PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Ruding: geen nadeel voor exportpositie Lubbers wil minder op de rijksuitgaven bezuinigen Deense vissers in tang genomen ANDIJVIE EN GEHAKT AKKOORD NIEUWE VALUTA WAARDEN Amerikaanse tv-kijkers in paniek Stormachtig begin CENT KORTING PERUTER Politie opent bankkluizen Storm Wisselend bewolkt en hagel- en sneeuwbuien. Plaatselijk onweer, middagtemperatuur ongeveer 6 gra den Harde westelijke wind, aan de kust enige tijd westerstorm. 226e jaargang no. 68 Dinsdag 22 maart 1983 Elke donderdag in de PZC De advertentierubriek over uitgaan. Meer informatie over adverterend 184-15144,heer v.d. Bulck. NEW YORK (AP) Verspreid over de Verenigde Staten hebben duizenden televisiekijkers met woede en in paniek gereageerd op een televisiestuk waarin de stad Charleston, in Zuid-Carolina, door een atoombom werd verwoest. De film had de vorm van een twee uur durende live-documentaire over een groep terroristen die dreigt de stad op te blazen, tenzij president Reagan aüe kernwapens die rond de stad liggen opgeslagen, ontmantelt In de stad Charleston zelf belden 250 mensen het plaatselijke televisiestation. Vele anderen belden de politie. Een politiewoordvoerder zei dat de meeste telefoontjes van journalisten afkomstig waren, en dat slechts 'vier of vijf verontrukste burgers belden. Het plaatselijke televisiestation projecteerde in de linkerbovenhoek van het scherm voortdurend het woord 'fiction'. Er was van tevoren veel publiciteit rond de film geweest. Dat het om een verzonnen verhaal ging was in andere delen van het land, ondanks de voorpubliciteit, niet altijd even duüdelijk. In New York belden 700 mensen naar het televisiestation NBO. De meeste reacties waren afwijzend. Een vrouw zei dat ze zo bang was geworden dat ze kalmerende middelen nodig had om te gaan slapen. (Van onze correspondent BRUSSEL De nieuwe verhoudingen tussen de Europese munten hebben geen nadelige invloed op de Nederlandse exportmogelijkheden. Dit verzekerde minister Ruding van financiën maandag in Brussel nadat de Europese ministers van financiën het na drie dagen van chaotische onderhandelingen eens waren geworden over de nieuwe valutawaarden binnen het Europese Monetaire Systeem (EMS). Behalve tegenover de Duitse mark wordt de gulden voor alle andere lan den duurder. De gulden stijgt in het gesloten akkoord met 3,5 procent ten opzichte van zijn oude koers. De mark gaat 5,5 procent omhoog, de Belgische en Luxemburgse franc stijgen 1,5 pro cent en de Deense kroon 2,5 procent De Franse franc daalt daarentegen met 2,5 procent, evenals de Italiaanse lire. en het Ierse pond gaat met 3,5 procent naar beneden. Deze herschikking betekent dat de- gulden voor Duitse kopers van Neder landse produkten goedkoper wordt, en dat Is goed voor de Nederlandse export naar dat land. Voor kopers in België (het tweede belangrijkste exportland voor Nederland), Frankrijk, Italië etc. worden Nederlandse produkten door de waardevermeerdering van de gul den echter duurder en dat is minder goed voor de export naar die landen. Maar omdat, de Nederlandse export naar Duitsland (de helft van het totaal) zeer zwaar weegt, wordt dat nadeel globaal weer opgeheven. Minister Ruding zei daarover: „Als je alle plussen en minnen optelt, komen we op nul uit. De Nederlandse export positie is behouden en dat is gunstig gezien de zorgwekkende situatie van de werkgelegenheid". De nieuwe koersen zullen geen directe invloed hebben op de landbouwexpor- ten, omdat de dure gulden automa tisch met, door de Europese Gemeen schap te betalen exportsubsidies, wordt gecompenseerd. Wel kunnen er problemen ontstaan over de duur van deze extra verhoging van de export subsidies. Daarover moeten de Europe se landbouwministers deze komende weken besluiten bjj hun onderhande lingen over het nieuwe landbouwprij zenpakket. De zwakte van de Franse franc de afgelopen weken was de directe aanlei ding tot de algehele herziening van de Europese wisselkoersen. De