Onderzoek naar wijziging waarschuwing stormvloed Christelijke waarden in St.-Philipsland bovenaan Voorwaardelijke rijontzegging en boete voor doorrijden na ongeval 'Eén hav is misscl enschap iien effici Westerse ënter' telde PZC/provincie WATERSTANDEN HOGER, VEILIGHEID VERGROOT Ing. Rus: geen enkele storm volgens het boekje 7*7» y- \AN WESTEN STAAT DER NEDERLANDEN na% LENING 1992 PER 1996/1999 POLITIERECHTER IN MIDDELBURG ZATERDAG 1 MEI 1982 GOES - Rijkswaterstaat onderzoekt of de peilen voor stormvloedwaarschuwingen in de sector Schelde opgetrokken kunnen worden. Dat gebeurt met name op verzoek van het provinciaal bestuur van Zeeland. Aanleiding: hogere waterstanden en een grotere veiligheid. Nagegaan wordt of de nieuwe peilen voor 'beperkte bewaking' (B-peil) en 'uitgebreide bewaking' (U-peil) vanaf het stormseizoen 1982-1983 (oktober-april) al ingevoerd kunnen worden. Bij het overleg over de wijziging van het bestaande waarschuwingssysteem zijn betrokken: de directies van rijkswaterstaat in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant, de provinciale waterstaten in deze gebieden en de deltadienst van rijkswaterstaat. Op grond van het huidige systeem geeft en Westerschelde; dijkversterkingen Oosterschelde), lijkt een gelijktijdige verveelvoudiging van de advisering tot het treffen van maatregelen voor dijk bewaking minder logisch. de stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD) in Den Haag het signaal voor beperkte bewaking als op het basissta tion Vlissingen een peil van 3,10 meter plus NAP overschreden zal worden. Uit gebreide bewaking wordt geadviseerd als het waterpeil boven 3,50 meter plus NAP dreigt te komen. Sinds de storm vloed van 1 februari 1953 (4,55 meter plus NAP) hebben de hoogwaters bij Vlissingen 84 maal het B-peil van 3,10 meter plus NAP overschreden en 15 maal het U-peil van 3,50 meter plus NAP. Het zogenaamde grenspeil van 3,27 meter plus NAP werd 34 maal over schreden (gegevens toten met 1981). De waarschuwingspeilen zijn gebaseerd op overschrijdingslijnen uit het rapport dat ten grondslag lag een de deltawer ken. Ing J. Rus, bij rijkswaterstaat Zeeland hoofd van de afdeling beheer en onder houd waterhuishouding en waterkerin gen en aanpassingswerken, geeft aan waarom er over het optreden van de waarschuwingspeilen gepraat wordt: over de periode 1971-1980 blijkt de overschrijdingsfrequentielyn van het basisstation Vlissingen ongeveer 20 centimeter hoger te üggen dan die, wel ke is gehanteerd in het deltarapport. Dit houdt in dat het B-peil in Vlissingen gemiddeld 3x per jaar in plaats van 1 x per jaar wordt overschreden; het gevolg van de hogere waterstan den in Vlissingen is onder meer een nog aanzienlijk hogere frequentie van de verwachting dat het peil voor beperkte bewaking zal worden bereikt of over schreden. Eén en ander resulteert dan vanzelf in telegrafische en telefonische waarschuwingen/adviezen van de stormvloedwaarschuwingsdienst; tegen de achtergrond van de verwe zenlijking van een om vangrijk pro gramma van versterking van de hoog waterkeringen (deltaversterking kust MIDDELBURG - Volgens ing J. Rus van rijkswaterstaat Zeeland moet het waarschuwingssysteem voor stormvloeden verfijnd wor den. „Geen enkele storm loopt vol gens het boekje. De natuur blijft grillig en onvoorspelbaar", zegt Rus. „De natuur geeft zich nooit werkelijk gewonnen voor onze ideeën". Hij wijst op twee recente stormen, waarbij de stormvloed waarschuwingsdienst van rijks waterstaat