ouwvereniging Terneuzen itaakt strijd om geld NWR 'Ik maak een duidelijke keuze voor rijksonderwijs Kamer wil meer aandacht problemen grensarbeiders Oud-verzetsstrijders kregen herdenkingskruis in Goes CONFLICT OM TERUGGAAF CONTRIBUTIE ZIKV verwijt Terneuzen gebrek aan beleidsvisie CSM zoekt expansie m de VS Vogelwerkgroep bang voor toekomst Schorerpolder DINSDAG 28 FEBRUARI 1984 V' *\t 1\V? provincie 11 lERNEUZEN - De Woningbouwvereniging 'Terneuzen' voelt er niets voor nog langer slag te van de helft van de jaarlijkse contri- Lveren met de Nationale Woningraad (NWR) over de helft van de contributie voor 1983. Dat ver- (csluit kost de vereniging wel ongeveer 25.000 gulden, de helft van die jaarlijkse contributie, broken [et bestuur van de woningbouwvereniging besloot vorig voorjaar alle contacten met de Janse ..We hebben daarover brieven IWR te verbreken. Men verweet de NWR onzorgvuldig handelen bij de afwikkeling van de ironze^^mente^met Daarna heb- [eruchtmakende affaire 'Engelsma' en eiste terugbetaling van een deel van de jaarlijkse ben we de verenigingsraad van de ,„„triKnHA NWR de hele zaak uit de doeken .oniriouue. gedaan Dat gebeurde schriftelijk toorzitter A. Janse: „We waren hele- gestaan. Medewerkers van de Wo- onder de verantwoordelijkheid van naai met tevreden over de hele mngraad namen zelfs tijdelijk de da- het oude bestuur en ik heb geen Maar tot onze verbazing kregen we anpak van de NWR en dat hebben gelijkse leiding van het bedrijf (met 50 behoefte om na te trappen Maar dat daarna een antwoord, ondertekend re onomwonden laten blijken ook man personeel) over, toen het 'oude terwijl we van de NWR een goed bestuur directeur Engelsma tijdelijk apport verwachtten over de hele op non-actief stelde. ;ang van zaken bij de bouwverem- mg, kwam er een rapport op tafel dat Rpln noriikp I nvlnp/l lelemaal niets nieuws bleek te bevat- ueiungt IJH.C IflVlUCU De NWR had zich al veel eerder verzekerd van een belangrijke in- teden voor het kersverse bestuur van vloed op alles wat zich bij de bouw_ Ie bouwvereniging - het vorige be- vereniging in Terneuzen afspeelde, tuur was in december 1982, toen jn de ioop het om tonnen gaat. is wél duide- door de directie van de NWR. Vreemd 1,4^ natuurlijk, want we hadden op zn minst een antwoord verwacht van de Toen het nieuwe bestuur het roer verenigingsraad zelf. overname en niet tevreden was i de 'diensten', die de NWR aanbod, werd besloten de woningraad defini- Op basis van die oeverloze briefwis seling en de weigering van de NWR de helft van de contributie terug tief de rug toe te keren en in zee te te storten, heeft het bestuur gaan met de kleine 'collega van de bouwvereniging nu besloten de zaak NWR. het Nederlands Christelijk In- verder maar te laten lopen. Voorzit- aglilgen om directeur M. Engelsma verving NlVK-m" dcwjrk™ j"cr°en. i"tuut voor Volkshulsvestme iNCIVI. ,er Janse: ..We kunnen natuurlijk e ontslaan door acties van personeel hof - ook al na problemen - de toen- n bewoners ongedaan werden ge- matige directeur Zielschot. En daar- naakt, vervangen - om de NWR de na nam de invloed zeker niet af. Na vacht aan te zeggen. Groenhof kwam ing. Engelsma en die Tot op dat moment had de NWR het gaf al snel te kennen niet voor hon- iestuur van de bouwvereniging bijna d®rd procent aan de leiband van de lagelijks met raad en daad terzijde NWR-deskundigen te willen lopen. Daarna ontstonden de problemen. \BC triomfeert in iertallen-bridge MIDDELBURG - De viertallen c Het 'oude' bestuur