Aanleg belangrijke wegen moet drastisch worden vertraagd 'Redderder toeristen9krijgt boete overtreding winkelsluitingswet Culinaire onderscheiding voor Zeeuws horeca-echtpaar Boudeling Industrie-ei als consumptie-ei: 1000 gulden boete B en w Middelburg zoeken nieuwe directeur voor sociale dienst PROVINCIE-BESTUUR: RIJKSUITKERINGEN MOETEN WEZENLIJK VERBETEREN PZC/provincie DOOR RAAD BENOEMDE DIRECTEUR: 'ABSURD' Gs: geen voorstellen herindeling gemeenten Kamperen bij boer moet beperkt blijven ECONOMISCHE POLITIERECHTER: WOENSDAG 29 OKTOBER 1980 MIDDELBURG - De provincie zal er niet aan ontkomen om de aanleg van (provinciale) wegen .drastisch" te vertragen. Als de rijksuitkeringen voor de wegen niet „wezenlijk" worden verbe terd, is het „volstrekt onmogelijk" de werken in het vijfjarenplan 1978-1982 binnen de termijnen uit te voeren. Het dagelijks bestuur van de provincie zegt dit in antwoord op vragen over de wegenfinanciering bij de schriftelijke voorbehandeling van de begroting 1981. Hoe de vertragingen („temporisering", zegt het college) er uit zullen zien in de praktijk zal pas te bekijken zijn als duidelijk is wat de herziening van de rijksuitkeringen definitief opleveren. Maar men brengt de staten ervan op de hoogte, dat de gedachten bij het rijk uitgaan van een aanpassing van uitkeringen, die „budgettair neutraal" is en dus verschuivingen binnen de nu geldende bedra gen zal opleveren. worden opgeteld gaat het om een uit- gaventotaal „Indien geen of onvoldoende verrui ming van het totaal aan middelen ont staat, zal een vergroting van htetonder- houdsdeel ten koste gaan n de voor heen voor kapitaalslasten bestemde middelen. Gevreesd moet worden dat dit tekort aan afschrijvingsmiddelen op de korte termijn gevolgen zal hebben voor het investeringsbeland in de se cundaire wegen," verduidelijken gs. Onmogelijk 1185 miljoen gulden. In de wegennota tot 1982 is gerekend met een totaal aan investeringen van 75 miljoen. „Gelet op het bestaande wen senpakket is het duidelijk dat zonder een wezenlijke verbetering van in komsten uit de Wet Uitkering Wegen de uitvoering van de in het vijfjaren plan opgenomen werken binnen de ge stelde termijnen volstrekt onmogelijk is." Een herziening van de prioriteiten van de nog uit te voeren werken is volgens gs een eerste vereiste. „Indien nodig zullen daarbij zeker ook die projecten betrokken worden waarover weliswaar reeds beslissingen zijn genomen, doch die tot nu toe niet in uitvoering zijn ge nomen. Verwacht wordt dat de uitke ringen voor onderhoud redelijk in de lijn van de bestaande bedragen zullen liggen, en dat voor het onderhoud van tertiaire wegen en de quartaire sector een verruiming denkbaar is .Samenvat tend betogen gs dat de middelen voor investeringen in wegen tot nu toe „rede lijk voldoende" zijn geweest om plan matig te werk te gaan. In met name de secundaire wegen baart de toestand hetcollege., grote zorgen: we naderen in snel tempo de situatie, waarbij een te kort aan afschryvingsmiddelen ont staat" (Advertentie) Vis op zh Japans Snijd 1 teentje knoflook, 1 ul en 2 balletjes gember klein. Vermeng dit met 1 eetlepel suiker, 1 dl niet zoete sojasaus en 1 dl water in platte schotel. Leg in deze saus gedurende 2 uur 400 g in vingerdikke plakken gesne den visfilets. Bak daarna de plakken onder af en toe keren in 3 a 5 minuten gaar. De saus warm mèt de vis opdienen. Doe meer met vis, omdat't zo lekker Ls. Produktschap voor Vis en Visp'Odukten, 's-Gravenhage MIDDELBURG - Nu er weinig kijk op is in