Respect voor ambtsgebed geen verplichting in raad Sommige bemiddelaars denken alleen aan eigen portemonnee DIAMANTEN ECHTPAAR IN WILHELMINADORP Rechter wil bewijsstukken in zaak Miniatuur Walcheren Belgen op non-actief door eis autoschepen Temeuzen HAARHEM Jan Roose breekt record hellingzweven MINISTER ROOD ONDERSTREEPT STANDPUNT TWAALFDE BRU TAPTOE WILHELMINADORP - In aanwezigheid van enkele fa milieleden vierden Pieter Molhoek en Adriana Mol hoek-de Waard maandag hun 65-jarig huwelijksfeest. Ook burgemeester mr W. Blanken van Goes bracht het diamanten bruidspaar een bezoek. Pieter Molhoek is geboren in Kattendijke. Hij heeft zijn brood altijd in de agrarische sector verdiend. Onlangs - op 16 april - werd hij 88 jaar. Zijn vrouw, Adriana Molhoek-de Waard, aan schouwde het levenslicht op 1 februari 1894 in Nisse. Het echtpaar trouwde 23 augustus 1917 in Kattendijke. Uit hun huwelijk kwamen zes kinderen, twaalf kleinkinde ren en negen achterkleinkinderen voort. een bijzondere collectie voor haar en een vertrouwde collectie voor hem natuurlijk (v.a. 26aug.)bij DINSDAG 24 AUGUSTUS 1982 IJ A KO BS (Van onze correspondent) GENT - Een honderdtal arbeiders van de Honda-fabriek in de Gentse Kanaal- zóne wordt vanaf donderdag technisch werkloos. Dit is een rechtstreeks ge volg van de strenge veiligheidsmaat regelen, die rijkswaterstaat heeft geëist voor de doorvaart van autosche- pen in de zeesluis van Terneuzen. In de haven van Gent leggen voorlopig geen autoschepen meer aan. De Japan se autocarrier "Meyo Maru' die normaal vandaag, dinsdag, bij Honda moest ar riveren, komt vanavond aan in de ha ven van Antwerpen. Het schip heeft 1800 personenwagens aan boord. Dezen zullen met vrachtwagens naar Gent worden gebracht, een dure en tijdro vende operatie. Bij Honda in Gent kon maandag worden vernomen, dat het transport zes dagen zal in beslag ne men. De auto's, die in Japan worden geassembleerd, worden in de Gentse vestiging verder afgewerkt. Het feit. dat autoschepen niet in Gent kunnen ko men. heeft voor gevolg, dat in de fabriek produktieproblemen onstaan. Ruim honderd arbeiders worden vanaf donderdag tot vrijdag 3 september werkloos. Het is de eerste keer, dat de produktie ernstige hinder ondervindt van de problemen, die zijn gerezen in de sluis van Temeuzen. Zoals bekend werd vorig jaar 1 december de Zuiderbrug over de zeesluis zwaar be schadigd door het autoschip 'Maple Ace'. Na een herstelling, die acht maan den duurde, keerde de brug veertien da gen geleden in Temeuzen terug. Rijks waterstaat heeft sindsdien strenge vei ligheidsmaatregelen verbonden aan de doorvaart van hoog op het water liggen de en windgevoelige autocamers. Mo menteel worden buiten de sluis werken uitgevoerd voor de extra beveiliging van het sluizencomplex Een gedeelte daarvan wordt betaald door het Belgi sche ministerie van openbare werken. De stad Gent kocht een speciaal pon ton dat in Temeuzen zal worden ge bruikt bij het schutten van autosche pen. Verwacht wordt dat de werken nog enkele weken zullen duren. Tot zolang geelt rijkswaterstaat geen toestem ming tot het schutten Een ander autoschip, de 'Orange Ace', arriveert eind deze maand. Het stond maandag al vast, dat de lading even eens in de haven van Antwerpen aan wal wordt gezet. MIDDELBURG - Kantonrechter mr B. J. R. P. Verhoeven in Middelburg vraagt zich af of het gehele bestuur van Miniatuur Walcheren in Middelburg achter de ontslagaanvraag voor twee personeelsleden van deze toeristische EERSTE ZEEUWSE HYPOTHEEKMAKELAAR A. VAN DER WEELE: VLISSINGEN - „Eigenlijk is het na tuurlijk een beetje raar. Als je - om maar 's wat te noemen - een handeltje in tweede hands spullen wilt begin nen, heb je minstens een midden standsdiploma nodig. Wil je melkboer worden, da» moet je ook een heel pak papieren hebben. Maar iemand die in hypotheken wil bemiddelen, kan zo z'n gang gaan; die