Zeeland moet kalm aan doen met woningbouw z w Beeldhouwster An Goedbloed onthulde vrouwelijk naakt P4 W SQ W 8 DINSDAG 12 JUU IN Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons zoontje en broertje MARINUS BENNY We noemen hem Michaél. Moeder en kind verblijven in het Gasthuis te Middel burg. Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van ons dochtertje en zusje MUKE Simon. Joke, Rozemarie en Vera Koole 11 juli 1983 Torenstraat 36 4353 AC Serooskerke familie berichten Met veel verdriet geven wij u kennis van onze levenloos geboren tweeling Mare en Marga de Jaeger Poolster 36, Oostburg De heer is mijn Herder, mij zal niets ontbreken Dankbaar voor de liefde en zorgen die zij ons heeft geschonken geven wij kennis dat van ons is heengegaan mijn lieve vrouw en onze lieve moeder en oma NEELTJE WAVERIJN-DINGEMANSE op de leeftijd van 60 jaar. Kruiningen: Huib Waverijn Koudekerke: Heieen en Wim Janko, Nelia Middelburg: Mieke en Mariétte 4416 AN Kruiningen. 10 juli 1983 Burg. Elenbaasstraat 27 De kerkdienst waarbij u wordt uitgenodigd zal plaatsvinden op woensdag 13 juli a.s. te 13.00 uur in de Ned. Herv. Kerk te Kruiningen. De dienst wordt geleid door ds. G. J. de Jager. De begrafenis zal daarna plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Kruiningen om 14.00 uur. Gelegenheid tot condoleren direct na de begrafe nis in het verenigingsgebouw van de Geref. Gemeente, Hansweertsestraatweg 1 te Kruinin gen. Heden heeft de Heer van ons weggenomen, Zijn kind. onze lieve dochter, zuster en schoonzuster NEELTJE DINGEMANSE echtgenote van H. J. Waverijn op de leeftijd van 60 jaar. Zwaar valt ons dit verlies. Uit aller naam: K. Dingemanse Grijpskerke, 10 juli 1983 Schuitvlotstraat 18 Heden overleed na een moedig gedragen lijden onze schoondochter en schoonzuster NEL WAVERIJN-DINGEMANSE Kapelle: L. Waverijn-Meulpolder Biezelinge: J. W. Hage-Waverijn C. A. Hage Middelburg: M. Verhage-Waverijn A. J. Verhage Kapelle, 10 juli 1983 Bedroefd om het grote verlies, maar vervuld van dankbaarheid voor alles wat zij voor ons deed en betekende, heeft de Heere plotseling van onze zijde weggenomen mijn innig geliefde vrouw, onze zorgzame moeder en oma JACOBA LAURINA VAN EENENNAAM echtgenote van A. L. Polderman op de leeftijd van 67 jaar. Stavenisse: A. L. Polderman 's-Heer- Arendskerke: J. J. Aalbregtse-Polderman W. A. Aalbregtse Cobi en Hans William Reijen: J. J. Slegers-Polderman C. A. T. Siegers Gerben André 4696 CM Stavenisse, 10 juli 1983 Dr. Bemhardistraat 39 Geen bloemen De overledene ligt opgebaard in de aula, Caste- lijnsweg la te Sint-Maartensdijk. Bezoek aldaar iedere dag van 19.00 tot 19.15 uur. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op donder dag 14 juli a.s. om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Stavenisse, vooraf wordt de rouwdienst gehouden in de consistorie der Oud Ger. Gemeente, aanvang 13.00 uur. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in de consistorie. Bedroefd maar vooral dankbaar voor alle liefde en zorg waarmede zij ons omringde geven wij u kennis dat na een liefdevolle verpleging in verpleeghuis 'Ter Valcke' van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma CLASINA JOHANNA KUSSE echtgenote van Dirk de Hamer op de leeftijd van 68 jaar. Nieuwdorp: D. de Hamer Stanthorpe (Aust.): J. de Hamer I. de Hamer-Kruizinga Goes: J. C. Hijman-de Hamer J Hijman Nieuwdorp: F. de Hamer H. de Hamer-Dommisse en kleinkinderen 11 juli 1983 Pr. Margrietstraat 31 4455 AV Nieuwdorp De overledene is opgebaard in het mortuarium van verpleeghuis 'Ter Valcke', Valckeslotlaan 200 te Goes. Gelegenheid tot bezoek aldaar dagelijks van 15.30-16.00 uiir en van 18.30-19.00 uur. De begrafenis zal plaatshebben donderdag 14 Juli om 12.