PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT PVDA WIL STEUN VAN VAKBEWEGING Britse spoorwegen plat Rellen in Amsterdam na actie kraakpanden kleintjes Zoon van Thatcher nog zoek Vliegtuig stort neer tijdens sneeuwstorm Bezuiniging op de ziektewet vandaag Vorig jaar 656.000 wao-aww-ers BOEING MET 73 INZITTENDEN Stabiel In de ochtend mistbanken en lichte tot matige vorst. Overigens zonnige perioden en mid- dagtemperatuur iets onder het vries punt. Zwakke tot matige zuidoosten wind. 225e jaargang no. 11 Donderdag 14 januari 1982 (Van onze Haagse redacteur DEN HAAG - De bezuinigingen die minister Zeevalking van verkeer en waterstaat updeOosterscheldewerken wil doorvoeren, zorgen vooreen verlies aan werk van ongeveer 2200 manjaren. Dat betekent wat eenvoudiger gezegd dat er per jaar kotzo'n 400 man minder werk zal zijn. Minister Zeevalking heeft, dat laten weten tan de Tweede-Kamercommissie voor verkeer en waterstaat, in antwoord op vagen die onder meer over z'n bezuinigingsplannen zijn gesteld. De bewindsman heeft een aantal posten geschrapt om ervoor te zorgen dat de losten van met name de pijlerdam binnen de perken blijven. Hij heeft m totaal voor280 miljoen geschrapt, door onder meer af te zien van de aanleg van een sluis in het Goese Sas, hel schrappen van de liftsluis in de Oesterdam, het vertragen van de verbreding van een deel van het kanaal door Zuid-Beveland en het afzien van een brede weg over de dam. Globaal gezien levert ieder miljoen dat aan de Oosterscheldewerken ivordt be steed, werk op voor 8 man. Dat brengt Zeevalking tot de conclusie dat het schrap pen aan werken ter waarde van 280 miljoen neerkomt op een verlies aan werkgele- geid van nu tot '86 van ongeveer 2240 manjaren Overigens zal het in de tussentijd nodig zijn om met drie-ploegendiensten te blijven werken. Een enkele keer zal er nog langer gewerkt moeten worden. (Zie ook pagina 2) DEN HAAG - PvdA-voorzitter Max van den Berg heeft FNV-leider Wim Kok woensdag dringend om steun gevraagd voor het alternatieve voorstel van zijn partij voor bezuinigingen op de Ziektewet. „De vakbeweging kan niet alleen nee zeggen op de kabinetsplannen", aldus Van den Berg. Hij heeft de bonden om 'werkbare alternatieven' gevraagd. In het gesprek zei Kok dat de FNV best bereid is over bespa ringen in de sfeer van de Ziek tewet te praten. Maar eerst moet het kabinet 'het mes van tafel halen': de dreigende in breuk op veel cao's door een aanvullende uitkering tot 100 Politieagenten op de achaats, hef- schroefvliegtuigen voor de bescher ming van schaatsers, een tv-spot over gevaarlijk Ijs, extra voedsel voor de dieren. Nederland in de greep van de winter. PAGINA 9 herstelplan De misverstanden tussen regering en werkgevers over het werkgelegen heidsplan van minister Den Uyl zijn opgehelderd. De werkgevers blijven bezorgd over de gevolgen van het her stelplan voor de economie en willen meer duidelijkheid. Eventueel overleg voeren zij het liefst in de Stichting van de Arbeid. PAGINA 15 hypotheekrente De grootste golf slachtoffers van de ho ge hypotheekrente moet nog komen. Volgens de vereniging Eigen Huis zul len er dit jaar en in 1983 bijzonder veel huiseigenaren in financiële moeilijk heden raken. De vereniging vraagt mi nister Van Dam van volkshuisvesting om een speciale noodsubsidie om het aantal gedwongen verkopen tegen te gaan. PAGINA 21 bkr Binnen de WD gaan stemmen op voor een beëindiging van de Beeldende Kunstenaars Regeling. Op lange ter mijn zouden beginnende kunstenaars gedurende een periode