kan bij wijze van spre ken met alleen twee jaar lagere school meteen aan de slag. Zo'n bemiddelaar hoeft aan geen enkele eis te voldoen, terwijl er toch doorgaans grote bedra gen mee gemoeid zijn. Dat is, als je het goed beschouwt, een lacune in de wet geving". A van der Weele uit Colijnsplaat is sinds kort makelaar in hypotheken Be gin deze maand werd hij als zodanig beëdigd door de Middelburgse recht bank. Van der Weele (hij is tevens ma kelaar in onroerend goed) is daarmee de eerste in Zeeland die deze titel mag voe ren. In heel Nederland zijn slechts wel geteld vijf officiële hypotheekmake laars. Door de kamers van koophandel wor den hoge eisen gesteld aan de vakken nis van makelaars in hypotheken. Die eisen zijn zelfs zo streng, dat het aantal erkende hypotheekmakelaars vermoe delijk relatief vrij beperkt zal blijven. Hypotheekbemiddelaars zijn er in over vloed Alleen de garantie, dat zo'n be middelaar integer is en op maat gesne den adviezen verstrekt, ontbreekt vaak. Die zekerheid hopen de officiële hypotheekmakelaars wel te kunnen bieden. Van der Weele. „Er zijn heel veel men sen die bemiddelen in hypotheken. Ik zou niet durven beweren dat door geld- verstrekkers of bemiddelaars mensen bewust het schip in zijn geholpen. Maar het is wel een feit dat sommige bemiddelaars meer aan hun eigen por temonnee denken dan aan die van hun cliënt. „Het is voor iemand die een hypotheek wil aantrekken van groot belang dat hij de juiste adviezen krijgt; dat zo'n hypo theek wordt afgestemd op de persoon lijke situatie. Wanneer zo iemand het zekere voor het onzekere wil nemen, doet hu er goed aan om zich tot een hypotheekmakelaar te wenden. Dan heeft hü in ieder geval de zekerheid dat hij een deugdelijk en bruikbaar advies krijgt" attractie staat. De twee lieden die de aanvraag hebben ingediend, bestuurs lid mr W. H. Vermaas en directeur L. van der Graaf, moeten daarom een paar bewijzen indienen. De rechter vraagt allereerst bewijsstukken over te leggen waaruit blijkt: wie de huidige bestuurders van de Stichting Miniatuur Walcheren zijn, wanneer het voor de indiening van het verzoekschrift om de twee te ont slaan het benodigde besluit is geno men. welke bestuursleden op de betreffen de bestuursvergadering aanwezig wa ren, dat er schriftelijk over het besluit is gestemd en er bij meerderheid van stemmen is besloten, dat het dagelijks bestuur mr Vermaas lieer L an der Graaf volmacht heeft vers trekt om Je stichting tverte genwoordigen De kantonrechter wenst deze stukken uiterlijk vandaag (dinsdag) in zijn bezit te hebben. Alle betrokken partijen kun nen zich er dan van op de hoogte stel len. zodat de behandeling van deze zaak dinsdag 31 augustus kan worden voortgezet. Zoals gemeld gaat het in deze zaak om het ontslag van twee onderhoudslieden van Miniatuur Walcheren. Volgens de heren Vermaas en Van der Graaf moet het miniatuurpark inkrimpen omdat' het bezoek drastisch terugloopt. Bo vendien zouden deze twee buiten het bestuur om de anderen hebben aange zet om met een verklaring naar de redactie van deze krant te stappen Dit wordt hen van bestuurszijde zeer kwa lijk genomen. In de verklaring schaarde het voltallige personeel zich achter de kritiek van districtsbestuurder R. Vlietman van de Dienstenbond CNVo Miniatuur. Miniatuur zou - wegens de problemftar door de gemeente Middelburg modi >1, worden overgenomen en plaats voor het personeel is sterk vttfec ouderd, meende de CNV-bestuurda IS waarbij het voltallige personeel n' later aansloot. Inbraken in vier boten Breskens BRESKENS - In de nacht van zaterdg op zondag is ingebroken in drie zeilbo ten en een motorvlet die aan de Mi", ilenhavcndam te Breksens liggen. De motorvlet is eigendom van het Vrijt van Sluis, een zeilboot van J. de N.urt Vlissingen, één van de firma Sta uit Breskens. en één van een Belgisch! eigenaar De daderfs) kwam(en)den» torvlet