Zo weinig mogelijk raketten in Europa Britten willen prijs van Noordzee-olie verlagen ©hago Referendum Z.-Afrika hervormingsplannen NA VO-LANDEN STEUNEN TUSSENVOORSTEL de PZC vandaag Waarschuwing Russen aan adres Israël Als't schoon moet beldanhago 045-719466; De schoon makets van Nederland. Belgen brengen Nederlands vissersschip op Aanhoudend buiig Wisselend bewolkt en af en toe een bui. Minimumtemperatuur ongeveer 3 graden. Middagtemperatuur onge veer 9 graden. Matige zuidwestelijke wind, kracht 4 AMSTERDAM (ANP) Doordat Amsterdammers er al eeuwenlang een gemeente dan ook natuurstenen paaltjes met daartussen kettingen rond het gewoonte van maken tegen het Waaggebouw op de Nieuwmarkt in de hoofdstad gebouw te plaatsen als een soort barrière tegen mensen met hoge nood. Dat zou te urineren, is het metselwerk en de voegen daarvan tot op een hoogte van ongeveer een ton gaan kosten. ongeveer een meter en onder de grond ook tot ongeveer een meter diepte ernstig Het Waaggebouw, waarin nu het Joods Historisch Museum is gevestigd, moet aangetast. afgezien van de 'waterschade' toch al worden gerenoveerd. Hiervoor is een Volgens een woordvoerder van de afdeling monumentenzorg overweegt de bedrag van ruim 1.6 miljoen nodig. (Van onze correspondent WASHINGTON President Reagan heeft de Russen, zonder zich voor het moment te verdiepen in getallen, voorgesteld de kernwapens voor de middenlange afstand in Europa te verminderen, onder het motto: „Het is beter zulke wapens helemaal niet te hebben, maar als ze er toch moeten zijn, is weinig beter dan veel". Het Amerikaanse staatshoofd maakte zijn lang verbeide plannen woensdag bekend voor een gehoor van NAVO-diplomaten, die al vroeg naar het Witte Huis waren geroepen, om daar de coulissen te vormen voor de bondgenootschappelijke eendracht die Reagan wilde demonstreren. In een redevoering te Los Angeles zal Reagan vandaag zijn voorstel nog toelichten. Volgens Reagan blijft de zogenaamde nul-optie, die totale afschaffing van de Euro-wapens beoogt en die de Russen tot zijn teleurstelling hebben verwor pen, in Genève op tafel. Maar na dit interim-voorstel heeft die geen prakti sche betekenis meer. meent men in diplomatieke kringen. Toch plaatsing Het tussenvoorstel betekent niet al leen dat de Russen bereid moeten zijn een substantieel aantal van hun 351 SS-20's te ontmantelen om tot een gelijk aantal wapens te komen als de Amerikanen, en zonder de Britse en Franse wapens mee te tellen het wil öök zeggen dat de plaatsing van Ame rikaanse wapens in Europa, die dit jaar moet beginnen, doorgaat. Slechts wan neer de Russen hun hele arsenaal van op West-Europa gerichte SS-20- raketten zouden willen vernietigen, zou de NAVO van plaatsing afzien. Reagan legde in zijn verklaring de schuld voor het uitblijven van resulta ten in Genève bij de Russen en her haalde dat de VS bereid blijven elk serieus voorstel van Sowjet-zijde te onderzoeken. Hij zei dat de bondgeno ten (die hem een interimvoorstel heb ben afgedwongen) het Amerikaanse initiatief verwelkomen en krachtig steunen als „een eerste stap naar een uiteindelijke overeenkomst de raket ten voor de middenlange afstand in Eutopa af te schaffen". NAVO-reacties De NAVO-bondgenoten hebben woens dag in Brussel instemming met en steun aan het tussenvoorstel van pre sident Reagan betuigd. In Bonn liet bondskanselier Helmut Kohl zich in dezelfde zin uit. Hij wees erop dat het westelijk bondgenoot schap het voorstel heeft goedgekeurd. „Dank zij een uitwisseling van per soonlijke brieven tussen president Reagan en mij heeft de bondsregering op essentiële wijze aan deze fase van de onderhandelingen kunnen meewer ken", aldus de Westduitse regeringslei der. De bondsregering is ervan overtuigd dat het met goede wil aan beide kanten mogelijk zal zijn in de loop van dit jaar tot een concreet akkoord te komen, aldus Kohi. De Britse regering betuigde „van har te" haar steun aan het Amerikaanse initiatief. Volgens haar hoopt het wes ten het voorgenomen aantal van 