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Nieuwdorp, vanuit het gebouw 'Eben Haêzer'. Coudorp 21. Nieuwdorp. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in voornoemd gebouw. Liever geen bezoek aan huis. Heden overleed na een langdurig, doch geduldig gedragen ziekbed, onze lieve zorgzame man. vader, behuwd-, groot- en overgrootvader JOHANNES WEELAND op de leeftijd van 69 jaar. D. Weeland-van Eenennaam G van Belzen-Weeland W. van Belzen Marijke. Marinus en Jeroen Monique en Hans G C. Dieleman-Weeland P J. Dieleman Petra en André D. J v d. Graaf-Weeland P. v. d Graaf Maud en Lilian C. J. Weeland E. Weeland-Wouters Maschal 4382 GW Vlissingen. 8 juli 1983 Ravesteynplem 14 Geen bezoek aan huis. Op verzoek van de overledene heeft de crematie in alle stilte te Middelburg plaatsgevonden. Bedroefd maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend geven wij u kennis dat na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis 'Ter Valc ke' plotseling van ons is heengegaan mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader en opa ARDEWIJNES JACOBUS WESTERWEEL echtgenoot van Catharina Visser op de leeftijd van 74 jaar. Kloetinge: C. Westerweel-Visser Kloetinge: C. Christiaanse-Westerweel D J. Christiaanse Han, Carla Colijnsplaat S. H. Westerweel Wijnand Kloetinge, 11 juli 1983 Zomerweg 34 Correspondentieadres Havelaarstraat 103. 4486 BW Colijnsplaat. Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in het mortuarium van 'Ter Valcke'. Valckeslotlaan 200 te Goes Gelegenheid tot bezoek aldaar dagelijks van 15.30-16.00 uur en van 18.30-19.00 uur. De crematie zal plaatshebben donderdag 14 juli om 15.00 uur in het crematorium te Middelburg, Westelijke Oude Havendijk 3. Indien u de crematieplechtigheid wenst bij te wonen wordt u verzocht om 14.45 uur in het crematorium aanwezig te willen zijn. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condole ren in de ontvangkamer van het crematorium. Liever geen bezoek aan huis. Geheel onverwacht is van ons heengegaan onze lieve oom en oudoom GERRIT KOOGER oud-gezagvoerder op de leeftijd van 74 jaar. Namens de familie: P. Nonnekes-Kooger Haarlem. 9 juli 1983 Hazepaterslaan 56 Gelegenheid tot afscheidnemen in het rouwcen- trum Kloppersingel 9 te Haarlem dinsdag van 14.00-15.00 uur en van 19.00-19.30 uur. De crematie zal plaatsvinden woensdag 13 juli om 13.30 uur in het crematorium Velsen te Driehuis-Westerveld. Vertrek van Hazepaterslaan 56 om ongeveer 12.45 uur. Geen toespraken. Op zondag 10 juli werd voor ons onverwacht uit de familiekring weggenomen onze geliefde zwa ger en oom LOURUS VAN GOUDSWAARD echtgenoot van Jannetje Zwemer op de leeftijd van 77 jaar. Sterke de HEERE onze zuster met haar kinde ren in deze smartelijke weg en heilige Hij deze roepstem aan ons aller hart. Middelburg, 10 juli 1983 Familie Zwemer Heden overleed, zacht en kalm onze lieve broer, zwager en oom DIRK BEEKES in