelle

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 23