572 (ADVERTENTIE) nieuwe Amerikaanse raketten aanzien lijk te kunnen beperken. Op Moskou deed zij een beroep „dit belangrijke Te lage winst Volgens een Rotterdams ac countantsbureau geven de fi nanciële stukken van de NV PZEM een onduidelijk beeld van de financiële situtatie. In de jaarrekening van het bedrijf ivordt een te laag bedrag als Winst gepresenteerd. (PAGINA 15) Elleboogstoot Ajax heeft in het eerste duel van de halve finales voor de beker een laf PSV met 2-0 verslagen. Johan Cruijff deelde een elle boogstoot uit: de Koreaan Huh was het slachtoffer. De andere ontmoeting in de halve eind strijdNEC-Haarlem, eindigde in een gelijkspel: 2-2. (PAGINA 23) Radio en televisie: 2. Binnen- en buitenland: 3 en 5. Opinie: 4. Financiën en economie: 7. Varia: 9 en 11. Provincie: 15, 17, 19 en 21. Sport: 22 en 23. aanbod met de grootste ernst te over wegen en positief er op te reageren". Ook in Londen vond men overigens dat de nul-optie het emddoel moet blijven. In Parijs werd bekendgemaakt dat de Franse regering „met grote interesse" kennis heeft genomen van Reagans tussenvoorstel. „Frankrijk is zich be wust van de noodzaak om de voorwaar den voor de afschrikking op een zo laag mogelijk peil te houden. De regering heeft alle aandacht voor de Russisch- Amerikaanse onderhandelingen over de kernwapens en zij verheugt zich over alle pogingen om tot een bevredi gend resultaat te komen dat recht doet aan de belangen van Europa", aldus de woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken. NAVO-secretaris-generaal Joseph Luns verklaarde tegenover journalis ten in Genève dat de onderhandelin gen daar kunnen doorgaan, ook al zou er een begin worden gemaakt met de plaatsing van de nieuwe raketten. Verstandig is het, zo staat in de verkla ring, dat Reagan geen aantallen heeft genoemd, hetgeen de onderhandelings bereidheid daarover onderstreept. Vol gens Nederland moet het resultaat van het tussenvoorstel zijn dat aanzienlijk minder raketten in West-Europa wor den opgesteld dan de 572 waartoe de NAVO in 1979 besloot. Vanzelfspre kend kan een tussenvoorstel voor wat Nederland betreft niet vooruitlopen op de toezeggingen die aan het parlement zijn gedaan ten aanzien van een later te nemen beslissing over eventuele plaat sing in ons land, aldus de verklring. Hoewel westelijke waarnemers er vrij wel zeker van zijn dat de Russen Reagans tussenvoorstel officieel zullen afwijzen, zijn er tekenen dat Moskou wellicht wel bereid zal zijn er achter de schermen over te praten Vorige week verklaarde een belangrijke commenta tor van het persbureau Tass voor het eerst dat Moskou in Genève een com promisovereenkomst zou overwegen. PARIJS - Rond drieduizend werknemers van Franse reisbureaus hebben woensdag in Parijs gedemonstreerd tegen de nieuwe versoberingsmaatregelen van de regering. Het ging met name om het beperken van de hoeveelheid geld die de Fransen mee mogen nemen naar het buitenland. Er werden leuzen meegedragen als 'Reizen is Vrijheid'. Instemming Den Haag De Nederlandse regering heeft woens dagavond in een verklaring met in stemming gereageerd op het initiatief van Reagan. Nederland vindt het ini tiatief echter een tussenstap. „Dat wil zeggen de nul-optie blijft overeind", aldus de verklaring. MOSKOU (TASS/UPI/RTR) De rege ring van de Sowjet-Unie heeft Israël gewaarschuwd Syrië niet binnen te vallen of een preventieve aanval tegen het land uit te voeren. De waarschu wing was vervat in een regerings verklaring die woensdag werd ver spreid door het Sowjet-persbureau TASS. In een ongebruikelijke regerings verklaring stond dat er 'militaire en politieke figuren in Israël met elkaar wedijveren in hun verklaringen over de onontkoombaarheid van een preven tieve oorlog tegen Syrië en over de gereedheid van het Israëlische leger voor een dergelijke actie", aldus Tass. „De militaire voorbereidingen vinden in Israël plaats met het duidelijke doel een piraten-aanval tegen Syriè uit te voeren", zo ging de verklaring verder. De regeringspartijen