PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Tsjaad vraagt VN om veroordeling Libië AXICENTRA' Sowjet-schip op weg naar Nicaragua aangehouden akantiegangers met yfus besmet op Kos Gevaarlijke dosis cyanide in Maaswater WASHINGTON STUURT AD VISEURS \Taxibus-proef 'r «4 I door I .ma. Poging tot chantage bij ABP was bekend ACTIE AMERIKAANSE TORPEDO JA GER Grote brand in koelhuis Gaswolk Meld Westduitse dorpen binnen S l! Droog Middagtemperatuur ongeveer 21 gra den. Tot matig toenemende westelijke 26e jaargang no. 81 londerdag 4 augustus 1983 Vandaag. op pagina 18 IW JL L De advertentierubriek over uitgaan. Meer informatie over adverteren 01184-15144, heer v. d. Bulck. ringiK iRTR) In de rivier de Maas bij Seraing in België heeft cyanide Het kanaalwater wordt volgens hem veelvuldig gecontroleerd om te garande- jauwzuur) in hoeveelheden die gevaarlijk zijn lizenden vissen gedood. ofessor Jean Bassleer van het biochemisch instituut Marvaux van de -fcvincie Luik zei tegen het Britse persbureau Reuter dat een kanaal dat ""iter van de rivier de Maas naar Antwerpen voert, cyanideconcentraties dinglatte die meer dan 100 maal boven de consumptiegrens lagen. oor de mens deze week ren dat de cyanide zich niet verspreidt Er werden proeven genomen nadat vissers hadden meegedeeld dat duizenden dode vissen ronddreven Het Maaswater wordt in het industriegebied van Luik en Seraing niet voor drinkwater gebruikt, maar na zuivering wordt het dat wel in Antwerpen en andere delen van België en volgens Bassleer Nederland WO. ndejËW YORK (AFP/RTR/UPI) De vertegenwoordiger van Tsjaad bij de Verenigde Naties, schejunadane Barma, heeft woensdag de veiligheidsraad verzocht „Libië te veroordelen om !gaprens intensieve bombardementen van Tsjadisch grondgebied en Tripoli opdracht te geven 3k stze bombardementen te beëindigen en zijn troepen van het grondgebied van Tsjaad terug te pkken". teerste spreker in het Tsjaad-debat van de beweging van niet-gebonden m de Veiligheidsraad, waarom presi- landen". f lit Habre dinsdag 'met de meeste De Tsjadische vertegenwoordiger jed' had gevraagd, verklaarde Bar- vroeg de Veiligheidsraad „zijn verant- I dat de bombardementen nog woordelijkheid te nemen in deze toe- orgaan en dat Tsjaad „het slachtof- stand die de vrede in het gebied in i :is van openlijke agressie, hetgeen gevaar brengt". i duidelijke schending behelst van A handvest van de Verenigde Na- De afgevaardigde van Libië, Awad m, van de principes van de OAE en Burwin, drong er op zijn beurt op aan dat de Veiligheidsraad 'de buiten landse inmening' in Tsjaad veroor deelt en „de terugtrekking uit Tsjaad eist van de Zaïrese troepen, van de Franse en Amerikaanse militaire ad viseurs en het staken gelast van wapenleveranties door deze landen. De twee buursteden Oum Chalouba en Kalait, op 325 km ten zuidoosten van Faya-Largeau, zouden zijn bezet door troepen van de overgangsrege ring van de Nationale Unie (GUNT). Het Libische persbureau Jana meldde dit woensdag in een uitzending die in Parijs werd opgevangen. Een in Bardai (in het uiterste noorden van Tsjaad) uitgegeven verklaring kend of de Amerikanen zelf de raket ten zullen demonstreren of zich afzij dig zullen houden van de militaire operaties. In Parijs is meegedeeld dat Tsjaad spoedig operationeel zal kun nen beschikken over Frans militair materiaal. Het gaat vooral om dubbel- loopskannonnen met een doorsnee van 20 mm. Boven de Golf van Syrië voor de Libische kustlijn