i Expositie VINCIALE ZEEUWSE COURANT CDA en VVD pleiten voor loonsverlaging Kamer slikt merendeel begroting onderwijs PZC Metaal-industrie stapt af van veertigurige werkweek 0 MV'SMAARTb* CDA wil VAD uit diepvries FINANCIERING KORTER WERKEN Nog meer zwart geld boven water in 's-Heerenhoek Lubbers: Reagan akkoord met interim-oplossing vandaag h: GOED GESCOORD 15.-1 1 POLITIEK GEVRAAGD NIET IN TE GRIJPEN PIET SCHRIJVERS ZEGT: renata Zonnige perioden Zonnige perioden en droog. Middag- temperatuur ongeveer tien graden. Matige westelijke wind, kracht drie 226e jaargang no. 63 Woensdag 16 maart 1983 'ptagnes esthavenöijk 148 4463 AE goes 01100 20620 DEN HAAG Het CDA vindt dat minister De Koning (sociale zaken) op korte termijn het wetsontwerp Ver mogens Aanwas Deling (VAD) uit de diepvries moet halen waar het sinds het kabinet-Van Agt-Wiegel in terecht is gekomen. De christen-democratische woordvoer- Gerritse der Gerritse zei dat dinsdag bij het begin van het debat over de begroting van sociale zaken. In zijn bijdrage zei hij dat de VAD een principieel recht van werknemers inhoudt op de over winst die een bedrijf maakt. Gerritse zei dat het recht van werkne mers op een deel van de overwinst ook bestaat als de economische conjunc tuur wat verslechterd is. Het is voor hem ook niet van belang dat mogelij kerwijze in een teruglopende economie de opbrengst minder is dan eerst ver wacht werd. Op die gronden vindt Gerritse dat de minister opnieuw aan het werk moet gaan met de VAD. De CDA-woordvoerder drong er bij de minister verder op aan om haast te maken met de invoering van het inves- teringsloon. (Van ome parlementaire redactie DEN HAAG CDA en WD vinden dat alle lonen omlaag moeten. De twee regeringspartijen willen daarmee de arbeidstijdverkorting betalen, nu de inflatie snel terugloopt. Dit bleek dinsdag tijdens het debat over de begroting van sociale zaken. De PvdA is voorstander van een verlaging van de sociale premies om de koopkracht op peil te houden. Dat kan dan tevens leiden tot het gewenste stimulerende beleid, gericht op economische groei. Met him uitspraak gingen de woord voerders van CDA en WD aanzienlijk verder dan de bewindslieden, die de afgelopen weken nog slechts de moge lijkheid van nominale loonsverlaging noemden. Maar zowel minister De Ko ning (sociale zaken) als zijn collega Ruding (financiën) dachten dat de loonsverlaging niet op korte termijn aan de orde zou komen. Tegenover deze overeenstemming ble ken de beide partijen op andere punten forse meningsverschillen te hebben over het gewenste sociale beleid. Zo wilde CDA-woordvoerder Gerritse een eventuele looningreep niet in alle ge vallen uitsluiten. De verantwoordelijk heid voor de loonvorming ligt m eerste instantie bij de sociale partners, maar dat betekent niet „dat ieder ingrijpen van de overheid uitgesloten moet wor den". Zijn collega Wolters benadrukte deze eigen verantwoordelijkheid van het ka binet nog sterker. Hij wees erop dat de overheid de plicht heeft alle mogelijke moeite te doen om in elke sector de gewenste loonmatiging te bereiken. Het kabinet zou zelfs onderneming onder druk moeten zetten om de mati ging alsnog af te dwingen. Gerritse zei verder dat de overheid zich vooral zal moeten bezighouden met de het zo veel mogelijk op peil houden van de laagste inkomens en het terugdrin gen van de hoogste Hij zei in dat verband een verlaging van het mini mumloon aanvaardbaar te achten, mits de 'echte minima' ontzien worden. Verdere