la PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Foolse stad Wroclaw n greep van leger Hoge ambtenaar ministerie wvc verdacht van omvangrijke fraude Athene wil bescherming bij evacuatie Arafat Blokkadebrekers HUISZOEKINGEN BIJ SOL. IDA R1 Til TAAN HANG Kamerlid Van der Doef in het huwelijksbootje Vice-premier België tegen uitbreiden EG \NEEKEND Buien v Wisselend bewolkt en enkele buien. Middagtemperatuur ongeveer 4 gra- _j den. Noordelijke wind. eerst hard en vl aan de kust enige tijd storm, in de loop van de dag afnemend l0t|26e jaargang no. 290 aterdag 10 december 1983 PZC tamse bv sinds 1881 VOOR HET BETERE DAKDEKKERSWERK Postbus 154 4460 AD Goes Telefoon 01106-1740 M GENÉVE (RTR/ANP) - De ministers van olie van de OPEC (Organisatie van Olie Exporterende Landen) heb ben in Genève gesloten alles bij het oude te laten, zo heeft de Indonesische minister van olie, Soebroto, vrijdag gezegd. Andere ministers die de vergadering verlieten bestigen dit. Donderdag werd besloten de basisprijs van OPEC-olie op 29 dollar per vat <159 liter) en de maximale produktie op 17,5 miljoen vaten per dag te houden. Vrijdag hebben de ministers verder gepraat over een eventuele andere verdeling van de produktiehoeveelheden over de dertien landen van de OPEC, maar dat overleg heelt niet geresulteerd in andere produktiecontingenten Het markcomité van de OPEC. dat de ontwikkelingen op de wereldoliemarkt nauwlettend volgt, zal vaker bijeen komen om te zien of de leden van de OPEC zich aan de overeenkomst houden WARSCHAU (AFP/RTR) - De Poolse industriestad Wroclaw (met 600.000 inwoners in het lidwesten) werd vrijdag beheerst door ordetroepen. Van mensen ter plaatse is vernomen at er in een van de bolwerken van het verboden vakverbond Solidariteit „een stemming als tijde van de staat van beleg" heerst. De politie heeft wegversperringen aangebracht op 11e toevoerwegen naar de stad en doorzoekt systematisch de voertuigen waarbij de dfi izittenden zich moesten legitimeren. Ook doorzoeken de ordetroepen op grote schaal huizen stad, vooral van oud-leden van Solidariteit of hun verwanten. fierder hebben operationele groepen zij tot onrust had aangezet. Dit heeft Anna Walentynowicz. die tot drie jaar het leger, die sinds dmsdag weer een advocaat die, zich met de zaak gevangenis veroordeeld kan worden, et zijn in het hele land. bijna alle bezighoudt, vrijdag gezegd. is afgelopen weekeinde in Katowice ote bedrijven in Wroclaw onder toe- :ht geplaatst. De bewoners vragen !h bezorgd af of het alleen gaat om itaudatiemaatregelen om acties te d'e lorkomen op 16 december, of dat het iets ernstigers gaat. iondergrondse leiding van Solidari- (tkk) heeft de bevolking er toe jft geroepen in alle Poolse steden op va december vreedzaam te demon- rldi eren. Het is dan 13 jaar geleden dat h langs de Oostzee arbeidsonlusten ordeden, en twee jaar geleden dat. de afkondiging van de staat van op 13 december 1981. in Katowi- negen mijnwerkers in de Wujek- door de politie werden doodge- Dten aangehouden toen zij probeerde een steen te plaatsen ter nagedachtenis van mijnwerkers die door de oproer politie gedood werden na de afkondi ging van de noodtoestand in decem ber 1981 Ook gearresteerd werden Kazimierz Switon en Stamslaw Wygleda. Chef-staf rrestatie vrouwelijke Poolse arbeider, ontslag in 1980 mede leidde tot stakingen langs de Oostzee waar- het inmiddels weer verboden vak bond Solidariteit voortkwam, is ik. rresteerd op de beschuldiging dat DEN HAAG (GPD)De prijzen zullen dit