welke richting oplossingen worden gezocht voor knelpunten in het binnenlands bestuur, zullen gedeputeerde staten van Zeeland niet met suggesties voor gemeen telijke herindeling in de provincie komen. Het college zegt dit in ant woord op vragen over de begro ting 1981. In verband daarmee vinden gs het ook weinig zinvol knelpunten te on derzoeken in het gemeentelijk functioneren „in een nog niet te overziene toekomstige situatie". Men wfjst er daarbij op dat onvol doende duidelijk is welke taken de gemeenten in de toekomst krijgen. Wel meent men. dat knelpunten in de huidige situatie - waar het om het functioneren van gemeenten gaat - moeten worden opgespoord en weggenomen. Gs willen daarbij echter niet zelf vooruitlopen op de activiteiten van een werkgroep van de commissie bestuurlijke organi satie uit de staten, die knelpunten in de relatie provinciegemeenten beziet. Terneuzenaar bij botsing gewond TERNEUZEN - De Terneuzenaar D S is dinsdagmorgen met verwondingen in het Julianaziekenhuis opgenomen na een aanrijding op de kruising Leeuwen laan - Willem de Zwijgerlaan in zijn woonplaats. S zat in de auto van C. S. uit- Breskens die op de splitsing geen voorrang verleende aan de Terneuzen- se automobilist H. O.. Beide voertuigen werden aanzienlijk beschadigd. Het college rekent de staten voor, dat in 1978 en 1979 - en ook voor 1980 - jaar lijks gemiddeld 15 miljoen aan wegen- werken is geïnvesteerd. Voor de nog uit te voeren werken in de periode tot en met 1982 wordt een bedrag van 145 miljoen berekend. Als daarbij ook de projecten Philipsdam en Oesterdam Lange wachttijden bejaardenoorden MIDDELBURG - Wie op Walcheren in een bejaardenoord wil worden opge nomen kan te maken krijgen met wachttijden van enkele jaren. Op Noord- en Zuid-Beveland en Tholen komen wachttijden voor van meer dan een jaar. Dat schrijven gedeputeerde staten van Zeeland in antwoord op vragen, die over de wachttijden zijn gesteld ter voorbereiding van de be handeling van de begroting van 1981. Het dagelijks bestuur van de provincie geeft aan, dat de wachttijden in de ver schillende regio's sterk uiteen lopen. Gs zullen door overleg met het ministe rie van cultuur, recreatie en maat schappelijk werk proberen ernstige knelpunten op korte termijn op te los sen. Op langere termijn willen zij de moeilijkheden aanpakken door een on derzoek te laten verrichten en een plan bejaardenoorden op te stellen. SNEL VOORSTEL OVER OPCENTEN WEGENBELASTING MIDDELBURG - Het dagelijks bestuur van de provincie zal binnenkort met voorstel aan de Zeeuwse staten ko men, waarin voor 1981 wordt vastge legd hoe hoog de opcenten zullen zijn voor de motorrijtuigenbelasting. Dat blijkt uit de beantwoording van schrif telijke statenvragen op de begroting voor volgend jaar. Op vragen zeggen gedeputeerde staten dat de geraamde compensatie-uitke ring van ruim 4 miljoen overeen komt met 18 opcenten. De provincie zal hoog stens 23 opcenten kunnen heffen. Per jaar betekent dat maximaal 1,1 miljoen gulden. Voor 1981 is er een ruimte van negen maanden en zal de opbrengst dus hoogstens vanaf april tellen en 850.000 gulden kunnen zijn. Het Zeeuwse college laat de staten we ten dat er in 1981 een prioriteitensche- komt - inclusief een meerjarenra ming - om de financiële ruimte van de provincie uit te zetten. Daarin zal wat het personeel betreft worden aangege ven welke sectoren in de naaste toe komst versterkt moeten worden. MIDDELBURG - Het dagelijks be stuur van de provincie is niet van plan de mogelijkheden voor