nivellering van de inkomens is psychologisch bijna onmogelijk gewor den. De WD'er De Korte bepleitte een (Slot zie pagina 3 kolom 7) VLISSINGEN- Het bedrag aan valse of vervalste facturen, die zijn aangetrof fen bij het bedrijf Gebr. De Jonge in 's Heerenhoek ligt aanmerkelijk hoger dan de vier miljoen, waarvan de justi tie in Middelburg onlangs melding maakte. Dat is gebleken uit nadere on derzoekingen door het speciaal fraude team, dat momenteel - tien tot vijftien man sterk- nog druk doende is om na der inzicht te krijgen in de beslag geno men boekhoudkundige bescheiden van de onderneming. Daarnaast blijft er sprake van een ontduiking van be lasting voor omstreeks tien miljoen gulden. Volgens mr. R.D.E. Daversc officier van justitie bij de rechtbank Middel burg. belasmet de voorlichting, draait BEZUINIGINGEN 1,2 MILJARD (Van ome correspondent DEN HAAG Met de dertien stem men van D'66, PSP, CPN en EVP tegen, is de Tweede Kamer dinsdag akkoord gegaan met de onderwijsbegroting. Op een aantal punten stelde de Twee de Kamer de onderwijsbegroting bij, maar minister Deetman heeft de 1.2 miljard gulden die hij moest bezuini gen binnengehaald. Minister Deetman kreeg geen meerder heid achter zijn plannen om het colle gegeld met veertig procent te verho gen De Kamer stemde in met een het ondenraek nu op volle toeren. Het wordt niet uitgesloten geacht dat het Hetzelfde geldt voor het gymnastiek- aantal aanhoudingen zal toenemen en niet beperkt blijft tot de twee directiele den H. de J. (47) uit Heinkenszand en C. de J. (42) uit 's Gravenpolder, werkne mer F. D. uit Vlissingen en R.H. uit Bre da, de leverancier van valse of vervalste facturen. De rechtbank zal zich nog deze week beraden over voortgang van de voorlo pige hechtenis van de vier verdachten en de tijdehjke plaatsing in een Huis van Bewaring, in afwachting van het verdere onderzoek. De arrestanten zijn thans nog ingesloten op politiebureaus in Midden-Zeeland Mr Huisman uit Vlissingen, dc juridische belangenbe hartiger van het bedrijf Gebr. De Jonge deelde mee, dat nu ook het punt is gena derd, dat de raadslieden van de ingeslo- tenen stappen zullen nemen die zouden kunnen leiden tot vrijlating van hun cliënten. Volgens mi'. Daverschot hebben ver dachten overigens inmiddels verklarin gen afgelegd 'die voor ons van nut zijn om bewijs te leveren'. In deze naar Zeeuwse begrippen omvangrijke frau dezaak is het horen van getuigen nog in volle gang Zie ook pagina 13) van het leerlingwezen in het k-mbo beoogt te versterken. De gevolgen van de bezuinigingen, waren voor PSP, CPN en EVP aanlei ding om tegen de hele begroting te stemmen. D'66 zag al haar wijzigings voorstellen verworpen en stemde ook tégen. CDA, WD, PvdA, D'66 en GPV hebben elkaar gevonden in een motie die minister Deetman vraagt om nog voor de begroting van 1984 de Kamer de resultaten van een onderzoek naar de extra kosten van het verzuilde Nederlandse onderwijssysteem mede te delen. onderwijs dat Deetman niet meer ver plicht wilde stellen in de hoogste klas sen van het voortgezet onderwijs. CDA en WD weigerde akkoord te gaan met die maatregel en vergrootten in plaats daarvan de klassen en groepen in het voortgezet onderwijs met 4,5 procent. Hoewel de regeringspartijen geen en kel amendement van de PvdA steun den, was dat by een paar amendemen ten omgekeerd wel het geval. Op die manier werd een deel van de bezuini gingen in het voortgezet buitengewoon onderwys ongedaan gemaakt en zal het