PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Schoener vergaat op Noordzee: acht doden Bush: Verenigde Staten zullen Europa niet in de steek laten Zeeland herdacht watersnood Oliemarkt nerveus door prijsdalingen <v autn adria ZWARE STORM RICHT MILJOENENSCHADE AAN Auto lerares opgeblazen na slecht rapport Afnemende wind Half tot zwaar bewolkt en af en toe hagel- of sneeuwbuien. Middagtem- peratuur ongeveer 3 graden. Noordwesterstorm, in de loop van de dag iets afnemend, aan de kust nog enige tijd z e storm. 226e jaargang no. 27 Woensdag 2 februari 1983 o tifVLUK ZIERIKZEE Prinses Juliana en prinses Margriet hebben dinsdag in de Zierikzeese Gasthuiskerk een hij- eenkomst van het Nederlandse Rode Kruis bijgewoond ter herdenking van de watersnoodramp, gisteren dertig jaar geleden. Na afloop van de bijeenkomst bezochten de prinses sen, vergezeld door onder meer de Ter gelegenheid van de herdenking van de watersnoodramp van 1953 ontvingen pnnses Juliana en pnnses Margriet in de Vierschaar van het Zierikzeese stadhuis dinsdag uit handen van voorzitter jhr G. Kraij- enhof van het Nederlandse Rode Kruis een eerste exemplaar van de bloemlezing 'Eén februari 1953' commissarissen der koningin in Zeeland en Zuid-Holland, dr Boertien en mr M. Vrolijk. Zeoland's oud-commissaris mr J. J. van Aart- sen en minister drs N. Smit-Kroes van verkeer en waterstaat, een foto tentoonstelling over de watersnood in de Vierschaar van het Zierikzeese stadhuis. Prinses Juliana, beschermvrouwe van het Nederlandse Rode Kruis, en haar dochter Margriet, lid van het da gelijks bestuur, ontvingen daar uit handen van Rode Kruis-voorzitter jhr G. Kraijenhoff een eerste exem plaar van een bloemlezing, getiteld 'Eén februari 1953'. Daarin staan ge dichten en verhalen naar aanleiding van de ramp. onder meer van Gerrit Achterberg. Simon Carmiggelt en Maarten 't Hart Prinses Juliana maakte in het stadhuis ook een praatje met enkele hulpverleners van toen Tijdens een speciaal belegde bijeen komst in het gemeentehuis van Krui- ningen is de Yersekse mosselkweker Hubreeht Koster onderscheiden voor zijn reddingswerk tijdens de ramp. Koster, die met zijn mossel- kotter YE 4 in totaal 350 mensen uit Stavenisse en Ouwerkerk het leven redde, ontving daarvoor uit handen van burgemeester H. Boer van Rei- merswaal de penning van verdienste van de gemeente iZie ook pagina 7i DEN HELDER - Acht Deense zeelieden zijn dinsdagmiddag verdronken toen hun opleidingsschip in zware storm op 22 mijl ten noordwesten van Den Helder verging. Langs het hele noordelijke deel van de Nederlandse kust werd dinsdagavond het advies voor uitgebreide dijkbewaking afgekondigd. Het leger werd in paraatheid gebracht. Voor eventuele hulpverlening stonden vijftienhonderd militairen klaar. Aangenomen wordt dat alle opvaren den van de Deense schoener „Activ" dinsdag om het leven zijn gekomen. De garanties De werknemers van de Koninklijke Maatschappij De Schelde hebben van de directie geen enkele garantie kun nen krijgen dat hun salaris over fe bruari zal worden uitbetaald. De direc tie is ook niet ingegaan op andere ei sen van de bonden PAGINA 3 •En, gevangenis Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt de voorgestelde bezuinigingen op het gevangeniswezen te ver gaan Het CDA wil wel bezuinigen, maar niet zo drastisch De PvdA stelde in een motie dat de voorstellen moeten wor den opgeschort en D'66 diende een wij zigingsvoorstel in om de bezuinigin gen te verzachten. PAGINA 13 openbaarheid Sinds de invoering van de wet open baarheid bestuur is de relatie over- heid-burgers maar weinig opener ge worden. De overheid geeft nog vaak te weinig uit zichzelf informatie over haar bestuur