PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Heineken voor kantoor ontvoerd mr Bedrijfsleven dreigt met vervolging ambtenaren Lichte aardschok in Utrecht ■■■r -r 7 Te weinig animo voor staking PSD OOK CHAUFFEUR MEEGENOMEN Benzine duurder Nederland-Spanje op de tv Zonnig Droog en zonnig. Eerst nog enkele mistbanken. Middagtemperatuur on geveer 15 graden. Zwakke oostelijke wind, minder dan kracht 3. 226e jaargang no. 264 )onderdag 10 november 1983 Vandaag.... op pagina 8 m j- L Jm w Mm m Jtrnm De advertentierubriek over uitgaan. Meer informatie over adverteren 01184-15144, heer v. d. Bulck. IISSINGEN De bij de ABVA/KABO aangesloten irrrknemers van de Provinciale Stoomboot Diensten in geland hebben het voorstel het werk voor onbepaalde |jd neer te leggen, uit protest tegen de voorgenomen ortingen op de ambtenarensalarissen, afgewezen. Twee- Wdc van het varend personeel van de PSD zou met dat roorstel akkoord moeten zijn gegaan. En die tweederde I ïeerderheid werd niet gehaald. j Woensdagavond vergaderden de PSD-werknemers in Kruimngen over het voorstel van de ABVA KABO. Dins dagavond hadden de Vlissingse PSD-ers zich over het voorstel van de FNV-ambtenarenbond beraden De animo tijdens die vergaderingen om in staking te gaan bleek met groot genoeg te zijn Volgens dis tnctsbestuur- der Th. Jacobs van de ABVAKABO ln Zeeland zal nog verder overleg gevoerd worden over eventuele andere acties bij de PSD Hij sloot een hervatting van de stiptheidsacties bij de veerdiensten over de Westerschelde niet uit. - AMSTERDAM (GPD) Drie gemaskerde mannen hebben foensdagavond in Amsterdam A. H. („Freddie") Heineken 60) en diens 57-jarige chauffeur Ab Doderer ontvoerd. leineken is voorzitter van de raad van bestuur van het leineken-concern en wordt beschouwd als een van de rijkste indernemers van ons land. Gisteravond Iaat is er een eerste contact geweest met de ontvoerders. In het belang van het inderzoek wil de politie hierover niets meedelen. I )m zeven uur gisteravond werd Hei- De wagen was leeg. Wel zijn bloedspo- eken voor het kantoor van het bier- ren aangetroffenvermoedelijk af- uncern aan het Tweede Wetering- komstig van de in elkaar geslagen itsoen in een oranje Peugeot be- chauffeur van Heineken Een politie auto getrokkep. Zijn chauffeur, agent buiten dienst heeft gezien dat le in een auto op hem zat te wachten, de ontvoerders zijn overgestapt m een ïoot hem te hulp. De man kreeg een Citroen GS, waarmee ze met hoge kslaag en werd eveneens in de auto snelheid weggereden, sleept. De gebeurtenis nam slechts Op de Weespeizijde is de politie het korte tijd in beslag. spoor bijster geraakt. Vermoedelijk ontvoerders waren gemaskerd, zijn de ontvoerders gevlucht via een van hen had zijn masker niet fietstunneltje bij het Amstelhotel voor. Vermoedelijk is hij her- !nd, De politiewoordvoerder wilde Jerover geen mededelingen doen. let ls niet bekend of de ontvoerders le bestelauto van de ontvoerders is imggevonden op de Weesperzijde. r I Solliciteren Oudere werklozen en mensen die een opleiding volgen wor den vrijgesteld van de plicht tot solliciteren. (PAGINA 3) Veiligheid t De verkeersopvoeding zal cen- I traal staan in het nationaal ijl plan voor de verkeersveilig- 'I field. (PAGINA 5) Woonwagens i De provincie wil dat de ge- I meenten het woonwageriplan met grotere voortvarendheid t uitvoeren. (PAGINA 13) AMSTERDAM De voorzitter van de raad van bestuur van de Heineken Brouwerij de heer A H Heineken waar jaren geleden de onroerend- goedmagnaai Caransa werd ont voerd De paaltjes in het tunneltje, die autoverkeer moet tegenhouden, ble ken in de loop van de dag te zijn verwijderd De politie is onder lpiding van hoofd inspecteur Sietsema een grootscheep se jacht begonnen. Men is gestart bij een taxi-chauffeur die de ontvoering heeft zien gebeuren en deze meteen via de directe taxilijn heeft gemeld aan de politie. De taxi-chauffeur is op verzoek van de politie de bestelbus gevolgd, maar raakte deze door onbe kende oorzaak kwijt. Andere getuigen zijn twee dames die bij een bushalte stonden te wachten. Er waren geen aanwijzingen dat Hei neken gevaar liep, aldus de politie. Hij is de afgelopen tijd niet bedreigd Een woordvoerder van de politie in Noordwijk