van de bouwver eniging - onder leiding van voorzitter M. Hendriks-Heuls - bleef nadrukke lijk contacten onderhouden met de NWR en liet zich regelmatig over allerhande zaken adviseren. Dat letite in hget district Zeeland (mid- kostte geld. En het ging nog veel len) van de nederlandse Bridgebond meer_ kosten, toen datzelfde bestuur s achter de rug. Zoals te voorzien is af wilde van directeur Engelsma. et voor verschillende klassen een Bijna dagelijks stonden de NWR-des- ipannende wedstrijd geworden. In de kundigen op de stoep van de bouw- io old klas trok ABC I aan het langste vereniging. Ingewijden gaan ver in :ind door Zierikzee I met grote cij- hun schattingen: volgens hen heeft de èrs te verslaan. hele 'Engelsma-affaire' de vereniging >e strijd tussen Vlissingse Fles I en zelter «n half miljoen gulden aan lapyrys I werd in het voordeel van de advieskosten en dergelijke gekost Éyilssingse Fles beslist en Papyrus zal Voorzitter Janse: Ikweet dat met tot lus uit de hoolklas verdwijnen In de °P de et"den el!act Dat VMa trouwens tweede klas C stonden ABC 2 en leimerswaal I gelijk met 68 w.p leimerswaal won van Papyrus 4 met NfA INJRFKKFN R A A DSVOOR <\TFI 10 w.p. terwijl ABC 2 tegen Valkemsse AC.A Al\/is\ Uo V L/L//\o 1 HL, Tegelijkertijd werd om terugbetaling allerlei procedures beginnen, die kosten alleen al ontzettend veel geld. Laten we die NWR-periode maar als definitief 'verleden tijd' beschouwen. Dat geld dat we anders in advocaten en dergelijke gestopt zouden hebben, kunnen we beter ge bruiken. Er is tenslotte nog genoeg te doen binnen onze vereniging". Voorzitter A Janse Binnen twee weken duidelijkheid over kans motelproject Schulz in Sluis SLUIS Binnen twee weken zal duidelijk zijn of het motelproject van G. Schulz in Sluis levensvatbaar is. Als er binnen die termijn geen finan ciering kan worden gevonden, is een faillissement niet meer te voorko men. Dat zei mr A. Maat. die vorige week door de rechtbank in Middel burg als bewindvoerder van het mo telproject werd aangesteld. Zoals bekend besloot de rechtbank afgelopen woensdag om Schulz voor lopige surseance van betaling te verle nen. De schulden - waarschijnlijk meer dan dne ton - zijn daardoor bevroren. De bewindvoerder heeft de taak op korte termijn te bepalen of er lijk aangegeven hoe die danH met een faillissement moet kunstzinnige vorming er worden uitgesproken. Maat maakte inhoudelijk uit zou moe- maandag dmdeluk. dat hu de temen ten zien. De subsidient de t e weken zal proberen een geld- geeft geen aanwijzing schleter vlnde„ Lukl dat met dan voor de doelstellingen ls hem de k afgedaan. aldus de ZIKV-man. „Onze visie op kunstzin- De bewindvoerder had geen idee hoe nlge vorming is het ver- groot de kans is dat er een financier mijden van in-effiecy. wordt gevonden Wel zei hij weinig Hij wilde weten wat de waarbij we de deelgebie- geloof te hechten aan de bewering van school. Die samenwer- gemeente al aan voorbe- den respecteren ant- Schulz dat er kredieten uit Zwitser- een groot verleis moest incasseren iran min 2-20 Jitslagen hoofdklas: Zierikzee I-ABC I 43- 0 (min 2-20). VI. Fles 1-Papyrus I 107-54 120-0) Eerste klas A. Valkemsse I-Vl. Fles 2 46-100 (0-20). Zierikzee2-Valkenisse 3 101-52 i20-0). Eerste klas B Z Beveland I-Papyrus 2 68-62 (11-9). VI Fles 3-Valkenisse 2 71-76 TERNEUZEN - i9-ll> Tweede klas A: Valkenisse 5-Kurke- y-,,,,",..