PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT eger van Guatemala :et Rios Montt af PZC VS hopen op resoluter Frans optreden in Tsjaad Amerikaanse banken verhogen rente WORTELTJES EN HAMBURGER TAATSGREEP ULTRA-RECHTSE GROEP Weer doden n Ciskei vandaag 69 Zomers In de vroege ochtend mogelijk nog mtstbanken. Overigens zonnig en (jroog- Mïddagtemperatuur onge veer 27 graden. Tot matig toenemen- usa (je oostelijke wind. nidtJ6e jaargang no. 185 nsdag 9 augustus 1983 De advertentierubriek oter uitgaan. Meer informatie over adverteren 01184-15144, heer v.d. Bulck.l STERDAM (ANP) Maandag is dan eindelijk tot de rcnteverho- 2 ig in de Verenigde Staten gekomen al wekenlang voor een niet te iten koersstijging van de dollar op wisselmarkten zorgt. Onder aan- ring van Citibank besloten de te banken in de Verenigde Staten minimumrente voor leningen bedrijven, de zogeheten prime e, met een half punt te verhogen elf procent. ar ook zonder die renteverhoging de dollar maandag verder in koers gestegen. In kringen van de valu- 'ek tahandel acht men het nog steeds niet riskant om dollars te kopen en in de VS te beleggen. Interventieverkopen van centrale banken zijn niet voldoen de om de koers te drukken. De rente in de VS moet flink omlaag en dat kan alleen maar als de Amerikaanse rege ring kans ziet haar begrotingstekort drastisch te verkleinen. In Amsterdam werd de middenkoers van de dollar maandagmiddag afge maakt op 3,0170 gulden vergeleken met een fixing van 3,0065 gulden van vrijdag. De verkoopkoers van de ban ken in Nederland bedraagt vandaag 3,07 gulden, de aankoopkoers 2,95 gulden. De dollar is in ons land in geen tien jaar zo duur geweest. In Frankfort kwam de dollar maan dagmorgen voor het eerst sinds fe bruari 1974 boven de 2,70 mark. Dat peil viel echter niet te handhaven. Bij de fixing werd men het eens op 2,6994 (vrijdag 2,6875) mark De Westduitse centrale bank verkocht 75,6 miljoen dollar om een al te snelle koersaf- braak van de mark te voorkomen. Ook de Franse centrale bank ver kocht. Naar schatting ging het om 15 tot 20 miljoen dollar. Dat kon niet verhinderen dat de dollar op de wis selmarkt in. Parijs voor de zoveelste keer op een nieuw hoogtepunt sloot, ditmaal van 8,1121 frank. De slotkoers van vrijdag bedroeg 8,0892 frank. Het pond sterling was maandag de enige Europese valuta die terrein wist te winnen op de dollar. Het pond steeg ten opzichte van zijn openings koers twee dollarcent en sloot op 1,4930 dollar, bijna 0,75 dollarcent hoger dan vrijdag. De goede vraag naar ponden werd toegeschreven aan de stabiele oliemarkt en de betrekke lijk hoge rentevoet in Groot-Brittan- niè. HELSINKI Voor de supersnelle Amerikaanse atlete Evelyn Ash- I ford eindigde de finale van de 100 meter gisteren in Helsinki met een dramatische aftocht. De houdster i van het wereldrecord moest in haar jacht op het goud plotseling de strijd staken Ashford werd hal- I verwege de race geveld door een spierscheuring m het bovenbeen, strompelde nog enkele meiers ver der en viel toen schreeuwend van de pijn op de baan. Hel veelbelovende duel tussen Ashford en de Oostduitse Marlies Göhr kreeg door de uitschakeling van Ashford een onverwachte ont knoping Marlies Gohr won zonder veel tegenstand deze 100 meter. De Amerikaan Carl Lewis won de sprint bij de heren. PAGINA 14 Ontmoeting iVan onze correspondenti lui EXICOSTAD De Guatemalaanse president, generaal Efrain Rios Montt, maandag afgezet door het leger. Na een korte schermutseling, waarbij eno ilgens de officiële versie vijf doden zijn gevallen, heeft Rios Montt zich wonnen gegeven, zo is meegedeeld. Guatemalaanse legerleiding heeft tot actie overgingen „na het analyse- In de verklaring van de nieuwe mili- neraal Oscar Humberto Mejia Vic- ren van de situatie die was geschapen taire raad werd de vastbeslotenheid i. onder Rios Montt minister van door een kleine groep. die. door per- van het leger bevestigd de wat werd isie, benoemd tot het nieuwe soonlijke ambitie, trachtte zijn wil op genoemd marxistisch-leninistische aatshoofd. Hij is later op de dag te leggen ondermijning uit te roeien. »r de president van het Hoogge- „We hebben vastgesteld dat fanatieke ihtshof van Guatemala ingezworen en agressieve religieuze groepen, die i president, zo meldde de staatsra- voordeel behaalden uit de machtposi- o. Over het lot van Rios Montt was ties van hun hoogste leden, de rege- dat moment niet bekend. ring voor hun eigen doelen hebben een verklaring zei het Guatema- misbruikt". anse opperbevel dat de militairen Rios Montt noemde zich een „herbo- ren christen" en is lid van een funda- ---r 11 mentalistische protestantse sekte. ST-LONDON (RTR) In het afge- pen weekeinde hebben zich weer ngeregeldheden voorgedaan te .Idantsane, een voor zwarten be- El temde woonplaats in liet Zuidafri- aanse 'thuisland' Ciskei. Er werden aarbij twee personen doodgescho- aandag werden ruim 200 mensen igepakt omdat zij zich niet zouden j ebben gestoord aan een uitgaansver- n de afgelopen weken is Mdantsane toneel van rellen geweest naar leiding van een boycot van de idienst uit protest tegen een verho- ïgvan de tarieven met 10 procent, irige week vielen zeker vijf doden :n de politie het vuur opende op msen die weigerden in een bus lats te nemen, nadat zij daartoe een ivel hadden gekregen, lantsane is na Soweto de grootste r zwarten in Zuid-Afrika. Guatemalaanse functionarissen be schreven de coupleider Mejia Victo- res als politiek staande rechts van Rios Montt. In de Hondurese pers verschenen maandag berichten dat Mejia het afgelopen weekeinde aan boord van het Amerikaanse vlieg- dekschip Ranger een ontmoeting had met generaal Paul Gorman, de com mandant van de in Panama gestatio neerde troepen van het Amerikaanse zuidelijke commando. De verklaring van het opperbevel kwam nadat tanks en troepen maan dagochtend het nationale paleis, de ambtszetel van Rios Montt, omsingel den. De machtsgreep ging niet zonder slag of stoot. In de directe omgeving van het paleis kwam het tot een vuurge vecht tussen muitende militairen en aanhangers van Rios Montt. De presi dent had het paleis verlaten. Rios Montt kwam zelf vorig jaar bij een staatsgreep zonder bloedvergie ten aan de macht. De vier belangrijkste Guatemalaanse guerrillabewegingen, die zijn verenigd onder de vlag van de nationale revo lutionaire eenheid', legden een oproep van het nieuw bewind de wapens neer te leggen, naast zich neer. De Verenig de Staten beschuldigen Nicaragua en Cuba ervan namens Moskou de guer rillabeweging in Guatemala en de rest van Midden-Amenka te steunen en besloten het bewind van Rios Montt met wapens te helpen. Onder Rios Montt bestreed de Guatemalaanse regering het linkse verzet genadeloos. Volgens organisaties voor de men senrechten kwamen bij de strijd van het Guatemalaanse leger tegen het verzet duizenden burgers om het le ven. Amnesty International schatte het aantal slachtoffers alleen al dit jaar op 14.000. In Zuid-Mexico wonen bijna 30.000 Guatemalaanse boeren in vluchtelingenkampen. Onder druk Minister Rietkerk slaat onder he vige druk van de gehele Tweede Kamer om het rapport over beleg gingen van het Algemeen Burger lijk Pensioenfonds openbaar te maken. (PAGINA 3) Hartchirurgie Steeds meer patiënten kometi in aanmerking voor een donorhart, aldus de voorzitter van de Neder landse Hartpatiënten Vereniging. Daarom zal er dit jaar nog begon nen worden tnet twee hartchirurgi- sche centra. (PAGINA 5) Begroting De financiële positie van de pro vincie op dit moment wordt „ge zond" genoemd, maar.