het kamperen bij de boer te vergroten. Het college van gedeputeerde sta ten maakt dat duidelijk in de schriftelijke beantwoording van vragen, die over de provinciebe groting voor het komend jaar zijn gesteld. „Hij achten het ten enen male ongewenst dat een gemeente lijke verordening thans meer kam- peereenheden bij de boer toestaat dan in het ontwerp kampeerwet is voorzien", schrijven gs. Of kan worden toegestaan, dat nieuwe terreinen voor tien tot vijftien kampeereenheden worden ge maakt wil het dagelijks bestuur laten afhangen van de mogelijkhe den die de nieuwe wet biedt. Gs gaan ook in op vragen, die van uit de staten zijn gesteld over de manieren, waarop het recreatiesei- zoen kan worden verlengd. Zij mer ken óp, dat het belangrijkste in strument daarvoor is de vacantie- sprieding, maar dat dat een zaak is die nationaal of internationaal ge regeld moet worden. Op regionaal of provinciaal niveau kan het sei zoen worden verlengd door de kwa liteit van de accomodatie te verbe teren en door wervende activitei ten te ondernemen. Gs stellen, dat m Zeeland genoeg goede voorzie ningen aanwezig zijn om buiten het seizoen te voldoen aan de vraag naai" overnachtingsaccommodatie. MIDDELBURG/ALBLASSERDAM Burgemeester en wethouders van Mid delburg willen een nieuwe sollicitatie procedure starten voor de per 1 januari vacante functie van directeur van de gemeentelijke sociale dienst. Het col lege van b en w heeft dit de gemeente raad in een vertrouwelijke brief mee gedeeld. Aanleiding voor burgemeester en web- houders om een nieuwe procedure te starten, is dat het college niet verder wil onderhandelen met de op 22 september door de gemeenteraad tot directeur van de sociale dienst benoemde mr A. Car- don uit Alblasserdam. In een brief aan de heer Cardon hebben b en w meege deeld dat zij de conclusie hebben ge trokken dat hij de benoeming niet heeft aangenomen. Het college baseert die conclusie op een brief van Cardon van 8 oktober waarin hij laat weten de benoe ming niet op de door b en w gestelde voorwaarden te willen aanvaarden. KRUININGEN - In Zeeland zijn twee merkwaardige 'horeca-ondcrscheidin- gen' gevallen. De gelukkigen zijn Kees en Maartje Boudeling, restaurateurs van rotisserie 'Inter Scaldes' te Krui- ningen. Kees Boudeling zag zich be noemd tot lid van de 'Alliance Gastro- nomique', terwijl zijn vrouw Maartje het eerste exemplaar mocht ontvan gen van het boek 'De Chef-Kok is een vrouw', waarin zij als enige vrouwelij ke chef-kok in Zeeland en Nederland met een 'ster' een belangrijke rol speelt. Op een bijeenkomst in 'Inter Scaldes' werd dat boek ten doop gehouden ten overstaan van een schare culinaire spe cialisten en publicisten, onder wie de 20 vrouwelijke chef-koks uit Nederland en Belgie, die in het boek ten tonele wor den gevoerd. Schrijfster is de publiciste Fon Zwart. Van de uit Yerseke afkomstige, maar in Kruiningen woonachtige en werkzame Maartje Boudeling zegt zij dat deze in 1978 als enige Nederlandse vrouw een 'ster' in de Michelingids kreeg vanwege haar culinaire kunst: ..Maartje heeft de Zeeuwse streekprodukten zoals lams oren en zeekraal op sterniveau weten te brengen," stelde Fon Zwart. Maar Maartje voegde daar lachend aan toe dat haar bereidingswijze van het Zëëuwse wild en de Zeeuwse vlees-, vis- en schaaldierengerechten daar ook wel iets mee te maken zouden kunnen heb ben. In het boek (uitgegeven door Van Dishoeck en de Standaard) worden de drijfveren, maar ook de problemen van de 20 vrouwelijke chef-koks beschre ven. De