de ouderdom van 88 jaar. Uit aller naanv G. G. Beekes 4333 BK Middelburg, 11 juli 1983 Gerbrandylaan 46 De crematieplechtigheid zal plaatshebben woensdag 13 juli 1983 om 14.00 uur in het crematorium aan de Nieuwlandseweg te Middel burg. Geen bezoek aan huis Bedroefd, maar dankbaar dat hij voor verder lijden gespaard is gebleven, geven wij kennis van het overlijden van onze geliefde vader, groot- en overgrootvader CORNELIS VAN DEN BERGE weduwnaar van Froukje Hofman in de leeftijd van 95 jaar. Haarlem: R. Bogerd-van den Berge H. J. Bogerd Rotterdam: B. van den Berge E van den Berge-Tafeieff Klein- en achterkleinkinderen Vlissmgen, 11 juli 1983 Bejaardencentrum 'Ter Reede' Correspondentieadres Bachlaan 120, 3055 TC Rotterdam. De overledene is opgebaard in het rouwcentrum Overtoom-Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen. Aldaar geen bezoek. De crematieplechtigheid zal plaatshebben don derdag 14 juli 1983 om 12.00 uur in het cremato rium aan de Nieuwlandseweg te Middelburg. Tot onze grote ontsteltenis vernamen wij het overlijden van onze commissaris, de heer PIETER HENDRIK DU BUISSON Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte Commissaris, directie en medewerkers Beheersmaatschappij Willem Muller B V. Temeuzen GEDEPUTEERDE E. MARIS-KOSTER: marktberichten MIDDELBURG - In Zeeland moet in de komende jaren wat betreft de woningbouw een zekere terughoudendheid in acht genomen worden. Als de wensen van alle gemeenten gehonoreerd zouden worden, dan wordt er voor leegstand gebouwd. Dat is de opvatting van mevrouw E. Maris-Koster, die zich in het dagelijks bestuur van de provincie bezighoudt met zaken rond ruimtelijke ordening. Mevrouw Maris, die de Adviescom- betreft voor Zeeland met migratie Marktbericht van de centrale ling Zeeland'dd 11-07-1983 j Goes'. S natuur kl 1 0,28-0,32: andijvie kgijl bloemkool st. kl 2 0,23-0,42. bospeM kl 1 0.77, rabarber kl 1 0.36, spitji 0,41. sperciebonen kg kl 1 2,90-3,00 nen kl 1 0,23-0.30; savoole kool gr 0.41-0..50,'kroten bos kl 1 0,18; it stelling van bestemmingsplannen 0.48. uien bos kl 1 0,43, posteleinBL voor oppassen, dat ze niet voor leeg- j"ode bessen kg kl 2 b 1.09 framin sland eaan houwen 7e moeten over lnduslne ln L52. eersteling vroej, stand gaan bouwen. z,e moeten over 083 dr022.025 w j2-o.3l. latei 11 hun eigen grenzen heenkijken. In len bm 013 l sommige gevallen zullen voor vrij vRiiiNfï kapfiir srote aantallen nieuwe woningen ,u, K,mb0„n d005jeI „i nog wel gegadigden zijn, maar je ziet 260-302, IB 260, II260, nalevenngj in de praktijk, dat die dan uit omlig- 155 glen clova I per kilo 344-395 K' missie Verdeling Rijkssteun Woning- geen rekening wordt gehouden. We gende gemeenten komen. Dan ont- raan per kilo 350-352. rode bul., bouw iAVRWi voorzit „De gemeen- hebben ook ingecalculeerd, dat er staat dar weer leegstand. Ik kan me grams doosjes extra 52, IA 4243. ten hebben sterk de neiging met grote behoefte zal zijn aan woningen voor wel indenken, dat gemeenten actief grams dozen: extra 143.IA113—ia pi bestemmingsplannen te komen, waai ongehuwde jongeren. Maar zelfs als je w illen zijn op het gebied veel woningbouw in kan. Men moet prognoses maakt, die wat aan de woningbouw daar voorzichtig mee zijn. Er wordt ruime kant kunnen zijn, kom je niet grond aangekocht, waarop rentelas- meer aan de