PZC PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Krakers overvallen makelaarskantoren AAR BLOEDBAD IN DUITSE SCHOOLKLAS Tweeverdieners per 1 oktober extra belast 'Schelde' kan aan de slag Motief doden 5 mensen onbekend vandaag Sluiting Bronswerk dreigt PROTEST TEGEN KRAAKWACHTEN Verdrinkingen UITSTEL VAN DRIE MAANDEN DEN HAAG (GPD/ANP) Het kabinet streeft ernaar om het zwaarder belasten van gehuwden met twee inkomens op 1 oktober te laten ingaan. Dat heeft premier Lubbers vrijdag na afloop van het kabinetsberaad bekendge maakt. Het kabinet wil proberen om de eerste en tweede kamer te overtuigen van de noodzaak om de regeling per 1 oktober te laten ingaan, aldus Lubbers. Aanvankelijk wilde het kabinet de regeling al op 1 juli van kracht laten worden, maar CDA en WD zijn van plan wijzigingen op het ingediende wetsontwerp aan te brengen, waar door de invoering ervan per 1 juli technisch met meer mogelijk is. Vice-premier Van Aardenne het een week geleden doorschemeren dat de invoering mogelijk uitgesteld zou worden tot 1 januari volgend jaar. maar het kabinet heeft nu besloten toch te willen streven naar 1 oktober Door het uitstel met drie maanden komt het kabinet met een financieel gat van 75 miljoen gulden te zitten bij het financieren van de eenmalige uit kering dit jaar voor de echte minima. De dekking voor deze 75 miljoen gulden moet er wel komen, zo zei Lubbers. Minister Rudmg van finan ciën zal daarvoor een voorstel indie nen Op dit moment liggen voor de dekking van het ontstane gat nog geen alternatieven op tafel, aldus pre mier Lubbers. Het kabinet blijft er volgens Lubbers naar streven om op 1 januari een zodanige regeling rond te hebben dat dan ook de ongehuwde tweeverdieners zwaarder belast wor den. Onderhoud Het kabinet overweegt het wetsont werp tot tijdelijke aftrek van het groot onderhoud in te trekken nu beide regeringsfracties ook het schil derwerk als aftrekpost mogelijk wil len maken. Minister-president Lub bers zei vrijdag na afloop van de wekelijkse ministerraad dat minis ter Ruding (financiën) in overleg met hemzelf en vice-premier Van Aarden ne maandag zal besluiten wat er met het wetsontwerp moet gebeuren. Het kabinet heeft nadrukkelijk nog niet besloten in te stemmen met het amendement van CDA en VVD. dat de aftrekbaarheid van het schilder werk regelt. In het verleden heeft Ruding duidelijk gemaakt mets te voelen voor een dergelijke aftrekrege ling, omdat deze een extra gat in de begroting zou slaan Herhaaldelijk, zoals tijdens het kamerdebat over het wetsontwerp, zei Ruding liever het ontwerp te willen intrekken. Volgens Lubbers leidt het amende ment van CDA en WD tot adminf- stratieve en budgettaire problemen. Dinsdag zal het debat worden voort gezet, met een stemming over de ingediende amendementen en het to tale wetsontwerp Het voorstel van CDA en VVD komt neer op een regeling waarbij buiten schilderwerk dat minimaal f 1000 gul den kost. aftrekbaar wordt gemaakt. Deze regeling moet betaaid worden door een verdere verhoging van het huurwaardeforfait met 0,1 procent De aftrekbaarheid van groot onderhoud leidt al tot een verhoging van het forfait met 0.2 procent. Kruistocht Stef Dijkman, eenzaam kruisvaar der. zet zijn tocht binnen het CDA en de grotere politiek voort. (PAGINA 3). Vervuild Het kanaal Gent-Tcmeuzen is ern stig vervuild. Een kilometer lange vlek van <nogi raadselachtige her komst bezorgt de scheepvaart overlast (PAGINA 7). Reclame Aandacht voor theater via de Ster spots. Een nieuwe vorm van pro motie. voorgesteld tijdens de i emo tievolle) uitreiking van de toneel prijzen. (PAGINA 25» Missie IJzeren Maggie op verkiezings pad: de missie van Thatcher in het perfide Albion. (PAGINA 171 Schuld Boete (Van onze correspondent) BONN Wild om zich heen schietend met twee automatische pistolen heeft een in Duitsland wonende Tsjech vrijdag een verschrikkelijk bloedbad aangericht in een scholengemeen schap in Eppstein bij Frankfurt. Daarbij kwamen drie scholieren, een leraar en een 'Onbewapende politieagent om het leven. Na de schietpartij werd de dader, Karei Charva (34), dciood aangetroffen. Veertien mensen zijn met ernstige verwondingen in ziekenhuizen in de ^omgeving opgenomen. Vier kinderen en een leraar verkeren in levensgevaar. Over Charva's gejnogelijke motieven is niets bekend. Het onvoorstelbare drama op de Frei- Vervolgens verliet Charva het lokaal vermoed dat het om een mislukte herr von Stein-school begon rond elf en kwam op de gang een niet bewa- scheikundige proef ging uur's morgens. Charva, een in Praag pende agent tegen Deze had samen De agent. Gisbert Beek (45). werd geboren psycholoog die in Frankfort met een collega verkeersonderricht neergeschoten en even later met werkte als taxichauffeur, ging via de op het schoolplein gegeven en was het bloed overstroomd door zijn collega in hoofdingang de school binnen. Daar- gebouw binnengegaan om zich op de het trappenhuis gevonden. Die sloeg bij vroeg hij volgens de politie naar hoogte te stellen waar de knallen alarm en leverde een vuurgevecht met het lokaal van Franz-Adolf Gehlhaar. vandaan kwamen. Aanvankelijk werd de dader. Mogelijk is dat Charva een leraar Engels. Hij liep naar diens aan het einde van de gang en Vuurde drie willekeurige schoten af. die geen doel troffen. Dioxine op oud fabrieksterrein in Amerikaanse stad aangetroffen UTRECHT (ANP)Bronswerk kete- 1- en apparatenbouw in Utrecht, on derdeel van het VMF-Storkconcern, wordt bedreigd met sluiting. Het bedrijf lijdt volgens directeur W. Magendans als gevolg van een slecht gevulde orderportefeuille aanhouden de verliezen. In de eerste maanden van dit jaar werd een verlies van twee miljoen geleden. De raad van bestuur van het VMF zal volgende week de knoop doorhakken over de vraag ui Bronswerk nog verdere verliesfinan- ciermg krijgt Magendans is wat dat betreft niet optimistisch gestemd, zo liet hij vrijdagavond desgevraagd we ten. Bij Bronswerk in Utrecht werken nog ongeveer 230 mensen. Twee maanden geleden werden nog 108 arbeidsplaatsen geschrapt wegens het verlies van zeven miljoen gulden dat vorig jaar werd geleden. daarbij dodelijk werd getroffen In middels waren onderwijskrachten en leerlingen (in totaal 750 mensen) via de intercom gewaarschuwd dat een geestelijke gestoorde man schietend door de school liep Men kreeg het advies de deuren te barricaderen en op de grond te gaan liggen. Kort voor het vuurgevecht met de agent was Charva het lokaal opnieuw binnen gegaan en had in het wilde weg om zich heen geschoten. Voor de ogen van de leerlingen schoot hij een toegesnelde andere leraar. Hans- Peter Schmitt (35), dood Daarna wer den bij ongericht vuur Gabriele Sei- fert 13). Benito Martinez 12) en Stefa- nie Herrmann (13) dodelijk getroffen. Benito Martinez was afkomstig uit Barcelona en zat in het kader van een uitwisselingsprogramma een maand op de Duitse school. Na afloop van het drama, rond 12 uur. moesten dertig leerlingen en een van de toegesnelde ouders in shock toestand naar een ziekenhuis worden overgebracht Volgens de politic heeft Charva zo'n 40 schoten afgevuurd uit zijn twee 9 mm pistolen. BENTON (UPI/DPA) In Newark de Amerikaanse staat New Jersey ijn op een oud fabrieksterrein spo- en aangetroffen van dioxine. Uit (odemmonsters is gebleken dat de èoncentratie dioxine op sommige ^plaatsen 500 delen per miljard be- Iroeg, zo verklaarde de gouverneur ran New Jersey, Thomas Kean, don- Ierdag. Het federale bureau voor nilieubcscherming (EPA) beschouwt deel per miljard al als schadelijk ior de gezondheid. )e sporen van dioxme zijn aangetrof- op het terrein van een fabriek r onder meer het ontbladerings- uddel Agent Orange werd geprodu- «erd. dat is gebruikt in de oorlog in fietnam. De fabriek sloot tien jaar [eleden. louverneur Kean bood de 100 bewo- 25 huizen in een straal van 00 meter rond het fabrieksterrein 'ervangende woonruimte aan, indien Ij dit wensten. lit voorzorg krijgen zij een medisch mderzoek. lioxine tast, volgens een Engels rap- •ort, het immuniteitssysteem van bet menselijk lichaam aan. Doctor Wilfred Ward, verbonden aan de af deling immunologie van een zieken- is in Sheffield, kwam tot deze iclusic na een onderzoek van 85 (rsonen die in aanraking waren jekomen met het uiterst giftige dio- Bij 21 procent was sprake van >chadiging van het imminiteits- lysteem. Nieuw geopend Lesener Goud- en Zilversmeden sinds 1883, 'De Gouden Nagel' Lange Dffft 125, Telefoon: 01180-33603 3441 AM Middelburg (Zld.) Het stoffelijk overschot van een van xle slachtoffers wordt weggedragen Reserveer nü uw overwinterings- reis. Dp affaire FC Utrecht maakt slachtoffers Willem van Hanegem draait niet de bak in maar hoort een boete van 70.000 gulden eisen Zaterdag speelt de Kromme zijn afscheidswedstrijd en daar wordt een nacht-ti-uitzending van ge maakt (PAGINA 15 en 26) Monsterflesje vuil kanaalwater. Binnen- en buitenland: 2 en 3. Financiën, economie: 5. Provincie: 7, 9, 10. 11 en 13. Sport: 15. Weekendkrant: 17, 18, 19, 21, 23. 25 en 27. tamse bv sinds 1881 UW VERWARMINGSINSTALLATEUR Postbus 154 - 4460 AD Goes - Telefoon 01106-1740 VLISSINGEN De surséance van betaling van De Schelde' is ten einde. Met vreugde kon directeur Hartogh gisteren meedelen dat het Vlissingse bedrijf binnen afzienbare tijd al zijn crediteuren, óók die van vóór de surséance kan betalen. De Schelde is nu weer een geheel zelfstandig bedrijf dat ongehinderd zijn vleugels kan uitslaan, niet gehinderd door een toestand van uitstel van betaling, én geheel los van het RSV-concern, waarvan nu alleen de 'S' nog herinnert aan hel feit dat de KMS hier meer dan dertien jaar een integraal onderdeel van is geweest. (Zie pag. 7). Mooi weer Af en toe zon, maar ook wolkenvel den, en vrijwel overal droog. Middag- temperatuur van 18 graden aan zee tot 22 graden plaatselijk in het bin nenland. Matige zuidelijke wind. no. 129 juni 1983 AMSTERDAM (GPD) Zo n vijftig kraker^ hebben gister middag overvallen gepleegd op vier makelaarskantoren in Amsterdam uit protest tegen het toenemend gebruik van zogenaamde 'kraakwachten'. Volgens een woordvoerder van de krakers, die in de makelaarskantoren grote ra vage aanrichtten, worden de ze kraakwachten zonder huurrechten in lege woningen EPPSTEIN Een hevig geschrokken leerlingen van de Freiherr von Stein-school,worden na afloop i drama onder de hoede van een lerares weggeleid. in burger leidt een huilende moeder weg van school, waar het werd aangericht. en panden gezet om kraken te voorkomen. De actie was gericht op het verzame len van informatie om zo de kraak- wachtbemiddeling stil te leggen en inzicht te krijgen in de omvang ervan, aldus een verklaring van de krakers. In de vier makelaarskantoren werd in korte tijd alles door de krakers over hoop gehaald: koopcontracten, huur overeenkomsten en andere belangrij ke overeenkomsten werden meegeno men. Ook geld en apparatuur, zoals type- en rekenmachines, werden ge stolen. In een kantoor aan de Keizers gracht werd een makelaar in elkaar geslagen Hulp kon het personeel van de makelaarskantoren niet inroepen, omdat de krakers telefoon- en telex- apparatuur onklaar hadden gemaakt. De groep krakers, die op fietsen door de stad trok, was de politie steeds te vlug af. SPIJKENISSE (ANP) Bij een overval op het gemeentehuis in Spijkemsse hebben twee mannen vrijdagmorgen de kas. met 232.000 gulden aan uitkenngsgeld meegenomen Volgens de politie kwamen de mannen, gewapend met een pistool en een karabijn, via een zijingang het gemeentehuis binnen. Na de overval vluchtte het tweetal weg op een motor, waarvan het kenteken vals bleek te zijn. Door de overval onstond op het gemeentehuis enkele uren vertraging in het uitbetalen van de uitkeringen. TER HEIDE (ANP) Twee jonge mannen van 23 en 19 jaar. beiden uit Den Haag. zijn vrijdagmiddag ver dronken in zee ter hoogte van Ter Heide (gemeente Monster). Een getui ge zag de twee slachtoffers tegen zes uur onder gaan en niet meer boven komen. Hij waarschuwde de strand- wacht, die onmiddellijk met behulp van een achttal bootjes een zoekactie op touw zette. Volgens de politie is 's avonds rond half negen het stoffelijk overschot van de 23-jarige uit zee geborgen. Het zoeken werd bemoei lijkt door het aanvankelijk afgaande getij.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1