PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Arrestaties Suriname 'poging tot coup' Omkoopschandaal minister Rechters spreken elkaar tegen Snuffelt U ook al tussen de Kleintjes? iZO STONED ALS EEN GARNAAL BOUTERSE LAAT TIENMAN OPPAKKEN 30,55. RENNEN MAAR BERICHT VAN PTT POST de PZC vandaag Geen garanties uit Suriname BURGEMEESTER MET ZWANGERSCHAPSVERLOF DUITSE GRAAF LAMBSDORFF BESCHULDIGD 26e jaargang no. 281 iloensdag 30 november 1983 Bewolking Wisselend bewolkt en in de ochtend nog een enkele bui. Middaglempera- tuuf' ongeveer 6 gradenKrachtige noordwesten loind, in de loop van de dag afnemend. i lEERHUGOWAARD (ANP) De politie van Heerhugoivaard heeft maandag- tddag na een tip in een koelcontainer ongeveer 900 pakken uit India fkomstige ingevroren garnalen aangetroffen, waarin een omvangrijke partij epalese hasj zat verstopt. Elk pak bevatte enkele plakken hasj en als alle iepgevroren pakken zijn opengebikt. verwacht de politie een vangst van rond OOO kilo hasj met een verkoopwaarde van 1,5 tot twee miljoen gulden. Het j oeizaam openbikken van de diepgevroren pakken zal overigens nog wel tkele dagen duren. De politie heeft de directie van het visimportbedrijf Harot, waar de container vanuit Rotterdam naar toe was gebracht gearresteerd Hel zijn de 31-jarige O. D C.M. en zijn 24-jarige broer H F. M M uit Heerhugoivaard Ook de 55-jange H M uit Wolfheze, vader van het tweetal, is aangehouden. De douanerecherche van Rotterdam die de tip gaf. onderzoekt nog of andere viscontainers van hetzelfde schip eveneens diepgevroren viswaren met drugs bevatten (Van onze correspondent de branden in Paramaribo, van de i hand gewezen. Evenmin is de raad v 'ARAMARIBO Op een voor de Surinaamse en buitenlandse pers georganiseerde betrokken bij een couppoging tegen lersconferentie in Paramaribo heeft de plaatsvervangend commandant van de militaire het bewind van legerleider Bouterse. L lolitie, sergeant-majoor Marcel Zeeuw, meegedeeld dat de afgelopen dagen tien Surinamers enkef^vertrouwen ^e^hebben* iifde 01 lijn gearresteerd op verdenking van sabotageactiviteiten, ter voorbereiding van een invatie mededelingen van Zeeuw of in de !ran huurlingen die moest leiden tot een coup. Volgens Zeeuw zouden de gearresteerden publiekelijke schuldbekentenis van t 6 de gearresteerde. Hij verwees naar de i lebben gehandeld in opdracht van de in Nederland gevestigde Raad voor de Bevrijding van bekentenissen' onder dwang van ex Suriname, die onder leiding staat van ex-premier Chin a Sen. minister Andrè Kamperveen en de a journalist Jozef Slagveer voor de Suri- )p de persconferentie werden door de branden voor rugdekking te heb- sproken en zei dat hij sinds zijn namese tv en radio voordat zij werden eeuw twee van de hoofdverdachten ben gezorgd. vlucht uit Suriname, na de decern- vermoord op 8 december vorig jaar ;i etoond. Nadat zijn handboeien wa- Dirk Gobardhan heeft dinsdag met bermoorden van vorig jaar. geen con- De arrestanten, voornamelijk Hin- c en afgedaan verklaarde de 21-jarige klem de beschuldigingen tegenge- tact meer heeft gehad met zijn fami- doeslanen, zijn allemaal opgesloten Crisnjapersad Gobardhan van zijn ffoer Dirk Gobardhan, die sinds enl- tijd in Nederland woont, duizend ulden te hebben ontvangen voor het open van benzine en het huren van en auto. Gobardhan bekende de af- elopen maand enige malen brand te ebben gesticht onder