aantallen, waar we vroe- ten drukken en men kan financieel op ger mee van doen hadden. die manier problemen krijgen. Men dc gemeenten moeten er bij de op- waar men geen moet van de gedachte af, dat er steeds doorgebouwd kan worden" Naar het oordeel van gedeputeerde Maris is het dringend nodig, dat op regionaal niveau overleg gevoerd wordt over het woningbouwbeleid. „Het is nu zo, dat bijvoorbeeld in Zeeuwsch-Vlaanderen woningbouw programma's worden ontwikkeld op basis van de gedachte, dat er op een bepaald moment toch weer een zekere economische groei komt. Zelfs als dat zo is, betekent dat niet. dat alle gemeenten afzonderlijk hun beleid daarop moeten richten wat betreft de woningbouw De gemeenten moeten samen bezien, wat in de regio nodig zal ziin". V ertrekoverschot De AVRW adviseerde de rijksover heid in 1983 nog de bouw van 3.300 woningen in Zeeland mogelijk te ma ken. Voor de jaren 1984 tot en met 1987 wordt jaarlijks een aantal van 2.200 geadviseerd. Mevrouw Maris: „Vorig jaar hebben we gezien, dat de groei van de bevolking in Zeeland minder wordt. We hadden zelfs voor het eerst te maken met een vertrek- overschot. Die mindere groei is een landelijke tendens, waar we ook in Zeeland rekening mee moeten hou den. Een tweede is, dat we met een stagnerende economie te maken heb ben. In het woningbouwbeleid moet met die zaken rekening gehouden worden. Overigens moet niet de in druk bestaan, dat de AVRW een heel krappe toewijzing adviseert. Wij gaan nog uit van een migTatie van 3.000 mensen in de komende vijf jaar, ter wijl in de normen van het rijk wat dat Open avond in Hervormde Kerk DOMBURG In de hervormde kerk van Domburg wordt vandaag, dins dag, een open avond gehouden, die om halfnegen begint. Het orge wordt bespeeld, het kerkge bouw is te bezichtigen en er is een goekentafel aanwezig met uiteenlo pend materiaal. Zendingscommissies zijn aanwezig met foldermateriaal, terwijl in gebouw De Poort een diaklankbeeld wordt vertoond onder de titel 'Geen nieuws, ged nieuws'. De open avond wordt gehouden in het kader van de intrkerkelijke activitei ten van dit zomerseizoen in Domburg. Badrit van 'Scheldegouwen' in Zoutelande ZOUTELANDE De Middelburgse Motor- en Autoclub Scheldegouwen houdt morgen, woensdagavond, voor de 27e keer de jaarlijkse 'badrit' in Zoutelande. Dit in samenwerking met de VVV Zoutelande en omstre ken. De rit heeft een lengte van ongeveer 25 kilometer en voert de deelnemers over de binnenwegen van de gemeen te Valkenisse. Inschrijvingen zijn van af 19.00 uur mogelijk bij 'De Kaas boer' in Biggekerke (woensdagavond). De eerste deelnemer kan vervolgens om halfacht starten. Voorinschrijving is mogelijk bij de VW van Zoutelan de. De deelnemers worden verdeeld in twee klassen, namelijk in badgasten en Zeeuwen Keersluisbrug in Vlissingen weigerde twee keer dienst VLISSINGEN - l)< Missingse Keer sluisbrug weigerde maandagavond tot twee keer toe om weer dicht te gaan nadat de schepen waren gepas seerd. Om half acht ging de brug open maar niet meer dicht. De politie leidde het verkeer daarom over de Sloebrug. Tot kwart over acht duurde het voordat een technisch mankement was verholpen en het verkeer weer over de Keersluisbrug kon rijden. Om half negen weigerde het mechanisme weer dienst maar dit keer kon het mankement binnen een kwartier worden verholpen. :e m°ele" TT" i uitkijken, dat te met met rentelasten doos. per doot jt over grond komen te zitten, die eigen- -- lijk te hoog zijn en met woningen, 1 krijgt". 