zegt dat Heineken regel matig met de politie in zijn woon plaats belde wanneer hij iets ver dachts had gezien, bijvoorbeeld wan neer een auto langzaam zijn huis voorbij reed. De woning van Heineken is op het stil alarm bij de politie aangesloten. Het is bekend dat de villa permanent in het oog wordt gehouden door een particuliere bewakingsdienst. Freddie Heineken is ln Nederland nu de derde geworden in de nj van grote ondernemers die zelf of indirect slachtoffer werden van ontvoerders. Maurits 'Maupi Caransa. schatrijk ge worden via de oliehandel en het on roerend goed. ging hem voor. Het was eind oktober 1977 Na vijf dagen werd hij vrijgelaten tegen een losgeld van 10 miljoen gulden. De daders werden nooit gepakt Eind november vorig jaar werd in Nuland mevrouw Toos van der Valk- iSlot zie pagina 4 kol. 2) n, IT 0€TE EUR ICHT AMSTERDAM Onder het motto 'Dat doet de deur dicht' koos het personeel van het geivestelijk arbeidsbureau GAB te Amsterdam voor de straat in plaats van de kantoorstoel Het is een ian de vele prikactie's die ambtenaren houden in en rondom de hoofdstad. Alleen mensen met een afspraak werden nog - op straat - geholpen. Arafat en de PLO AMBTENARENCENTRUM WIL PRATEN Order Taiwan' plaatst zo goed als zeker een nieuwe omvangrijke order bij 'De Schelde' het be treft de ombouw van een olie- centrale (PAGINA 13) Overstap Jan Poortvliet, die de laatste weken vaak aan de kant bleef bi) PSV. verruilt mogelijk zijn Eindhovense werkkring voor Sparta Rotterdam. (PAGINA 21) Radio en televisie, kunst: 2. Binnen- en buitenland: 3, 4 en 5. Financien, economie: 7. Varia: 9, 10 en 11, Provincie: 13, 15, 17 en 19. Sport: 21. DEN HAAG (GPD) De meeste bedrijven zijn nog in staat flexibel in te spelen op de gevolgen van ambtenarenacties voor het goederenverkeer, maar de situatie zal veranderen bij een langere duur en versterking van de acties. Handel, industrie, agrarische sector en transportbedrijven overwegen nu al welke juridische stappen tegen de ambtenarenbond AbvaKabo mogelijk zijn indien de acties het maatschappelijk leven ontoelaatbaar ontwrichten, zo meldt de EVO, een organisatie van 42.000 ondernemingen die voor eigen transport van goederen zorgen. Intussen heeft het ambtenarencen- gal gespuwd over de acties, die naar trum, een van de vier centrales voor zijn idee doelbewust tegen het be- overheidspersoneel. woensdag laten drijfsleven ztjn gericht Hij voorspelde weten het overleg met minister Riet- dat de acties zich uiteindelijk tegen kerk te willen heropenen. de ambtenaren zelf zullen keren Het ambtenarencentrum zal een brief Het besluit van de ambtenarencentra- naar de minister sturen met het ver zoek het overleg te hervatten, „maar dan wel op basis van gelijkwaardig- heid". VNO-voorzitter Van Veen heeft woensdag op een persconferentie zijn ROTTERDAM (ANP) De meeste oliemaatschappijen en houders van vrije pompen gaan met ingang van morgen (vrijdag) opnieuw de benzi neprijzen verhogen. Een liter superbenzine gaat 1,8 tot 2,4 cent per liter meer kosten en een liter S normaal stijgt 1.4 tot 2,0 cent in prijs. De prijzen van dieselolie, gasolie en VNO-voorzitter Van Veen huisbrandolie worden een cent per liter hoger. Autogas (LPG) wordt niet in prijs verhoogd. De meest voorko mende prijzen bij de zelftankstations zijn vrijdag voor superbenzine 183,6 cent. voor normaal 177.4 cent en voor diesel 118,8 tot 119.6 cent per liter De prijs van stookolie gaat twintig gul den per ton omhoog en gaat met ingang van vrijdag aanstaande 591.15 gulden per ton kosten. De prijsverho gingen zijn een gevolg van de ontwik kelingen op de internationale produk- tenmarkt le is door de centrale van Middelbare en Hogere Ambtenaren èCMHAi met vreugde ontvangen. De ABVAéKA- BO daarentegen heeft er geen goed woord voor over Juridische stappen NOB Wegtransport werkgevers vrachtautovervoersbedrijven) heeft minister Rudmg (financiën» gevraagd juridische stappen te ondernemen te gen de douane, die onder Ruding ressorteert. EVO en NOB Wegtrans port achten het niet ondenkbaar dat bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels in de knel komt De gemeente Rotterdam dreigt met een kort geding om een eind te maken aan de stiptheidsacties bij de Afval verwerking