Total bouwt in Borsele nieuwe hydro-cracker crco Bar-exploitant eist rectificatie in PZC Hl Seyntex in Aardenburg verdubbelt personeel Plannen voor aanleg van groot recreatieproject bij Bruinisse Dijkwel BV Middelburg almanak BOUW LEVERT 3000 MANJAREN WERK diolen pantalon 49- DA GRECREA TIEGEBIED EN JA CHTHA VEN NAAR AANLEIDING VAN FATALE STEEKPARTIJ IN VLISSINGEN VRIJDAG 25 FEBRUARI 1983 VLISSINGEN - Total Raffinaderij Nederland nv gaat een zogenaamde hydro-cracker bouwen bij de raffinaderij in de gemeente Borsele. Met de bouw van de installatie is een bedrag gemoeid dat volgens directeur drs W. F. Groskamp ligt tussen de 500 miljoen en 1 miljard gulden. De bouw levert drieduizend manjaren werk. Het aantal arbeidsplaatsen voor de exploitatie van de raffina derij zal met tachtig toenemen tot 330. Volgens een door het bedrijf uitgegeven persbericht is de toekomst van de raffi naderij met de bouw van de installatie verzekerd, omdat daarmee voldaan kan worden aan de vraag naar lichte oheprodukten als nafta en gasolie. Verkoper ernstig gewond bij ongeluk in winkel Middelburg MIDDELBURG - De 28-jarige A. N. uit Middelburg is donderdagmiddag vrij ernstig gewond geraakt bij een bedrijfs ongeval in een herenmodezaak aan de Lange Delft in Middelburg. N., die als verkoper werkzaam is, wilde omstreeks vijf uur een lamp verwisselen aan het plafond in de winkel. Daarbij kwam hij onder stroom te staan en kon zijn hand niet meer van de electriciteitsleiding loskrijgen. Toen zijn benen het bega ven. viel hij van de paktafel, waar hij op stond, naar beneden. Met zijn pols bleef N. echter haken achter een scherp voor werp. waardoor hij een slagaderlijke bloeding opliep. Per ambulance werd hij overgebracht naar Het Gasthuis in Middelburg. Na daar te zijn behandeld werd hij in het ziekenhuis in Vlissingen huiswaarts keren6 °peratie k°n N'Weer I ADVERTENTIE) ZARES KA- KATOEN IS FAVORIET Zachte pasteltinten bepalen de kleur van de vrolijke voorjaarsmode. Zareska biedt u een rijke keus, vriendelijke prijzen en gratis MODE HOEFT NIETDUUR TE ZIJN... Het adres van de dichtstbij zijnde Zareska- winkelier vindt u in de Gouden Gids. ZEEUWSE Coderen De gemeente Vlissingen, gecon fronteerd met een toenemend aan tal diefstallen van kostbare appa ratuur in openbare gebouwen, wil de daar iets tegen ondernemen. Er werd daarom een apparaat aange schaft. dat codenummers aan brengt op allerlei dure voorwer pen. Bij eventuele diefstal zou dat betreffende artikel dan gemakke lijker achterhaald kunnen worden. Een grandioos idee, maar daar bleef hel dan ook bij. Het code-ap paraat kwam deze week aan op het stadhuis. Nadat men het artikel, keurig verpakt in een kartonnen doos. uitvoerig had bekeken, werd het in de doos naast het bureau van de betreffende gemeente-ambte naar gezet. De schoonmaakster, die om vijf uur de boel kwam stoffen en die absoluut niet tegen rommel kan. vond de doos een hinderlijk obstakel bij haar werkzaamheden. Zonder erin te kijken, gooide zij de kartonnen doos in de container in de kelder. Toen de ambtenaar de volgende morgen iets vroeger naar zijn werk ging om nog wat te spelen met het code-apparaat, zag hij tot zijn grote schrik dat het apparaat verdwenen was. Navraag bij de schoonmaakster leerde dat de doos was weggegooid. De ambte naar bedacht zich geen moment en rende naar de kelder, maar de rei nigingsdienst was hem voor. De container was reeds geledigd. De ambtenaar stapte in zijn auto en reed naar de stortplaats Daar een maal aangekomen, trof hij daar slechts de fijngemalen resten van een bekende kartonnen doos en een plat geperst voorwerp aan: In derdaad, het dure code-apparaat. Door de afnemende vraag naar zware oheprodukten was het economisch niet meer verantwoord om de volle capaci teit van de raffinaderij te benutten, „een noodzakelijke voorwaarde voor de toekomst van het