21—57; groente: kroten 74, rabarbe uien 37; tuinbonen 31—35, peuk k snijbonen 310; dubbele princai e 290—310, nalevenng princessebon aardappelen I 73—77, drielingen! 1.1 24-31. 1 AARDAPPELTERMIJNMARIi I" 11 juli. Bintje 50 mm opwaarts, late n 66,60, nov. 5000; bieden april 6(5 J' 4950; slot' april 6650, nov. 4960, sie april en nov. belden prljshoudent staande posities: april -66 Is g? 3781, nov. -25 is geworden 450; omj hoogste prijs 5000, laagste prijs eo ff zaken 8 x 4960; april, hoogste prj laagste prijs 6500, laatste zaken 5: dag. april 664, nov. 53. gj 35-50 mm: laten: 3500, nov. 2906. april 3000. nov. 2100; slot: apnl 3.; 2500; openstaande posities, april 1 53. t' Coöperatieve tuinbouwveiling Tft B.A. te Middelburg, marktbent maandag 11 juli 1983. Aardappelen eerstelingen bo 91.9 dr 28-33, kr 50-80; bintje bo 10-16 jj loen 374; aardbeien p.ds. 46-74; to: 11 119-145, II 98-130, B I 116-131 Hfc 79-89. Groenten postelein 30-47; brei;;*»' andijvie 20-32; kassnljbonen 216! (X 12-29, spinazie 19-38, boskrotenSH It gettes 8-12: sperciebonen 207-346;; pe. 67; spitskool 17-22; rode kool 5,1 r] kool 10-12, tuinbonen 22-53: selder; K rabarber 21-24; koolrabi 21; krot j 101-113; bosprel 72; capucljners35S kool 4 82-131, 6 52-140; 8 38-56, k An Goedbloed onthult het door haarzelf gemaakte beeldhouiuwerk. Links 47-58- krom 26-26 3°71,61"^- burgemeester mevrouw G. van Montfrans-Hartman. GESCHENK VOOR VEERE VEERE - De beeldhouwster An Goed- De onthulling werd bijgewoond door bestaat uit alumimumbetoiu bloed onthulde maandagmiddag burgemeester en wethouders van Vee- en basalt. „Ik weet zelf niet haar eigen beeldje, een vrouwelijk re en enkele raadsleden. Burgemees- hoe lang ik ermee bezig ber.: igc naakt, in de gemeente Veere. Het 88 ter mevrouw G. van Montfrans-Hart- Want af en toe laat je het centimeter hoge beeldje is geplaatst man vertelde dat het maar zelden liggen. Ik heb geen ontwerp in het grasperk naast de Cisterne aan voorkomt dat een inwoner van de ren gemaakt. Ik gooi een klc gemeente een geschenk aanbiedt. de Oudestraat. An Goedbloed heeft het beeldje aan Over de gekozen plaats, waar het de gemeente geschonken en zei na de beeldje is geplaatst op een stenen onthulling: „Ik ben afkomstig uit Mid delburg en woon nu precies 1612 da- sokkel, zei ze ontzettend veel mensen langskomen gen in Veere. Ik heb hier nog nooit een en het mag dan ook gezien worden" onvertogen woord gehoord. Een ken nis zei 'geef dat beeldje aan de ge meente'. Ik vond dat een goed idee en zodoende" An Goedbloed is afgelopen winter met het beeldje begonnen. Het weegt tegen de tweehonderd kilo en is ge maakt van een soort kunststeen dat GROTE VAART ACILA 9 te Sjarlah. ALPACCA 9 te Santos. AMSTELVOORN 9 155 nw Srilanka nr Singapore. ATLANTIC CROWN 9 120 w Malin Head nr Halifax, BAARN 9 150 o Kp Canaveral nr Pascagoula. BROERE EME RALD 9 te Leixous. CARDISSA 8 v Balboa nr Valparaiso. CAURICA 9 v Yokohama nr Busan. CHEVRON THE HAGUE 9 te Mll- fordhaven. CHINA WINDS 10 te Long- beach, CINULIA 10 v Rotterdam nr Stan- low. CORAL MAEANDRA 9 te Cobh. DAL- LIA 10 te Punta Cardon, DELFBORG 9 te Antwerpen, DIADEMA 9 v Teesport nr Anchorage. DOCKEXPRESS 