PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Veerdiensten gaan voor onbepaalde tijd 'plat' DE ACTIES GAAN DOOR Moskou laat eis Lranse en Britse kernraketten vallen GS STELLEN FNV AANSPRAKELIJK HMD ff FRIS Geen stap dichter bij oplossing 1 ir KOHL VERWACHT ANDERE VOORWAARDEN de PZC vandaag Rustig weer Droog en wisselend bewolkt. In de ochtend enkele mistbanken. Middag- temperatuur ongeveer 6 graden. Wei nig wind. 226e jaargang no. 271 Vrijdag 18 november 1983 DE JAGER-TOLHOEK GOES; Houtkade 7 tel 01100-21250' Geopend ma -vr van 8 00-17 00 uur ij zaterdag van 10 00-12 00 uur MIDDELBURG Korte Noordslra; 1001 bouwmaterialen onder één dak! 10NDEN DP AI Een seinwachter van de Britse spoorwegen heeft woensdag van de spoorwegen deelde mee dat tuchtmaatregelen werden overwogen. Het belangrijke baanvak Portsmouth-Brighton eerst stilgelegd en daarna kan dat hij allergisch is voor muizen of andere medische motieven heeft - we jrgd voor twaalf uur vertragingen omdat er een muis rondliep in zijn zullen zien," zei hij. 'itinhuisje ivaarvan hij zenuwachtig werd. Hij ging eenvoudig naar huis. De 29-jarige Trevor Hockham werd met een waarschuwing en bewaakt door Hockhams vrouw Susan verzekerde dat haar man dol was op dieren, „behalve roodharige kater naar een ander seinhuis gestuurd. Een woordvoerder muizen". VUSSINGEN De door de ABVA/KABO aangekondigde stakingsactie bij de ambtenarensalarissen ten onrechte Provinciale Stoomboot Diensten (PSD) in Zeeland gaat door. Met ingang van vanochtend (vrijdag) gaan de Westerschelde-veren voor onbepaalde tijd plat. ""p1» staking. De FNV-ambtenarenbond zet de actie door, omdat het overleg gisteravond Gistermorgen werd ai duidelijk dat de staking vrijwel onafwendbaar was. In de loop van de ochtend kwam er op het provinciehuis een door ABVA/ KABO-voorzitter Van der Scheur en bondssecretaris Vrins ondertekende telex binnen, waarin werd aangekon digd dat de al enkele dagen dreigende stakingsactie een feit zou worden in dien het overleg van gisteravond geen bevredigende resultaten zou opleve- De CFO (Christelijke Ambtenaren bond i heeft inmiddels laten weten telex hebben de gezamenlijke colleges van b en w donderdag nog een drin gend beroep op het college van gede puteerde staten gedaan alle mogelijke moeite te doen een stakingsactie te voorkomen. Volgens de Zeeuws- Vlaamse gemeentebestuurders is de actie 'maatschappelijk onaanvaard baar' De PvdA-fractie van de gemeente Oostburg heeft donderdagavond ge weigerd zich achter de verklaring van de gezamenlijke Zeeuws-Vlaam- se colleges van b en w te stellen. Dit gebeurde tijdens de raadsvergade ring, nadat de overige fracties de verklaring wèl zeiden te steunen, maar weigerden daarin opgenomen te zien, zoals de PvdA-fractie eiste, dat de korting van drie procent op de tussen de ambtenarencentrales en minister Rietkerk nog geen concrete resulaten heeft opgeleverd. Het college van gedeputeerde staten zal vandaag overleg plegen over de situatie. Zo rallen GS zich onder meer beraden over de vraag of het provinciebestuur naar de rechter zal stappen om te trachten de actie ongedaan te maken. Gedeputeerde staten bebben de ABVA/KABO in middels laten weten de FNV- imbtenarenbond aansprake- te stellen voor de schade die de PSD lijdt als gevolg van de stakingsactie. De directie van de PSD en de direct Mokken gedeputeerden (J. D. de Voogd en J. B. Ventevogel) hebben k overleg gevoerd over de te vol- Jen tactiek tijdens de