van vijf jaar een toelage ontvangen en daarna óf fi nancieel onafhankelijk van het rijk moeten zijn óf een andere baan moe ten zoeken. PAGINA 23 estel De ondernemingsraad van Hoogovens I in IJmuiden en de Industriebonden 1 ajn ernstig verontrust over de toe komst van het bedrijf. Estel-partner Hoesch te Dortmund doet sinds 1 ja nuari geen bestellingen meer in IJmui den, Tot voor kort rekende Hoogovens nog op leveringen ter grootte van 312.000 ton. Volgens een woordvoerder van het IJmuldense bedrijf zal Hoogo vens moeten zoeken naar een 'andere opzet' als er niet snel compensatie voor de Hoesch-orders wordt gevon- Nieuws uit Zeeland: 2,5 en 7. Binnen- en buitenland: 3,9 en 15. Sport: 17. Radio en televisie: 21. Financiën, economie 23. Varia: 19. procent van het inkomen bij ziekte te verbieden. Minister Den Uyl (sociale zaken en werkgelegenheid) zei woensdag desge vraagd dat hij de alternatieve voorstel len van zijn eigen PvdA in overweging wil nemen. Vooralsnog blijft hij echter bedenkingen koesteren tegen de door de PvdA voorgestelde verhoging van de werknemerspremie, vanwege het te vrezen koopkrachtverlies. De CDA-fractie wil eerst de mening van de sociaal-economische raad en deskundigen boren alvorens een oor deel te geven over het PvdA-standpunt dat mensen die langer dan vier weken ziek zijn een beperkter inkomen sachteruitgang moeten ondergaan dan het kabinet wenst. Het PvdA-bestuur legde dit standpunt-dinsdag neer in een verklaring naar aanleiding van het kabinetsplan om de uitkering bij ziek te te beperken tot 80 procent. De woordvoerder van de CDA-fractie in de tweede kamer wees er woensdag op dat een beperking van de inkomen sachteruitgang bij langere ziekte een paar honderd miljoen gulden minder zal opleveren, waarschijnlijk zelfs meer dan 325 miljoen vanwege de doorwer king in de ambtenarensalarissen. Vol gens de fractie kan het kabinet zo'n groot bedrag niet missen. Ook de PvdA-opvatting dat compensa tie kan worden gevonden door de werk gevers een hogere premie te laten op brengen noemt de CDA-fractie te opti mistisch. Bij het gesprek van Van den Berg met Kok was woensdag ook de vice-voor- zitter van de FNV. Herman Bode, aan wezig. Van de kant van de PvdA namen vice-voorzitter Stan Poppe en fractie leider Wim Meijer aan het gesprek deel. In de dinsdag uitgegeven verklaring steunt de Partij van de Arbeid de plan nen van Den Uyl en staatssecretaris Dales om voor 1,4 miljard gulden te be zuinigen in de sfeer van de Ziektewet. Met het belangrijkste onderdeel, name lijk het plan om voortaan premie te hef fen over het ziektegeld, stemt de PvdA in. Maar het voornemen om bovenwet telijke uitkeringen (aanvulling door de werkgever van het ziektegeld tot 100 procent van het inkomen) vindt geen genade bij de PvdA. In plaats daarvan wil de partij een algemene verhoging van de sociale premies voor werkne mers. De besparingen mogen niet alleen door de zieken worden opgebracht, maar moeten door alle werkenden worden gedragen, aldus de PvdA. Het standbeeld van Wibaut voor het kraakpand. AMSTERDAM - De ontruiming gisteren van het gekraakte pan dencomplex De Blaaskop aan de Wibautstraat in Amsterdam heeft geleid tot rellen, waarbij voor een half miljoen gulden schade is aangericht. (Van onze correspondentI LONDEN - De Britse premier me vrouw Thatcher was woensdag middag in tranen toen haar werd gevraagd naar nieuws over haar zoon Mark (28), die sinds vijf dagen in de Sahara wordt vermist. Mark Thatcher doet mee aan de rally Pa rijs-Dakar. Sinds vrijdag is hij