bedrijf', zoals het Economisch Technologisch Instituut voor Zeeland (ETI) in een in april vorig jaar verschenen rapport stelde. Volgens de heer Groskamp verleent het ministerie van economische zaken een bijdrage in de vorm van een 'innovatie subsidie'. Hoe hoog die bijdrage is wilde hij, noch een woordvoerder van het mi nisterie, kwijt. De overblijvende kosten van de bouw van het project worden voor 55 procent gedragen door Total en voor 45 procent door Dow Chemical in Temeuzen. Dit bedrijf kan na gereedko men van de installatie vanuit de raffina derij in Vhssingen-Oost voor een groot deel worden voorzien in de behoefte aan petrochemische nafta. De bouw van de hydro-cracker zal, zo verwacht Total, eind 1983, begin 1984 kunnen beginnen. De nieuwe eenheden zouden dan in 1986 in bedrijf kunnen worden genomen. Er zal een overheids- coördinator worden aangesteld die als taak krijgt „in overleg met het project team van Total en de betrokken over heden knelpunten te vermijden, dan wel op te lossen". Volgens de heer Groskamp hebben vier Nederlandse bedrijven (geen Zeeuwse) inmiddels een offerte gemaakt en zal in de komende weken een beslissing wor den genomen over welk bedrijf het werk uit gaat voeren. De heer Groskamp sloot niet uit dat ook de Koninklijke Maatschappij De Schelde in Vlissingen bij het werk betrokken wordt, „mits men kan garanderen dat inderdaad ge leverd wordt", zo zei hij. Volgens een woordvoerder vart de AKF in Goes is het bedrijf wel 'in de markt' voor de ver vaardiging van onderdelen. Hij zei er op te rekenen dat het project een aantal orders zal opleveren voor de AKF, met name waar het betreft de vervaardiging van reactors en warmtewisselaars. Mogelijkheden Gedeputeerde R. Barbé noemde de komst van een hydro-cracker een 'ver sterking van de infrastructruur van Zeeland'. „Het betekent tevens dat To tal overeind blijft. Het voortbestaan van de vestiging in Vlissingen-Oost was anders ter discussie komen te staan", zo zei hij. Ook hij zag kansen voor de KMS om orders in de wacht te slepen, al gaf hij aan dat er wat dat betreft voor de provincie geen moge lijkheden zijn om enige pressie uit te oefenen. „We zullen proberen zoveel mogelijk dwarsverbanden te leggen naar bedrijven in de provincie. We kunnen echter alleen proberen eenm'o- pen bij Total een 'open oog' te krijgen voor de mogelijkheden". Burgemeester drs Th. J. Westerhout van Vlissingen noemde de beslissing van Total hoopgevend. „Het betekent dat men op langere termijn mogelijkhe den ziet voor het bedrijf'. Het ETI ver wacht dat de bouw van de installatie behalve de drieduizend manjaren nog eens 1900 arbeidsplaatsen oplevert als indirecte werkgelegenheid, waarvan minstens 600 in Zeeland. ADVERTENTIEi Fantastische, wasbare kwaliteit, klassiek, instapmodel, normale prijs 69,- Deze week biMmxtebius Goes-Middelburg-Vlissingen Seyntex in Aardenburg werkt nu voor bijna 85 procent met Belgische stiksters. AARDENBURG - Het Textiel- en lederbedrijf Seyntex bv in Aardenburg dat stoffen voor het leger maakt verwacht nog dit jaar het aantal perso neelsleden met bijna zestig werknemers te kunnen uitbreiden wanneer de Nederlandse regering daarvoor toestemming geeft. Dit zou ruim een ver dubbeling van het huidige personeelsbestand betekenen. Of deze gunstige ontwikkeling ook een positieve invloed zal hebben op de VVest-Zeeuws- Vlaamse werkgelegenheid is nog onzeker. Momenteel komt 85 procent van de in de textielfabriek werkzame stiksters uit België. Bedrijfsleider E. Verloove denkt met het nodige voorbehoud dat de uit breiding over vier tot zes maanden zal kunnen plaatsvinden. Deze ter mijn moet volgens hem worden aan gehouden omdat er nu te weinig be drijfsruimte is. Seyntex bv is onder deel van een Belgische onderneming. In februari 1981 startte het bedrijf met zes werknemers in Aardenburg. De textielfabriek draait voor