11 9 te Ju- ball. EEMSBORG 9 v Boulogne nr Rotter dam, FOSSARUS 8 te Curacao, FULGUR 8 v Curacao nr Lagos, HONOLULU 10 te Balboa, JAVAWINDS 10 te Hongkong, KY- LIX 9 v Mllfordhaven nr Stanlow, LOOS- DRECHT 9 75 no Norfolk nr Mississippi, MAASSLOT 8 v Amuay Bay nr New York, NEDLLOYD ALKMAAR 9 te Moji, NEDL- LOYD AMERSFOORT 9 te Singapore, NEDLLOYD AUCKLAND 9 v Busan nr Hongkong, NEDLLOYD BARCELONA 8 v Dubai nr Salalah, NEDLLOYD DELFT 11 te Rotterdam, NEDLLOYD FORCADOS 12 te Monrovia verw. NEDLLOYD FUKUO- KA 9 1260 z Azoren nr Casablanca, NEDL LOYD HOLLANDIA 9 v StTomas nr Kingston, NEDLLOYD HONGKONG 9 v Port Kelang nr Singapore, NEDLLOYD HONSHU 9 te Keelung. NEDLLOYD HOORN 9 te Zeebrugge. NEDLLOYD KATWIJK 9 te Mombasa. NEDLLOYD KEMBLA 10 te Oakland. NEDLLOYD LEUVE 9 v Singapore nr Mauritius, NEDL LOYD MARSEILLE 10 te Auckland. NEDLLOYD NAGOYA 8 v Kaapstad nr Singapore. NEDLLOYD NIGER 9 200 no Las Palmas nr Gent. NEDLLOYD RO CHESTER 10 te Valencia. NEDLLOYD ROCKANJE 8 v Augusta nr Vlissingen. NEDLLOYD ROUEN 9 375 wnw Gibraltar tafel en de rest komt dan: aldus de maakster die vros - tekenles heeft gekregen van Dit is een lokatie waar Vaarzon Morel. „Dat was weli oorlog". 1 Het beeldhouwen doet An GM sinds tien jaar. „Vroeger m# patronen voor de fabriek va ouders in Middelburg. Datqj Zeeuwse Dames Handwerk L Toen kwam de tekenles en dd jaren heb ik beeldhouwles: Middelburgse beeldhouwer ■HUI Jong. Ik ben daar tegelljkertf 3, ling en krullenmeisje. Ik hebe^T van hem geleerd". Een verschil tussen het maï ar handwerkpatronen en het va gen van beeldhouwwerken is e t lijk niet, vindt ze. „Nee. ik k R alleen maar over zeggen d£'. iets creatiefs bezig bent". K; maken van beeldjes houdt A If bloed zich bezig met het bo Ui van 'mensenhoofden'. Haan niet meteen om iets te v-; LI „Wanneer iemand model is 1 (k voor zo'n geboetseerde kop, a hij of zij z'n kop mee na nemen". Begrafenis- en crematieverzorging Overtoom-Groen S. M. OVERTOOM Rochussenstraat 3, Vlissingen tel 0IJ84-13417, bgg 12772 BEGRAFENISONDERNEMING VAN DER HOOFT, J. de Kok. tel. 01103-1517, b.g.g. 1327. PRUNUSSTRAAT 25, 4431 DC 's-GRAVENPOLDER. Begrafenis- en crematieverzorging P.Sinke "DE VOORZORG"h .6. van Zalen Vlissingen Industrieweg 20 01184-12760 Middelburg Molenwater 41 01180-27683 H X O I—I nr Aqaba. NEDLLOYD SINOUTSKERK 9 v Valparaiso nr Lirguen. NEDLLOYD SPAARNEKERK 9 v Santo Domingo nr Laguaira. NEDLLOYD WILLEMSKERK 10 te Fortaleza. NIEUW AMSTERDAM 10 v Le Havre nr New York, OOSTZEE 9 te Duinkerken. PRINS FREDERIK HEN DRIK 10 te Rio Haina, RIO FRIO 9 65 o Kp Hatteras nr Cnstobal. RIJNBORG 9 te Hamina, SAFOCEAN MILDURA 8 v Mel bourne nr Adelaide. TAGELUS 9 v Ri chards Bay nr Fos. VISTEN 9 20 zw Trelle- borg nr Husum. WAARDRECHT 10 te Balboa, WATERGEUS 9 te Los Angeles, WOENSDRECHT 9 v Casablanca nr Lissa bon KLEINE VAART AMANDA 55 o Tristan da Chuna nr Buenos Aires, ANGELA SMITS 9 vn Algeciras nr Fowey, ANITA SMITS 9 vn Descado nr La Plata, ARBON 11 50 nw Rhodos nr Lima sol, ARUBA 9 300 zw Flnisterre nr Rotter dam, ATLANTIC 16 90 nw Monrovia nr Warri, BONTEGRACHT 9 vn Jacobstad nr Lagos. BREEHEES 9 300 zw Fimsterre nr Rotterdam. BREEHOEK 9 350 nw Dublin nr New York, CARLINER 10 127 no Recife nr Las Palmas. CAROLA SMIT5S 11 Pan kan. nr Lazaro. CHRISTINA 9 60 o Grey- town nr Puerto Limon. CLAUDIA 