kokkinen hebben ook enkele van hun culinaire geheime prijs gege ven in een aantal recepten, die in het boek worden gepubliceerd. Maartje Boudeling onthulde de geheimen van Duivensalade ('Salade de Pigeon'), mosselsoep en gepocheerde zeebaars met tijmsaus. alsmede peren met room saus ('Crème au poires'), Ook haar echtgenoot en mede-restau rateur Kees Boudeling bleek zeer ge lukkig en niet alleen met het belangrij ke aandeel dat zijn vrouw in het boek toegewezen kreeg. De 'Alliance Gast- ronomique' een Nederlandse instel ling. maar met nauwe verbindingen met de Franse vakgenoten van dezelf de naam - heeft hem tot het 25ste lid in Nederland uitverkoren. De heer Bou deling kreeg het telegram van het hoofdbestuur op hetzelfde tijdstip dat zijn vrouw Maartje het eerste exem plaar van het boek over de vrouwelij ke chef-koks kreeg aangeboden. De 'Alliance' bestaat sinds 1966. Sedert die tijd zijn er in Nederland 24 restaura teurs aangewezen, die voldoen aan de strenge eisen, die worden gesteld. Het betrokken restaurant moet dan vol doen aan een aantal hoge normen be treffende de door Frankrijk beïnvloede culinaire cultuur, „maar wel met be houd van het individuele karakter en zelfstandigheid." Een trotse Kees Bou deling mag zich thans de 25ste in Neder land van dit geselecteerde gastronomi sche gezelschap noemen. Cardon heeft nu op zijn beurt cunsaag aan burgemeester en wethouders schriftelijk laten weten dat hij de be noeming wél wil aanvaarden maar dat hij de door b en w gestelde voorwaarden „niet acceptabel" vindt. Onfris Op de mededeling dat het college van b en w een nieuwe sollicitatieprocedure wil starten, reageerde Cardon furieus: Dit is te gek om los te lopen. Als je zo met je personeel omgaat dan is het dui delijk hoe de burgers behandeld wor den. Het is absurd en onfris".Over zijn in te nemen houding, zegt Cardon: „Ik wacht voorlopig rustig af. De raad heeft me benoemd en zal me dus ook weer moeten ontslaan. In juridische procedures heb ik in ieder geval geen zin. De meeste mensen begrijpen toch al niet dat ik onder deze omstandighe den eigenlijk nog wel naar Middelburg wil vertrekken". Zoals bekend is het conflict tussen Car don en burgemeester en wethouders ontstaan door de salarisverlangens van Cardon en de eis van het college dat de nieuwe directeur van de sociale dienst per 1 januari, in afwachting van een wo ning in Middelburg, in een Middelburgs pension zijn intrek zou nemen. Burgemeester en wethouders hebben in hun brief aan de gemeenteraad niet aangegeven waarom zij voor een nieu- VIER INBRAKEN IN OOSTERPARK IN OOSTKAPELLE OOSTKAPELLE - De rijkspolitie heelt maandag en dinsdag op aanwijzingen van buurtbewoners vier inbraken in vakantiewoningen in het Oosterpark te Oostkapelle ontdekt. Vermoedelijk in het weekeinde hebben indringers zich door het inslaan van rui ten toegang tot de onbewoonde wonin gen verschaft. Omdat de groep Veere van de rijkspolitie moeilijk contact met de eigenaren van de (tweede) woningen krijgt, is nog onduidelijk hoe groot de totale buit is. Zeker is wel dat uit één van de woningen een televisie en uit een ander radioapparatuur ontvreemd is. In de woningen zijn geen vernielingen aangericht. we sollicitatieprocedure gekozen heb ben. Zoals bekend wilde een belangrijk deel van de gemeenteraadsleden dat bij een eventueel wegvallen van Cardon de heer C. Lambermont als nieuwe direc teur zou worden aanbevolen. Met een meederheid van 3 tegen 2 stemmen was deze in september door b en w ook als eerste kandidaat aan de