een groot deel op orders van het Neder landse leger dat kunststoffen voor onder meer parachutes uniformen en 'atoompakken' laat fabriceren. Bedrijfsleider Verloove omschreef het iets vager. Hij vertelde dat het bedrijf werkkledij in de ruime zin van het woord fabriceerde voor zowel de overheid als voor particulieren. Het hoofdzakelijk vrouwelijke perso neel van de textielfabriek is groten deels uit België afkomstig. „Dat komt", zegt Verloove, „omdat de tex tielindustrie in West-Zeeuwsch- Vlaanderen niet erg bekend is. Stik sters zijn hier heel moeilijk te krijgen. Daarom moeten we ons we onze werknemers noodgedwongen uit Belgié halen. Als het kon zouden we Nederlandse stiksters nemen". Hij is van mening dat er sprake is van een mentaliteitsverschil tussen de Belgische en Nederlandse vrouwen. In Nederland zou het fabriekswerk vlug en minderwaardig worden ge vonden. Met de toekomstige perso neelsuitbreiding zal alle moeite wor den gedaan om werknemers in Zeeuwsch-Vlaanderen te vinden. „We zijn uiteindelijk een onafhanke lijk Nederlands bedrijf en we produ ceren voor 90 procent voor de Neder landse markt. Dus hebben we ook het liefst Nederlandse arbeiders", al dus Verloove. Belang De directeur van het arbeidsbureau in Oostburg J. de Vos toonde zich in een reactie verheugd over de vcr- dubbelingsplannen van Seyntex. Hij voegde daar echter meteen aan toe dat hij twijfelde aan het directe belang voor Zeeuwsch-Vlaanderen. De Vos: „Alle pogingen om Neder landse stiksters te krijgen hebben tot nu toe schipbreuk geleden. Zo lang er alleen een beroep wordt ge daan op vaardigheden zie ik dat in de toekomst niet veranderen". De Seyntex-bedrijfsleider bevestig de dat de werknemers op vaardighe den worden uitgeselecteerd door het afleggen van een soort toelatings proef. De Vos hoopte dat dit zou ver anderen en dat er meer ruimte zou komen voor het opleiden van jonge mensen binnen het bedrijf. Voor zover bekend bestaan er geen plan nen in die richting, zodat de directe gevolgen voor West-Zeeüwsch- Vlaanderen kunnen tegenvallen. Meer werk Burgemeester A. Lockefeer beves tigde donderdagavond dat er kans bestaat dat de Seyntex-vestiging in Aardenburg uitgebreid zal worden. Hij noemde het zelfs 'niet onmoge lijk dat er honderd arbeidsplaatsen bij zouden komen'. Een en ander is echter afhankelijk van de beslissing van de regering in Den Haag. Vol gens de burgemeester produceert Seyntex bv de meest geavanceerde stoffen voor onder meer uniformen, parachutes en legertenten. Het eni ge andere bedrijf in Nederland dat ook dergelijke stoffen produceert is Ten Cate in het oosten van het land. Als de Nederlandse regering .besluit haar leger-orders bij Seyntex te plaatsen dan kan het voor Aarden burg grote gevolgen hebben. Burge meester Lockefeer is volgens zijn zeg gen bezig al zijn connecties tot in de departementale top van economi sche zaken toe te bewerken ten gun ste van Aardenburg. „We zijn dus ei genlijk bezig om Ten Cate voetje te lichten", vertelde hij desgevraagd. „Ik moet toch de belangen van mijn gemeente voor alles laten prevale ren. Eigenlijk ben ik bezig een soort commissarissenwerk te verrichten als burgemeester. Op het gebied van acquisitie en internationale connec ties ligt mijn kracht". Het Total-complex bij Borssele (Luchtfoto Total i. 