staking, Gede- Kneerde De Voogd verklaarde don- I Kdagavond dat alles in het werk psteld zal worden om te voorkomen ü'.het tot een wat hij noemde escala- S aal komen tussen werkwilligen en (takers. De Voogd verzekerde dat het rJege van gedeputeerde staten - i'Jians vandaag - niet van plan is om «trachten de staking te breken. De Zauws-Vlaamse colleges van b en w 'ten zich ernstig zorgen over de van de staking bij de veer- tussen Vlissingen-Breskens Kruiningen-Perkpolder. Via een [BRITS MODEL MISS WORLD LONDEN iRTR - Het 19-jarige Britse Kiel Sarah-Jane Hutt, die Engeland Wiigenwoordigde. is donderdag- vond in Londen gekozen tot miss Torid. heede onder de 72 deelneemsters ra de 18-jarige Columbiaanse Rocio fbrez en derde de 20-jarige Brazi- tomse Catia Pedrosa. Hutt werd in i Royal Albert Hall gekroond door m world van vorig jaar, de Domini um se Mariasela Lebron. (Slot zie pagina 19 kol. 7) DEN HAAG (GPD/ANP) Op het Malieveld in Den Haag heeft een 29-jarige vrouw uit Den Haag zichzelf gisteren in brand gestoken. Zij is daarbij om het leven gekomen. Op het moment van de zelfverbranding verzamelden enkele duizenden demonstrerende politiemensen en uitkeringsgerechtigden zich op het Malieveld. De vrouw heeft, aldus ooggetuigen, geruime tijd in brand gestaan voordat de vlammen gedoofd konden worden. Met jassen van politiemannen van de bereden politie werd het vuur gedoofd Op enkele meters afstand van het lichaam trof de politie een paar blauwe laarsjes en een jerrycan aan. Wat er in de jerrycan had gezeten, kon de politie niet meedelen. De politie van Den Haag identificeerde de vrouw aan de hand van vingerafdruk ken. Zij was een bekende van de politie. De vrouw was volgens de politie labiel en had al eerder een zelfmoord poging ondernomen. Om die reden gaat de politie ervan uit dat geen politieke motieven ten grondslag liggen aan haar daad. maar waarschijnlijk geestelijke problemen. De naam van de vouw is niet bekendge maakt. omdat haar familie nog moet worden ingelicht. Dat zou mogelijk zelfs enkele dagen in beslag nemen, aldus de politie Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het conflict over de verlaging van de ambtenarensalarissen is nog geen stap dichter bij een oplossing gekomen. Het overleg dat de ambtenarenbonden en minister van binnenlandse zaken Rietkerk er gisteravond over hadden, leverde niets op. Volgende week waarschijnlijk dinsdag wordt verder gepraat. De acties gaan ondertussen door. De minister wenste gisteravond nog geen oordeel te geven over een voor stel van de bonden, waarmee de voor genomen salarisverlaging met 3 pro cent kon worden voorkomen. De bon den hadden er eventueel zaterdag verder over willen onderhandelen. Rietkerk gaf echter de voorkeur aan uitstel tot begin volgende week. Met hun voorstel geven de bonden in feite werkgelegenheid prijs voor het behoud van salaris. In het voorstel wordt ervan uitgegaan dat de prijs compensatie van 1 januari wordt inge leverd en in ruil daarvoor de werktijd wordt verkort. Voor de vrijkomende uren zou echter niet ten volle nieuw personeel in dienst moeten worden genomen. De 'herbezetting' zou kunnen worden beperkt tot 25 procent, een percenta ge dat aan de situatie in het bedrijfsle- CDA-commissie: nieuw schooltype DEN HAAG (ANP) Aansluitend op de basisschool moet er een nieuw schooltype komen dat bestemd is voor alle leerlingen en dat een cur susduur heeft van drie jaar. Tot deze conclusie is een commissie van het wetenschappelijk