jaar maximaal drie procent stijgen. Dit staat vrij wel vast nadat in de eerste elf maanden een stijging van de gemid delde kosten van le vensonderhoud van bij na 3 procent is bereikt. Verdere stijging in de laatste maand is bijna uitgesloten. Uit het prijsindexcijfer van het CBS (Centraal Bureau voor de Statis tiek) blijkt dat het leven tussen half oktober en half november 0.3 pro cent duurder werd. Duurder werden benzi ne, vers fruit, zieken huistarieven en koffie, goedkoper vooral melk Het betekent dat in Ne derland de inflatie nog geen drie procent is Een verdere prijsstijging in december is met tt verwachten, Vorige ja ren daalden de kosten van levensonderhoud in december zelfs nog Deze prijsontwikkeling klopt met de prognoses van het Centraal Plan bureau. dat voor dit jaar een prijsstijging van 3 procent aangaf Voor volgend jaar voorspelt het CPB eenzelfde prijs stijging. Persbureau PAP deelde vrijdag mee dat generaal Jozef Uzycki door de Poolse leider generaal Jaruzelski is benoemd tot onderminister van de fensie en chef-staf van de strijdkrach ten. De 51-jarige generaal Uzycki volgt aan het hoofd van de legerstaf gene raal Florian Siwicki op, die kort gele den bevorderd is tot minister van defensie. Dit ambt was 15 jaar bekleed door generaal Jaruzelski. De Poolse leider handhaaft zijn greep op de strijdkrachten, daar hij tegelijk be noemd is tot hoofd van het nationale defensiecomite (kok), dat verreikende bevoegdheden heeft Uzycki. die in 1932 geboren is in een boerenfamilie in Oost-Polen dat sinds het eind van de Tweede Wereld oorlog tot de Sow jet-Unie behoort, begon zijn militaire loopbaan in 1950. PvdA-fractieleider Joop den Uyl behoorde vrijdag tot de 'prominenten' die kamerlid Jaap van der Doef en zijn bruid Lies Heystek met hun huwelijk kwamen feliciteren in 'De Campveerse Toren' tn Veere MIDDELBURG. "VEERE - Het Zeeuwse PvdA-twecde-kamerlid Jaap van der Doef (49) is vrijdag in Middelburg - al enkele jaren zijn woonplaats - onder grote belang stelling in het huwelijk getreden met de 31-jarige Lies Heystek. Zijn bruid is onderwijzeres aan de bij zondere lagere school 'De Zeester' in Meliskerke. Het huwelijk werd in het stadhuis van de Zeeuwse hoofdstad voltrok ken door de PvdA-wethouder H. Gillissen Daarna volgde een druk bezochte receptie in De Campveer se Toren' in Veere Eén van de gasten was PvdA-fractieleider Joop den Uyl. die rechtstreeks van een bijeenkomst in Brussel naar Veere was gesneld om het bruidspaar de hand te drukken Als huwelijksge schenk had hij hei boek '1984' van George Orwell meegebracht De receptie werd verder bezocht door een groot aantal vertegenwoordi gers van zowel de Haagse als de Zeeuwse politiek Onder hen be vonden zich onder anderen com missaris der koningin dr Boertien en zijn echtgenote, de Zeeuwse gedeputeerden Boersma en Don en de PvdA-kamerleden Meijer, De Vries en Castricum, als mede het eveneens in Middelburg wonende CDA-kamerlid Beinema. Verder gaven de heren Kaland onder meer oud-Zeeuwse gedeputeerde en senator en thans voorzitter van de Vegim. Schelde-directeur Pröp- per en enkele kunstenaars - onder wie Sarika Gótz en Piet Rijke acte de présence. ISRAËLISCHE BESCHIETING Doorgaan De Amerikaanse en Europese onderhandelaars over de on derlinge handelsgeschillen zijn er enkel in geslaagd 'een catastrofe te vermijden'. (PAGINA 3) Ombouw Gedeputeerde staten wijzen de bezwaren tegen de 'kolenom- bouw' van de PZEM-centrale In Borssele van de hand en menen dat het probleem van de zure regen