heeft zich maandag een incident voorgedaan tussen twee Amerikaanse F-14 gevechtsvliegtui gen van het vliegdekschip Eisenho wer en twee Migs van de Libische luchtmacht. Dit heeft een hoge func tionaris van het Amerikaanse minis terie van defensie gezegd Om een botsing te vermijden moes ten de Libische vliegtuigen van het type Mig-23 terugkeren, zo zei de functionaris die anoniem wenste te blijven. Er is volgens hem geen schot afgevuurd. De twee Migs werden on- o'-Tl ■y* Solidariteit Het hoofdkantoor van de streekvervoermaalschappij ZWN in Zierikzee werd gisteren met spandoeken omgedoopt tot 'Taxicentrale ZWN'. De staking in Zeeland is voorbij, de acties tegen de taxibus-proef gaan door. (PAGINA 13) Schaakruzie De Russische schakers Kasparov en Smyslov zullen met verder deel nemen aan de kandidatenwed- strijd voor de wereldtitel. Deze slap is een protest tegen de keuze van de plaatsen waar de wedstrij den worden gehouden: Pasadena en Abu Dabi. (PAGINA 17) Radio en televisie 2 Binnen- en buitenland: 3 en 5 Financiën, economie: 4 Kunst en cultuur: 9 Varia: 11 Provincie: 13, 14 en 15 Sport: 17 van Goukouni Weddeye, leider van de derSchept en vlogen terug naar de SSSmSStaTtSSS tervo,ei"e' de van Oum Chalouba, door troepen van de GUNT belegerd is. Ondanks drie dagen van zware bom bardementen door Libië hebben troe pen van de Tsjadische president His- sene Habre nog steeds de strategi sche plaats Faya-Largeau in het noor den van het land onder controle, zo is woensdag meegedeeld in de hoofd stad N'djamena. De Libische regering heeft geprotesteerd tegen de aanwe zigheid van schepen van de Ameri kaanse marine in de buurt van de Golf van Syrië, die door Tripoli als Libisch territoriaal water wordt be schouwd, maar door Washington als internationaal gebied. De Organisa tie voor Afrikaanse Eenheid heeft opgeroepen tot een bestand in de oorlog m Tsjaad. De Verenigde Staten zenden zo spoe dig mogelijk vier militaire adviseurs naar Tsjaad. Dezen moeten de Tsjadi sche militairen helpen bij de bedie- i ning van 'redeye'-luchtafweerraket- ten. waaaraan de troepen van Habre door de VS zijn voorzien. Het is onbe- DEN BOSCH (ANPi Voormalige krakers van het gebouw van de pedagogische academie in Den Bosch hebben woensdagmiddag de toren van de Sint-Janskerk enige uren bezet gehouden Dit uit protest tegen de voorgenomen sloop van het gebouwdat zij tot de ontruiming hadden gekraakt. Met een groot spandoek zetten zij kracht bij hun eis dat de p.a. moet blijven. DEN HAAG (ANP) De directeur beleggingen van het Algemeen Bur gerlijk Pensionfonds lABP). mrs. drs. A. J. M. Masson, heeft november vorig jaar een brief ontvangen waar in gepoogd werd hem te chanteren. Masson heeft dat 21 juli meegedeeld aan de raad van toezicht van het ABP. die toen vergaderde met de directie over de geruchten over moge lijke onregelmatigheden bij het amb tenaren pensionfonds De vertegen woordiger van de christelijke ambte naren centrale E J Anneveld. heeft dat woensdag desgevraagd bevestigd, na publikaties in NRC-Handelsblad. Masson heeft tegen de raad van toe zicht gezegd dat de ABP-directie. na dat zij juridisch advies had ingewon nen. verder geen actie heeft onderno men. Masson zei dat hij niet te chante ren was, aldus Anneveld, die zei de aard van de chantage niet te kennen. Op grond van een rapport van drs Gruijters, lid van de centrale beleg- gingsraad. zal de rijksrecherche een onderzoek gaan instellen bij het ABP Dit rapport blijft