PROÏINCIALE ZEEUWSE COURANT jaar geen agere lastendruk PZC I Bedrijfsleven krijgt toegang tot kabel -rnrnrnms- 7 Ja tJ ff HULP AAN BEDRIJFSLEVEN vandaag NNEEKEND MEER ZENDTIJD VOOR OMROEPEN Conferentie zwaar bewaakt België ziet af van dumpen nucleair afval Weinig verandering Zonnig en droog Middag temperatuur van 21 graden op de Waddeneilanden tot 27 graden in het zuiden van hei land Matige noordoostenunnd 26e jaargang no. 200 aterdag 27 augustus 1983 tamse bv sinds 1881 VOOR HET BETERE DAKDEKKERSWERK Postbus 154 4460 AD Goes Telefoon 01106-1740 r. drs. A J. M. Masson. DEN HAAG-HEERLEN (GPD) Mr drs A. J. M. Masson, directeur beleg gingen van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, is voorlopig ge schorst in zijn functie. Dat is hem gisteren in Den Haag persoonlijk medegedeeld door minister Rietkerk van binnenlandse zaken. De schor sing duurt in elk geval voor de tijd van het strafrechterlijk onderzoek, dat nu naar de gang van zaken rond de ABP-beleggingen wordt ingesteld. Mr. Masson deelde vorige week dins dag al aan minister Rietkerk mee dat hij tijdelijk terugtrad als directeur van het ABP. Formeel moet het ver zoek tot schorsing nog aan de Konin gin worden voorgedragen- Het onderzoek in de ABP-alTaire heeft nu het karakter van een strafrechter lijk opsporingsonderzoek gekregen De leiding berust niet meer bij de procureur van het gerechtshof in Den Bosch, maar bij officier van justitie mr J P. van Opstal te Maastricht. Volgens mr Van Opstal is besloten tot een formeel opsporingsonderzoek, omdat het nu afgesloten onenterend onderzoek daartoe aanleiding geeft. Bij een strafrechterlijk onderzoek heeft de officier van justitie meer mogelijkheden ter beschikking, ter wijl ook de rechten van personen die bij zo'n onderzoek in het geding zijn. gewaarborgd zijn Volgens mr J. Bruijn van het ministe rie van binnenlandse zaken is de schorsing van een ambtenaar een min of meer automatisch gevolg wanneer een ambtenaar betrokken raakt bij een strafrechterlijk onderzoek. Uit drukkelijk voegde hij daaraan toe, dat dit geen enkele indicatie hoeft in te houden naar een mogelijke schuld De directie van het ABP zei in een verklaring te betreuren, dat de instel ling van een strafrechterlijk onder zoek nodig was om duidelijkheid te krijgen in de hele kwestie. Ook het nieuwe onderzoek in de ABP- aflaire richt zich op mogelijke pogin gen tot chantage op ABP-functiona- rissen. het verstrekken van zwijggeld en onregelmatigheden bij beleggin gen De zaak kwam in juni in de openbaarheid, toen Kamerleden vra gen stelden over het ABP Mr Masson was gisteravond niet be reikbaar voor commentaar. in», ite -t (Van onze parlementaire redactie )EN HAAG Het kabinet vermindert volgend jaar wel de «ten voor het bedrijfsleven, maar niet die voor burgers. Het oordeel van de voorgenomen verlaging van de sociale remies wordt voor particulieren teniet gedaan door ver oogde belastingen ten gunste van het bedrijfsleven en het irugdringen van het financieringstekort. mate waarin de belastingen zullen wordt door andere maatregelen bin- Dgen en hoeveel het tekort van de nengehaald. zoals het schrappen van rerheid wordt teruggedrongen, be- de opbouw van vakantiedagen bij 1st het kabinet volgende week Pre- langdurige ziekte Premier Lubbers ier Lubbers zei dit vrijdag na afloop nam zijn woorden van vorige week de ministerraad. terug dat het kabinet voor de beno- kabinet heeft eerder besloten dc digde wijziging een beperkte loon- sten van het bedrijfsleven met 2 maatregel zal nemen iljard gulden te verminderen. De van dit bedrag wordt via veria- Als gevolg van de korting van de ogen van belastingen, die op de sociale uitkeringen met 3.5 procent is drijven drukken, bereikt. De rest volgens premier Lubbers ruimte ont staan om de sociale premies te verla gen met ongeveer 2.5 miljard gulden In voorgaande jaren nam de overheid geld uit de sociale fondsen wanneer de uitkeringen werden verlaagd, maar daaraan is nu een einde gemaakt Het kabinet wil een duidelijk verband leggen tussen uitkeringen en premies. Als de uitkeringen dalen, moeten ook de premies verminderen, aldus