Rijnmond (AVR). De ge meente wil hiermee voorkomen dat zij wordt geconfronteerd met schade claims van chemische bedrijven uit de Botlek, die van het drinkwaterleiding- bedrijf gedistilleerd water betrekken dat bij de AVR wordt gemaakt. Esso Chemie en Akzo Zoutchemie hebben de gemeente al aansprakelijk gesteld voor de schade die zij zullen ondervin den als de lvering van dit water komt stil te liggen. Bij de Nederlandse Spoorwegen wordt vandaag de eerste 24-uurssta- king georganiseerd. De staking legt het treinverkeer plat in de regio's Nijmegen, Eindhoven. Den Bosch en Noord-Limburg en zal (Slot zie pagina 4 kol. 1) zen over de prijs die de NOS voor de uitzending aan de KNVB moest beta len. De KNVB vroeg twee ton. de NOS bood één ton. Na telefonisch overleg tussen beide organisaties is men het eens geworden over de hoogte van het bedrag. Woordvoerders van NOS en KNVB wilden niet zeggen welk be drag de NOS nu moet betalen. HILVERSUM (ANP) - De NOS en de voetbalbond KNVB zijn het woens dagavond eens geworden over de rechtstreekse uitzending van de voet balwedstrijd Nederland-Spanje, vol gende week woensdag in Rotterdam. Dit hebben woordvoerders van NOS en KNVB meegedeeld. Aanvankelijk waren problemen gere- AMSTERDAM - De voorzitter van de raad van bestuur van de Heineken Brouwerij, A. H Heineken, is woens dagavond, samen met zijn chauffeur, j door drie gewapende mannen ont voerd. Op de foto kijken politieagen- i ten in het busje, dat voor de ontvoe ring werd gebruikt GEWONDEN BIJ BEVING IN ITALIË ADVERTENTIE UTRECHT/ROME (AFP) Voor de tweede keer binnen enkele dagen heeft het KNMI in De Bilt woensdag avond een lichte aardschok geregi streerd. Dc aardschok, met een kracht van 2 tot 2,5 op de schaal van Richter, deed zich omstreeks half zeven voor in de buurt van Soester- berg. Volgens een woordvoerder van het KNMI ligt het epicentrum in de drie hoek Odijk. Soesterberg, De Bilt De aardschok van gisteravond heeft geen persoonlijke of materiële schade tot gevolg gehad. Volgens KNMI-woordvoerder Harry Otten komt het ongeveer twee tot vier keer per jaar voor dat Nederland een lichte aardschok krijgt te verwerken. Behalve de breuklijn in het zuiden, die bij Roermond ons land binnen komst, bestaan ook tot aan Haarlem nog verschillende kleinere breuklij nen in de aardkorst De schok van woensdagavond was zwakker als de aardschok eerder deze week. Bij de aardbeving zijn dinsdag in het gebied van Luik waar een dode en tientallen gewonden vielen, bijna 600 mensen dakloos geworden. Otten: „Normaal worden de lichte aard schokken niet opgemerkt door het publiek. Maar na de schok in Limburg is iedereen plotseling attent. In ande re gevallen wordt vaak aan een vlieg tuig of iets dergelijks gedacht" Het KNMI heeft gisteravond tiental len telefoontjes gehad van verontrus te mensen. In het noorden van Italië heeft zich woensdag aan het einde van de mid dag een krachtige aardschok voorge^ daan, waardoor 35 personen verwon dingen opliepen en moesten worden behandeld in ht ziekenhuis. Het zwaarst getroffen was de historische stad Parma. De aardschok had een kracht van 5,2 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag in het berggebied de Apennijnen. T~\e dagen van Jasser Ara- Vy J_-/fat als leider van de Pa- lestijnse Bevrijdingsorgani- H satie PLO zijn geteld In de moordende broederstrijd tussen pro-en anti-Arafat gezinde PLO-strijders de laatsten gesteund door het expansionistische Syrië dreigt de gebaarde PLO-leider het onderspit te delven, De gezagsgetrou we Palestijnse strijders zijn de afgelo pen dagen sterk in het defensief ge drongen. Hun rest nog slechts een aantal stellingen in de Libanese ha venstad Tripoli. Ondanks een over eenkomst voor een staakt-het-vuren. ging de strijd gisteren onverminderd voort. Het is de tragedie van Jasser Arafat, dat zijn val wordt veroorzaakt door mensen uit eigen gelederen, evenals hij strijders van het eerste uur. Zij geloven niet langer meer in de gematigde aanpak van hun leider, die de Palestijnen tot nu toe niets con creet heeft opgeleverd. Een vrije en onafhankelijke Palestijnse staat lijkt verder verwijderd dan ooit tevoren. Slechts gewapende strijd zal het doel een onafhankelijke Palestijnse staat dichterbij