instituut van het CDA gekomen. De doelstelling van het nieuwe DEN HAAG (GPD) Een aangeslagen ambtenarenleider Van de Scheur schooltype is enerzijds de leerling toe neemt even tijd voor een 'blikkie fris' nadat het overleg met minister Rietkerk te rusten met die kennis en vaardighe- over de kortingen op de salarisssen is vastgelopen. den die voor het functioneren van de sameiuevmg onontbeerlijk zijn, en an derzijds de leerling op een verant woorde manier de keuze voor het vervolgonderwijs te laten maken. In het rapport van de commissie dat de titel 'Samen verder' draagt, wordt een geleidelijke invoering van het nieuwe schooltype bepleit. Een aantal maatregelen kan in het kader van de huidige wetgeving reeds worden ge troffen. De commissie staat onder voorzitter schap van dr. J. de Jonge. ven is ontleend. Het zou de overheid een besparing opleveren die overeen komt met het bedrag dat 1 procent salarisverlaging in de uitgaven van de staat scheelt. Tegenover een dergelijk 'offer' zou minister Rietkerk dan ook een offer ter grootte van 1 procent moeten stellen. ..Voor het derde procent moe ten we dan nog iets vinden, maar dat lijkt ons niet zo moeilijk", aldus één van de onderhandelaars. De verwachtingen waren gisteren hoog gespannen na het voorbereiden de werk dat vertegenwoordigers van zowel de minister als van de bonden twee dagen lang hadden verricht. Zowel Jaap van de Scheur, voorzitter van de grootste ambtenarenbond Ab vaKabo. als Ton de Jong. voorzitter van de CFO (de CNV-bond voor amb tenaren) waren dan ook duidelijk teleurgesteld, dat de impasse nog steeds niet kon worden doorbroken. Het kabinet is bij zijn uitgangspunten gebleven. Daar hoort de salarisverla ging met 3 procent bij. De bonden willen daar nog steeds vanaf. Wel (Slot zie pag. 3 kol. 2) (ADVERTENTIE) Helaas zijn wij nog niet in staat alle giro opdrachten te behandelen, zoals u dat van ons gewend bent. Zo stagneert ten dele de toezending van de afrekeningen. Wij doen echter ons best om het ongerief voor u zoveel mogelijk te beperken. Wij kunnen u dan ook berichten, dat voor vrijwel al onze klanten het salaris of pen sioen op of rond de gebruikelijke datum op de postrekening zal worden bijgeschreven. Ook zonder de afrekening met uw salaris- of pensioenbijschrijving te hebben ontvangen, kunt u van uw kascheques en girobetaal kaarten gebruik maken. Voor nadere informatie zou u zonodig kunnen bellen met het administratiekantoor, dat uw postrekening behandelt. Arnhem: 085-457711, Den Haag: 070 - 82 4091 en Amsterdam: 020 - 5611611 VÉ "Jkspos.spaarf*nk BONN (RTR) De Sowjet-Unie heeft haar eis laten vallen om de Britse en Franse kernwapens mee te tellen in het INF-overleg over Europese mid- dellange-afstandswapens met Ver enigde Staten in Genève, zo heeft de Westduitse bondskanselier Helmut Kohl, donderdagavond in een tv-in- terview verklaard. De eis tot meetel len van de Britse en Franse kernwa pens vormde een van de voornaamste hinderpalen in de Geneefse onder handelingen. ,.Van deze kwestie hadden de Russen in de laatste fase van de onderhande lingen in Genève een centraal punt gemaakt. Nu verwaardigt de Sowjet- Unie zich dit punt in haar onderhan delingsstrategie te laten vallen en mogelijkerwijze andere naar voren te brengen", zo zei Kohl. Kohl trad niet in bijzonderheden en werd daar in het interview ook niet om gevraagd. Een regeringswoord voerder in Bonn verklaarde desge vraagd met op de hoogte te zijn van enig initiatief