zoek. en uitge breide speuracties hebben tot dus ver geen resultaat opgeleverd. Ver moed wordt dat hy en zijn teamge note. de Frangaise Charlotte Ver- (Slot zie pagina 6 kolom 6) Mark Thatcher Premier Thatcher nadat ze in tranen was uitgebarsten op vragen van een journalist. Het verkeer in de drukke Wibautstraat raakte ontwricht door barricades die ongeveer 200 krakers en hun sympathi santen hadden opgeworpen. Tot gister avond bleef het onrustig in de Amster damse binnenstad. Vooral ruiten van winkels en bankgebouwen moesten het ontgelden. De Amsterdamse politie voerde gisteravond charges uit toen de monstranten probeerden het verkeer te ontregelen door containers op de weg te gooien. De politie verrichte één arresta tie. De ontruiming van de 100 woningen in De Blaaskop verliep gistermorgen overigens zonder moeilijkheden. Pas nadat de slopers met hun werk waren begonnen, kwamen van alle kanten krakers en hun sympathisanten opda gen. De krakers wierpen ruiten in, een bouwkeet van de gemeente ging in vlammen op en barricades werden op geworpen in de Wibautstraat en omlig gende straten. Een standbeeld van de vooroorlogse Amsterdamse wethouder Wibaut werd van z'n sokkel getrokken, met rode verf besmeurd en voor De Blaaskop ge plaatst met aan zijn voeten een bordje AMSTERDAM (ANP) - Eind vorig jaar waren er in totaal 656.000 wao- of aww- gerechtigden, dat is 28.000 meer dan eind 1980. Het aantal wao'ers en ande re arbeidsongeschikten stijgt nog steeds, maar net als in 1979 en '80 min der snel dan in de jaren daarvoor, al dus woensdag directeur dr. W. Bocrs- ma van de Gemeenschappelijke Medi sche Dienst in zijn nieuwjaarsrede. met, de tekst; hoedt u voor de als links vermomde rechtsen, mijdt ze als de pest, want zij zijn erger dan de rest. en klein sloegen van het Ruimtelijk Ontwikkelingslaboratorium van de Dienst Volkshuisvesting. Onder meer maquettes van nieuwbouwwoningen moesten het ontgelden. Tegen 2 uur gistermiddag brak brand uit in een van de panden van De Blaas kop. Volgens de politie was de brand aangestoken door een groepje rad draaiers. Bij het blussen van een brand in een ander pand van De Blaaskop werd de brandweer bekogeld met ste nen. De brandweerlieden moesten on der politiebescherming hun werk afma ken. Door het terughoudend optreden van de politie werden confrontaties tussen relschoppers en politie beperkt. Bij de ontruiming van De Blaaskop waren aanvankelijk slechts vier politieman nen ingezet, omdat de krakers hadden gezegd passief verzet te plegen. Later kwamen er nog tien politieagenten bij. Burgemeester Polak van Amsterdam noemde het optreden van de krakers afschuwelijk. De ontruiming van het complex werd mogelijk nadat de Raad van State een verzoek van de krakers had afgewezen om sioop van de woningen uit te stel len. Op de plaats van De Blaaskop moe ten woningwetwoningen komen. (Van onze correspondent! WASHINGTON - Een Boeing 737 van Air Florida is gisteravond in een zware sneeuwstorm onmiddellijk na het opstijgen van Washington National Airport tegen een brug over de rivier de Potomac gevlogen en vervolgens in het water gestort. Het toestel, met 68 passagiers en vijf bemanningsleden aan boord, verplet terde op de brug minstens zes auto's en brak bij de val door het ijs in stukken. Cijfers omtrent overlevenden waren vannacht nog niet bekend, maar in het duister konden mensen worden gezien, die zich in het ijskoude water vast klampten aan wrakstukken en schot sen. Televisiestations zonden beelden van de reddingsoperaties vrijwel live uit en