internationaal moet worden aangepakt. (PAGINA j) Stilstand in de landbouw is onverantwoord, de moderni sering van de bedrijven moet doorgaan. (PAGINA 8) FRANKFORT (UPI) - De politie heeft vrijdag met waterkanonnen een einde gemaakt aan een blokka de van een Amerikaans wapende pot bij Frankfort. Meer dan 200 demonstranten werden voor ver hoor meegenomen. Enkele honder den leden van de oproerpolitie verwijderden ongeveer 1.000 deel nemers aan een door de Westduitse anti-rakettenbeweging georgani seerde blokkade van het wapende pot in Hausen. De beweging wil met dergelijke acties stilstaan bij het feit dat vier jaar geleden de NAVO besloot nieu we kernraketten in onder andere de Bondsrepubliek op te stellen. In het komende weekeinde vinden op diverse plaatsen in West-Dults- land dergelijke demonstraties ATHENE (AFP/RTR) De Griekse regering wil dat de vier landen die deelnemen aan de multinationale vredes macht in Libanon 'officiële veiligheidsgaranties' geven voor bij de evacuatie van de Palestijnen van Yasser Arafat uit Tripoli. Deze vier landen zijn de Verenigde Staten, Frankrijk. Engeland en Italië. Een woordvoerder in Athene zei vrij dagavond dat de evacuatie geen enke le zin heeft als zij met wordt be schermd en als er niet voor wordt gezorgd dat de Griekse bemanning van de evacuatieschepen en de passa giers geen enkel risico lopen. Grieken land heeft vier veerboten beschikbaar gesteld om PLO-leider Arafat en zijn vierduizend medestrijders, die in de Libanese stad Tripoli opgesloten zit ten. naar Noord-Jemen en Tunesie te transporteren Israël sluit niet uit dat het de evacuatie zal verhinderen Israël heeft vrijdag met een beschie ting vanaf zee gezorgd voor een verhe viging van de zenuwoorlog om de evacuatie van Arafat. Palestijnse mannen in ae val zitten. Inmiddels kustbatterijen hebben gisteren terug- heeft de PLO Italië officieel verzocht gescholen. Svrië zegt vrijdag twee escorteschepen beschikbaar te stellen Israëlische vliegtuigen te hebben ge- om de Griekse veerboten te bescher- troffen toen deze in de buurt van men. In Rome is meegedeeld dat de Tripoli vlogen waar Jasser en zijn regering het verzoek bestudeert. MÜNCHEN (ANP) De Belgische vice-premier en minister van justi tie en van institutionele hervor mingen, Jean Gol, heeft zich vrij dag in München uitgesproken te gen de toetreding van Spanje en Portugal als elfde en twaalfde lid staat van de EG. De leider van de Belgische Fransta lige liberalen sprak op een congres waar de Europese liberalen en de mocraten hun programma voor de Europese verkiezingen m juni 1984 vaststellen. Vragen Het Woonlaslencomite Vlissin- gon wordt overstelpt met vra gen over mogelijke kwijtschel ding van onroerend goed-be- lasting. (PAGINA 9) Vakman Bondscoach Kees Rijvers staal halfweg op het puni öjn eerste succes, een EK- Vloats m Frankrijk, binnen te balen. Eén beeld van 'een vak man met gebruiksaanwijzing'. (PAGINA 13) Binnen- en buitenland: 2, 3 en 4. Financiën, economie: 5. Provincie: 7, 8, 9, 10 en 11. Sport: 13. Weekendkrant: 15, 16, 17, 19, 21, 25 en 27. ONDERHOUD WEL BETAALD MAAR NIET UITGEVOERD DEN HAAG (GPD) Het ministerie van welzijn, volksgezondheid en cul tuur heelt honderdduizenden gul dens betaald voor onderhoudswerk dat nooit is uitgevoerd. Een hoge ambtenaar, belast met de zorg voor het onderhoud van gebouwen die door het ministerie worden beheerd, is in verband daarmee geschorst. De politie is met een onderzoek naar de gedragingen van de ambtenaar bezig. De fraude is aan het licht