aan burgers. PAGINA 15 handbal De voorbereidingen voor het wereld kampioenschap zaalhandbal in de B- groep, waarvan twee duels in Vlissin- gen worden afgewerkt, zijn in volle gang. De 'Zeeuwse' poule (Zwitser land-IJsland en Belgié-Spanje) mag zich in een ruime belangstelling ver heugen. PAGINA 19 aandelen Minister De Koning van sociale zaken meent dat een versterking van de posi tie van de aandeelhouders ook in het belang van de werknemers ls. Volgens de bewindsman wordt de controle op het beleid van de ondernemingslei ding dan immers effectiever De Ko ning tekende daar wel bij aan dat de positie van de werknemers niet mag worden aangetast, |I Het motto van de R Al-tentoonstelling 8 van personenauto's is 'Toekomst Nu', jj De auto's die er staan-erg veel nieuwe i e modellen - hebben daar dan ook alles J mee te maken. Vanaf donderdag is al I dat 'fraaie blik' in Amsterdam te be- I wonderen Informatie over prijzen en 1 andere nieuwtjes over auto's op de pa- J gina's 21 en 23. Nieuws uit Zeeland: 2, 5, 7 5 en 9. i Binnen- en buitenland: 3 en 13. i Opinie: 4. - Sport: 15. Varia: 17. Radio en televisie: 16. Financiën: 19 marine haalde met behulp van een heli kopter één stoffelijk overschot uit zee. Vier andere lichamen werden wel gelo kaliseerd maar konden als gevolg van het extreem zware weer niet worden ge borgen. Op de plaats van het ongeluk is een leeg reddingvlot gevonden. Ver moed wordt dat de acht mannen door de storm (windkracht 11) van het vlot zijn afgeslagen. De kapitein van het schip heeft volgens de marine veel te laat om hulp gevraagd. De zuidwester storm heeft dinsdag in het gehele land fors huis gehouden. Hef tige windstoten richtten voor miljoe nen guldens schade aan. Een aantal mensen raakte licht gewond door rond vliegende voorwerpen. Overstroming Rijkswaterstaat adviseerde voor het noorden uitgebreide dijkbewaking. Er werd rekening mee gehouden dat het water omstreeks drie uur in de nacht een stand van 4 meter boven NAP zou bereiken. Door de hoge waterstand van de Waddenzee stroomde het water bij Wieringen over de zeedijk. Honderdvijftig soldaten van het deta chement 15e afdeling lichte Lu va (luchtdoelartillerie) uit het gelderse Wezep werden naar Den Helder gediri geerd. In wezep werden nog twee deta chementen achter de hand gehouden om op afroep te vertrekken naar de sec toren Harlingen en Delfzijl. In Schaars- bergen stonden nog 600 man klaar om eventueel in te grijpen in de zuidelijke sector. Overigens zijn in het stormsei zoen altijd een paar honderd militairen paraat die bij toerbeurt in de noordelij ke kustlijn kunnen worden ingezet. In het hele land werden daken van de huizen gerukt. In Delfzijl stortte een noodwinkel in. In Veendam ging het dak van een knopenfabriek de lucht in. Een straat in Leeuwarden werd afgezet omdat een groot aantal stenen uit een flatgebouw losraakte. De kerktoren in het Friese Drogeham dreigde in te stor ten toen een steunmuur het begaf. In het Groningse Noordhom vlogen bijna alle dakpannen van de huizen en in 't Zandt raakte een vrouw licht gewond toen het dak van haar boerderij instort te. In de stad Groningen ging een opblaas bare sporthal de lucht in en in het Zuid hollandse Moordrecht waaide het dak van een tapijtenfabriek. In het Zuidlim burgse Kerkrade rukte de storm de bi tumen dakbedekking twintig bij dertig meter) van een flatgebouw. Op het ei land Texel haalde de storm die tot windkracht 12 opliep tweehonderd den- nebomen om. In het Westland is de .glasschade aanzienlijk. KOPENHAGEN - Archieffoto van de Deense schoener 'Activ'. die dinsdagmiddag op de Noordzee, 22 mijl ten noordwesten van Den Helder, is gezonken. DEN HAAG (ANP) - De afgifte en ver