geheim Benzine en diesel weer duurder ROTTERDAM (ANP) Een aantal oliemaatschappijen en de vrije pomphouders verhogen vandaag de benzineprijzen opnieuw met een cent per liter. Diesel wordt dan twee cent per liter duurder. Rond het afgelopen weekeinde ont stond enige verwarring, toen een aan tal maatschappijen een prijsverho ging van een cent en anderen een prijsverhoging van twee cent door voerden. Met de verhoging van van daag, doifderdag zijn de benzineprij zen bij de verschillende maatschap pijen en bij de vrije pomphouders weer nagenoeg gelijk. AMSTERDAM/WASHINGTON/MANAGUA (RTR/ANP/DPA) Het Sowjet-vrachtschip Oel- janov, waarvan president Reagan verklaarde dat het wapens voor Nicaragua vervoerde, is zaterdag aangehouden door een Amerikaanse torpedojager. Leden van de bemanning verklaarden dinsdag dat de kapitein werd gevraagd naar de aard van de lading. Wij bestaan en wij vechtenaldus de leiders van de verboden Poolse vakbond Solidariteit De vakbond roept de Polen op om eind augus tus in het hele land een demonstra tie te houden en daarmee te bewij zen dat Solidariteit nog leeft. (PAGINA 3) Theologie I.Nederland krijgt zijn eerste theolo gische opleiding voor evangelische Ichristenen op academisch niveau. J Volgend najaar gaat in Amster- \dam of directe omgeving een En \gelstalige opleiding van start. (PAGINA 5) HAMBURG (DAP) Door een grote brand in het Hamburgse stadsdeel Wilhelmsburg is in de nacht van dinsdag op woensdag een materiële schade van miljoenen guldens ont staan. De brand waarvan de brand weer de oorzaak niet kent, vernielde een koclhal van 90 bij 120 meter bijna volledig. Woensdagmiddag waren nog steeds 120 brandweerlieden in actie. Ze hiel den een grote brandhaard onder con trole, die vanwege het instortingsge vaar met kon worden geblust. Er zit niet anders op dan de brand uit te laten woeden, wat volgens een woord voerder van de brandweer dagen kan duren Tegenover op de Oeljanov uitgenodig de verslaggevers zeiden bemannings leden dat het schip zich 85 kilometer uit de Nicaraguaanse kust moest identificeren en laten weten wat voor lading het had. „We zeiden dat we de Alexander Oeljanov waren, dat we op weg waren naar Corinto in Nicaragua en dat onze lading bestond uit alge mene koopwaar". De Amerikaanse torpedojager was volgens de bemanningsleden de 'Us Navy 8'. die in de.boeken staat als de 'Lynde McCormick'. de communicatie verliep per radio Ongeveer honderd jongeren hebben woensdagmiddag bij het Amerikaan se consulaat op het museumplein en bij het kantoor van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Panam op net Leidseplein in Amsterdam gede monstreerd. De actievoerders protes teerden tegen 'de blokkade die de Verenigde Staten onder het mom van een oefening rond Nicaragua leggen' De actie werd gevoerd onder het motto 'Maak u niet ongerust, dit is slechts een oefening', een uitspraak van president Reagan. Een spandoek met deze uitspraak in de Engelse taal werd meegedragen aan de kop van de demonstratie waarin de jongeren naar het consulaat en later naar Panam trokken VROUWEN UIT ALKMAAR ZIEK KMAAR (ANP) Bij het medisch Itrum Alkmaar zijn twee 25-jarige luwen opgenomen, van wie er een ter met tyfus besmet is en bij de lede het sterke vermoeden daar- Ibestaat. De twee vrouwen, beide Bend in de omgeving van Alk- Jpr. hebben de ziekte vrijwel zeker Tjlelopen tijdens hun vakantie op j Griekse eiland Kos. Ze hebben i gelogeerd in het Ramira-Beach lel, waar begin juli een tyfus-ex- »ie plaats vond. Dit heeft een prdvoerder van het medisch cen- o woensdag meegedeeld, vrouw die zeker tyfus heeft, werd afgelopen vrijdag opgenomen Toen zij vertelde de reis met een vriendin te hebben gemaakt, werd deze de dag erop ook opgenomen. Inmiddels is bij 19 gasten van dit hotel 12 Britten. 