zwemonderwijs in het buitenge woon onderwys gesubsidieerd bhjven. Met algemene stemmen heeft de Twee de Kamer minister Deetman aange spoord zo snel mogelyk te komen met een wetsontwerp waarin de stage problemen geregeld worden. Daar naast vroegen CDA en WD, met steun van de PvdA. minister Deetman de vervoerskostenregeling voor het bui tengewoon onderwys nog eens op nieuw te bekyken. De WD steunde een PvdA-motie waarin gevraagd wordt de experimen ten met het part-time kort-middelbaar beroepsonderwys (k-mbo) drastisch te beperken. Omgekeerd ondertekenden de socialisten een WD-motie die de rol WASHINGTON - Premier Lubbers heeft dinsdag in het Witte Huis gesprek ken gevoerd met president Reagan van de VS. WASHINGTON (ANP) - Volgens de Nederlandse premier Lubbers gaat de Amerikaanse president Ronald Reagan akkoord met een interimoplossing bij de onderhan delingen in Genève tussen de Ver enigde Staten en de Sowjet-Unie over plaatsing van middellange afstandsraketten in West-Europa, Lubbers verklaarde dit na afloop van gesprekken die hy dinsdag in het Witte Huis heeft gevoerd met de Amerikaanse vice-president George Bush en president Ronald Reagan. De Nederlandse premier brengt, vergezeld van minister van buitenlandse zaken Hans van den Broek een driedaags bezoek aan Washington. Lubbers heeft in Washington grote interesse en gemotiveerdheid aan getroffen om in Genève tot resulta ten te komen. Voorwaarden voor een interimoplossing - verminde ring door de Sowjet-Unie van het aantal al geplaatste raketten en plaatsing door de NAVO van min der wapens dan de 572 waartoe in 1979 werd besloten - is wel dat na het bereiken van die oplossing direct verder wordt onderhandeld om uiteindelyk tot de nuloptie te komen, het oorspronkely ke Ameri kaanse voorstel in Genève. De Nederlandse premier wees er op dat voor een interimoplossing twee partyen nodig zyn. De Ameri kaanse president heeft tydens de gesprekken niet aangedrongen op een definitieve Nederlandse beslis sing tot plaatsing. Volgens het dubbelbesluit van 1979 zal Neder land 48 kruisraketten op zyn grondgebied moeten plaatsen als in Genève geen resultaten worden geboekt. Lubbers zegt in Washington be grip te hebben gevonden voor het Ne3derlandse standpunt dat voor een definitieve beslissing wordt genomen, eerst onderhandelingen moeten worden afgewacht, ook na december en dat gedurende dat proces niets wordt gedaan of gela ten dat de onderhandelingen kan schaden. DEN HAAG - Een onderonsje tussen beide fractievoorzitters van de regeringspar tijen: Ed Nijpels (vvd), links en zijn collega van hel CDA. Bert de Vries rbij de stemming over de onderwijs-begroting Iets erbij De nieuwe Britse begroting geeft burgers en bedrijven volgend jaar financieel wat meer amisiag. De belangrijkste maatregelen zijn een verlaging van de inkomstenbe lasting en een lagere sociale pre mie voor bedrijven. (PAGINA 3) Bemoeiingen De 'bemoeiingen' van de Oostburg- se wethouder Thomaes met het on- denoijsbeleid aan de Rijks Middel bare Agrarische School in Schoon- dijke zijn bij de directie, de docen ten en de commissie van advies in het verkeerde keelgat geschoten. Thomaes' kritiek wordt 'absoluut bezijden de waarheid' genoemd. (PAGINA 11) Sombere dag Een sombere dag voor de Neder landse wielersport in de rittenwed- strijden Zowel Joop Zoetemelk (in Parijs-Nicei als Gerrie Knetemann (in Tirreno-Adrialico) verloor zxjn leiderstrui. (PAGINA 17) Radio en televisie: 2. Binnen- en buitenland: 3 en 5. Opinie: 