in Den Haag tot een spoedalarmering moest overgaan: 14 december 1981 (een hoogwater stand in Vlissingen van 3,14 meter plus NAP) en 11 maart 1982 (hoog waterstand 3,42 meter plus NAP). In beide gevallen was Zeeland, on danks moderne technieken en communicatiemiddelen verrast. Bij de storm van llmaart werd er op het nippertje gewaarschuwd, slechts enkele uren vóór hoogwa ter. Rijkswaterstaat Zeeland alar meerde de eerstverantwoordelijke personen/instanties. De leiding van provinciale waterstaat vond waar schuwen niet noodzakelijk; men bleef in bed. Ten onrechte, zo blijkt uit een rapportage van P. W. Spaar- man van de stormvloedwaarschu wingsdienst: „Een plaatselijk win- deffect in het Oosterscheldegebied met felle uitschieters tot 24 meter per seconde, veroorzaakte een ex tra waterverhoging van enkele de cimeters. De verhogingen tijdens hoogwater waren respectievelijk te Vlissingen 101 centimeteren te Zie- rikzee 142 centimeter". Het gevolg van deze stormvloed: een nog altijd niet gedicht gat in de nieuwe Mar kizaatskade tussen de Kreekrak- sluizen en Bergen op Zoom. Ing Rus vindt vooral het beter voorspellen van aanzienlijke wa terstandsverhogingen van erg veel belang. Hij vestigt in dit verband de aandacht op de komst van de stormvloedkering in de monding van de Oosterschelde. Goede en in het bijzonder tijdige voorspellin gen van de te verwachten water standen zijn voor het gebruik van de stormvloedkering onontbeer lijk. Verantwoord Rus stelt dat de gemeenschap mil jarden guldens beschikbaar heeft, om met name natuur en milieu in het Oosterscheldegebied te sparen. .Alleen daarom al is een verant woord gebruik van de stormvloed kering zonder meer gewenst", vindt de medewerker van rijkswa terstaat. Rus acht verbeteringen noodzakelijk voor wat betreft de communicatiemiddelen (zoals in voering van semafoons), mede met het oog op de bereikbaarheid van de te waarschuwen personen in ge val van hoog water. In hoeverre het huidige systeem van de storm vloedwaarschuwingsdienst bruik baar is bij het beheer van de storm vloedkering, wordt momenteel be studeerd. Heel langzaam Ing Rus beklemtoont dat aan het stij gen van de waterstanden bij Vlissin gen als zodanig geen verontrustende gevolgtrekkingen mogen worden ont leend. Hij wijst erop dat er in Neder land sprake is van een rijzing van de hoogwaterstanden met zo'n 33 centi meter per eeuw. Deze stijging wordt niet alleen veroorzaakt door een rela tieve zeespiegelstijging, maar ook door het groter worden van het gemid delde tijdverschil (gemiddeld 14 centi meter per eeuw sinds 1900). „Bij het gelijkblijven van de hoogte van de dij ken, neemt de veiligheid relatief af', zegt Rus. „Maar dat gaat heel lang zaam en het wordt nauwlettend in de gaten gehouden". Bij het vaststellen van de waarschu wingspeilen is uitgegaan van oude ge gevens over de periode 1901-1950. Daar in kon uiteraard nog onvoldoende reke ning worden gehouden met de 'normale rijzing' van de hoogwaterstanden met 33 centimeter in 100 J aar. Nu de twintig ste eeuw voor het grootste deel verstre ken is, kunnen de gegeven worden bij gesteld, zo verduidelijkt ing Rus. Hij onderstreept dat de waarschuwingspei len reëel moeten zijn; de mensen die gealarmeerd worden, moeten niet de idee krijgen dat het toch wel weer om een wissewasje zal gaan. In het kader van het onderzoek wordt bekeken oi het B-pell van 310 meter plus NAP naar 3.30 meter kan gaan en het Upeil van 3,50 meter plus NAP naar 3,70 meter. Zo'n