Franse po ging om de economie met veel geld te stimuleren was mislukt en dit leidde tot grote tekorten op de betalingsba lans. waardoor de Franse franc steeds weer zakte tot de minimumkoers die binnen het Europese systeem was vast gesteld. De problemen waren zo groot dat Frankrijk zelfs dreigde het EMS te verlaten. West-Duitsland heeft met na me een offer gebracht om dit te voorko men. De waardevermeerding van de Westr dultse mark is, zo zei minister Ruding, om politieke redenen hoger uitgevallen dan economisch gezien noodzakelijk was. Dit was om de Fransen tegemoet te komen. De Nederlandse gulden, die doorgaans evenveel stijgt als de mark, heeft het om deze reden deze keer wat beschei dener gedaan. Had de Nederlandse gulden eenzelfde stijging doorge maakt als de Duitse mark, dan zou volgens Ruding de Nederlandse ex port wel benadeeld zijn. (Zie ook pagina 3) Op de eerste dag van de lente gierde een westerstorm over het land. De Haarlemse bloemenmeisjes die zich gisteren in Uithoorn presenteerden, lieten zich echter niet uil het veld waaien. Terwijl de meisjes de paraplu uit alle macht moesten vasthouden probeerden ze er toch een 'zonnig' plaatje van te maken. AMSTERDAM (ANP) In verband met de koersaanpassingen binnen het Europese Monetaire Stelsel (EMS) zijn volgens de Nederlandsche Bank de volgende middenkoersen vastgesteld: 100 Belgische franken f 5,62561 (was f 5,73646), 100 Deense kronen f31,0273 (was f 31J300), 100 Duitse marken f 112,673 (wasf 110,537), 100 Franse franken f 36,7434 (f 39,0045), 1 Iers pond f 3,48075 (f 3,73324) en 10.000 Italiaanse lire f 17£9786 (f 194051). Het officiële disconto in Denemarken is maandag met 1,5 procent verlaagd tot 8,5 procent. Dit is gebeurd in samenhang met de herschikking van de spilkoersen binnen het Europese Monetaire Stelsel. SCHUCHTER OPTIMISME EUROPTOP (ADVERTENTIE) WAARDEBONNEN VAN ALLE BENZINEMAATSCHAPPUEN ZUN BU GULFSTATIONS INWISSELBAAR TEGEN IJMUIDEN (GPD) Vijftien Nederlandse vissers hebben gisteren met hun schepen in de haven van Umuiden een Deens vissersschip, geladen met 80 ton haring, ingesloten. Volgens de vissers is deze haring in de Noordzee gevangen en hebben de Denen daarmee het vangstverbod op Noordzee-haring overtreden. Voor Nederlandse haringvissers is dit gebied sinds 1 maart verboden en zijn zij gedwongen aan de wal te blijven. (Van onze correspondent) BRUSSEL Premier Lubbers over weegt minder op de rijksuitgaven te bezuinigen om een mogelijk herstel van de economie aan te moedigen. In dat kader wil hij met name bekijken in hoeverre de tegenvallende aardgas inkomsten voor het rijk door nieuwe bezuinigingen gedekt moeten worden. „De vraag is in welke mate we bij de compensatie van inkomstenderving een zekere marge moeten aanvaar den", zei Lubbers maandag in Brussel. Hij nam daarmee stelling in een debat dat momenteel tussen de regerings partners van CDA en WD gevoerd wordt over een nieuwe bezuinigings ronde. Lubbers maakte zijn opmerkingen op de Europese topconferentie in Brussel na afloop van de eerste vergaderronde met de regeringsleiders van de andere Europese lidstaten. De regeringsleiders en de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Gemeenschap, zijn het erover eens dat er zich een zeker herstel van de economische activitei ten in de Europese Gemeenschap lijkt af te tekenen. Volgens de commissie komt dit ten dele door de gunstige ontwikkeling van de Amerikaanse eco nomie, ten dele ook door de daling van de internationale rentetarieven en de olieprijzen. De kans op een herstel, hoe zeker ook, doet zich volgens de com missie voor het eerst sinds jaren voor en „moet worden benut". De Deense visser liep zondagavond de IJmuider haven binnen met haring die gevangen zou zijn in de Oostzee. Maar de Nederlandse vissers geloven hun EG-collega niet. De vis ziet er volgens hen te vers uit, terwijl het van de Oostzee naar IJmuiden enkele dagen varen is. Zij vinden het onaanvaard baar dat een buitenlands schip