brengen, is het oordeel van de tegenstanders van Arafat Fanatieke groeperingen bin nen de Palestijnse gemeenschap heb ben in het verleden herhaaldelijk po gingen gedaan het leiderschap van Arafat te betwisten, maar die waren kinderspel vergeleken bij wat nu in Noord-Libanon gebeurt Met hulp van Syrische troepen, tanks en kanonnen zijn dissidente Palestijnen bezig aan de uitroeiing van de PLO van Arafat. Voor de Syrièrs is Arafat zo goed als dood. Onder zijn eigen volk is hij de inzet geworden van een mets en nie mand ontziende machtsstrijd. De voorstanders van 'een heilige oorlog' tegen Israël zijn aan de winnende hand Het is een trieste, hoewel voor spelbare ontwikkeling, die de zaak van de Palestijnse vluchtelingen gro te schade zal berokkenen en die het wankel evenwicht in het Midden-Oos ten ernstig zal verstoren. Er is vrijwel geen politiek leider te vinden in de wereld, die zoveel goodwill voor zijn zaak heeft ge kweekt als Jasser Arafat. Als gevierd leider en 'ongekroond hoofd' van de Palestijnen rees zijn ster toen hij besloot via politieke en diplomatieke middelen af te dwingen, wat met wapens in de hand niet was gelukt. Langs de weg van geleidelijkheid en via onderhandelingen wilde Arafat zijn doel bereiken. In dat streven paste een voorzichtige benadering van de Europese mogendheden en de Verenigde Staten, die hij zover wilde krijgen, dat zij de PLO als 'enige en wettige vertegenwoordiger van het Palestijnse volk' zouden erkennen. Deze politiek bleek een schot in de roos. Weliswaar bleef de door Arafat nagestreefde erkenning uit. maar een stap in de goede richting was bijvoor beeld het besluit van de EG-top in Venetié (juni 1980) tot erkenning van het recht op zelfbeschikking van het Palestijnse volk. Nederland had kort daarvoor de motie-Brinkhorst aange nomen op grond van de conclusie, dat de PLO zijn standpunt 'vernietiging van de zionistische aanwezigheid in Palestina' had laten vallen. In de motie sprak de kamer zich uit voor het onderhouden van 'feitelijke con tacten' met de PLO Arafat stond een paar jaar aan het toppunt van zijn macht. Over de gehele wereld behan delden staatshoofden en politici hem als hun gelijke. Politiek en diploma tiek succes bracht echter niet de zo fel begeerde onafhankelijke Palestijnse staat binnen handbereik Die weg werd geblokkeerd door Israël. De af brokkeling van het gezag van Arafat begon vorig jaar na de desastreuze nederlaag van de PLO ln Beiroet in de rechtstreekse confrontatie met het Israëlische leger. Radicalen binnen de PLO uitten steeds meer kritiek op de eens zo gevierde leider. Arafats hou ding daarna de impliciete erken ning van de staat Israel door onderte kening namens de PLO van het zoge heten document van Fès met een aantal gematigde Arabische leiders en zijn daarop gevolgde uitzetting uit Damascus, is het breekpunt geweest voor de radicalen. Wat kan de wereld straks verwach ten van de PLO als de gematigde invloed van Arafat geheel is verdwe nen? Het antwoord is toenemende terroristische activiteiten, die zich in de eerste plaats tegen Israel zullen richten Maar om hun zaak onder de aandacht van de internationale ge meenschap te brengen, zullen de radi cale Palestijnen niet aarzelen doelen buiten Israël te kiezen, zoals tien, vijftien jaar geleden het geval was Intussen heeft zich een nieuw pro bleem aangediend Syrië is. al dan niet met stilzwijgende Instemming van de Sowjet-Unie. een politieke en militaire machtsfactor in de regio geworden, die er voortdurend blijk van geeft een conflict met Israël niet te schuwen. Ook de Verenigde Staten zijn een aantal malen uitgedaagd door de Syrische dwerg De Syrische president Assad wekt niet de indruk, dat hij zich zorgen maakt over de ontwikkelingen in de regio. Kennelijk wil Syrië via een aan zich gebonden Palestijnse Bevrijdingsorganisatie zijn gezag over grote delen van Liba non uitbreiden, hetgeen onherroepe lijk reacties van de kant van Israel zal oproepen. Het gevaar van een oorlog tussen Syrië en Israel doemt levens groot op En met de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie zo nauw betrokken bij de regio, kan een dergelijk conflict verstrekkende gevolgen hebben. ^lm

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1