9 Golf vn Korinthe nr Moerdijk. CORNELIS BROE RE 10 te Botlek, CORRIE BROERE 11 70 z Mallorca nr Lageciras. DUCHESS OF HOLLAND 9 t.a. rede Great Yartipouth. DUTCH GLORY 10 te Rotterdam. DUTCH MASTER 9 vn Rotterdam nr Swansea. DUTCH SAILOR 9 vn Moerdijk nr Carring- ton. DUTCH SPIRIT 10 23 110 Haisbro nr Mlddlesborough. EEMSBORG 10 vn Rot terdam nr Rauma. ELIZABETH BROERE 11 te Dordrecht. ESBEEK 9 vn Rotterdam nr Londen. FLEX FORTUNA 10 35 zo Berlinga nr Aden, GLOBE 10 vn Rotter dam nr Gunness, HEEMSKERKGRACHT 9 120 zzo Jamaica nr Algiers, HEEREN GRACHT 9 30 wzw Luderitz nr Port Kem- bla. HOUTMANGRACHT 10 vn Kiel nr Rauma. JACOBUS BROERE 10 vn Rotter dam nr Tees, LENNEBORG 11 in Kieler kan nr Zaandam. LOOIERSGRACHT 9 in Kieler kan. nr Kotka. MAASBORG 9 30 o Kalma nr Rochester, MAKIRI SMITS 11 180 z Dakar nr Soyo. MARE MAGNUM 9 te Pernis, MARGREET 10 te Rotterdam. MARGRIET DANIELSEN 10 300 no Azo ren nr Paramaribo, MARINUS SMITS 10 400 zzw Santos. MIDSLAND 10 30 n Hats- boro nr Rotterdam, NIKLSE DANIELSEN 11 150 zw Havanna nr Kingston, PACIFIC BARONESS E10 80 nnw Tobroek, PACI FIC GOVERNESS 11 150 nno Ko Vlllano, PACIFIC MAJESTY 10 30 nno Tenerife nr Europa, PHILIP BROERE 10 vn Antwer pen nr Bayonne, RAAMGRACHT 10 vn Amsterdam nr Archangel. RIJPGRACHT 11 25 z Bill of Portland nr Sousse. SALINE- KE 10 vn Amsterdam nr Duinkerken. SAM SON 9 50 w Kp Malea nr Hamburg, SAM- SUN AROW 11 55 nnw Passero nr Ham burg, SAMSUN CARRIER 10 70 nw Oues- sant nr Samsun. SERTAN 9 10 z Greenwich boei nr Antwerpen. SINGELGRACHT 10 vn Sousse nr Bizerla. SPIEGLGRACHT 9 60 n Kp Flnisterre nr Casablanca. SPRAY 11 40 0 Kp Dagata nr Porto Santa Mana, STELLA SIRIUS 9 te Rotterdam. TEMPO 9 350 zzo Kp Farewell nr Holsteinsborg, VROUWE ALIDA 10 vn Paramaribo nr Rotterdam. YEMEN PRIDE 9 vn Bremen nr Hodeidah. Ze heeft tot nu toe twee kee; seerd in haar geboorteplaats! burg. Waarschijnlijk half 1: Er volgt de derde tentoonstellira Jacob Roggeveenhuis. Op f,5 K blik is An Goedbloed bezige serie tuinbeeldjes. Of haar ns-i ff tie iets te maken heeft met het J' op naaktrecreatie in Veere, 1 beeldhouwster: „Nee hoor, f' Is niet. Ik was al met dit beeld' fli toen ik hoorde dat het naakt ren verboden zou worden" Het beeldje heeft de gemeen# W niets gekost. Wel de sokkel: r het is geplaatst. De Veerseffl T raad keurde daarvoor in de: ie ring van 18 mei een kredietp J* ƒ834 gulden IK Kraampjesdag in Arnemuiden ARNEMUIDEN - De Arneöl middenstandsvereniging DU yi morgen,woensdag, voor d- keer in dit seizoen een kraan Om drie uur 's middags If vliegtuig boven dt Markt if muiden honderd parachutesi Hiermee zijn prijzen te win gehele dag geeft de modeW Delta uit Oost-Souburg dm ties met modelvliegtuigen. Dat gebeurt tussen elf en vljl'J de Burgemeester Hackstraatï muiden. Op de Markt tussen elf en vijf uur een door) show te zien van speedboten ten en zeilplanken. Op dezel'fi worden verschillende spelen den, waaronder doelschleten wedstrijd 'windsurfen-op-M d Burgemeester M. M MartJ B Arnemuiden trekt aan de eif- dag de hoofdprijs van de lo'5 De kraampjesdagen zijn e.- van de middenstands*® waarin sinds de succesvolle? gen van bedrijven (eind se? '82) zowel de winkeliers als C' ven samenwerken, kraampjesdag in dit seizoen 13 augustus gehouden. (OS IE)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 8