- zeggen gs - „ontoereikend om al onze wensen te kunnen realiseren" „We verke ren in de gelukkige omstandig heid, dat wij met. zoals vele over heden. hel bestaande beleid al niet kunnen handhaven door gebrek aan financiële middelen (PAGINA 7) Wielerploeg Na ruim tien jaar komt er weer een Zeeuws bedrijf dat een grote wie lerploeg zal sponseren. (PAGINA 13) Radio en televisie: 2 Binnen-en buitenland: 3 en 5 Financieel: 4 Provincie: 7,9,11 en 12 Sport: 13 en 14 De afgezette Rios Montt. V. Getuige verklaart kolonel Valk onschuldig aan gj coup in Suriname 1 DEN' HAAG (GPD) De Suri naamse luitenant Van Rey stelt met nadruk dat het hoofd van de Nederlandse Mi litaire Missie in Paramaribo, kolonel Valk, hem nooit heeft gevraagd een staatsgreep te plegen. Van Rey schrijft dat in een brief aan minister De Rui ter van defensie, die een on- derzoek laat instellen naar de 1betrokkenheid van Neder- alandse militairen bij de Suri- i naamse coup van 25 februari J 1980. Van Rey is- een belangrijke getuige, omdat hij in de gehei me nota van de Contra Inlich tingen Dienst (CID) wordt ge noemd als een van de Suri naamse luitenanten die door kolonel Valk zijn benaderd de coup te plegen. Volgens de I geheime nota, die op 7 decem- "TV ber 1981 door majoor Koen- 1 ders van de CID is opgesteld, l heeft kolonel Valk de Suri- 11; naamse luitenanten Van Rey, Bottse en Cairo in 1979 ge vraagd een staatsgreep te ple- Amnestie-meldingen in Polen WARSCHAU (DPA) Nog 17 mensen hebben zich vrijwillig bij de Poolse politie gemeld en hebben ingevolge de amnestiewet die na de opheffing van de noodtoestand op 22 juli van kracht werd, vrijstelling van straf gekregen. Dit heeft het officiële Poolse persbu reau PAP maandag gemeld Voor het eerst hebben volgens PAP nu ook personen die met hun activiteit tegen het land willen breken en naar hun vaderland willen terugkeren, contact opgenomen met Poolse vertegen woordigingen in het westen. Volgens PAP waren er onder de opge doken léden van de verboden vak bond Solidariteit twee uitgevers van het na de afkondiging van de noodtoe stand op 13 december 1981 verschij nende pamflet Tygodnik Mazowse Een van hen. Paval Bakowski. werd wegens zijn leidende functie in het ondergrondse verzet gezocht GEEN INZET AMERIKAANSE TROEPEN WASHINGTON (UPl/AFP RTR AP) De Amerikaanse regering hoopt, dat haar voorbeeld en de ongerust heid van de Franstalige landen in Afrika Frankrijk er van zullen ovcr- iuigen. dat het resoluter moet optre den in Tsjaad, zo viel maandag in diplomatieke kringen in Washington te beluisteren. Officieel hebben het Witte Huis en het Amerikaanse ministerie van buiten landse zaken geen enkel commentaar geleverd op het besluit van Frankrijk alleen materiele steun te willen geven aan president Habre van Tsjaad in zijn strijd tegen door Libië gesteunde opstandelingen onder leiding van Goukduni Weddeye. De Amerikaanse regering heeft openlijk verklaard dat zij de invloed van kolonel Gaddafi van Libië m Afrika wil beteugelen. Maar -4 L LEB i 4Ü1 gen. Bottse heeft vorige week in iAVRO's Televizier Magazine I verklaard, dat Valk dat inder- I daad heeft gedaan. De Neder- I landse kolonel heeft dat toen I nadrukkelijk ontkend. In zijn brief aan de minister stelt Van Rey nu dat Valk de waarheid heeft gesproken. Een afschrift van zijn brief heeft Van Rey aan de kolonel gezon- IS,itn zij aarzelt zich ook in Afrika op de voorgrond te stellen. Al maandagoch tend verklaarde de