- (rekker 1 44-98 (0-20). ABC 4-Papvrus 3 £e lnsmu»1 44-109 (min 2-20) Tweede klas B Valkenis- Kunstzinnige orming se 6-MBC I 19-136 (min 5-20), Z Beveland verwijt b en w van Ter- 2-ABC 3 26-71 (1-191 Tweede klas C'Valke- neuzen een gebrek aan vertegenwoordiger, nisse 4-ABC 2 126-55 (20-mln 2). Reimers- beleidsvisie. Onlangs waal I-Papyrus 4 103-10 (20-mln 4> sprak het college zijn ZÏKV-voorzitter Eindstanden Hoofdklas (match cn winst voorkeur uit voor een Schoenmakers iunteni 1 ABC 1 370-74 2 Zierikzee I verregaande samenwer- vraagtekens bij de in- 88 61. 3 VI. Fles I 319-56 4 Papyrus I king tussen het ZIKV en houdelijke integratie J12-41 Papyus I degradeerd Eerste klas A de Terncuzense Muziek- [1. VI Fles 2 483-99. 2 Zierikzee 2 378-76, 3 Valkenisse I 401-58. 4. Valkemsse 3 300-22 Promoveert VI Fles 2. Degradeert. Valke- 3. Eerste klas B l Valkemsse 2 &aan bij de aanvang richt 519-105. 2 VI Fles 3 349-48, 3 Z Beveland I 357-47; 4 Papyrus 2 319-37 Promoveert: Valkenisse 2 Degradeert Papyrus 2 Twee- de organisaties zou Het voorstel aan de gemeen- •oor teraad in te trekken. Dit afwachting van het gesprek met de ZIKV- zette Het gezelschap dat in Goes de verzetskntisen in ontvangst nam GOES Tweeentwintig Zeeuwen die tijdens de tweede wereldoorlog hebben deelgenomen aan het ver zet, hebben maandagmorgen in Goes het verzetsherdenkingskruis gekregen. Dat gebeurde tijdeus een plechtige bijeenkomst in kerkge bouw De Hoogte. Burgemeester mr. W. Blanken van Goes reikte de kruisen uit. Tien voormalige ver zetsstrijders aan wie liet herden kingskruis was toegekend, zijn in middels overleden. Hun echtgeno te. zoon of dochter namen daarom de decoratie in ontvangst. Mevrouw M. Vaders van het natio naal comité verzetsherdenkings- kruisen vestigde er in een toespraak de aandacht op dat het onderschei dingsteken niet moet worden be schouwd als een beloning voor de activiteiten in het verzet, maar als een erkenning. Ze herinnerde eraan dat het vlak na de oorlog niet noodzakelijk werd gevonden om te onderscheiden. Er was toen belang rijker werk aan de winkel Neder land moest weer worden opge bouwd. „Maar", constateerde me vrouw Vaders achteraf, „misschien was het toch beter geweest om eerder zoiets als het verzetsherden kingskruis in het leven te roepen. Dat had kunnen gebeuren, nadat in het bevrijde Nederland de zaken zo'n beetje op orde waren ge bracht" Ze sprak er haar waarde ring over uit dat koningin Beatrix haar verbondenheid met het voor malige verzet tot uitdrukking heeft willen brengen door het verzetsher denkingskruis in te stellen. Mevrouw Vaders zei verder te ho pen dat de oud-verzetsmensen die het kruis ontvangen zich opgeno men zullen voelen in de grote kring van verzetsvrienden en dat het kruis zal bijdragen tot de oplossing van frustraties die het gevolg zijn van ervaringen in de oorlog die nog niet geheel zijn verwerkt Belang Burgemeester Blanken onder streepte het belang dat met de toekenning van verzetsdaden wor den erkend. „Daden", zei hij ..waarbij niet alleen karakter moed en saamhorigheid zijn ge toond. maar waarbij velen ook hun leven hebben ingezet". Burgemees ter Blanken reikte het verzetskruis uit aan C. Bek uit Borssele, A. Coppoolse uit Oostkapelle, A. Ko lijn uit Terneuzen. M. van Leeu wen-Hamelink uil Zaamslag, C. Maris uit Axel, P. Michielse uit Driehuis. K. van Oord uit Goes. J. Rus uil Vlissingen. P. Schrier uit Goes, E. Touw uit Sint-Jansteen, D. Visser uit Zierikzee en G. van Waes uit IJzendijke. Posthuum is het verzetsherdenkingskruis toege kend aan H. van Baaren, T. Borg- stijn. J. Bruijnzeel, E. Fassaert, C. Frumcau, P. Tournê. L. van