meer in het ebouw waarin Zich de fm-zender van e SRS (Stichting Radio Suriname) evond en in een schoolgebouw Go- jrdhan vertelde ook dat hem een T^t is overhandigd van personen 'die "Thiden moeten worden afgemaakt'. e andere arrestant, die gedurende ■"nige minuten voor de verzamelde ers door plaatsvervangend comman- ant Zeeuw werd ondervraagd, was '*en zekere Ritfeld. Deze zei sluip- 11 chutter te zijn en bij het stichten van tADVERTENTIEI Alléén vanavond: synthetisch dekbed I-pers -3©r?S 2-pers zkdfJ HEMA PSD-acties Vandaag valt de beslissing over eventuele nieuwe acties bij de veerdiensten als protest tegen de voorgenomen korting op de ambtenarensalarissen. (PAGINA 11) Wijk gesloopt De sterk verpauperde Vlis- singse wijk Het Fort zal wor den gesloopt. Verbetering van de woningen is niet haalbaar (PAGINA 15) Freddy rijdt nog De Belgische ex-wereldkam pioen wielrennen Freddy Maertens wil zich nog niet definitief laten afschrijven. De kans is groot dat Maertens volgend seizoen in een Neder landse wielerploeg rijdt. (PAGINA 19) Radio, tv en kunst: 2 Binnen- en buitenl.: 3 en 7 Financiën, economie: 6 Varia: 9 Provincie: 11, 13, 15 en 17 Sport: 19 lie in Suriname, Hij zat daarvoor een in de cellen van het hoofdbureau jaar gevangen wegens betrokkenheid de militaire politie op Fort Zeelan- bij de poging tot staatsgreep voor dia. De gevangenen zouden flink zijn Rambocus. geslagen en geschopt. Tot de arres- Inmiddels heeft de secretaris-gene- tanten behoren ook twee broers van raai van de Raad voor de Bevrijding de eerder genoemde Gobardhan en van Suriname. ïr. Sewrawsmgh. die zijn zwager de 27-jarige Beraroe. Ook Chin a Sen vervangt omdat deze in zou er een industrieel, Austin ge- Amenka is, met klem elke beschuldi- naamd. zijn gearresteerd. Hij wordt ging van de kant van de Surinaamse verdacht van medewerking aan de legerleiding dat de Raad betrokken vermenigvuldiging en verspreiding zou zijn geweest bij de organisatie van van anti-Bouterse pamfletten. SEATTLE (AP) Gehandicapte Jim Mayer rent op zijn zogenaamde Seattle voeten', een belangrijke doorbraak op alletiekgebied voor de 750 000 mensen in de Verenigde Staten die hun voeten moeten missen. Dankzij het loepassen van een veer kan de kunstvoet net als een natuurlijke voet. energie opbrengen en weer vrijgeven. Verwacht wordt dal de prothese binnen afzienbare tijd in produktie genomen zal worden. 'VUILNISGEDINGEN' AMSTERDAM EN ROTTERDAM RET, die ruim een week heeft ge duurd, verboden. Verder worden ac ties om de straat'verlichting in Rotter dam te doven, niet toegestaan. UTRECHT (GPD) Twee legeuge- vandaag uitgebreid, omdat pas vrij stelde uitspraken in korte gedingen dag de uitspraak is te verwachten van van winkeliers tegen de AbvaKabo het kort geding dat de streekvervoer- om de staking bij de reinigingsdien- bedrijven gisteren in Utrecht hadden sten in Amsterdam en Rotterdam te aangespannen tegen de Vervoersbond bellindigen, hebben alom verbazing De Rotterdamse rechtbankpresident Mr. Nivard meende dat door de sta- gewekt. heeft in bet, kort geding, dat 64 onder- kingsacties de schade voor de De Rotterdamse rechtbankpresident nemersorganisaties uit de Maasstad densland i mr. F. Nivard verbood gistermiddag hadden aangespannen, ook de sta- zetperiode de staking bij het remigingsbedrijl king bij het openbaar-vervoerbedrijf oplopen. Over de staking bij de reini Roteb. omdat