lenging van paspoorten is dinsdag duurder geworden. De rijksleges, de heffing van het rijk hierover, is ver hoogd van 35 tot 40 gulden. Doordal provincies en gemeenten zelf kunnen vaststellen hoeveel leges ze heffen op paspoorten en andere reisdocumenten, kan het van plaats tot plaats verschil len hoeveel men hieraan kwijt is. Het ministerie van buitenlandse zaken stelt bij het bekendmaken van de prijs verhoging van 15 procent dat de rijksle- Wegverkeer ges sinds 1 j anuari 1982 niet meer waren verhoogd. De nieuwe rijksleges voor identiteitskaarten en toeristenkaarten voor volwassenen bedragen per 1 fe bruari 11,50, terwijl de rijksleges voor toeristenkaarten van minderjarigen ƒ3.- bedragen. Voor mensen, die nog geen 16 jaar oud zijn, is sinds dinsdag een nieuw gereduceerd tarief voor pas poorten van kracht. De njksleges voor hen worden met vijftig procent ver laagd. Ook het weg-, trein- en luchtverkeer ondervond veel hinder van de wind stoten. In Alkmaar raakte zes auto's total-loss, toen ze werden getroffen door omgewaaide bomen. Op de weg Marssum-Leeuwarden liepen twintig auto's kapotte voorruiten op door op gewaaide steentjes. Vrachtwagencombinaties werden op tal van plaatsen in het land door de wind omver getrokken. In Amsterdam (Slot zie pag. 8 kol. 4i LONDEN (RTR) - De druk op de officiële olieprijzen is dinsdag krachtig toegenomen doordat de noteringen op de vrije markt in Europa fors zijn gedaald, de Ame rikaanse binnenlandse prijs om laag is gebracht en de Britse staatsmaatschappij BNOC met le veranciers en afnemers is gaan praten over de prijs van olie uit de Noordzee. Het bericht uit Koeweit dat de pro- duktielanden aan de Perzische Golf binnenkort een prijsverlaging van vier dollar per vat van 159 liter zullen bekendmaken, maakte de nervositeit alleen maar groter. Handelaren op de Europese vrije oliemarkt, waar normaal dagelijks ongeveer drie miljoen vaten wor den verhandeld, zeiden dat verko pers hun prijzen dinsdag hadden verlaagd om van hun olie af te ko men voordat offlciële prijsverlagin gen door de produktielanden wor den afgekondigd De locoprijzen van olie uit de Noordzee stonden onder druk en zullen naar het zich laat aanzien de komende dagen da len Maandag was er al ten opzichte van het slot van vrijdag een daling van één dollar per vat opgetreden, hetgeen aanzienlijk werd genoemd. Inmiddels lieten Europese olie- handelaren weten van de Sowjet- Unie te hebben vernomen dat zij dinsdag haar officiële prijs voor olie bij verkoop aan het westen had verlaagd van 31,50 tot 29,00 a 29,50 dollar per vat. Inmiddels lieten Europese olie handelaren weten van de Sowjet- Unie te hebben vernomen dat zij dinsdag haar officiële prijs voor olie bij verkoop aan het westen had verlaagd van 31,50 tot 29,00 a 29,50 dollar per vat. ANDROPOV VERWERPT VOORSTEL REAGAN SCHIPHOL, DEN HAAG - De Ameri kaanse vice-president George Bush be gon dinsdag zijn bezoek van 24 uur aan Nederland met het afsluiten van de viering van 200 jaar vriendschap tus sen de beide landen, de „Bicenten nial". Vandaag praat Bush nog met Ne derlandse politieke leiders over dc mo dernisering van kernwapens en de on derhandelingen daarover in Genëve, en vertrekt vervolgens naar Brussel. „De Verenigde Staten zullen niet een voudig onze Europese bondgenoten in de steek laten en overleveren aan de nucleaire dreiging die een verschrikke lijke schaduw werpt over de veiligheid van vrij Europa", aldus Bush in zijn ta felrede op Huis ten Bosch. De vice-pre sident dineerde met koningin Beatrix, die voornamelijk sprak over de waar den die de beide landen samen verdedi gen democratie en vrijheid van me ningsuiting. De Amerikaanse vice-president ging