bijstelling in het district Schelde heeft ovengens ook gevolgen voor de andere districten die de stormvloed waarschuwingsdienst in Nederland be dient. alsmede voor de Belgische secto ren Antwerpen en Oostende Er is inmiddels een tussenregeling ge troffen. „Dat is gebeurd omdat de advi sering van de stormdvloedwaarschu- wingsdienst niet meer geheel aansluit op de noodzaak en de behoefte van de streek", vertelt Rus. „De interimrege ling moet onzorgvuldigheid en daar mee een aanzet tot verminderde waak zaamheid tegengaan en voorkomen dat bij het niet reageren op de officiële advisering voor beperkte bewaking, het tijdig en noodzakelijk treffen van veiligheidsmaatregelen achterwege blijft". In de tussenregeling wordt al met een waarschuwingspeil van 3,30 meter plus NAP rekening gehouden. De stormvloedwaarschuwingsdienst waarschuwt door middel van een tele gram (of, indien nodig, via een spoeda larmering) vertegenwoordigers van een aantal diensten. Voor de sector Schelde gaat het om: hoofddirectie rijkswater staat; provinciale waterstaat Zeeland; rijkswaterstaat directie Zeeland; rijks waterstaat deltadienst. De vertegen woordigers van deze diensten waar schuwen op hun beurt andere perso nen/organisaties. De stormvloedwaar schuwingsdienst adviseert slechts. De dijkbeheerders zijn zélf verantwoorde lijk voor het ondernemen (of nalaten) van acties ifr- IjSö- 'j£~ Uil Uilt De afgelopen tien jaar is - zoals uit deze grafiek blijkt - het hoog water bij Vlissingen een groot aantal keren boven 310 cm beperkte dijkbewaking) gestegen Geheel links in de grafiek de waterstand bij Vlissingen tijdens defebruan-ramp van 1953. VLISSINGEN - De Zeeuwse gedepu teerde P. G. van de Bosse vraagt zich af of het havengebeuren in het Wester- scheldegebied misschien beter, effi ciënter en goedkoper zou kunnen wor den uitgebouwd, als de twee nu be staande havenschappen Vlissingen en Terneuzen tot één gezamenlijk haven schap Westerschelde zouden worden samengebracht Volgens de heer Van dc Bossc zou daar een onderzoek naar ingesteld moeten worden. Hij zei dit vrijdagmiddag in Vlissingen- oost tijdens de overdracht van twee nieuwe jackets (onderbouw voor olie- ADVERTENTIE) DE ORIGINELE CLARKS Country CMS puur Britse traditie en stijl! Nu ook bij: MENSWBNR LANGE VORST/GOES Tel. 01100-15755. platforms) aan de Union Oil Company. Deze jackets zijn gebouwd bij THC Fa bricators, een offshore constructiebe drijf in Vlissingen-Oost. THC werd een halfjaar geleden in november opgericht op het terrein van de Nederlands-Ame- rikaanse Püpleidingmaatschappij die 6 oktober failliet werd verklaard. Door dit faillissement kwamen 300 mensen op straat te staan. Inmiddels zijn de off shore-activiteiten fors aangetrokken. THC heeft volgens directeur T. Her mans zeker voor een jaar werk in porte feuille voor 150 tot 300 mensen. Er zijn Zeeuwse jeugdraad gemeenschapswerk opnemen in het gemeentebeleid MIDDELBURG - De Zeeuwse jeug- draadndt, dat het plan voor gemeen schapstaken - samengesteld door erm - volledig opgenomen moet worden in het plaatselijke beleid rond .mensen zonder baan'. Als dat niet gebeurt, be staat het gevaar dat bijvoorbeeld ge meenten het gemeenschapswerk ge bruiken voor allerlei klussen waar de- meente geen geld voor (over) heeft; die worden dan gedaan door mensen met een uitkering. Volgens de Jeugdraad is binnen de doorgaans kleine Zeeuwse gemeen schappen de kans groot dat er een „on verantwoorde morele druk op mensen zonder baan wordt