gemeenteraad aanbevolen. Met 18 tegen 3 stemmen (en 2 onthoudingen) koos de raad ech ter voor mr. Cardon. Een reden waarom voor een nieuwe procedure is gekozen, kan zijn dat het ambtenarenreglement voorschrijft dat tenminste twee kandi daten moeten worden aanbevolen. Naar verluidt is na het wegvallen van de heer Cardon de heer Lambermont de enige overgebleven kandidaat waar door de aanbeveling aan de raad for meel niet mogelijk zou zijn. Landdag in Goes van Diabetes Vereniging afdeling Zeeland GOES - In verband met het 35-jarig be staan van de Diabetes Vereniging Ne derland houdt het gewest Zeeland van de DVN zaterdag 8 november een land dag voor leden in de Lagere Technische School in Goes, 's Morgens spreken dr Dankmeijer. medisch adviseur van de DVN. professor Groen, verbonden aan het academisch ziekenhuis te Leiden en zuster De Jong, hoofd wijkverpleegkun dige te Tholen. Na de middag is er gele genheid tot het stellen van vragen aan de sprekers die zitting nemen ineen fo rum. uitgebreid met de heer Vermeu len, directeur van het gewestelijk ar beidsbureau te Goes en de heer Lobbe- zoo, consulent bijzondere bemiddeling van het GAB. Lichte schade bij botsing Biervliet TERNEUZEN - Bij een aanrijding op de Nummer Zevenweg in de Beukel- spolder onder Biervliet is maandag avond F. van de H. uit Biervliet licht gewond geraakt Van de H. botste met zijn bromfiets tegen de fietser O. L. uit Biervliet. Beide vervoermiddelen wer den licht beschadigd- ECONOMISCHE POLITIERECHTER: rouw Boudeling bekijken het boek 'De chef-kok is een vrouw', o Boudeling een belangrijke rol vertolkt. Maartje Boudeling achter het fornuis in de keuken van de rotisserie 'Inter Scal des' te Kruiningen. MIDDELBURG - Omdat zijn bedrijf, door een nalatigheid, consumptie-eie ren op de markt had gebracht, die bij nader onderzoek alleen geschikt ble ken te zijn voor industriële doelein den, stond W. den H. (381 eigenaar van een kuikenbroederij in Oostkapelle dinsdagmorgen voor de economische politierechter in Middelburg, mr. J. van 't Hof. Den H. werd veroordeeld tot een geldboete van 5000,- waarvan 4000,voorwaardelijk met een jaar proeftijd. De bewuste eieren, in totaal 18.000 stuks, werden op 21 maart en op 10 juli van het vorig jaar aangetroffen in de gemeente Veere. Zij waren voorzien van een geel etiket (dat altijd aangeeft dat het om consumptie-eieren gaat) terwijl voor industrie eieren een rood etiket verplicht is. De kwaliteit van de eieren was. wat consumptie betreft, in strijd met de verordening 'verhandelen kip- pe-eieren'. Er werden zwarte exempla ren bebroede eieren en lege doppen gevonden, terwijl zich in sommige eier schalen dode kuikentjes bevonden. Doordat het bedrijf van Den H. niet voorzichtig genoeg was geweest bij de selectie van de produkten, kwamen er eieren op de markt die alleen maar ge bruikt mochten worden voor de berei ding van bijvoorbeeld shampoo en vo gelzaad. De officier van justitie, mr. V. van Nierop, vond het allemaal niet zo smakelijk. „Ik moet er wel bij zeggen, dat mij is gebleken dat déze industrie eieren. als ze geconsumeerd zouden zijn. geen gevaar voor de volksgezond heid zouden hebben opgeleverd. Maar ik moet er toch ook niet aan denken dat ik zo'n eitje bij mijn ontbijt zou aantref fen". De officier eiste, voor de nalatig heid en het plakken van de verkeerd gekleurde etiketten, een geldboete van 5000,-. Maatregel MIDDELBURG - „Ik voel mij als een redder der toeristen" verkondigde de 44-jarige G. R. uit Rcnesse, eigenaar van een kampwinkel. Hij