der Vlugt, A. van tVaes, G. Weijns en S. van Wouwe. Hun weduwe, zoon ol dochter ontvingen het kruis. Namens de gedecoreerden sprak de heer Rus een dankwoord Hij liet blyken zich ervan bewust te zijn menigeen het een vreemde zaak zal vinden dat bijna veertig jaar na het verstrijken van de oorlog nog men sen worden onderscheiden voor dat gene dat ze tijdens de bezetting hebben gedaan. ,.De tijd werkt rela tiverend op onze activiteiten en de risico's die we daarbij hebben gelo pen". merkte hij op ..We zijn geen heroïsche strijders geweest, maar gewone burgers die vonden dat er iets moest gebeuren". De heer Rus zag de toekenning van de tweeën twintig verzetsherdenkingskruisen niet alleen als een erkenning van de individuele verzetsdaden, maar vooral ook als een erkenning van het verzet in het algemeen en dat in Zeeland in het bijzonder. Met een herdenking van de in de oorlog omgebrachte verzetswer- kers en degenen die in de na oorlogse jaren zijn overleden en het zingen van twee coupletten van het Wilhelmus werd de bijeen komst afgesloten. king i de klas A 1. Kurketrekker I 509-1 Papyrus 3 426-80, 3. Valkenisse 5 280-26. 4 al moeten in- reidend werk had ver- „De gemeente van het schooljaar '84- Terneuzen moet een ge- '85. Het bestuur van bei- lijksporende visie op 'e- kunstzinnige vorming rigens pas in 1989 sa- geven. We vragen c s af woordde de wethouder land zouden komen. De uit Dusseldorf hem. afkomstige motelhouder, die sinds no- Sclioenmakers vond vember vorig jaar het voormalige se- overigpns dat de ge- menarie aan de Sint Annastraat in meente Terneuzen ook Sluis grondig heeft opgeknapt en ge- best wat moeite mocht restaureerd. heeft altijd gezegd dat hij ABC 4 277-21 Promoveert Kurketrekker I Tweede klas B 1 MBC I 542-102: 2 Beveland 2 330-53. 3 ABC 3 329-51 vloeien, of die op korte termijn is doen om muziekschool in financiële problemen is gekomen ting in het stadhuis v bleek te verwachtenaldus en ZIKV bij elkaar te omdat een Nederlandse bank zich maandagmiddag tij- Schoenmakers Wethou- brengen. Volgens Van plotseling als financier terug trok. Valkenisse 6 321-35 Promoveert" MBC I deus een korte hoorzit- der J. van Rooyen (wel- Rooyen niet teveel ge- Daardoor zou het Zwitserse krediet - zijn) wees Schoenma vraagd, maar de ge- enkele miljoenen guldens - zijn opge- meente stelt dat twee houden. Maat zal deze week ook con- tureel vierjarenplan van particuliere instellin- tact opnemen met G. van Waes. die de gemeente waarin die gen zelf de stappen moe- momenteel nog steeds eigenaar van een vervolgwedstrijd spelen Toen b en w van Terneu- visie verwoord is. Maar ten nemen. De gemeente het pand aan de Sint Annastraat is. Zeeland Zuid om het Zen lucht kregen van de met dat plan was V?°T. bedenkingen aan ZIKV- Schoenmakers niet zo Tweede klas C. 1Reimerswaal I 422-i Valkenisse 4 436-79. 3 ABC 2 400-66; 4 Terneuzen. heeft daar kers op het sociaal-cul Papyrus 4 206-min 1. Promoveert. Reimers- grote moeite mee. waai I. ABC I n tegen de Zeeuwse Kampioenschap. vaardeging naar de landelijke vervolgwed- slrijden voor promotie naar de promo- üeklas Terneuzen verleent haar medewerking niet zijde besloten ze prompt gelukkig. Volgens hem op eigen initiatief, n een samenvloeimgs- wordt daarin niet duide- wel op verzoek. Zoals eerder werd gemeld, heeft Van Waes het voormalige semenarie ge kocht. toen Schulz op het beslissende moment met over de benodigde 3,5 ton beschikte. STAATSSECRETARIS: 'SNEL OVERLEG' DEN HAAG (ANP) - De overgrote