dat leverde aangrijpende beelden Geldverslindend praatcircus Het v< op van reddingspogingen door brand weerlieden, die zich te water wierpen om passagiers te redden, en van een helikopterbemanning, die het onder stel van de wentelwiek lot onder water liet zakken om een vergeefs naar een reddingslijn grijpende drenkeling uit het water te trekken. Op de brug, een belangrijke verbinding tussen het kantoorcentrum van Was hington en noordelijk Virgina, heerste (Slot zie pagina 9 kolom 1) [et gaat niet goed met de voorbereiding van het nationale praatcircus, de bre- de maatschappelijke discus- sie energiebeleid sBMDi. De stuurgroep onder voorzitter schap van mr. De Brauw, die dit experi mentele stuk inspraakgebeuren bege leidt. heeft uitgerekend dat er een be drag van ƒ22 miljoen méér op tafel moet komen dan waarvan aanvanke lijk was uitgegaan. Minister Terlouw van economische zaken zit erg lastig met een beslissing over deze aanvraag tot verhoging van het budget. Aan de ene kant zijn er in deze tijd van bezuini gen en inleveren tal van bedenkingen aan te voeren tegen zo'n extra uitgaaf. Aan de andere kant heeft de voorzitter van de stuurgroep gedreigd dat zijn club wel eens zou kunnen opstappen als er moet worden geknabbeld aan de op zet en uitvoering van het project, waar voor de tweede kamer destijds de con touren heeft aangegeven. Inmiddels ls bovendien al voor een stevig bedrag aan subsidies toegezegd aan allerlei groeperingen, die in staat gesteld willen worden zelfstandig een bijdrage aan de BMD te leveren. Kortom, de zaak is op scherp gesteld. Tot op dit moment heeft de brede maatschappelijke discussie over energiebeleid nog niet veel meer opge leverd dan één lange, valse start. En het gevaar is groot dat ze daarin ook zal blijven steken. Het heeft er natuurlijk mee te maken dat het experiment - hoe goed m oorsprong ook bedoeld - onder een weinig bemoedigend gesternte is geboren. Achtereenvolgende kabinet ten en het merendeel van de politieke partijen in de tweede kamer hebben het gekoesterd als een middel om een tame lijk ingewikkelde en gevoelige kwestie geruime tijd voor zich uit te schuiven. De besluitvorming over het energiebe leid dat Nederland in de toekomst moet gaan voeren is een tocht door een mij nenveld met explosieve problemen werkgelegenheid, koopkracht, sociale verworvenheden, milieu-, natuur- en landschapsbescherming, veiligheid en maatschappelijke aanvaardbaarheid. - je kunt het zo gek niet opnoemen of vrij wel elk terrein van de samenleving grenst aan energievraagstukken. Ei genlijk is de (brede) maatschappelijke discussie al jaren aan de gang, maar ze was chaotisch en in wezen ook vastgelo pen. Sinds het begin van de jaren '70 zijn beslissingen op lange termijn over de toekomstige energievoorziening in Nederland uitgebleven omdat het poli tieke klimaat waarin ze moesten wor den genomen al die tijd is bezwangerd door de tegenstellingen over het ge bruik van kernenergie. Als konijn uit de hoed werd daarom op een goed (of slecht?) moment het idee getoverd om een brede maatschappelijke discussie op te zettenwaarmee regering en parle ment zouden kunnen peilen wat er aan meningsvorming over het energie vraagstuk in Nederland leeft. Een vorm van volksraadpleging in surrogaat. Ondanks het feit dat het experiment van de BMD steeds is gebruikt als een welkome uitwijk voor iedere wezen lijke politieke beslissing in energie kwesties. is het geloof in nut en uitwer king ervan van het begin af niet erg groot geweest. Dat was danig te merken in de