woordvoerder van het Witte Huis. Larry Speakes. dat de Verenigde Staten niet van plan zijn troepen naar Tsjaad te sturen. De Amerikaanse omroep NBC had ge meld dat met de twee Awactoestellen. die samen met 15 vliegtuigen naar Noord-Afnka zijn gestuurd op de troe penbewegingen in Tsjaad te observe ren. ook honderden personen zijn meegestuurd Libië heeft zijn luchtmacht maandag de opdracht gegeven de Awacs neer te schieten als hun aanwezigheid ook maar enig gevolg heeft voor het Li bisch grondgebied. Zaïre heeft be kendgemaakt dat het nog eens 700 militairen naar Tsjaad zal sturen om de regering van Habre te helpen. Daarmee komt het aantal Zaïrese troepen dat sinds eind januari naar Tsjaad is gestuurd op 2450. De berichten over de situatie in Tsjaad zelf zijn schaars. Uit westerse bronnen in de Tsjadische hoofdstad N-Djamena is vernomen dat de Libi sche bombardementen op Faya-Lar- geau maandag zijn hervat, na een periode van betrekkelijke rust sinds vrijdag. Volgens de Tsjadische minis ter van voorlichting hebben Libische jachtbommenwerpers maandagoch tend drie aanvallen uitgevoerd. Om FSya-Largeau wordt nog steeds ge vochten. Goukouni Weddeye heeft wel al verklaard dat zijn troepen deze strategisch belangrijke stad in han den hebben, maar dit is tegengespro ken door president Habre van Tsjaad Napalm De Libische piloot die zaterdag ge vangen werd genomen nadat zijn toestel boven Faya-Largeau was neergehaald, heeft verklaard dat bij de aanvallen op Faya-Largeau frag- mentatiebommen en napalm zijn ge bruikt. De bombardementen zouden de voorbereiding vormen voor een aanval over land. Het officiële Libische persbureau Ja- na heeft verklaard dal de Libische piloot al in 1981 tijdens de gevechten tussen de strijders van Hissene Habre en Goukouni Weddeye (toen rege ringsleider) gevangen was genomen. I ADVERTENTIE' Elke dinsdag en woensdag hebben wc groente en vlees in de aanbieding. Worteltjes, 500 gram Hamburger gepaneerd, 100 gj^9 1.09 QQA kiios y.yu Op naar minder Haags geregel t Toeveel zelfstandiger dan ~w) I XJ-ze nu is zal de provincie I als lagere overheid in de nabije toekomst kunnen i 1 worden? Deze centrale vraag stellen gs van Zeeland zich bij de aanbieding van de gisteren ver schenen provinciebegroting-1984. En de filosofie, die daarover vervolgens wordt ontwikkeld is duidelijk bedoeld als aangever voor een algemeen poli tiek debat in de staten, komend na jaar, wanneer deze begroting aan be handeling toe is. Waar liggen de gren zen voor de lagere overheden (provin cies en gemeenten) als het erom gaat zelf te kunnen uitmaken waaraan de financien worden besteed en op welke manier bepaalde taken kunnen wor den uitgevoerd? Jaren en jaren zijn daarover al discussies gaande. Pro vincies en gemeenten ervaren het centrale geregel vanuit Den Haag op bijna ieder beleidsterrein als knellend en hinderlijk. Er is te weinig echte ruimte voor een eigen beleid; er is te weinig bestedingsvrijheid, want pro vincies en gemeenten zitten nu een maal met 'gouden koorden' van de financiën vast aan het Binnenhof. Daarom wordt er al langdurig ge werkt aan plannen om daann veran dering te brengen. Overheveling van taken van de rijksoverheid naar de provincies en gemeenten lijkt de op lossing. 