van CDA en VVD hebben met instemming gereageerd op Reagans voorstel. J. D. Blaauw, WD-defensiespecialist, benadrukte dat Nederland, indien het komt tot een beperking van het aantal middellange afstandsraketten, niet bij voorbaat kan afzien van plaatsing van de kruis raket. PvdA-defensiespecialist Klaas de Vries vindt dat een interimakkoord over plaatsing van middellange afstands- kemraketten zonder daar de strategi sche, lange-afstandskernraketten bij te betrekken, te kort schiet. Het voorstel van de Amerikaanse president Ronald Reagan komt er op neer dat de Russen worden uitgenodigd om voor te stellen hoeveel middellange afstandskemra- ketten er zullen worden geplaatst, zo meent De Vries. „Reagan heeft nu het echte startsein gegeven om te gaan plaatsen, niet om op te houden met plaatsen. Het is geen sein om op nul uit te komen, maar om te zeggen, we gaan nu werkelijk begin nen", zei secretaris Mient Jan Faber van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) woensdagavond voor de NCRV- radio. NAAR PEIL CONCURRENT NIGERIA (Van onze correspondent) LONDEN De Britse staatsoliemaat schappij BNOC heeft de oliemaat schappijen voorgesteld, de prijs van Noordzee-olie te verlagen. Het gaat om een geringe verlaging volgens een subtiele formule, die overduidelijk bedoeld is om een prijsoorlog om de olie te voorkomen. De voorgestelde verlaging houdt in, dat olie uit het grote zogenaamde Brent-olieveld (waaruit een derde deel van de Britse Noordzee-olie afkomstig isi 50 dollarcent goedkoper wordt en dan 30 dollar per vat gaat kosten. Voor de overige Noordzee-olie gaat het om een verlaging van 0,75 dollar per vat naar 29,75 dollar De prijs van alle Britse Noordzee-olie was tot dusver 30,50 dollar per vat van 159 liter. Die prijs kwam in februari tot stand nadat de Bntten hun olie 3 dollar per vat goedkoper hadden gemaakt. De nieuwe prijs riep een reactie op van de OPEC-landen, die op 14 maart de prijs van hun olie verlaagden naar 29 dollar. De zwavelarme Noordzee-olie is echter gemiddeld van iets betere kwaliteit dan het OPEC-produkt waarvoor de basisprijs van 29 dollar geldt. De Brit ten concurreren met name tegen de eveneens zwavelarme olie die afkom stig is uit Nigeria, en die, na de confe rentie van de OPEC-landen, 30 dollar per vat kost. De invloedrijke Saoedische olie minister sjeik Yamani zei op 14 maart, na afloop van de OPEC-conferentie, dat voor hem een prijsverlaging van Britse Noordzee-olie met 0,50 dollar- Wreedheden De Zimbabwese pre mier Mugabe heeft een onderzoek ge last naar de beschuldigingen van Zim babwese roomskatholieke bisschop pen dat regeringstroepen in Matabele- land wreedheden tegenover burgers zouden hebben begaan. „Als de aantij gingen op waarheid blijken te berusten zullen de schuldigen worden gestraft", zo zei Mugabe woensdag. cent (waarmee deze olie dus precies even duur zou worden als de Nigeriaan- se) acceptabel was. De niet-eenduidige prijsverlaging waarvoor BNOC nu gekozen heeft, maakt het moeilijk te voorspellen of Nigeria en eventueel andere OPEC- landen zullen reageren met een verdere prijsverlaging. Welingelichte bronnen in Londen menen dat de voorgestelde verlaging tot stand is gekomen na geheim overleg met de voornaamste OPEC-landen, waaronder Nigeria, die hun goedkeuring aan het Britse prijs voorstel zouden hebben gegeven. De Noorse staatsoliemaatschappij Statoil zal waarschijnlijk het Britse voorbeeld volgen en de prijs per vat ook met 50 tot 75 dollarcent verlagen. Hago Nederland B.V. Vestigingen te Amsterdam - Rotterdam - Groningen Almelo - Lelystad - Apeldoorn Eindhoven-Maastricht-Heerlen, d. KAAPSTAD (RTR, UPI) De Zuid- afrikaanse premier, Pieter Botha, heeft woensdag een referendum aan- gekondigd waarbij de 4,5 miljoen blanken zich mogen uitspreken over de constitutionele hervormingsplan nen van zijn regering. Botha zei dat het referendum „op een gepast tijdstip" zal plaatsvinden. Eerst zal het parlement zijn oordeel moeten geven over de plannen om kleurlingen en Indiërs