'ADVERTENTIE i A Citroën BX A introduktieweek t/m 26 februari bij Veerseweg 104, telefoon 29955 BRUINISSE - Het dagelijks bestuur van het natuur- en recreatieschap Grevelingen (in oprichting) wil een grootscheeps recreatieplan bij Bruinisse tot ontwikkeling brengen. Het gaat om de inrichting van een dagrecreatiegebied, aanleg van een jachthaven met tenminste 400 ligplaatsen, een strandhaven voor circa 250 boten en een surfstrand. Eén en ander met de nodige bijbehorende voorzieningen (groen, beplanting, parkeren, horeca). Het plan moet westelijk van Bruinisse, aanslui tend aan de bestaande jachthaven, worden uitgevoerd en wel buitendijks tegenover het gebied Aqua Delta. De totale omvang van het project is 33 hectare land en water. Om financiële redenen zal het plan in gedeelten moeten worden uitgevoerd. Volgens het dagelijks bestuur van het schap is uitbreiding van de recreatieve mogelijkheden, direct aan het Greve- lingenmeer, gewenst. Daarbij staat niet zozeer een tweede jachthaven bij Brui nisse op de eerste plaats, maar vooral mogelijkheden voor strandrecreatie en plankzeilen. Overigens pas het plan in allerlei visies die de afgelopen'jaren voor het gebied zijn ontwikkeld (streek plan Schouwen-Duiveland, bestem mingsplan Recreatieplan Bruinisse. nieuwe inrichtingsschets Grevelingen- bekken). De voorstellen zijn gemaakt door een werkgroep, met daarin verte genwoordigers van de gemeente Brui nisse, provincie Zeeland, rijkswater staat, ministerie van landbouw en vis serij (openluchtrecreatie) en de rijks dienst voor de IJsselmeerpolders (be last met de inrichting van de Grevelin gen). Het plan voorziet onder meer in een dagrecreatiegebied met een beschut strand voor ruim 1600 personen. Een bescheiden parkeervoorziening buiten dijks moet het strand met name voor de plaatselijke bevolking geschikt maken. Andere uitgangspunten voor het dagre- creatiedeel zijn: wandelmogelijkheden via diverse routes, ruimte voor een trimparcours: aanleg van een eilandje vlakbij het strand: ruimte voor een strandpaviljoen. Voor de jachthaven geldt dat er maximaal 650 ligplaatsen komen. De haven moet op zichzelf kun- heel vorir in hof MIDDELBURG - De exploitant van de bar-dancing-videotheek 'Admiral Benbow' in Vlissingen eist dat de Pro vinciale Zeeuwse Courant een rectifi catie plaatst naar aanleiding van een bericht in de PZC over een steekpartij met fatale afloop. De uitbater van dit etablissement, de heer W. van Hïerck, meent dat door een foto bij het bewus te artikel de indruk is gewekt, dat zijn gelegenheid bij dit noodlottige inci dent betrokken is geweest. Om zijn eis kracht bij te zetten, spande hij een kort geding aan tegen de PZC, dat donder dagmiddag diende voor de president van de arrondissementsrechtbank in Middelburg, mr G. R. Andrê de la Por te. Het artikel over de steekpartij, waarbij een 21-jarige jongeman het slachtoffer werd. stond in de PZC van maandag 7 februari 1983. Bij het artikel was een foto opgenomen, waarop twee bars zichtbaar waren Een van deze bars was 'Admiral Benbow'. de andere was ta veerne De Stoof, waar de steekpartij plaatsvond. Deze taveerne ligt op de eerste verdieping van een pand, waarin 'Admiral Benbow' op de begane grond is gehuisvest. Beide bars zijn gevestigd m hetzelfde pand. maar hebben elk een eigen ingang. Het onderschrift bij de omstreden foto maakte niet duidelijk m welke van de twee bars de jongeman was neergestoken In het artikel onder de kop 'Dode nasteekpartij in Vlis- singse bar werd overigens tot drie keer toe duidelijk gesteld dat het slachtoffer zijn verwondingen had opgelopen in De Stoof. De naam 'Admiral Benbow' kwam in de tekst niet voor. De exploitant van 'Admiral Benbow' vond het echter niet juist, dat zijn bar voorkomt op de foto. die óók De Stool laat zien. Hij vroeg de redactie van de PZC een rectificatie te plaatsen, waarin een en ander werd rechtgezet. In de PZC van dinsdag 8 februari is toen uit drukkelijk gesteld dat 'de op de begane grond gevestigde bar 'Admiral Ben bow' dan ook geheel buiten deze zaak staat'. Deze passage was opgenomen in de tweede alinea van het bericht, dat meldde dat de daders van de steekpar tij zouden worden voorgeleid aan de of ficier van justitie. De heer Van Hierck vond dat evenwel niet voldoende. Namens de heer Van Hierck stelde de advocaat mr M. L. Huisman uit Vlissin gen dat zijn cliënt na de publicaties een veel kleinere omzet heeft