nauwelijks in op het propaganda-offen- sief dat met name de laatste dagen is losgebroken tussen Washington en Moskou. In zijn tafelrede herinnerde Bush aan de brief van president Rea gan aan de Russische partijleider An dropov die hij maandag in West-Duits- land openbaarde. Na de mededeling dat Reagan „met ge duld zal blijven volharden" in het zoe ken naar een vermindering van de dreiging van het Warschau-pact, „zette de president nog een stap in die rich ting met zijn aanbod voorzitter Andro pov op welke tijd, waar dan ook, te ontmoeten om een overeenkomst te te kenen over het verwijderen van een hele categorie nucleaire wapens". Bush doelde hiermee op de op land ge stationeerde middellange-afslandsra- ketten, zowel de Russische SS-20 als de nog te stationeren kruis- en Pershing- I I-raketten. Doordat dit in feite een herhaling is van de eerder door Reagan geiniroduceerde nul-optie, maakte de brief in Den Haag weinig indruk Ook de door Reagan voorgestelde topontmoeting zou vol gens de woordvoerder van de minister van buitenlandse zaken terdege moe ten worden voorbereid. ..omdat we bij slaande ruzie nog verder van huis zijn Vooral in de Bondsrepubliek is aange drongen op een gesprek tussen Reagan en Andropov om de onderhandelingen in Genève uit de impasse te halen Kort tevoren wees Andropov het voor stel echter van de hand. „Als president Reagan een Amerikaans-Russische topconferentie wil, dan zal hij iets an ders moeten bieden dan zijn volslagen onwerkelijke nul-optie", aldus Andro pov. In Den Haag blijft Bush daarom niet veel anders over dan een discussie over tijdelijke of tussenoplossingen. Voorstel Een groep vooraanstaande westelijke politici, militairen en wetenschaps mensen heeft dinsdag op persconferen ties in Bonn. Londen en Washington een ver-reikend voorstel bekendge maakt voor het afzien door het westen van het als eerste gebruiken van kern wapens. In plaats daarvan zou de con ventionele verdedigmgskracht moeten worden vergroot. Tot de groep behoren de veiligheidsad viseur van de toenmalige president John Kennedy McGeorge Bundy, de voormalige Amerikaanse minister van defensie Robert McNamara, belangrij ke ontwapeningsdeskundigen en Duit se en Britse hoge officieren. SCHIPHOL - Vice-president George Bush wordt begroet door premier Lubbers, rechts mevrouw Lubbers De accenten van een zware storm -■ ry ware storm heeft gisteren, v j,I Zl 1 februari, voelbare accen- ten gelegd op een reeks her- denklngen van de waters noodramp 1953. precies der tig jaar geleden. Net als toen hebben ook de afgelopen dagen de Nederlandse zeeweringen het zwaar te verduren ge kregen. Het is logisch dat in dit soort weersomstandigheden herinneringen extra spreken, het is logisch dat verge lijkingen scherper worden aangezet Juist het steeds weer onverwachte en altijd nog onberekenbare geweld van de natuur bepaalt veel mensen in Ne derland-beneden-de-zeespiegel bij de de kwaliteit van de zorg voor een van de wezenlijkste levensvoorwaarden in dit gebied: de veiligheid tegen het water Zonder dat er sprake was van een direct verband in de organisatie van de her denkingen sprongen twee elementen gisteren naar voren. Aan de Technische Hogeschool in Delft werd een sympo sium gehouden onder het motto „Ramp en Herstel", gewijd vooral aan de moderne ontwikkelingen op het ge bied van de verbetering van de zeewe ringen in de voorbije tientallen jaren en aan de vraag in hoever daarvan tot op heden is geprofiteerd- In de Zierikzeese Gasthuiskerk stond in een herdenking, georganiseerd door het Rode Kruis, de modeme rampenbestrijding centraal tegen de achtergrond van de gebeurte nissen in het rampjaar. Temidden van alle politieke en finan ciële