aangespoord actiever op te treden bij zegde toe op korte termijn overleg te meerderheid van de Tweede Kamer hel oplossen van de gesignaleerde openen met de Duitse en Belgische vindt dat het kabinet zich meer moet problemen. overheid om te proberen de meest inzetten voor het oplossen van de Het overleg vond plaats naar aanlei- schrijnende knelpunten weg te problemen waar Nederlanders die ding van een notitie over deze zaak werken. Mevrouw Oomen (CDAl trok dagelijks pendelen naar hun werk in van de beide bewindslieden. De West-Duitsland of België, mee gecon- woordvoerders van de grote fracties fronteerd worden. Deze problemen uitten zich daar tamelijk kritisch liggen vooral op het terrein van de over. De VVD-er Linschoten en PvdA- verschillen in de systemen van de woordvoerster Ter Veld was vooral in sociale zekerheid en de bc-lastinghef- het verkeerde keelgat geschoten dat fing. Tijdens een overleg met de de bewindslieden uitgaan van het staatssecretarissen De Graaf (Sociale standpunt dat de grensarbeiders uit- AMSTERDAM (ANP) - De Cen trale Suiker Maatschappij (CSM, suiker, levensmiddelenl zoekt een voortzetting van de expansie van de laatste jaren nu duidelijk in de VS. Met de hulp van Morgan Guarantee Trust is men bezig de mogelijkheden te inventariseren. „Een zoekopera- tie, die zich richt op met name de merkartikelen en de „fijnche- mie", het werkterrein van CCA Biochem", aldus CSM-topman ir. van Loon bij de presentatie van het verslag over het op 30 september geëindigde boekjaar 1982-1983. Verdere internationalisatie is een van de belangrijkste doel stellingen voor CSM voor de komende jaren. Wat betreft Ne derland en de omringende lan den zijn de mogelijkheden voor overnemingen echter gering ge worden. In de suikersector, waarvan het succes de afgelopen jaren de uitbreiding in de levens middelen (begonnen met de overneming van de levensmid delensector van Scholten-Honig in 1978) mogelijk maakte, valt geen expansie meer te verwach ten. Een van de suikerfabrieken van CSM staat in Sas van Gent. CSM heeft weer een gunstig boekjaar achter de rug. De om zet groeide met 14 pet van f 962 miljoen tot f 1092 miljoen. De nettowinst ging omhoog van f31 miljoen naar f37,1 miljoen. Voor gesteld wordt per aandeel van f 10 nominaal f 4,50 dividend uit te keren. Over het voorgaande boekjaar werd f 4 betaald, met daarnaast 10 pet in aandelen. Voor het lopende boekjaar ver wacht CSM een verdere groei en een hoger resultaat. SCHEIDEND RECTOR BAARENDS 'WILHELMINA' OOSTBURG: •n motie waarin dit gevraagd werd. i de toezegging van De Graaf in. Fietser geschept in Terneuzen Zaken) en Koning (Financiën) heeft eindelijk vrijwillig voor werken over TrpwpTT7rK r-,* fiotw P O uit de kamer de bewindslieden maandag de grens hebben gekozen en dat dus maandagmiddag bp de ook verwacht mag worden dat ze Axelsestraat geschept door de auto- bereid zijn eventuele nadelen daarvan b TT muuuubiv. van K. uit Krimpen aan de «dragee Mevrouw Tei«d noemde ]Jm1 Q dw vana[ d(. DFQkweg de Zuidlandstraat wilde inrijden, kwam er met de schrik vanaf. Zijn fiets werd volledig vemield. dlt een „laakbare opmerking". Vol gens haar is het zoeken van werk over de grens vaak pure noodzaak voor de betrokkenen, waarbij tevens nog be dacht moe: worden dat door het vin den van werk elders men geen gebruik hoeft te maken van de Nederlandse sociale zekerheid. Schade bij botsing SAS VAN GENT Bij een botsing op de T-kruising Paus Johahnesstraat- De VVD-er Linschoten sloot zich bij