gekomen tijdens een accountants-onderzoek van het ministerie van WVC zelf. Gebleken is dat het onderhoudswerk door de betrokken ambtenaar was gegund aan één bedrijf. Daarbij heeft hij met opdrachten moeten knoeien. De opdrachten werden niet via de gebruikelijke procedures uitbesteed. Er werd ook niet op gelet of de opdrachten werden uitgevoerd. Hele maal buiten beschouwing bleef het of voor de opdrachten wel een concurre rende prijs werd bedongen. Vast staat in elk geval dat er voor bepaalde werkzaamheden bedragen werden af gesproken die veel te hoog waren. Het is zeker dat het ministerie veel voor deliger uit zou zijn geweest, wanneer de opdrachten wel volgens de norma le regels zouden zijn uitgegeven. Nooit uitgevoerd Gebleken is trouwens inmiddels dat de opdrachten waar het liïer om gaat. helemaal nooit werden uitgevoerd. Wel werden er rekeningen voor inge diend die ook prompt werden be taald. Uitgezocht wordt in hoeverre de thans verdachte hoge ambtenaar daarvan heeft mee geprofiteerd. Hoe groot het bedrag is dat met de fraude is gemoeid, is nog niet bekend. Het gaat in elk geval om vele hon derdduizenden guldens. De accoun tantsdienst stelt er nog een nader onderzoek naar in. De zaak loopt al meer dan een maand. Eind oktober kwam zij aan hel licht. Meteen na de ontdekking is de top van het ministerie inclusief de minis ter en de staatssecretaris erover geïn formeerd. De betrokken hoge ambte naar werd onmiddellijk op disciplinai re gronden geschorst. Zijn vrouw, die ook op het ministerie werkt, werd naar een andere afdeling 'overge plaatst Na de ontdekking van dc malversa ties is ook de Haagse officier van justitie mevrouw mr. J.C.M. Couzijn ingelicht. Hij heeft een strafrechte lijk onderzoek tegen de ambtenaar en het hij de fraude betrokken bouwbe drijf ingesteld. Het zal nog enige weken duren voordat de rol van dc ambtenaar en het aandeel van het bouwbedrijf helemaal duidelijk zul len 2ijn. Gebaar naar de 'echte minima' TT1 en groeiend aantal ge- •\Jrj xll meentebes turen buigt I zich de laatste weken over i -) de vraag hoe financieel een hand kan worden toegesto ken in de richting van de 'echte minima', de zwakken in de samenle ving voor wie 1984 een jaar wordt waarin zij het nog moeilijker zullen krijgen om de eindjes aan elkaar te knopen dan nu al het geval is. Per 1 januari aanstaande krijgen die echte minima te maken met lastenverzwa ringen en teruggang in inkomen. Op 'de uitkeringen wordt drie procent gekort Rijk, provincies en gemeenten hebben allerlei tariefsverhogingen aangekondigd- Het aardgas wordt op nieuw duurder. Hetzelfde is het geval met de huishuren. De BTW zal zwaar der gaan drukken; accijnsverhogin gen zullen voor de zoveelste keer toeslaan. En dan heeft het kabinet- Lubbers een stelselwijziging voor de sociale zekerheid in de maak. die per 1 juli volgend jaar een bezuiniging van 760 miljoen moet opbrengen en die zal neerkomen op gelijkschakeling van WAO- en WW-uitkeringen naar 70 procent van het laatst verdiende loon Alles bij elkaar opgeteld en afgetrok ken komen de laagstbetaalden verder in de knel openlijke en verborgen armoede wordt steeds duidelijker aantoonbaar. Gemeentebesturen staan - ook al door hun vaak directe relatie via sociale diensten - dichtbij de koop krachtproblemen van de minimum inkomens. De gemeentelijke sociale dienst van Rotterdam heeft dezer dagen in samenwerking met de ver eniging van directeuren van sociale diensten (Divosa) een rapport uitge bracht van een onderzoek dat onthul lende