de leefbaarheid in de stad er ernstig door wordt aangetast venredig grote schade wordt gingsdienst, die drie weken heeft geduurd, zei de rechtbankpresident dat het niet verantwoord is te blijven toezien tot zich gevaren voor de volksgezondheid openbaren. veroorzaakt voor middenstand en be volking in de Maastad. Ongeveer te gelijkertijd bepaalde in Amsterdam rechtbankpresident mr. Asscher dat de staking by de stadsreiniging in de hoofdstad, die op 9 november is be gonnen. mag doorgaan met staken. De schade die winkeliers in de bin nenstad lijden, is volgens de Amster damse rechtbank niet helemaal te wijten aan deze staking en bovendien kunnen zij hun vuilnis zelf naar de stortplaats brengen. De aan de gang zijnde estafette-sta kingen bij het streekvervoer gaan voorlopig door en worden mogelijk BEERT A <ANPt Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis gaat een burgemeester met zwangerschapsverlof Het is burgemeester me vrouw VV J. Jagersma tCPNi van de Groninger gemeente Beerta, die 30 november voor drie maanden uit de roulatie gaat vanwege haar zwangerschap. De commissaris van de koningin in Groningen. Vonhoff, liet dit dinsdag weten. Vonhoff heeft burgemeester mr I W Opstelten 'VVDi van Delfzijl aangeivezen om burgemeester Jagersma gedurende de verlofperiode te vervangen, omdat Opstelten ervaring heeft met kleinere gemeenten en Delfzijl vlakbij Beerta ligt. zo verklaarde Vonhoff De bus. tram en metro zullen vandaag deze belangrijkste om- flus weer rijden in Rotterdam. De an het jaar verder zal aangekondigde actie van het GEB om - - de straatverlichting gisteravond en kele uren niet te laten branden, werd na het vonnis van de president ook afgezegd. Volgens de Amsterdamse rechtbank president mr Asscher is de schade die bedrijven in de binnenstad lijden niet helemaal te wijten aan de staking bij de stadsremigingsdienst. die 9 novem ber is begonnen Het kort geding in Amsterdam was aangespannen door de Vereniging van Bedrijven Amster dam Cltv Woordvoerder Wolfs van de vereniging vond het onbegrijpelijk dat de rechter met wat meer rekening heeft gehouden met het feit dat de voor de winkeliers zo belangrijke sin terklaasinkopen zijn begonnen. iZie ook pagina 3i lADVERTENTIEI Zoals u gemerkt zult hebben, werkt het postbedrijf weer op volle toeren. Uw brieven, spoed zendingen, bestelkaarten en betalingsopdrachten kunnen weer op de bus. Uw brieven, afrekeningen, tijdschriften, omroepbladen, bestellingen enz. komen weer in de bus. Tegelijkertijd zetten wij alles op alles om begin volgende week ook klaar te zijn met de bezorging van de achterstallige post uit binnen- en buitenland. iVan onze correspondentj BONN (GPD) De Westduitse minis ter van economische zaken, graaf Otto Lambsdorff. zal worden aange klaagd wegens omkoopbaarheid. Óm dat mogelijk te maken, moet echter eerst de president van de Duitse Bondsdag (volksvertegenwoordi ging) worden gevraagd de parlemen taire onschendbaarheid van Lambs dorff (lid van de FDP) op te heffen. Lambsdorff wordt ervan beschuldigd eind 1977 (het eerste jaar van zijn ministerschap i en in 1980 steekpen ningen tot een totaal van 135 000 mark te hebben aangenomen van het Flick-concern In ruil daarvoor zou hij het concem kwijtschelding varf 800 miljoen mark belasting over de ver koop van aandelen ter waarde van 1.9 miljard mark hebben bezorgd. (Een mark is ongeveer 1.10 gulden). Naast