4. Financiën, economie: 7. Provincie: 11, 13, 14, 15 en 17. Sport: 17. Wankel akkoord (1) et akkoord over de nieu- 1 J-J-we metaal-CAO (250.000 werknemers) lijkt een opflik- j keringinhetmoeizaam verlo- l pende arbeidsvoorwaarden overleg tussen werkgevers en vakbewe ging Er is een stuk werktijdverkorting afgesproken, waardoor de mogelijkheid wordt geopend jongeren aan arbeids plaatsen te helpen m deze bedrijfstak vol problemen Per 1 januari 1985 zal in 'de metaal' de 38-unge werkweek wor den ingevoerd; bovendien zullen jonge ren op basis van een 32-urige werkweek in dienst worden genomen. En dat alles moet dan worden betaald uit de prijs compensatie over 1983. Partijen bij dit akkoord toonden zich gisteravond re delijk tevreden over het resultaat: ze zagen het als een eerste aanzet om via korter werken meer arbeidsplaatsen te bereiken. Naar het verloop van de on derhandelingen over een nieuwe CAO in de metaalsector is de afgelopen we ken met grote belangstelling gekeken. Wat aan de tafels in Zoetermeer gebeur de heeft een voorbeeldwerking voor veel ander overleg over nieuwe collec tieve arbeidsovereenkomsten. Daar kwam by dat het langzamerhand tyd raakte voor een eerste, belangrijke nieuwe CAO. Tot 1 april is namelijk in de meeste bedrijfstakken, in afwach ting van overeenstemming tussen werkgevers en vakbeweging, de uitbe taling van de prijscompensatie opge schort. Én die datum begint aardig in zicht te komen. Overigens wordt gaandeweg duide lijk dat juist die prijscompensatie als 'betaalmiddel' voor korter werken steeds verder begint te verdampen. De inflatie in Nederland is in sneltrein vaart gedaald en heeft een niveau be reikt dat enkele jaren terug niet voor mogelyk werd gehouden. Als gevolg daarvan wordt er rekening mee gehou den dat de prijscompensatie op de eerstvolgende ykdatum. 1 juli aan staande, wel eens op nul zou kunnen uitkomen. En dat betekent dan weer dat er voor verdere stappen op het pad van de arbeidstijdverkorting uit die prijscompensatie nog maar weinig valt te halen. Deze ontwikkeling geeft met een de betrekkelyke waarde-aan van een akkoord zoals nu rondom de nieu we metaal-CAO is bereikt. Het is dan ook niet zo vreemd dat vanuit de poli tiek de laatste dagen meer en meer ge luiden komen in de trant vande bruto lonen zullen omlaag moeten, wil er in de komende tijd sprake zyn van wezenly- ke resultaten met arbeidstydverkor- ting. Minister De Koning van sociale zaken en werkgelegenheid heeft wat dat betreft al enkele 'schoten voor de boeg' gelost. En gisteravond in de eer ste ronde vande behandeling van de be groting van deze bewindsman gingen CDA en WD zelfs zover om een loon matiging in deze sfeer nadrukkelijk te bepleiten Dat tegen de achtergrond van dit alles hetCAO-overleg tussen de sociale partners op haren en snaren wordt gezet laat zich raden. Er is niet veel fantasie voor nodig om vast te stellen dat een regelrechte verlaging van de lonen in het belang van de werkgelegenheid zeker van de vakbeweging een nieuw proces van ge wenning zal vragen. Inlevering van de prijscompensatie was inmiddels een geaccepteerde zaak geworden Dat al zó snel verdergaande maatregelen no dig zouden lijken is bepaald een compli cerende factor. Voor het kabinet daar entegen is een stuk gericht werkgele genheidsbeleid in sterke mate afhanke- lyk van verkorting van de arbeidsduur over de hele linie. En niet alleen dat: ambtenarensalarissen, sociale uitke ringen en het inmiddels beruchte finan