het kabinet. Daar staat tegenover dat de belastingdruk evenredig zal worden verhoogd Totaal verlaagt het kabinet de las tendruk zodoende met 4,5 miljard gulden en minister Ruding (finan ciën) heeft het kabinet in een nota voorgesteld om de belastingen met maximaal dat bedrag te verhogen. Hoe dat precies verdeeld wordt over BTW, accijnzen en de directe belas tingen is nog niet besloten. iÜ&s'T'u. BTW Huisartsen-pijn De huisartsen gaan 'met pijn' ak koord met de verkleining van de praktijken. De nieuwe norm is 2500 patiënten. Dit vinden de artsen nog veel te veel. (PAGINA 2) 12-Mijlszone De Nederlandse overheid stelt een 12-mijlszone in. waar alleen door Nederlandse en Belgische vissers op alle vissoorten mag worden gevist. (PAGINA 3) Dat de BTW-tarieven met één of meer procenten zullen stijgen, staat vrijwel vast. Verder is ook duidelijk dat het kabinet veel voelt voor een voortzet ting van de als tijdelijk bedoelde verhoging van loon- en inkomstenbe lasting Deze verhoging kwam in april in de plaats van de eveneens tijdelijke 'solidariteitsheffing' Alhoewel de totale lastendruk mis- tSlot zie pag. 3 kol. 5) ROTTERDAM (ANP) Twee mannen zijn vrijdag ochtend in Rotterdam bij rioolwerkzaamheden om het leven gekomen. Een derde is met ademhalings moeilijkheden in een ziekenhuis opgenomen. De Rot terdamse politie heeft dit meegedeeld. Iemand die vlak na het ongeluk ter plaatse kw' afgevoerd. concentratie verlamt onmiddellijk de reukzenuwen. Een kapotte pomp had met een ketting uit een put moeten worden getakeld Een defecte geleidestang maakte dit echter onmogelijk De mannen zijn daarna volgens gemeentewerken tegen de veiligheidsvoor- is overstuur schriften in langs de ladder in de put ingegaan De politie neemt aan dat de mannen hun collega, de V Mijnklok Een nieuwe klok in de vismijn van Breskens geeft mogelijkheden voor een verregaande samenwer king met de vismijnen van Vlissin- gen. Colijnsplaat en Stellendam. (PAGINA 7) Binnen- en buitenland: 2 en 3 Opinie en achtergrond: 4 Financiën, economie: 5 Provincie: 7, 9, 10, 11 en 13 Sport: 14 en 15 17,18,19,21,23 en 25. Plan Andropov De Russische leider Andropov is bereid het aantal Russische kern- raketten in Europa te verminde ren tot het totaal van de Franse en Britse wapens Voor dat doel zou den een aantal SS's-20 moeten worden vernietigd. (PAGINA 3) Vrachtwagen ramt brug bij Volkeraksluizen WILLEMSTAD (ANP) Een vracht wagencombinatie met aanhanger heeft vrijdagmiddag een enorme ra vage aangericht op de weg tussen Rotterdam en Dinteloord, door bij het Hollands Diep in volle vaart tegen dc geopende brug van de Volke raksluizen te rijden. De chauffuer negeerde om nog onop gehelderde reden drie waarschu- wingslichten en schoot zo'n veertig meter voor de* sluis de vluchtstrook op In een poging de combinatie tot stilstand te brengen veegde hij vervol gens zeven personenwagens van de weg, reed dwars door de slagboom en boorde zich in de brug. die net ge opend werd In de personenwagens, die vrijwel allemaal vernield werden, vielen drie gewonden. De chauffuer van de vrachtwagen moest door de brandweer worden uitgezaagd en is gewond afgevoerd. De schade aan de burg is nog niet bekend. Tot laat in de avond was men bezig met het loswrikken van de vrachtwa gencombinatie. die klem zat tussen de weg en de half geopende brug Het verkeer werd omgeleid via Oude Ton- ge, Bruimsse en Zqpe. De twee slachtoffers zijn de 45-jarige A Schilperoord 42-jarige A. T H. Twist uit Spijkemsse te hulp kwai... uit Oud-Beijerland, werkzaam bij aannemingsbedrijf die later in bedwelmde toestand werd gevonden. De en de 42-jarige A C. Freekenhorst uit Capelle aan den politie houdt het erop dat beide slachtoffers nadat ze IJssel. die in dienst was van gemeentewerken. Ze zijn bedwelmd waren geraakt, zijn verdronken in het volgens gemeentewerken van Rotterdam overleden afvalwater nadat zij een verhoogde concentratie zwavelwaterstof iH2S> hadden ingeademd. Zwavelwaterstof kan alleen Foto personeel van politie en brandweer bekijken het bij een lage concentratie worden geroken. Een hoge leegzuigen van de put. Van onze parlementaire