aanloop erheen. Jaren heeft het geduurd eer voor dit grote praatevene ment. waaraan de hele bevolking geacht werd mee te doen, een opzet en een draaiboek was gemaakt. Het vorige kabinet heeft erg veel moeite gehad om een stuurgroep te bemannen die het ex periment moet gaan begeleiden. En daartussendoor is er nog allerlei gehar rewar geweest, dat varieerde van ru moer over het salaris van de stuur groepvoorzitter mr. De Brauw tot (nu weer) gekibbel over de hoogte van sub sidies aan maatschappelijke groeperin gen. Als klap op de vuurpijl is er dan nu de claim van de BMD-stuurgroep om ƒ22 miljoen extra. Minister Terlouw staat voor een nieuwe uitgaaf aan een geldverslindend project, dat nog steeds even vaag aandoet als toen de eerste denkbeelden erover op tafel versche nen. Komt bij dat nadien alleen maar meer omstreden is geworden naarmate het duurder uitpakte. Het gevaar ls le vensgroot aanwezig dat er tegen veel geld uitsluitend aan energie-mooipra- terij zal worden gedaan. vdM tVan onze correspondent! LONDEN - Bij elkaar honderden kilo meters files in heel Engeland, maar vooral rond Londen, en grote proble men voor de bedrijven die het in veel gevallen met de helft van het personeel moesten doen. Dat waren de voor naamste gevolgen van de tweedaagse staking van treinmachinisten, die woensdag is begonnen. De machinis ten leggen met hun actie, voor het eerst sinds 1955, het gehele Britse spoorweg net plat. De machinisten, verenigd ln de vak bond ASLEF willen met de staking, die volgende week wordt herhaald, berei ken dat de spoorwegmaatschappij 3 procent salarisverhoging uitbetaalt zonder voorwaarden vooraf De spoor wegdirectie wil dat geld alleen betalen als de machinisten akkoord gaan met soepeler dienstroosters Twee andere bonden van treinpersoneel hebben zich al verenigd met flexibeler roosters, die de produktivlteit bij de spoorwegen verhogen. De treinmachinisten hebben met hun actie brede verontwaardiging gewekt. Andere vakbonden, politici en kranten hebben in soms zeer scherpe bewoor dingen de staking veroordeeld De actie levert voor de spoorwegen een schadepost op van 30 miljoen gulden per dag. Hel bedrijf, dat toch al met zware verliezen draait, zal deze schade sieciiui it iet extra regeringshulp kun nen goedmaken. De schade voor de Britse economie is niet te schatten. Tal van bedrijven ïn grote steden moesten het woensdag met de helft of minder van het perso neel doen. Grote bedrijven in Londen hebben hele hotels afgehuurd voor de duur van de staking om zeker te zijn dat in ieder geval hun staf aanwezig is. Als gevolg daarvan was woensdag in Lon den vrijwel geen hotelkamer meer vrij. Andere bedrijven hebben slaapzalen in het bedrijf zelf ingericht. Ambtenaren hebben te horen gekregen dat zij verplicht zijn naar hun werk te lopen, als zij minder dan zes kilometer van hun werk verwijderd wonen Diege nen die verder wonen, moeten zich tij dens de staking melden bij de dichtst bijzijnde overheidsinstelling, van welke aard dan ook, met de vraag of er iets te doen valt. De Olau Line ondervindt tot nu toe weinig hinder van de staking bij de Britse spoorwegen. Momenteel, zo zei Olau-Vlissingen-directeur A. I'. van der Lee, „zijn er weinig passagiers bij de Olau die per trein reizen. Rond deze tijd van het jaar zijn het voornamelijk zakenmensen, die per au to reizen en passagiers die gebruik ma ken van de 'Olau specials', de georgani seerde reizen, waarvoor de Olau zelf voor vervoer zorgt."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1982 | | pagina 1