Beneluxstraat in Sas van Gent zijn die opvatting aan met de constate- een auto zwaar en een bromfiets licht ring dat „de Nederlandse overheid beschadigd. Het ongeluk gebeurde een niet weg te wuiven verantwoor- doordat de bromfietser M H van O deiijkhcid heeft ten opzichte van hen uit Sas van Gent geen voorrang ver die nu als gevolg van de pendel- leende aan een personenauto be- problematiek tussen wal en schip stuurd door W P A. uit Sluiskil, die langs gehouden verkiezingen voor de geraken", staatssecretaris De Graaf uit de Paus Johannesstraat kwam medezeggenschapsraad een groot OOSTBURG Het eerste slachtoffer meer dienstjaren automatisch het ree- meer in Oostburg veranderd Als overigens niet wegneemt dat de on- van de volgend jaar door te voeren loraat van de gefuseerde school knjgt meest ir. het oog springend noemt fusie van de twee middelbare scholen toebedeeld, is volgens rector Baar- Baarends de toegenomen mondigheid in Oostburg? Rector F. P. Baarends ends van weinig invloed op zijn beslis- van de leerlingen. Van de landelijk van de rijksscholengemeenschap sing geweest. gesignaleerde demotivatie zou daar- 'Koningin Wilhelmina', die de school entegen weinig te merken zijn De per 1 mei verlaat, ontkent dat. Wel De scheidende rector heeft precies de lieer Baarends ..Ik heb de indruk dat geeft hij toe dat het vertrek uil bloeiperiode van het middelbaar on- het. gros voor een goede vervolgoplei Oostburg hem meer aan zijn hart zou derwijs in Oostburg meegemaakt. Na ding knokt Misschien dat de klem- zijn gegaan als 'Wilhelmina' zelfstan- vier jaar in Goes gewerkt te hebben, schaiigheid van de school dat in de - - - kwam hij in 1963 als aardrijkskunde- handwerkt' leraar op wat toen nog het Wilhelmi- na-lyceum heette terecht. Vier jaar viciunliVPVIIIO geleden volgde hij H Waalwijk als inUlVUtUUUbering rector op. Vorig jaar telde de school Aan de andere kant is er sprake v 578 leerlingen, een nog nooit eerder een groeiende individualisering. De zou één van de minpunten van het ren vraagt de gemeente- bereikt maximum Afgezien van de democratiseringsgolf uil de zestiger huidige systeem kunnen wegnemen, raad van Vlissingen er chcren wil zoals'gemeld het Havenschap Vllssin- ^nge^nd veratand gebruikt ziet dat enorme groei van hel leerlingenaantal jaren lijkt met een opgeheven leerlin- er geen andere mogelijkheid is De een verdriedubbeling sinds 1963 genraad en een noodlijdende school- prognoses lijken hem gelijk te geven. is er de afgelopen twee decennia veel krant grotendeels weggeebd. Wat Werden er in 1964 nog 427 kinderen in dig was gebleven. Maar nu de school in een samenwerkingsverband met de r.-k. scholengemeenschap St.-Eloy opgaat, liggen de zaken anders. Rector Baarends stelt voorop dat een fusie onontkoombaar is: „Iedereen die succes werden. Ruim 80 procent van de leerlingen bracht een stem uit. Op onderwijskundig gebied is de in voering van de mammoetwet natuur lijk een belangrijke vernieuwing ge weest „Met vele verbeteringen, maar ook enkele minpunten", constateert de heer Baarends De recente plannen voor de invoering van een lyceum, waarbij de scheiding tussen havo en atheneum vloeiender wordt gemaakt, VLISSINGEN - De Vo gel werkgroep Walclie- dus de werkgroep in de cessie-aanvraag voor brief aan de raad. Het Waterschap Wal- het buitendijkse gebied bij Schorerpolder van dijkverzwaring bij gen Het schap diende al In 1978 een aanvraag in voor inpoldering en be- West-Zeeuwsch-Vlaanderen geboren, in 1994 zal dat aantal met ongeveer