redactie i ander staat. Volgende week gaat de DEN HAAG Het bedrijfsleven nota naar de Tweede Kamer, krijgt toegang tot de tv-kabel. Uiige- De regeringspartijen CDA en VVD vers en filmmaatschappijen mogen kunnen beide tevreden zijn met het beginnen met abonnee-televisie, mits bereikte compromis De liberalen, ze geen reclame uitzenden. Daar- omdat het bedrijfsleven nu de kans naast krijgen de omroepen meer krijgt het medium televisie te exploi- zendtijd en mogen zij dc Europese teren, het CDA. omdat hel bestaande tv-satelliet gebruiken. Het kabinet bereikte vrijdag overeenstemming over de Medianota, waarin een <ENEVE (APi Zwitserland heeft 900 soldaten uit alle delen van het md gemobiliseerd voor de bewaking tn de conferentie over het Palestijn- vraagstuk in Geneve, die maandag tgint. De conferentie, waaraan 70 inden deelnemen, zal worden ge- Wild door de secretaris-generaal on de Verenigde Naties. Perez de hellar. Het is de zwaarst bewaakte tnferentie in de historie van Zwitser- md. De foto toont het verzamelen on de troepen in een park van enève, voordat zij hun bewakings- iok rond het conferentieoord, het olais des Nations, en op het vlieg- ild begonnen. h omroepbestel niet als gevolg van on gebreidelde concurrentie zal worden opgeblazen. Voor de zomervakantie zat het beraad over de Medianota nog vast op de kwestie van de abonnee-tv Zowel de omroepen als het particulie re bedrijfsleven willen deze nieuwe vorm van televisie i waarvoor de abon nee rechtstreeks betaalt) gaan toepas sen Het kabinet heeft nu besloten het bedrijfsleven voorrang te geven Mi nister Brinkman (WVCi is daarmee uiteindelijk akkoord gegaan Daar staat tegenover dat de VVD niet haar zin krijgt wat betreft de uitbreiding van de STER-zendtijd in zogenaamde ..zwevende blokken en invoerring van reclame bij de regionale omroep. ,,Op het punt van de nieuwe technie ken krijgen zowel de omroepen als het bedrijfsleven meer armslag" zei pre mier Lubbers vrijdagavond na afloop van het kabinetsberaad Voor de om roepen bestaat die armslag uit meer zendtijd en een kanaal op de Europe se omroepsatelliet. Begin volgende week zal minister Brinkman de Medianota naar buiten Handtastelijke groene De 'borstengrijper' bekend geworden bondsdagafgevaardigde van de groe nen. Klaus Hecker. heeft zijn flmetie neergelegd Hij wil ook niet verder binnen de groep in de Bondsdag werken Hecker trok daarmee de con sequentie uit zijn door hem zelf toege geven 'wangedrag' tegenover diverse medewerkersters van de groene frac tie in Bonn brengen. Er moet redactioneel nog wal aan worden gesleuteld, zo zei de minister-president. Hij vertrouwt er op. dat CDA en VVD in de Tweede Kamer het in de ministerraad bereik te compromis niet zullen torpederen, omdat beide fracties nauw bij de voorbereiding betrokken zijn ge weest. generaal Augusto Pinochet in Chili maakt, bij- H na tien Jaar na de bloedige machtsovername van sep tember 1973. moeilijke tijden door. De onderdrukkende maatregelen van de regering en de rampzalige economi sche situatie van het land roepen steeds meer protesten op. Afgezien van een latent aanwezige politieke onrust, illustreren een werkloosheids percentage van meer dan dertig en een buitenlandse schuld van vijftig miljard gulden de onkunde van de militairen het land te regeren Noch het opnemen van burgers in de door militairen beheerste regering, noch de enkele liberalisenngsmaatregelen in de richting van oude politieke partij en en vakbonden hebben de huidige spanningen kunnen doen verminde ren. De massale protesten van de bevolking in de afgelopen weken wij zen er op. dat de regering-Pinochet haar greep op. de Chileense bevolking begint te verliezen De stakingen en massale nationale protesten zijn ui tingen van tien Jaar opgekropte frus- taties, die zich nu ontladen en waar aan politie en leger slechts met grove middelen een eind kunnen maken Voor zover de militaire junta nog enig vertrouwen genoot van de mid denklasse, heeft zij in de loop van de afgelopen maanden het laatste restje sympathie verspeeld Dat wil echter niet zeggen, dat er op dit moment sprake is van