uitgeoefend om die .gemeente'-taken dan toch maar uit te voeren". Daarom wil de Jeugdraad bij een definitief plan de mogelijkheden tot verruiming van vrijwilligerswerk door jongeren zonder baan centraal staat en niet de door hen te verrichten werk zaamheden. Men bepleit voorts de op zet van stuurgroepen voor de begelei ding, werken in kleine groepen en een professionele begeleiding. De toestem- mingsregels moeten veel eenvoudiger worden, vindt de Zeeuwse Jeugdraad. Scholing en vorming horen vooraf gega randeerd te zijn en het is wenselijk, dat de voorrang uitgaat naar jongeren met de minste kans op de arbeidsmarkt. NCVB Westkapelle WESTKAPELLE - De afdeling West ka pelle van de NCVB hield haar maande lijkse vergadering onder leiding van de nieuwe presidente mevrouw J Gabnél- se-Jansen. Mevrouw Kolff-Hoogen- doorn behandelde het onderwerp 'ge loofsbeleving'. Op donderdag 6 mei gaan de dames naar de Floriade. veel nieuwbouwcontracten afgesloten en er wordt nog over enkele zeer grote projecten onderhandeld. THC heeft zeer goede banden en hechte samen' werking met de grootste Nederlandse offshore-industriegroep Heerema. Ook via deze gigant worden veel contracten afgesloten. THC legt zich momenteel uitsluitend toe op nieuw- en afbouw van offshore- constructics. Het ligt in de bedoeling ook in de toekomst grootscheepse repa ratie-activiteiten te gaan ontplooien. Enkele weken geleden leverde het be drijf haar eerste jacket af aan de NAM. Directeur Hermans zei te verwachten, dat de nieuwe olie- en gasvondsten in het Nederlands deel van de Noordzee zeker perspectieven bieden voor de Ne derlandse offshore-industrie Wij ver wachten de komende driejaar een forse uitbreiding van activiteiten op dit ge bied, aldus Hermans. ADVERTENTIE open bedrag de koers wordt na de inschrijving op 6 mei 1982 vastgesteld volgens het tendersysteem jaarlijks op 1 juni in 4 jaarlijkse termijnen van 1 juni 1986 af 6 mei a.s. van 9 tot 15 uur via banken en commissionairs 2 juni 1982 kosteloos bij banken en commissionairs bedrag koers rente aflossing inschrijving storting prospectus VIER PARTIJEN IN VOOR 7 ZETELS SINT-PHILIPSLAND - De gemeente is klein (ongeveer 2200 inwoners), maar de daden zijn vaak spraakma kend: Sint-Philipsland. Als enige Zeeuwse gemeente werd in de raad onlangs met een nipte meerderheid een motie aangenomen ter afkeu ring van het wetsontwerp gelijke behandeling (de anti-discriminatie- wet). De drie raadsleden van de SGP en CDA-dissident wethouder A. Kos ten vonden dat er in Nederland, in dien nodig, gediscrimineerd moet kunnen worden. Ze kregen de harte lijke steun van SGP-burgemeester T. A. Vogel. De SGP en Kosten stel den dat het wetsontwerp strijdig is met het geopenbaarde woord van god en de daarop gebaseerde christelijke normen en waarden. CDA-raadslid J. de Jager en de twee leden van de partij voor algemene belangen (pvab) waren tegen de mo tie. Uitslag derhalve: 4-3. De christelijke normen en waarden komen in de Fliplandse raad vrijwel voortdurend aan de orde. Ook voor de komende zittingsperiode van de gemeenteraad moet er volgens diver se kandidaaUraadsleden veel aan dacht aan worden besteed. Het ty peert Sint-Philipsland. Anno 1982 nog altijd een erg besloten gemeen schap en dat moet zo blijven, vindt met name de SGP. Het eiland (door de Schelde-Rijnverbinding van het Brabantse vasteland gescheiden) gaat een spannende verkiezingspe riode tegemoet. Dat komt vooral om dat deze keer vier in plaats van drie partijen