binnen door een ruit te foreero Van de zeilboot van Standfast weide de hangsloten verwijderd. Uit de bots werden twee marifoons ontvreemd, tl met een waarde van zeventienhonderd gulden. Wat er verder ontvreemd is, Is nog niet bekend. Het Onderzoek doordt politie is gaande. Diefstal fiets in Oostburg OOSTBURG Zondagavond streeks kwart over negen hebbenonbc kenden de fiets gestolen van mejul frouw E. H. uit Oostburg. Mejuffrouw H. had de fiets geparkeerd voor een fritestent aan de Bredestretf in Oostburg. Het betreft een bruine Ba- tavus-damesfiets met zwarte b Bezoek minister drs. J. de Koning aan Reimerswaal KRUININGEN - Minister drs J. de Ko ning van landbonw en visserij brengt 16 september een werkbezoek aan de gemeente Reimerswaal. De bewinds man zal zich vooral oriënteren op de visserij-aspecten in de gemeente. Op het programma, zoals dat voorlopig is opgesteld, staat onder meer een be zoek aan de mosselveiling in Yerseke. Ook zal de minister een tocht per mos- selkotter maken over de Oosterschelde, waarbij het lossen van mossels aan de orde komt. Overleg welzijn Bevelanden wil drie andere gemeenten in project KAPELLE - Het bestuurdersoverleg vim het proefproject specifiek welzijn op de Bevelanden vergadert woens dagmiddag in het gemeentehuis te Ka- pelle. Aan de orde komt onder meer het project 'Mensen zonder baan', waarin de gemeenten Borsele, Goes en Rei merswaal samenwerken. Voorgesteld wordt de gemeenten Ka- pelle, Kortgene en Wissenkerke te advi seren ook aan dit project mee te gaan doen. Gepraat wordt ook over een sta tutenwijziging van het regionaal educa- tief centrum en over de positie van de Bevelandse gemeenten met betrekking tot de realisering van een scholingsplan voor volwassenen. De vergadering - die is openbaar begint om 14.00 uur. Stille tocht in Middelburg voor Argentijnse moeders MIDDELBURG - In Middelburg wordt donderdag 16 september voor de twee de maal een stille tocht voor Argen tijnse moeders, die zich nog steeds af vragen 'waar zijn onze mannen, waar zijn onze kinderen', gehouden. Tezelf- der tijd wordt ook in Den Haag een stille tocht gehouden. Om druk te blij ven uitoefenen op de Argentijnse rege ring wil het Zeeuwse organiserende comité een petitie aanbieden, waarin verontrusting wordt uitgesproken over het u'tblijven van een antwoord op de vragen van de Argentijnse moe ders. De peütie wordt in ontvangst genomen door de Zeeuwse commissaris van de koningin, dr C. Boertien, die deze via de commissie voor buitenlandse zaken door zal geven aan de ambassadeur van Argentinië. Het verzamelen voor de stille tocht be gint 's morgens om kwart voor tien op de Loskade (tegenover het station) in Middelburg. Om kwart over tien ver trekt men naar de Abdij, waar om elf uur de petitie wordt aangeboden. Na koffie drinken in de Hofpleinkerk wordt de stille tocht in deze kerk besloten met een een half uur durende gebedsdienst, die om half twaalf begint. ONTSLAGAANVRAAG PERSONEELSLEDEN te nemen. Met Gedeputeerde Staten van Zeeland meent hij dat er geen aan leiding is passages uit het reglement van orde te vernietigen. Overigens sluit de minister niet uit dat een raadsvoorzitter de bezoekers van een vergadering op een of andere ma nier toch verplichten op te staan. Dat zou hij dan in strijd achten met zijn zienswijze en de visie zoals zijn voor ganger Van Thijn die heeft ontvouwd in zijn beantwoording van vragen die een aantal kamerleden hem eind vorig jaar had gesteld. Van Thijn stelde dat het ambtsgebed een godsdienstige uiting is van deelnemers aan een vergadering van onder meer de gemeenteraad. Zo'n uiting beschouwde hij aanvaardbaar in het licht van de vrijheid van het gewe ten. godsdienst en levensovertuiging, indien de anderen niet verplicht wor den eraan deel te nemen door actief res pect te betonen (bijvoorbeeld door te gaan staan). Burgemeester Van den Heuvel liet maandag