dan daarvoor. „Er komen minder mensen in zijn zaak en hij wordt bestookt door vragen van mensen uit zijn publiek, waaruit een be paalde angst spreekt omdat er kenne lijk een dergelijk gebeuren in zijn zaak heeft kunnen plaatsvindenzei mr Huisman. Hij verweet de PZC met zorg vuldig genoeg te zijn geweest. Geen onjuistheden De advocaat van de PZC, mr A. Min- derhoud, bestreed dat de indruk is ge wekt dat het gebeurde zich in 'Admiral Benbow' heeft afgespeeld. „Er is geen sprake van onjuistheden in de bericht geving. Op de bewuste foto is ook de naam De Stoof te lezen", zei hij. Mr Minderhoud gaf toe dat alleen dat foto-onderschrift weliswaar onvolledig was. maar niet zodanig onvolledig dat het als 'onrechtmatig' kan worden beti teld. Hij citeerde verder enkele gerech telijke uitspraken over soortgelijke za ken en verklaarde dat 'de pers niet op eieren mag lopen'. „Want." zo zei hij, „een te voorzichtige pers draagt met bij tot opinievorming, zonder welke een democratie niet kan functioneren". „Is er thans nog plaats voor een veroor deling tot rectificatie?", vroeg hij zich af. Hij wees op het gevaar dat de lezers gaan uitmaken wat erin de krant komt, als het eisen van rectificaties grote vor men gaat aannemen Een andere reden om te twijfelen aan de noodzaak tot het plaatsen van een rec tificatie was het feit dat bij de zitting een PZC-verslaggever aanwezig was. „Die maakt van de aanleiding tot het kort geding, van de achtergronden en van het verloop van de zitting een ver slag, dat in de PZC van morgen (van daag, vrijdag red.) zal worden opgeno men", zei hij. In eerste instantie kon mr Huisman zich in dit standpunt vinden Hij was bereid om af te zien van voort zetting van het geding, als het artikel aan een aantal voorwaarden zou vol doen. Het formuleren van die voorwaar den noemde hij 'geen beïnvloeding, want ik sla de persvrijheid hoog aan'. Ook de president van de rechtbank sug gereerde daarop enkele ideeèn die in het artikel zouden moeten worden op genomen. Voor de advocaat van de PZC waren deze suggesties in de richting van de verslaggever echter aanleiding om niet af te wachten of het artikel naar de zin zou zijn van de eisende partij. Hij vroeg om een principiële uitspraak. Die uitspraak doet rechtbankpresi dent mr André de la Porte dinsdag 1 maart. nen functioneren. Voor een aantal voor zieningen. zoals reparatie, brandstof verkoop. levensmiddelen- en scheeps artikelenverkoop. moet echter terugge vallen kunnen worden op de al aanwezi ge haven. De strandhaven zal vooral een jollenterrein moeten worden, met ruime mogelijkheden om open zeilbo ten achter te laten, in- en uit het water te halen, op- en af te tuigen. De lokatie kan ook de basis zijn voor zeilwedstrij den, en dergelijke. Surfstrand Het surfstrand krijgt in het plan een lengte van 300 meter, met een maxima le capaciteit van 150 zeilplanken. Voor het strand is een kleine beschutte baai gedacht, waar minder geoefende plankzeilers de sport onder de knie kunnen krijgen. De samenstellers van het plan zien goede mogelijkheden voor vestiging van een zeil- en surf- school tussen surfstrand en strandha ven. Zo'n accommodatie moet een ge heel vormen met sanitair, kleedruim- 5 en jachthavenbe bouwing. Er is voor de verschillende oorzieningen een parkeergelegen heid opgenomen voor 900 tot 1000 voer tuigen. De samenstellers onderstrepen dat in het gehele buitendijkse gebied de mogelijkheden voor de sport visse rij zo goed mogelijk dienen te worden benut. De hele buitenoever komt daar- t ADVERTENTIE) DE ANTIEKE KLOK KENT GEEN TIJD Menig tijdsbeeld aan zich voorbij zien gaan bleef ze wat ze was. Een waardevol en waardevast bezit voor jong en oud. Inkoop, Verkoop Reparatie (met 2 jaar garantie). MARIA PORSKAMP Ambachtencentrum Oostkerkplein 5 Middelburg 01180 - 33425

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 2