strijden om de 7 raadszetels. Na onenigheid in zijn partij, heeft wethouder Kosten besloten het CDA de rug toe te keren en het op eigen houtje te proberen. Zijn lijst heet Ge meentebelangen. „We willen de be langen van alle inwoners op Sint-Phi lipsland behartigen. Ons programma heeft veel aandacht voor leven en wo nen, werkgelegenheid, sport- en jeugdzaken", vertelt Kosten Hij maakt duidelijk dat zijn afwijzing van de anti-discriminatiewet ook in het partijprogramma doorklinkt: „Mensen die gods woord niet eerbie digen, hebben op levensbeschouwe lijk terrein onze steun niet". Kosten wil niet vooruitlopen op de vorming van een nieuw college van burge meester en wethouders. „Of ik weer wethouder wordt, hangt af van de programmavergelijking; ik laat dat nu open". Beducht SGP-wethouder L. Walpot zegt dat voor zijn partij bevordering van zondagsrust en zondagsheiliging voorop staat. „We zijn beducht voor aantasting en we zijn er onder meer attent op in het kader van de besluit vorming op het gebied van ruimte lijke ordening". Walpot stelt dat er op het eiland géén recreatieve ont wikkelingen moeten komen. „De Krabbekreek moet de Krabbekreek blijven", is in deze een leus. „We leg gen sterk de nadruk op de christelij ke normen en waarden", aldus de wethouder. In dat verband keert hij zich ook tegen de naaktloperij. Andere aandachtspunten van de staatkundig gereformeerden zijn: veel aandacht voor economie en werkgelegenheid (uitbreiding van het bedrijfsterrein is nodig); bevorde ren van de zoetwatervoorziening voor de landbouw; bestrijding mis bruik sociale wetten; steun aan alter natieve energiebronnen; zorgen voor een bij de bevolking passend vereni gingsleven. Walpot gaat er van uit dat zijn partij opnieuw in het dage lijks bestuur een wethouderspost krijgt. Hij is voor goede samenwer king in de raad, maar wars van com promissen 'ten aanzien van onze hou ding tegenover de schepper'. Werkloosheid Raadslid De Jager van het CDA ver klaart dat zijn partij zoveel mogelijk de werkloosheid, vooral ook onder de jeugd, te lijf wil gaan. Niet alleen door het aantrekken van werkgelegen heid, maar ook door projecten voor werklozen. Hij wil een eerlijke verde ling van de beschikbare geldmidde len. Het CDA is voorstander van ver betering van de voorzieningen voor bejaarden. Een doom in het oog van het CDA is het gebrekkige openbaar vervoer, met name naar Anna Jaco- bapolder. Over de collegevorming wil De Jager met veel kwijt. Hij gaat ervan uit dat de SGP m elk geval een wethouderspost krijgt, een college met leden van CDA en PVAB op de wethoudersstoelen ziet hij niet zitr ten. Raadslid C. den Braber van de SGP-wethouder L. Walpot: beducht voor aantasting... PVAB houdt zich over de samenwer king in raad en college ook wat op de vlakte: „Het wachten is op de uitslag; er zijn nu vier lijsten en je kunt het nooit weten. Als het moet zijn we be reid een wethouder te leveren". Den Braber noemt verbetering van het in dustrieterrein. mede vanwege de werkloosheid, als eerste vereiste. An dere prioriteiten van zijn partij: ver betering van het rioolstelsel: een goed welzijnspakket, ook voor de jeugd; doorgaan met woningbouw. MIDDELBURG - Omdat de 24-jarige P. R. uit Oost-Souburg er zich wel dege lijk van bewust was dat hem de schuld van de gevolgen van een foute inhaal- manoevre in de schoenen kon worden geschoven, was hij er na het ongeval snel vandoor gegaan. Toen hij op 5 mei van het vorig jaar op de Nieuwe Vlis- singseweg de