weten van plan te zijn met de fractievoorzitters van de nieuwe ge meenteraad eens te gaan praten over de vraag of het ambtsgebed in Borsele gehandhaafd moet blijven en zo ja, op welke manier. (ADVERTENTIE) BRUINISSE - Een vijftal show- en mu ziekgezelschappen geeft zaterdag een staaltje van zijn kunnen in Bruinisse. Dat gebeurt op de twaalfde 'Bru Tap toe'. Het jaarlijkse gebeuren begint al om 21.00 uur. Een lichtinstallatie zorgt voor een goed zicht. De deelnemende gezelschappen zijn: Showband Juliana uit Middelburg, Showgroep Fourty Four Degrees uit Leiden, Tamboer-, trompetter- en showorkest Delta-Band uit Vlissingen, het christelijk show korps Excelsior uit Delft en het fanfare korps "Nu Met Hope' uit Bruinisse. De sportvereniging 'Kwiek' uit Bruinisse verzorgt vanaf 20.00 uur het voorpro gramma. Zeeuwse Koorschool in kerk Domburg DOMBURG - De Zeeuwse Koorschool die bestaat uit veertig jongens in leef tijd variërend van acht tot veertien jaar, geeft woensdag 25 augustus een optreden in de Hervormde Kerk te Domburg. Het koor onderleiding van Evert Heijblok brengt Franse Barok muziek. Engelese kerkmuziek en Euro pese volksliederen. Het concert, geor ganiseerd door het Interkerkelijk Zo- merwerk in Domburg, begint om acht uur 'savonds. Deltaband uit Vlissingen speelde in Nieuwpoort-Bad VLISSINGEN - De Deltaband van de Koninklijke Harmonie 'Ons Genoegen' uit Vlissingen heeft zondag 22 augus tus medewerking verleend aan de gro te Bernardusstoet in het Belgische Nieuwpoort-Bad. Tienduizenden bezoekers aanschouw den de optocht bestaande uit een groot aantal muziekkorpsen, waaronder een drietal Nederlandse korpsen en een Belgisch kampioenskorps. Het organi serend comité heeft de band uitgeno digd een volgende keer weer deel te ne men aan de jaarlijkse feesten. Het was de tweede maal dat de Deltaband een optreden verzorgde in Nieuwpoort- Bad. HEINKENSZAND - Niemand is verplicht tijdens het uitspreken van het ambtsgebed aan het begin of aan het eind van een gemeenteraads- of pro vinciale-staten vergadering te gaan staan of op een andere manier respect te betonen. Dit standpunt van de vroegere minister van binnenlandse zaken drs. Ed van Thijn heeft zijn opvolger mr. M. G. Rood nog eens onderstreept. Aanleiding daarvoor vormde het verzoek van H. Fransen uit Oudelande om de bepalingen over het ambtsge bed in het reglement van orde van de Borselse gemeenteraad te vernietigen. VLISSINGEN - De 25-jarige Vlissinger Jan Roose mag zich sinds zondi houder noemen van het Nederlands duurrecord hellingzweven voorn* delzweefvliegtuigen. Hij bracht het oude record, dat met acht uure zeventien minuten op naam stond van Ron Kozel uit Wassenaar, o) veertien uur en zesendertig minuten. Het record moet weliswaar no 8261 erkend worden door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchl vaart (KNVvL), maar dat zal volgens Jan Roose geen problemen oplevo51261 ren. Zijn recordpoging werd op de voet gevolgd door twee erkende jury. 1300 leden. Jan Roose, lid van de Modelvlieg tuig Club Walcheren (MCW), begon zondagmorgen vroeg met zijn po ging het Nederlands record te ver beteren. Om zes uur was hij met zijn helpers op de duinovergang bij camping Dishoek en een kwartier later ging zijn zwever de lucht in. Ruim veertieneneenhalf uur later zou het gevaarte weer aan de grond komen. „Ik heb het toestel niet zeil ontworpen hoor", vertelt hij, „Het 'is gemaakt naar een tekening van Ricky Shaw uit Engeland. Het vliegtuig is gebouwd van balsa hout, de vleugels zijn nog volgens de traditionele ribbenbouwwijze samengesteld. Ik heb het wel wat aangepast, want om zo lang in de lucht te blijven zijn toch speciale dingen nodig". Jan Roose plaatste onder meer extra batterijen in het toestel voor de servomotoren die richtings- en hoogteroer bedienen. Daardoor was er geen plaats meer voor de servomotor voor de remkleppen, dus die