Lambsdorff zullen de vroegere algemeen directeur van het Flick- concern. Bernhard von Brauchitsch. de koopman Manfred Nemitz. de voor malige minister van economische za ken Hans Friderichs en de vroegere minister van economische zaken van dc deelstaat Noordrijn-Westfalen, Horst-Ludwig Riemer. zich voor de rechtbank moeten verantwoorden we- OUo Lambsdorff nadat hij had verno men te zullen worden aangeklaagd wegens corruptie. gens het aannemen van smeergeld. Von Brauchitsch zou Hans Friderichs. nu bestuurslid van de Dresdner Bank. Hans Friderichs, 375.000 mark hebben gegeven. De regering in Bonn wilde op de bekendmaking van de openbare aan klager nog geen commentaar geven voordat Lambsdorff een eigen reactie en verklaring heeft afgelegd. Lamdsdorff heeft lot nu toe alle be schuldigingen van de hand gewezen. Vooral spreekt hij met klem de ver dachtmaking tegen ook persoonlijk van de transacties te hebben geprofi teerd. Tot degenen die daar niet zo zeker van zijn behoort de Beierse minister president Franz-Josef Strauss Hij had door zijn getrouwen al de laatste weken laten rondbazuinen dat hij nu eindelijk eens in de regering in Bonn moest worden opgenomen, en dat economie of financien een kolfje naar zijn hand zouden zijn, als buitenland se zaken voor hem onbereikbaar zou blijken. Mocht Lambsdorff inderdaad in staat van beschuldiging worden gesteld, dan brengt dit bondskanselier Kohl in grote moeilijkheden. Nog begin deze week had hij in Bonn verklaard dat er geen portefeuille vrij was. Als Lambdsdorff gedwongen aftreedt, zal het erg moeilijk worden Strauss uit de regering te houden. Bijna een jaar na de be- ruchte december-moor- ^<C| den van 1982 in het fort -| 'Zeelandia' te Paramaribo is -1 er nog steeds niet het begin van een garantie dat onder het huidi ge bewind in Suriname de mensen rechten zijn gewaarborgd. Deze week is in de tweede kamer de vraag aan de orde geweest of er voor Nederland aanleiding is de toen meteen geno men sanctiemaatregel - opschorting van de ontwikkelingssamenwerking - te herzien Algemeen was de opvat ting dat daarvan op het ogenblik nog geen sprake kan zijn. De beloftes van legerleider Bouterse vorige week - op de achtste onafhankelijkheidsdag van Suriname, de dag ook van de procla matie van de eenheidsbeweging 'Stanvaste' - geven Den Haag geen enkele zekerheid dat dit soort gebeur tenissen in de toekomst uitgesloten zullen zijn. Bij de behandeling van de begroting van minister Schoo (ont- wikkelingssamenwerking) werd van vrijwel alle kanten zonder veel omwe gen vastgesteld dat het regiem- Bou terse nog op geen enkele wijze daad werkelijk heeft aangetoond dat het land op weg is naar herstel van de meest elementaire rechten en vrijhe den van de bevolking. Toegezegde mogelijkheden voor een onafhanke lijk internationaal onderzoek naar de gebeurtenissen van vorig jaar zijn teruggedraaid. In Suriname is de op positie nog steeds monddood, er be staat geen vakbondsvrijheid, pers. ra dio en televisie zijn er staatsmega- foons. zoiets als verkiezingen is voor lopig ondenkbaar, over de voorberei dingen voor een grondwet wordt niet meer dan vaag gedaan Suriname blijft onder het militaire gezag van Bouterse cs een land waar de ene (al dan niet vermeende) tegencoup de andere opvolgt, waar revolutionaire splintergroepjes aan de top elkaar politiek uitschakelen ter wijl ze eenheid onder de bevolking prediken, een