cieringstekort van de overheid staan er mee in rechtstreeks verband. Het be grotingsdebat van sociale zaken in de tweede kamer zal deze week dan ook balanceren op de evenwichtsbalk, aan de ene kant waarvan de verantwoorde lijkheid voor de vrije loonvorming tus sen werkgevers en vakbeweging na- drukkelyk wordt onderschreven, maar - aan de andere kant waarvan de drei ging met een looningreep door het kabi net even nadrukkelyk rechtop staat. ADVERTENTIE t imHwkmöller notuurfijU Metdeze lekker /.itiendc spoi tbeha, Verkrijgbaar inde maten A. B. C In de kleuren wit en skin Katoen lycra. Normale prijs 18,95. Nu vpor.de rake prijs van 15,- DEN HAAG De metaal-industrie stapt af van de veertig-urige werk week. Van 1 januari 1985 af zal worden gerekend met een arbeidstijd per jaar. Dat biedt de mogelijkheid om langere dagen te maken wanneer de hoeveel- ADVERTENTIE „VOOR MIJN KINDEREN RENATAWANT IK WEET HOE BELANGRIJK GOEDE SCHOENEN ZIJN!" (JorujQ^ckoanen heid werk daaarom vraagt. De 'extra' uren worden goed gemaakt door kor ter werken op dagen dat er minder te doen is. Overwerk kan daarmee wor den beperkt of zelfs onnodig gemaakt. Het verlaten van het systeem waarin de arbeidstijd per week was vastge legd. betekent voor het arbeidsvoor waardenoverleg een doorbraak. De werkgevers waren er al langer op uit. zij hebben de vakbeweging nu over de streep getrokken. Het nieuwe systeem is vastgelegd In het principe-akkoord dat dinsdagavond voor de metaal industrie werd bereikt. Tot 1985 zal in de metaal geen prijs compensatie worden uitbetaald en zul len de salarisschalen niet worden ver- hoogd. Wel zal er weer 8 procent vakan tiegeld worden uitbetaald. Dit percen tage zal in de cao genoemd blijven worden. Van maxima in de vakantie uitkering zal ook geen sprake zyn. In het bijzonder werkgeversvoorzitter ir. Ter Hart waarschuwde het kabmet dinsdagavond alles achterwege te la ten dat het akkoord zou kunnen door kruisen. „Nu wy na moeizaam zwoegen een principe-akkoord hebben bereikt, hoop ik van ganser harte, eis ik van met name premier Lubbers en minister De Koning, dat zy er met hun handen van afblyven". Hoofdpunten In de Raad van Overleg voor de Metaalindustrie (ROM) vonden de werkgevers- en werknemersonderhan delaars elkaar, na dertien vergaderin- (Slot zie pagina 5 kolom 1 W ankel akkoord (2) Het akkoord van de OPEC-landen over de prys en de verdeling van de produktie van hun olie is redelijk goed ontvangen. Nadat de olie-ministers van de dertien landen die het kartel over eind proberen te houden ongeveer een maand geleden ruziënd uiteen waren gegaan, hebben ze na langdurig her nieuwd beraad begin deze week toch afspraken kunnen maken over een ver laging van de basisprijs en over een re geling voor produktieplafonds Het simpeie feit dat juist 'nieuwe olielan den' als Engeland en Noorwegen via een prijsverlaging de OPEC hebben ge dwongen om de eenheid in eigen huis te herstellen is tekenend voor de nieuwe verhoudingen die er sinds twee oliecri ses zyn ontstaan. Het OPEC-akkoord zal de wereldeconomie zeker een stimu lans geven Tenslotte hebben de ener gieprijzen de laatste jaren gedicteerd waar op wereldschaal de sociaal-econo mische (on)mogeiykheden lagen. Maar het is wel een wankel akkoord. De ge ringste verstoring in de marktverhou dingen kan alsnog een chaos in de prij zen veroorzaken. Ontwrichting als ge volg daarvan is een weinig aantrekke- lyk vooruitzicht. vdM

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1