zette hij bui ten werking en plakte ze af om inre genen te voorkomen. „Ook voor de zender had ik extra batterijen. Nor maal kun je maar drie uur zenden, maar met die extra batterijen had ik genoeg vermogen voor vieren twintig uur. Het vliegtuig zelf had wel zestig uur in de lucht kunnen blijven". Bij het hellingzweven is het de be doeling dat het vliegtuig zo lang mogelijk onafgebroken in de lucht blijft, waarbij het dan ook nog eens opt iurf nergens tegenaan mag vliegen i onderdelen mag verliezen. Omta j to nieuw record te vestigen moet Ik ,s^ oude met tenminste twee proces uge worden overschreden. Dat is Kj j 8 kens de uitslag uitstekend geluuk U» iler JCa Wereldrecord j Volgend jaar wil Jan Roose rfd aanval doen op het wereldrecord Dat werd in Austral ië ge vestigden aP: staat op ruim 32 uur. „Dan hebik wel een ander toestel nodig, waul er moet verlichting opzitten. At CT8 ders ben je hem zo kwijt. Dat toe [.JA.' stel zal ook wel groter worden, 11 5 denk aan een spanwijdte van zoi we 4.50 meter". De recordpoging verliep zones noemenswaardige problemen, vee jnv telt de kersverse recordhouda ftp „De wind was precies goed, zuid west en vrij krachtig. Dan krijg je voor de duinen een enorme 'lilt', f heb hem 's morgens nog wel eves geknepen, want het toestel ver dween in een wolk en zonder visu eel contact is het erg moeilijk vliegen. Maar ik kreeg hem er weer uit en de rest van de dag verbeterde [BI het weer alleen maar. Rond hak eg, tien moest ik wel stoppen, want het fckl werd te donker. Zelfs de landing s verliep vlekkeloos, ondanks het |>16 ontbreken van de remkleppea He! vliegtuig is nog heel", en hij wijst tel naar het met blauw-rode biezen af gezette witte gevaarte, dat ecu spanwijdte heeft van 3.70 meter. Volgens Fransen zou de voorzitter van de raad van de gemeente Borsele de be langstellenden die vanaf de publieke tribune de vergaderingen meemaken, verplichten op te staan bij het uitspre ken van het ambtsgebed. Hij meende dat de bepalingen hierover in het regle ment van orde in strijd zijn met de ver dragen van New York en Rome. Burge- Brand in oude school Zierikzee ZIERIKZEE - In de nacht van zondag op maandag is brand uitgebroken in de oude school aan de Nieuwe Boogaard- straat iu Zierikzee. Een automobilist ondekte bet begin van de brand even na twaalf uur 's nachts. Door de vroege waarschuwing kon een grote brand worden voorkomen in deze dichtbevolkte straat. De politie ver moedt brandstichting, omdat de vuur haard ontstaan is in de vloer van een klaslokaal op de eerste etage. De brand weer kon met een hoge en lage druk- spuit de brand onder controle krijgen, hoewel het nablussen nogal wat tijd in beslag nam. De school is buiten gebruik en wordt over enkele weken gesloopt. meester drs. G. C. G. van den Heuvel van Borsele heeft in een brief aan minis ter Rood erop gewezen dat hü de aan wezigen bü raadsvergaderingen slechts verzoekt op te staan wanneer hü het ambtsgebed uitspreekt. Van een ver plichting is, zo vindt hü, geen sprake. Aanwezigen die büjven zitten worden nooit aangespoord te gaan staan. Tot die conclusie is minister Rood ook gekomen. Immers in het Borselse regle ment van orde staat:„Onmiddellük na ADVERTENTIE de opening en voor de sluiting van de Vergadering wordt het ambtsgebed uit gesproken". De minister is niets geble ken van een verplichting daaraan deel Poging tot brandstichting in Terneuzen TERNEUZEN - De gemeentepolitie van Temeuzen onderzoekt een poging tot brandstichting in het gebouw van de rooms-katholieke Mavo 'De Stee- lant' In Temeuzen. Via een openstaand klapraampje hebben onbekenden in het weekeinde brandend papier naar binnen gegooid. De vloerbedekking, een houten scheidingswand en een gor dijn vatten vlam, maar het vuur doofde daarna snel. De schade loopt in de dui zenden guldens.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1982 | | pagina 26