cijfers opleverde. Zo houdt ruim een kwart van de huishoudens die van een minimuminkomen moet rondko men na aftrek van de vaste lasten (wonen, energie en dergelijke) minder dan 500 per maand over voor voe ding, kledingen andere uitgaven. Bij na 40 procent van de groep op wie het onderzoek zich richtte betaalt regel matig aflossingen op schulden. De conclusie van de rapporteurs is dat verdere inkomensteruggang of lasten stijgingen zullen leiden tot onverant woorde bezuinigingen of tot het aan gaan van nieuwe schulden. Steeds meer laagstbetaalden moeten dan ook vaststellen dat zij doodeenvoudig niet meer in staat zijn om de (stijgen de i lasten te betalen De neiging bij allerlei gemeentebesturen op de vaak krappe begrotingen toch nog geld vrij te maken om de echte minima te helpen begint daarom veld te winnen In Zeeland zijn er in dit opzicht al maatregelen genomen of wordt ge zocht naar mogelijkheden in die rich ting in gemeenten als Middelburg, Vlissingen. Goes. Axel, Oostburg, Sluis, Hulst. Kortgene, Borssele. Daarbij wordt dan gedacht aan kwijt schelding of teruggaaf van gemeente lijke belastingen, ai dan niet collectief of op verzoek van de betrokkenen De gemeente Muiden trok deze week lan delijke aandacht met een voorstel van b en w dat beoogt de eenmalige uitkeringen van het rijk 'structureel te verbeteren" een extra uitkering er bovenop dus. Overigens zijn over dat voornemen van Muiden al meteen vragen vanuit de tweede kamer ge steld aan de ministers van binnen landse zaken en van sociale zaken. Het initiatief werd omschreven als een 'doorkruising van het algemene inkomensbeleid'. Er zitten veel sympathieke kanten aan pogingen vanuit de gemeen telijke sfeer om de lasten - eveneens vanuit die gemeentelijke sfeer - van mensen die ze niet meer kunnen dra gen te helpen verlichten Zo'n stukje voorrang in het eigen beleid geeft aan dat de afweging van belangen ook naar de eigen burgers die het finan cieel moeilijk hebben een beduidende inhoud krijgt En daarbij gaat het niet alleen om allerlei nieuwigheden. De Consumentenbond bijvoorbeeld ves tigt er de laatste tijd de aandacht op dat kwijtschelding van belasting aan mensen met een minimuminkomen volgens de bestaande wetgeving veel meer mogelijkheden biedt dan waar van gebruik gemaakt wordt Kortge ne bijvoorbeeld wil op dit gebied voorlichting gaan geven. Want te recht heeft burgemeester Van den Heuvel van de gemeente Borsele er gisteren op gewezen dat steun- en compenserende maatregelen in de richting van de 'echte minima', zoals nu opgeld beginnen te doen in raads vergaderingen en collegevoorstellen, van waterdichte kwaliteit moeten zijn Wanneer straks zou blijken dat veel van de goedbedoelde pogingen juridisch onderuit worden gehaald zijn de mensen die ervoor in aanmer king komen nog verder van huis. Hap-snap-beleid of lichtvaardigge troffen maatregelen zijn onverant woord. Als gemeentebesturen in de sfeer van lastenverlichting een gebaar willen maken (en daar is veel voor te zeggen) mag het geen loos gebaar zijn vdM Landbouwmachine-industrie Minister Van Aardenne (economische zaken) gaat investeringen in geavan ceerde produktiemiddelen en infor- matieverwekende apparatuur in de landbouwmachine-industrie subsidië ren De vnjdag bekendgemaakte regeling voorziet in een tegemoetkoming in de kosten van twintig procent met een maximum van 500.000 gulden. Voor 1983 heeft de minister acht miljoen gulden beschikbaar voor deze subsi dies.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1