linker rijbaan opreed, bracht hij een andere wagen, die hem juist ging inhalen, zo in het nauw, dat deze via een voorsorteerstrook op de vluchtheuvel terecht kwam en een ver keersbord vloerde. Een inzittende van R.'s auto kwam don derdag voor de Middelburgse politie rechter mr G. H. Nomes getuigen dat de andere rijder er nog net even langs had proberen te komen, maar deze versie viel niet in goede aarde bij offcler van justitie mr C. M. P Nijmeijer Evenmin als R 's verweer dat hij niet was gestopt om het verkeer niet in gevaar te bren gen en omdat hij bang was voor agres sie van de inzittenden van de andere auto. „Als je ziet dat er zoiets gebeurt moet je toch wel stoppen", was de me ning van de officier. Hij eiste daarvoor 300 gulden boete en vier uaanden voor waardelijke ontzegging van de rijbe voegdheid en nog eens 200 gulden voor de inhaalfout. Raadsman mr S. van den Berg uitte twijfels over de diverse getui genverklaringen en ook over de situa tieschets van de politie, wat politie rechter mr Nomes deed opmerken, dat hij toch wel moest oppassen met zijn veronderstellingen en suggesties. In zijn vonnis nam hij de eis van de officier geheel over. Als heel kwalijk werd het gedrag van L. B. (42) uit Hulst beoordeeld, die vorig jaar mei met zijn auto een fietser had geschept en zonder zich te bekomme ren om wat hy had aangericht het ha zenpad had gekozen Ook had hij na dien nooit meer naar de toestand van de aangeredene geïnformeerd of schade vergoed voor de vermelde fiets. Volgens de officier stond het ook vast dat Bvlak voor het ongeluk drank gebruikt had. De eis luidde 500 gulden boete en 5 maanden ontzegging van de rijbe voegdheid. Ook mr Nomes had geen goed woord over voor wat hij noemde B.'s verlating van een hulpbehoevende. In zijn vonnis bracht hij de rijontzeg ging terug tot 3 maanden plus nog 3 maanden voorwaardelijk wanneer B. binnen twee jaar nog eens in de fout Paniek In de nachtelijke uren van 2 mei 1981 had C. J. E. V. uit Graauw op de Melo- weg in zijn woonplaats een jeep aange reden die bezig was een andere wagen uit de sloot te trekken. Toen hij na de klap enige mensen op zich af zag ko men was hij er volgens zijn verdediger mr F. Wieland in paniek vandoor ge gaan. Het was beslist zijn bedoeling niet ge weest om zich aan zijn verantwoorde lijkheid te onttrekken, aldus de pleiter, maar voordat hij de schade had kunnen regelen had de politie hem al van zijn bed gelicht. Volgens de officier had ook in dit geval de drank een rol gespeeld. Het doorrijden na ongeval komt V. op 300 gulden boete en 5 maanden voor waardelijke rijontzegging met een proeftijd van 2 jaar te staan. J.L. A.K uit Sas van Gent mag 6 maan den niet rijden en moet 500 gulden boe te betalen omdat hij maart vorig Jaar doorreed nadat hij een geparkeerde au to had aangereden in Westdorpe en een maand later in Terneuzen werd gepakt met een alcoholpromillage van 1.15. In zijn eis had de officier het dubbele be drag aan boetes gevraagd. Behalve een schaderekening van de ge meente Vlissingen moet J. C. de W. uit die plaats ook nog eens een boete van 150 gulden betalen omdat hij een paai naast een boom op de Van Woelderen- laan omver heeft gereden en dat niet meldde bij de politie. Hij verklaarde dat hij dat wel van plan was, maar de politie was hem voor geweest. „Ik neem aan dat uw bedoeling goed was. maar dan heeft u pech gehad", was het commen taar van mr Nomes.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1982 | | pagina 7