'Decentralisatie' is het tover woord. ervoor bedacht Het binnen lands bestuur aan een grondige schoonmaakbeurt toe. Minder van bo venaf; meer in eigen beheer. De bur ger dichter bij het bestuur, waarmee hij dagelijks te maken heeft. In sep tember 1982 heeft het kabinet-Van Agt een 'Decentralisatieplan' uitge bracht. waarin de voorlopige beleids voornemens zijn uiteengezet. Een plan. bedoeld als discussiestuk Wel nu, de provincie behoort zich duide lijk uit te spreken over wat ze op zich ziet afkomen. Al eerder hebben gs er verspreide opmerkingen over ge maakt. De bnef bij de begroting-1984 gaat op het vraagstuk gerichter in. Wanneer de nu langzamerhand heilig verklaarde voornemens tot decentralisatie van het rijksbeleid in de praktijk méér moeten betekenen dan surrogaat, zullen er heel bewuste keuzes moeten worden gemaakt. Pro vincies en gemeenten moeten meer armslag krijgen op allerlei gebied: een eigen sociaal-economisch beleid met handen en voeten, een eigen ruimte lijk beleid met grotere bevoegdheden, een eigen milieubeleid met aangepas te mogelijkheden, meer zeggenschap bij de volkshuisvesting en de stads vernieuwing, meer speelruimte op so ciaal-cultureel terrein. Gs van Zee land staan er in beginsel positief tegenover, maar ze zijn tegelijk - te recht - bijzonder op hun hoede. „De nadruk zal moeten liggen op echte decentralisatie", schrijven ze in hun begrotingsbrief. „Het enkel overheve: len van geld van het ene potje naar het andere is onvoldoende." Kortom, het Zeeuwse college van gs stelt zich op het standpunt dat overheveling van taken van het rijk naar de provin cies pas aanvaardbaar is als er geld beschikbaar komt om die taken ook inderdaad te kunnen uitvoeren. Dat betekent een ander stelsel van de overdracht van geldmiddelen dan op het ogenblik Het betekent dat er een daadwerkelijke verkleining moet ko men van het centrale apparaat van de rijksoverheid. Het betekent dat de 'decentralisatie' niet mag worden ge bruikt als een middel om bezuinigin gen bij het rijk af te schuiven op de provincies (en de gemeenten) Het betekent tenslotte dat de financiële teugels waarmee het njk tot op heden de lagere overheden kort houdt niet mogen worden vervanger, door nieu we teugels van planning en coördina tie. Al met al een ontnuchterende bena dering van dat in Den Haag mo menteel gekoesterde beginsel van de centralisatie Gs van Zeeland willen er - door ervaringen wijs geworden - vooral op vijzen dat de voornemens aan het Binnenhof om provincies en gemeenten meer bewegingsruimte en meer vnjheid van handelen te geven vaak te mooi worden voorgesteld. Als puntje by paaltje komt blijkt vanach ter de Haagse burelen toch steeds weer het laatste woord te worden gesproken De gang van zaken on langs bij de plannen tot verbetering van de veerdiensten Westerschelde en de taneven die daarop in de toekomst moeten worden geheven (in beginsel toch een eigen belang van de provin cie Zeeland) is niet erg hoopgevend. Daarom is het van belang dat de provincie zich kritisch opstelt tegen over glitterverhalen uit Den Haag over voorgenomen afbraak van cen traal beleid; van belang ook dat de provincie scherp aangeeft wat zij zelf verstaat over een beleid met een geheel eigen verantwoordelijkheid De filosofie in de begrotingsbrief-1984 behoort een geprofileerd verlengstuk te krijgen. vdM albert heijn Terwijl de staatsgreep werd uitgevoerd hielden zwaarbewapende militairen de wacht in de Guatemalaanse hoofdstad. 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Winkelsluitingstijden De Euro pese commissie, het dagelijks bestuur van de EG, voelt er niets voor om met voorstellen tot liberalisering of har monisering te komen ten aanzien van de winkelsluitingstijden in de tien lidstaten van de EG. Dit zegt de commissie in antwoord op vragen van het Duitse christendemocratische lid van het Europees parlement. Renate Charlotte Rabbethge. Mevrouw Rabbethge wijst erop dat in sommige lidstaten, waaronder Neder land. strenge voorschriften ten aan zien van openingstijden bestaan.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1