land waar onzekerheid en intimidatie regeren En wanneer er dan. zoals gisteren bekend werd, op nieuw door de militaire politie een tiental arrestaties is verricht onder tegenstanders van het bewind op be schuldiging van staatsgevaarlijke ac tiviteiten. houdt in en buiten Surina me menigeen zijn hart vast De rich ting van Bouterses revolutie is bin nenlands en buitenlands branieach tig. zwalkend en angstig tegelijk ge weest Sociaal-economisch heeft het land zich onder dit bewind volstrekt geïsoleerd Hoewel de indruk wordt gewekt dat Paramaribo maar te kik ken. heeft en de geldschieters staan op de stoep is in werkelijkheid nog geen enkele compensatie gevonden voor de weggevallen ontwikkelings gelden uit Nederland. Om politieke redenen heeft het Bouterse-bewind het luchtvaartverdrag met Nederland beëindigd en de rechtstreekse lucht- verbinding Paramaribo-Amsterdam opgeheven. Pogingen om daarvoor een alternatief te vinden hebben in tussen heel wat ijieer problemen op geleverd dan men zich bij deze beslis sing had voorgesteld. Daarom lijkt het erop dat in de toekomst opnieuw samenwerking zal worden gezocht met de KLM Kortom, sinds vorig jaar is vanuit Suriname naar buiten de indruk gewekt dat het land zfjn weg zou gaan zonder een binding met Nederland ihet 'vijand-beeld' van de spraakma kende ambassadeur Herrenberg). maar tegelijkertijd zoekt Bouterse keer op keer naar mogelijkheden om zonder al te veel gezichtsverlies een herstel van de relatie met Den Haag te bewerkstelligen. Internationaal is het bewind intussen ook aanmerke lijk minder zelfbewust geworden. De Amerikaanse inval in Grenada is daarop duidelijk van invloed geweest. Met de uitwijzing van een groot deel van de Cubaanse diplomaten heeft Bouterse In ieder geval - onder dwang - in de richting van de Verenigde Staten het gebaar gemaakt dat hij zich niet zo snel meer zal storten in avonturen die in Washington worden beschouwd als een verdere destabili sering van de toch al zo gespannen verhoudingen in het Caraibisch ge bied. Hoofdprobleem van Suriname is dat de huidige machthebber en de bevolking van elkaar vervreemd zijn. Ieder platform voor overleg ont breekt omdat er ook geen enkel ver trouwen bestaat in de bedoelingen van Bouterse. Bedoelingen, die van moment op moment veranderen en die uitsluitend lijken te zijn ingegeven door één voortdurende obsessie: angst voor wat hij verstaat onder 'tegenstanders' Als die hun verstand gebruiken zal het aan Bouterse niet liggen. Geeft hfj met zoveel woorden gezegd bfj de proclamatie van de eenheidsbeweging 'Stanvaste' Het omgekeerde zou het geval moeten zijn Bouterse had zijn verstand moe ten gebruiken Hij heeft dat een keer niet gedaan, met desastreuze gevol gen. En niemand kan er zeker van zijn dat hij is veranderd. Het lot van Suriname wordt daardoor, ook een jaar na de december-moorden van 1982. nog steeds bepaald. vdM Dubbele winstbelasting Een motie van de kamerleden De Korte iVVD i en Van Iersel (0DA) om uiter lijk l januari 1985 de 'dubbele belas ting op winst - vennootschapsbelas ting plus dividendbelasting af te schaffen is dinsdag bij de stemmingen door de indieners ingetrokken. Aanleiding daartoe was de medede ling van staatssecretaris Koning van financiën dat in het eerste kwartaal van komend jaar een onderzoek naar deze materie zal worden afgerond.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1