politieke zeggenschap te geven Dat zal zich „zo snel mogelijk na Pasen" over de voorstellen buigen. Botha's plannen voorzien in de invoe ring van een parlement van drie ka mers. een voor de blanken, een van de kleurlingen en een voor de Indiërs, De zwarte meerderheid blijft uitgesloten van enige politieke zeggenschap. Ver der is het de bedoeling dat er een president komt met grote uitvoerende bevoegdhedi sinds 1960 zijn dat in Zuid-Afnka een referendum wordt gehouden. In dat jaar raadpleegde de toenmalige rege ring-Verwoerd de blanken over de te rugtrekking van Zuid-Afrika uit het Gemenebest. De premier legde zijn verrassende ver klaring af in het p'arlement. In een reactie zei oppositieleider Frederik van Zyl Slabbert van de Progressieve Fede rale Partij (PFPi dat hij de constitutio nele plannen afwijst maar een referen dum toejuicht. Hij vond echter dat niet alleen de blanken moeten worden ge raadpleegd maar ook de andere bevol kingsgroepen op wie de plannen be trekking hebben. Zijn partij is tegen het apartheidsbewind en vindt dat behalve de 2.6 miljoen kleurlingenen de 800.000 Indiérs ook de 17,5 miljoen zwarte politieke rechten moeten krij gen. HAARLEM Koningin Beatrix zag Haarlem woensdag op zijn allermooist. Tot gisterochtend waren schoonmaakploegen van de gemeentereiniging en openba re werken druk in de weer om de door de koningin te bezoeken wijk Rozenprieel te ontdoen van alle straatvuil. Om verrassingen uit te sluiten is een buurtbewoner uitge nodigd om gedurende bet bezoek niet bij de manifestatie aanwezig te zijn doch zich in een café op te houden. Zijn kosten aldaar wor den door de gemeente betaald. De politie erkende bij monde van voorlichter De Haas dat over de buurtbewoner is gesproken. „De wijkraad vreesde dat de man wat tumult zou kunnen maken en ze willen per se niet dat er iets verve lends gebeurt". Volgens De Haas heeft de politie niet betaald „om de volkomen ongevaarlijke doch wat luidruchtige" man buiten het feestgedruis te houden. „Dat is geregeld tussen de ge meente en de wijkraad, wij von den het wel een goed idee". Foto Koningin Beatrix onthulde in Haarlem het beeldje Tante Jans'. gemaakt door Marie An dnessen, de vroegere leermeester van de koningin. Het werd onthuld ter gelegenhed van een stadsver nieuwingsproject in de wijk. wJSHSR 'i.-UliWIi" (Van onze correspondent) OOSTENDE - De Belgische marine heeft in de nacht van dinsdag op woensdag het Nederlandse visservaar tuig OD 19. Tietertje', van de Rederij Redert uit Ouddorp gepraaid. Het schip werd op sluikvisserij betrapt in de Belgische twaalfmijlszöne. Het voer op 10 mijlen buiten de kust, ter hoogte van Nieuwpoort. De schipper ging gewillig in op het bevel van de offi cier van de mijnenveger"Artevelde' om naar de haven van Oostende te varen. Daar werd het schip aan de ketting ge legd. De vangst, zo'n 1.000 kilogram tong en schol werd in geslaggenomen en woensdagmorgen in de vismijn van Oostende openbaar verkocht voor 300.000 B Fr. Het geld zal worden over gemaakt aan een liefdadigheidsinstel ling aan de Belgische kust Het schip 'Pietertje' kon woensdag opnieuw zee kiezen na het betalen van een borgsom van 200.000 frank. Tegen de schipper werden enkele processen-verbaal opge maakt. Zo wordt hij onder meer beticht van het vissen in de Belgische wateren met een boomkor en met een vaartuig met een te hoog pk-vermogen. De schipper zal te zijner tijd voor de correctionele rechtbank van Brugge moeten verschij nen. Reeds eerder verscheen daar de Zeeuwse visser Daniel Bout uit Kortge- ne die eveneens betrapt werd op zwart- visserij in de Belgische territoriale wa teren. Zeehonden Vijf tegenstanders van de zeehondenjacht in Canada zijn na hun arrestatie in hongerstaking ge gaan. De vijf behoren tot een groep van 21 leden van de organisatie tot be scherming van zeedieren die dinsdag terechtstonden op de beschuldiging dat zij zich hadden ingelaten met de jaarlijkse jacht op zeehondenbaby's.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1