vijftig procent zijn afgenomen. Voor de scholen betekent dat de eerstko mende jaren een sterke terugloop van het leerlingenaantal. Hoe noodzakelijk een fusie ook mag zijn. de heer Baarends (45i staat als voorstander van rijksonderwijs met te popelen om in de nieuwe school te beginnen. Het zal een vrij unieke samenwerkingsvorm worden, waarbij openbaar en bijzonder onderwijs gelij kelijk in het bestuur vertegenwoor digd zijn. Van een echte rijksschool is dan geen sprake meer. Voor de heer Baarends is dat de belangrijkste re den om de wijk te nemen naar Hel mond. waar hij inmiddels als rector van een rijksscholengemeenschap is benoemd. „Ik maak een zeer duidelij ke keus voor het rijksonderwijs", zegt hij. Dat de heer T. Boogaard, momen teel rector van St.-Eloy. op grond van Scheidend rector F P. Baarends In Helmond zal hij zich uitvoerig met bij het ministerie deze problematiek moeten bezighou- verkeer en waterstaat Schorerpolder buiten den Zijn nieuwe school heeft alleen op aan te dringen dat dijks laten plaatsvin een atheneum en de bovenbouw van het gebied bij Sehorer- den Daardoor zal een dijking van het schor- de havo. polder binnendijks groot deel van het schor rengebied De werk- Ook op politiek gebied heeft rector wordt verzwaard. Daar- verdwijnen en daarmee groep vreest dat de om- Baarends de ontwikkelingen in de naast wil de werkgroep een unieke broedplaats zetting van de intenties de raad met betrek king tot het gebied in een formele vastlegging teveel tijd in dat voor uitvoering van beslag zal nemen. Daar- de verzwaringswerken om is het gewenst, aldus vergunning van de ge- de werkgroep, dat het meente nodig is. heeft ministerie van verkeer de werkgroep met ge- waterstaat zo snel rustgesteld, zo blijkt uit mogelijk op de hoogte 'Fusie is onontkoombaar' Eenhoomstad van nabij meege- dat de gemeentelijke voor verschillende soor- maakt Van 1970 tot 1976 was hij in de vertegenwoordiger in ten vogels, zo vreest de gemeenteraad fractievoorzitter van het Havenschap Vlis- werkgroep De uit- de progressieve lijstcombinatie van singen bewerkstelligt spraak van de gemeente daarv PvdA. PPR en D'66 „Toen hadden we dat de eoncessie-aan- het zo druk met de pas doorgevoerde vraag die voor dat ge- herindeling, dat we geen tijd hadden bied geldt, wordt ingo- voor partijpolitiek Op de vraag of de trokken, gemeentelijke politieke verhoudingen nu wel door partijtegenstellingen wor- Aanleiding tot deze ver den beheerst, wil hij met ingaan GDe zoeken is dat de werk- heer Baarends staat al met één been groep heeft geconclu- in Helmond West-Zeeuwsch-Vlaande- deerd dat ook de raad bruikelijk of noodzake- raad ren is een bijna afgesloten periode van mening is dat het lijk dat een dergelijke Daarnaast Hoewel, de eerstkomende vijfjaar zal bedreigde schor behou- hu nog wel een voet tussen de deur den moet worden Al- houden. die hij nu zo rigoureus achter leen het in daadkracht zich lijkt dicht te doen. Als lid van het omzetten van gesproken Een tweede punt. waar algemeen bestuur van de nieuwe woorden kan dit natuur- over de werkgroep zich school in Oostburg kan hij de ontwik- gebied veiligstellen", al- zorgen maakt is de con- concessie-aanvraag, kelingen voorlopig op de voet volgen brief Volgens werkgroep is het niet ge- vergunning wordt aan gevraagd wordt gebracht van de opvattingen van il men dat vertegen woordiget van de gemeente in het havenschap stappen on derneemt om te komen lot intrekking

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 19