van dien aard van de Sowj et-regering. Een ander onderdeel van een nieuw voorstel, dat de Sowjet-Unie volgens ingelichte kringen volgende week in Genève zou kunnen doen - nog steeds op voorwaarde van niet-plaatsing van nieuwe NAVO-kernwapens in West- Europa - zou verlaging behelzen van het aantal SS-20-raketten met elk drie kernkoppen in het Europese deel van de Sowjet-Unie met in totaal 360 koppen tot 120 koppen. Het laatste voorstel van Moskou dateert uit okto ber en voorzag in een verlaging van 420 koppen tot 140 raketten, mits de NAVO geen enkel nieuw kernwapen plaatst. Het jongste voorstel van de VS. dat dinsdag formeel werd inge diend in Genève voorziet in wereldwij de limiet van 420 koppen aan beide zijden. Kohl herhaalde het westelijke stand punt, dat de NAVO haar nieuwe wapens zal plaatsen, als er geen bevredigend akkoord wordt bereikt over verdwijning van de 360 SS-20- raketten van de Sowjet-Unie, waar van er volgens westelijke defensie deskundigen naar schatting 250 op West-Europa staan gericht en er zich meer dan 100 in Azië bevinden. Gisteren bepaalden de onderhande laars in Genève een volgende zitting op woensdag, de dag na het cruciale debat in de Bondsdag die vrijwel zeker akkoord zal gaan met plaatsing van de nieuwe NAVO-wapens. INF- Helmut Kohl zittingen worden normaal alleen op dinsdag en donderdag gehouden. Aanvaarding door de Bondsdag zou, zo zeiden Amerikaanse zegslieden donderdag eerder in Genève het sein voor de Russen kunnen zijn om op te breken in Genève zonder nieuwe da tum voor overleg vast te stellen. Een twee man sterke Russische parle mentaire delegatie, die in Nederland is op uitnodiging van de tweede ka mer. heeft gisteren in Den Haag op een persconferentie verklaard dat de Nederlanders mets hoeven te vrezen. „De Russische middellange afstands raketten DD-20 zijn niet op Nederland gericht. De Sowjet-Unie is in Genève nog steeds bereikt tot een compro mis", aldus Kremlin-woordvoerder N. Zamayatin en generaal Tehervov. Zij spraken de afgelopen dagen met de kamercommissies voor buiten landse zaken en defensie. Zamayatin wilde niet zeggen of de Sowjet-Unie haar raketten wél op Nederland zal richten als ons land eenmaal kruisra ketten heeft. De NAVO-planncn gaan uit van de plaatsing van 48 kruisra ketten in Nederland. (Zie ook pagina 3) Pensioenbreuk De voorgestelde aanpassing van de regels voor pensioen breuk zijn te duur. Staatsse cretaris De Graaf verwacht een oplossing van het bedrijfs leven. (PAGINA 5) Euthanasie Euthansie is strafbaar Tot de ze conclusie komt het ge rechtshof in Amsterdam in de strafzaak tegen een huisarts uit Purmerend. (PAGINA 5) Winst Philips Philips heeft m het derde kwartaal van 1983 een aan zienlijke verbetering van de resultaten geboekt. De netto winst steeg met 29 procent naar 103 miljoen gulden. (PAGINA 7) Postorders Neckermann in Sint-Jansteen laat een kwart van de 400 medewerkers korter werken De postorderbond zet het juri disch gevecht tegen de stakin gen bij de PTT voort (PAGINA 15) Wiersma wint Na een tweekamp met negen tien remises en één winstpartij mag Harm Wiersma zich voor de vierde keer wereldkam pioen dammen noemen. In het laatste duel met Jannes van der Wal kwam Wiersma slechts even in problemen. (PAGINA 21) Radio en televisie: 2 Binnen- en buitenl.: 3 en 5 Opinie en achtergrond: 4 Financiën, economie: 7 Kunst en cultuur: 9 Provincie: 13, 15, 17 en 19 Sport: 21

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1