georganiseerd verzet tegen het regime. Zover is het nog lang niet. maar het ondoordringbare bastion van zelfingenomenheid van het regime begint scheuren te verto nen Het lijkt er op alsof het begin van het einde van de periode-Pinochet in zicht is. De moeizame weg naar nor malisering van de samenleving en de terugkeer tot de democratische waar den van weleer zullen lang en pijnlijk zijn ■olksprotest vreest valt af te lei den uit de verwoede pogingen van de junta om tot een soort politiek ak koord te komen met de oppositie. Eindelijk heeft Chili weer een opposi tie. die het. zij het zeer bescheiden, durft op te nemen tegen het almachti ge militaire regime De vele arresta ties van politici in de eerste jaren van het bewind-Pinochet en de vlucht van vele kaderleden naar het veilige bui tenland hebben de oppositie lange tijd weggehouden uit het politieke beeld. Sinds de gematigde linkse en rechtse partijen elkaar hebben gevon den in de Democratische Alliantie, geleid door een christendemocraat, is de oppositie niet langer meer mond dood. Zij heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een politieke machts factor van belang, waarmee de rege ring al min of meer rekening houdt bij de vaststelling van haar beleid. Zo is er deze week een gesprek geweest tussen de Chileense minister van bin nenlandse zaken Jarpa en een aantal leiders van de Alliantie. Bij die gele genheid heeft de oppositie harde eisen gesteld aan de Junta om tot herstel van de democratie te komen. Eén van de belangrijkste voorwaarden was het aftreden yan generaal Pinochet als staatshoofd Weliswaar is het gesprek mislukt aan geen van de eisen van de oppositie werd toegegeven maar alleen al het feit, dat de junta bereid is tot een gesprek met de oppositie wijst op een veranderende opstelling. Noodgedwongen moet de regering- Pinochet haar koers bijstellen in de hoop meer steun te verwerven onder de bevolking Wellicht een ijdele hoop. zoals in dergelijke situaties al zo vaak is gebleken. Het hoopvolle van deze ontwikkeling is. dat de militairen kennelijk nerveus worden en zich voor het eerst beginnen af te vragen of zij op de goede weg zijn. Het besef dringt ook aan hun kant door dat het ant woord op die vraag neen' is Dat heeft de protesterende bevolking en de ac tief optredende oppositie in elk geval al bereikt. een enkele uitzondering na is dat voor de meeste landen nog een onbe reikbaar doel. Sinds een aantal Zuid- amerikaanse landen zich anderhalve eeuw geleden onder leiding van de vrijheidsstrijder Simon Bolivar onaf hankelijk maakte van Spanje, heeft het koloniale regime slechts plaats gemaakt voor militaire dictaturen. Zuid-Amerika is berucht vanwege de tientallen militaire staatsgrepen, die In de loop der jaren geen land onbe roerd hebben gelaten Zó heeft de idealistische Bolivar, die een grote bewondering had voor het politieke systeem in Groot-Brittanme, het zich actie nooit voorgesteld. Zolang democrati- akbondon heeft België sche voorrechten slechts zijn voorbe de storting van 3.300 ton houden aan een kleine groep in de ele van de BRUSSEL (ANP) Wegens van Britse afgezien va radio-actief afval in de Atlantische samenleving, zoals in Latijns-Amenkaanse landen het ge- Dat transport stond voor september val is. zullen regimes als die van op het program. Tegelijkertijd zouden Pinochet in Chili een kans hebben om in de haven Zeebrugge nog 2 500 ton het land te regeren en uit te buiten, licht radio-actief afval uit Zwitserland Dertig- duizend doden om het com- aan boord worden genomen munistisch kankergezwel' te verwij- Op instigatie van milieu-organisaties deren en honderdduizenden Chilenen voeren Britse vakbonden een blokka- ln ballingschap hebben de geest van de-acüe tegen het afvaldumpschip de democratie in Chili met kunnen Atlantic Fisher Belgie en Zwitserland doden. Pinochet en zijn militairen zullen het afval nu ergens opslaan. moeten dat thans tot hun schade ondervinden Dim ADVERTENTIEi -f in 6 dagen leren zwemmen mïïrgreet 3 personen per groep bel voor meer info Hotel Strijland Oosterbeek 085-332136

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1