gekrakeel dat de laatste jaren óók heel sterk een belang als dat van de kwaliteit van de zeeweringen beheerst is het opmaken van een balans, zoals dat gisteren gebeurde, van bepalende betekenis. Terecht stelde op het Delftse symposium de hoogleraar kustwater bouwkunde Bijker vast dat geen enkele regering het zich kan veroorloven het element van de veiligheid minder te gaan waarderen. In de voorbij 30 jaar. na de schok van de erkenning dat de Nederlandse zeeweringen ontoerei kend waren, heeft de financiële last van grootscheepse verbeteringen in het ka der van het deltaplan steeds opnieuw tot vertragingen geleid. En met de re gelmaat van de klok is steeds opnieuw geprotesteerd tegen iedere poging om het streefjaar van de voltooiing van ver sterking van de dijken verder in de tijd op te schuiven. De Unie van Water schappen heeft er daarom in de loop van vorig jaar, bij het aantreden van het nieuwe kabinet, verstandig aan gedaan duidelijke toezeggingen in dit opzicht van politiek Den Haag af te dwingen. De risico's zijn en blijven namelijk te groot. Op hetzelfde symposium in Delft is de conclusie getrokken dat 300 van 800 kilometer zeedijken In Nederland nog steeds 'discutabel' is. Een gegeven dat niet nadrukkelijk genoeg in de aan dacht kan worden gehouden. Het huidi ge kabinet heeft zich gebonden aan de toezegging dat in 1990 de Nederlandse zeeweringen op deltahoogte zullen zijn gebracht. En de gezamenlijke water schappen hebben met een zelfstandige voorfinanciering van een aantal werken in het jaar 1983 een daad gesteld om hun verantwoordelijkheid voor de kwa liteit van de zeeweringen nog eens extra te onderstrepen. Hoe onontbeerlijk een geolied lopen de en goed getrainde hulpverlening bij rampen en andere situaties die de samenleving kunnen ontwrichten is. werd gisteren - met een terugblik naar de eerste februari-dagen van 1953 - in Zierikzee nog eens treffend duidelijk ge maakt. Dat het Rode Kruis, voor veel Nederlanders vanouds het waarmerk van een solide organisatie, daartoe het initiatief had genomen, was uiterst zin vol. Hulpverlening waarhij het Rode Kruis voorop loopt spreekt nu eenmaal aan. Ettelijke malen per jaar doet het Rode Kruis een beroep op de bevolking voor hulpverlening ergens in het bui tenland. De watersnood van 1953 was een gebeurtenis waarbij de particuliere hulpverlening in eigen land in al haar improvisatie bijzonder effectief heeft gewerkt. De vrijwilligheid die het Rode kruis bij die gelegenheid symboliseer de zal ook voor de toekomst de garantie voor de inzet van een organisatie-nieu- we-stijl moeten zijn. Mr Van der Weel. groot ijveraar voor en lid van het dage lijks bestuur van het Rode Kruis, heeft gisteren in Zierikzee vooral duidelijk heid over de opzet van de rampenbe strijding van de toekomst gevraagd Voor wie niet rechtstreeks is betrokken bij alle bestuurlijke en organisatorische problemen, die er kennelijk nog steeds zijn, eigenlijk een overbodig pleidooi. Immers: de watersnood van 1953 heeft geleerd dat er met belangen als de kwa liteit van de zeeweringen en een goede hulpverlening niet kan worden gemar chandeerd. Want bij alle kansbereke ningen die in de afgelopen 30 Jaar met veel computerpreclsie zijn gemaakt moet niet worden vergeten dat storm en opgezweepte zee iedere dag weer net zo hard kunnen toeslaan als toen. vdM BEIROET 'UPh- Een 14-jarige school jongen in Beiroet heeft de auto van zijn lerares met een bom opgeblazen omdat zij hem een slecht rapport had gegeven. Dit werd dinsdag gemeld door het Liba nese blad l'Orient le Jour" De politie heeft de ouders van de jongen gevraagd hem beter in de gaten te houden

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1