haring aanvoert, terwijl dat voor hen verbo den is. De actie van de vissers begon gister morgen, toen het Deense schip, de uit Esbjerg afkomstige E-440, de haring wilde lossen bij de visafslag. Toen bijna de helft van de lading uit het schip was gehaald, barricadeerden boze vissers de deuren van de afslag en sloten zij met vijftien schepen het Deense vis sersvaartuig in. Het Rijksinstituut voor Visserij Onder zoek in IJmuiden heeft gisteren de Deense haring onderzocht. Volgens bioloog Corten van het RIVO ziet het ernaar uit dat de haring inderdaad uit de Noordzee afkomstig is. De vissers willen dat de Nederlandse autoriteiten streng optreden tegen de Deen. Het openbaar ministerie wil vanoch tend beslag laten leggen op de lading. Zodra het beslag is gelegd zal de blokkade worden opgeheven, aldus de vissers. ROTTERDAM (ANP) De politie in Rotterdam heeft maandag in die stad twee kluizen ge opend van de twee bank- employees van Slaven- teerd op verdenking van De bankemployees, die miljoenefraude. Beide werkten op de afdeling kluizen bij andere ban- betalingsverkeer buiten- ken dan bH Slavenburg land blj kun werkgever% bevatten voor twee ton aan goud. zttver, postee- l™daa' burgs bank, die vorige, gels en sieraden, aldus aan officier van week werden gearres- de politie. justitie. ADVERTENTIE Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding. Hollandse kas-1 QQ andijvie, kilo Gehakt, 500 4.48 7QQ kilo 3 4 s zm/.VO albert heijn 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. IJMUIDEN Nederlandse vissers staan maandagmiddag in de haven van IJmuiden bij het geheel ingesloten Deense vissersschip, dat eerder op de dag met een lading haring ivas binnengelopen. Niet-betaald Onbetaalde arbeid kan geen al ternatief zijn voor structurele werkgelegenheid. De FNV vindt dat de wildgroei in het werken met behoud van een uitkering beperkt moet worden. (PAGINA 3) CDA tegen VVD CD A-fractieleider Bert de Vries wijst de bezuinigingsplannen van de VVD af. De Vries is bang dat op al te rigoureus bezuini gen een dramatische daling van de bestedingen zal volgen. (PAGINA 3) Plan Schelde Vandaag maakt de directie van de Koninklijke Maatschappij De Schelde in Vlissingen een overlevingsplan voor het bedrijf bekend. (PAGINA 7) Uitstel dam Minister Braks van landbouw en visserij voorziet dal de be sparing die het uitstel van de aanleg van de compartimente- nngsdammen oplevert, voor een belangrijk deel zal worden teniet gedaan door schade claims van oesterkwekers en mosseltelers. (PAGINA 7) Radio en televisie: 2. Binnen- en buitenland: 3 en 5. Financiën, economie: 4. Provincie: 7, 9, 11 en 13. Sport: 14 en 15. Gulden wordt weer duurder t Toor de derde maal binnen V5L V veertien maanden zijn de muntsoorten van de landen 222Ï van het Europese Monetaire Fonds (EMF) bijgesteld en- aangepast. Het tekent de huidige eco^ nomische situatie in West-Europa, waar sprake is van grote werkloosheid, oplopende overheidstekorten, teruglo pende bestedingen en in een aantal ge vallen ver doorgevoerde bezuinigingen Op monetair gebied is er evenveel te genwerking als medewerking tussen de landen van de Europese gemeenschap. De gevolgen op het financiële viak zijn door een verschillend gericht beleid van met name West-Duitsland en Frankrijk niet uitgebleven. Alweer vele weken komen grote schommelingen voor in de valutakoersen, waardoor de centrale banken gedwongen waren in te grijpen om de zwakke munten te steu nen. Volgens eerder gemaakte afspra ken moet de waarde van de munten in het EMF binnen bepaalde marges blij ven. Het stelsel is verre van volmaakt maar in de praktijk werkt het over het algemeen goed. Na drie dagen van uit puttende besprekingen zijn de minis ters van financiën tot een alleszins rede lijk akkoord gekomen, dat overigens een duidelijk politiek stempel draagt West-Duitsland is voor een belangrijk, deel tegemoet gekomen aan de wensen (eisen; van de Fransen. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat Bonn sterk de nadruk legt op de saamhorigheid bin nen het EMS. In het spoor van de bijna onaantastba re Westduitse mark is in Brussel ook de Nederlandse gulden opgewaardeerd, zij het dat de Westduitse munt met 5.5 procent is gerevalueerd en de gulden met 'slechts' 3.5 procent. In gewoon Ne derlands gezegd betekent het, dat mark en gulden méér waard zijn geworden ten opzichte van de andere muntsoor ten van de landen, die aan het EMF deelnemen. De gulden wordt dus duur der. hetgeen meteen gevolgen heeft voor onze concurrentiepositie op de we reldmarkt. Immers. Nederlandse goe deren worden duurder voor het buiten land - dat minder geneigd zal zijn hier te kopen - en omgekeerd worden bui tenlandse produkten goedkoper in Ne derland, althans in theorie. De praktijk laat nogal eens wat anders zien. In het algemeen betekent opwaardering van de munt verzwakking van de exportpo sitie. Ook nu is dat te verwachten, maar er is een lichtpunt: voor West-Duits land gaat het verhaal van duurder wor dende Nederlandse produkten niet op. Als gevolg van een twee-procent hogere opwaardering van de mark worden Ne derlandse produkten op de Westduitse markt juist (iets) goedkoper. Dat kan weer een gunstig effect hebben op onze export naar West-Duitsland. Helaas zit er ook weer een schaduwkant aan: de andere landen van het EMF profiteren nog méér. doordat zij óf minder revalue ren dan Nederland óf zelfs devalueren. Op korte termijn lijkt de revaluatie voor Nederland ongunstig uit te vallen op langere termijn zal het negatieve ef fect veel minder zijn. Vrijwel alle op waarderingen van de gulden in de laat ste jaren zijn niet of nauwelijks ten kos te gegaan van onze exportpositie. Valu ta-aanpassingen vormen weliswaar een belangrijk instrument in onze buiten landse handel, maar alles bepalend zijn ze niet. Een goede exportpositie hangt van héél wat meer factoren af. Bij de EMS-besprekingen in Brussel botsten in feite twee economische systemen: dat van West-Duitsland en dat van Frankrijk. Sinds de CDU-CSU vorig jaar oktober met behulp van de liberalen aan de macht is gekomen, voert de Westduitse regering een bezui nigingsbeleid. evenals trouwens de Ne derlandse regering. Dat beleid heeft zich vertaald in een groter wordende werkloosheid, maar een geringere infla tie en een positieve handelsbalans. Die laatste twee factoren maken de munt sterk. In Frankrijk heeft de socialisti sche regering van Mitterrand een eco nomische koers gevaren, die haaks staat op de Westduitse De Franse rege ring stimuleerde de bestedingen en be streed met alle kracht - en veel geleend geld - de werkloosheid. Links en rechts leende de Franse staat hoge bedragen, tegen al even hoge rentepercentages Gevolg: een hogere inflatie en een te kort op de handelsbalans, gekoppeld aan een voortdurend geldgebrek bij de regering. Als gevolg van al deze maatre gelen kwam de Franse franc onder zwa re druk te staan, zodat er 'iets' moest gebeuren binnen het EMF. Bij het over zien van het slagveld, valt slechts een conclusie te trekken de Fransen zijn er goed uit te voorschijn gekomen. De Franse munt is slechts bescheiden ge devalueerd. tegenover een flinke op waardering van in het bijzonder mark en in mindere mate gulden. Bonn en Den Haag zijn bepaald niet met een re kenmachine naar Brussel gegaan De Duitse minister van financien bracht ook heel wat politieke wil mee ir. zijn bagage. Dat bleek maandagmorgen, zo dat er vele tevreden ministers waren. Nu er voorlopig enige rust komt op de valutamark. wordt het de hoogste tijd voor de landen van het EMS om het economisch beleid meer op elkaar af te stemmen Met tien miljoen werklozen in die landen is dat een bittere nood zaak. Dim Zwolsche Algemeene De omzet van de Zwolsche Algemeene Groep (verzekeringen) is m 1982 met 3 pet gestegen tot ƒ363 miljoen, waarvan ƒ318 miljoen uit premie-inkomen De winst voor belasting nam met 4 pet toe 47 miljoen, aldus de directie

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1