5 Finnen en 2 Zweden de ziekte bevestigd. De ziekte wordt voornamelijk veroor zaakt door besmetting via de voedsel- en waterketen. Het levert voor de omgeving vrijwel geen gevaar op, in dien de normale hygiënische maatre gelen in acht worden genomen. Volgens een woordvoerder van het ministerie van WVC, waaronder volksgezonheid valt. zijn nog eens 70 Nederlanders aangeschreven met de mededeling te letten op de kenmer ken van de ziekte en zonodig contact op te nemen met hun huisarts De kenmerken van tvfusbesmetting zijn onder meer hoofdpijn, diarree en con stante koorts. Deze 70 Nederlanders hebben of ook in het hotel gelogeerd of met de twee vrouwen in hetzelfde vliegtuig de terugreis gemaakt. De woordvoerder van het medisch centrum Alkmaar zei dat de behande ling van de ziekte volledig in de hand is en dat er absoluut geen enkele reden tot ongerustheid bestaat. AMSTERDAM iANPi Demonstranten die ivoensdag voor het Amerikaanse consulaat in Amsterdam protesteerden tegen de Amerikaanse politiek ten opzichte van Nicaragua, brachten grof geschut met zich mee Hoewel zij via een spandoek te kennen gaven dat het een oefening betrof, brachten zij het kanon in stelling en voerden zij schijnaanvallen op het gebouw uit. De politie maakte hier echter snel een eind aan. Ook werd een van board vervaardigd oorlogschip met een groot kanon van karton meegevoerd. Op het Museum plein werd de loop van dit kanon op het gebouw van het Amerikaanse consultaat gericht Toen een van de demonstranten na enkele schijnaanvallen toch over het hek klom, de Amerikaanse vlag om laag haalde en er aan de andere kant van het hek mee vandoor wilde gaan. dreigde de demonstratie even uit de hand te lopen De inmiddels gearri veerde politie sprong op de jongen af en rukte hem de vlag uit de handen waarbij een aantal rake klappen met gummiknuppels werd uitgedeeld aan demonstranten die zich in de buurt bevonden. Op het Leidscheplein werd 'het schip' tenslotte in brand gesto ken. Nicaragua heeft Honduras ervan be schuldigd 7500 Miskito-Indianen die hun vaderland zijn ontvlucht vast te houden in concentratiekampen. Hondurese en internationale waarne mers beschuldigen echter de Sandi nisten ervan de Indianen gedwongen, ie hebben hun woonplaatsen aan de Caribische kust te verlaten door dit gebied tot 'militaire zone' te verkla ren. Nan onze correspondent) BONN In het gebied boven de Westduitse steden Erkelenz, Duren en Bergheim is woensdagavond een gifgaswolk met hoge chloorconcen- tratie ontstaan als gevolg van een vrij grote brand in een loods van een landbouwcoöperatie waarin zich kunstmest bevond. Die was om onge veer acht uur door nog onbekende oorzaak uitgebroken. Via radio en televisie heeft de politie een beroep op de bevolking gedaan ramen en deuren te sluiten en die af te dichten met natte doeken. Mensen die I last hadden van overgeven en hoesten is aangeraden hun arts te raadplegen De autoweg A-46 tussen Erkelenz en Dusseldorf werd gedeeltelijk voor het verkeer gesloten. t Rond middernacht was de gifwolk. die naar het oosten afdreef, groten- A deels opgelost.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1