deed zijn ui- spraak dinsdagmorgen tijdens de zit ting van de economische politierech ter mr. J. van 't Hof. „Wanneer die lieve mensen op zondagmiddag bij mij voor de deur staan en ze willen een flesje melk, dan moet ik ze toch helpen?", sprak R. verder. Hij stond terecht om dat hij tot viermaal toe de winkelslui tingswet had overtreden. De kampwinkel van R. werd geopend aangetroffen op 8 en 15 juni, 13 juli en 3 augustus van dit jaar. terwijl dat in strijd was met de winkelsluitingswet. „Het is ook zo moeilijk" verzuchtte R. Mr. Van 't, Hof adviseerde de man om eens met de gemeente te gaan praten over de openingstijden van zijn winkel, maar R. zag daar niet zoveel 'brood' in. De officier van justitie, mr. V. van Nie rop. eiste viermaal een geldboete van f 750,-. De kampwinkelier werd veroor deeld tot één boete van ƒ300,- en drie boetes van 500,-. Waarop R aankon digde in hoger beroep te zullen gaan. De 42-jarige varkens fokker M, de L. uit Kamperland moest zich verantwoor den voor het feit dat hij bij de bereiding van duizend kilo biggemeel.270 milli gram koper had toegevoegd. De L. kon de gepleegde overtreding alleen maar toegeven, maar tekende daarbij aan dat het helemaal per ongeluk was ge beurd. Mr. Van 't Hof legde uit waarom de man nou eigenlijk terecht moest staan: „Kijk, het koper komt in het darmkanaal van het beest en de mest komt weer op het land terecht. Dus het is niet zozeer een kwestie van de volks gezondheid maar het betreft hier meel de aantasting van het milieu". De poli tierechter halveerde de eis van de offi .cier en veroordeelde de varkensfokker tot een boete van 500.- Slagroom Omdat de samenstelling van de slag room in zijn horecabedrijf anders was dan in de Warenwet staat voorgeschre ven, stond de 33-jarige restaurant-eige naar C. V. uit Rencssc dinsdag voor de economische politierechter. In de slag room werd op 11 juli 1979 een ander vet dan het verplichte melkvet aangetrof fen. V. hield een lang betoog en tracht te uit te leggen dal de slagroom in een zogenaamde slagroommachine had ge zeten .waarin echter ook andere pro dukten, zoals yoghurt, worden 'gesla gen'. Dat een controleur van de warenwet op die elfde juli aan een personeelslid van V had gevraagd waaruit, de slagroom be stond was helemaal verkeerd aange komen bij de restauranteigenaar. Óp- gewonden zei hij ..Ik vind die handel wijze principieel onjuist. De controleur had bij mij moeten komen, want ik ben de baas en dan had ik kunnen uitleggen hoe de zaak ln elkaar zat". De officier was niet gevoelig voor de woorden var. V. en zei" ..Als ik ergens slagroom bestel, dan wil ik ook slag room krijgen en niets anders". Hij eiste een geldboete van ƒ200.- De man werd conform veroordeeld. C. van R. (30) uit Biervliet, slager van beroep, slachtte op 16 november vorig jaar twee schapen terwijl hij daar geen vergunning voor had. De eigenaar van de beesten, een Belg, had de slager ver zocht de beesten 'naar de andere wereld te helpen'. De officier eiste een boete van ƒ60,-. Mr, Van t Hof zei tegen de man die nog nooit voor iets dergelijks terecht had gestaan: „Dat zomaar slachten, dat is eigenlijk een vlekje op uw witte jas".Van R knikte en werd veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van 100.mét. als stok achter de deur. een jaar proeftijd. Stomerij Voor het uitoefenen van het chemisch wasbedrijf zonder vergunning hoorde ue Deigische eigenares'e van het be drijf, mevrouw A. de B. (43) een boete eisen van 750,-. Haar snelstomerij staat in Sas van Gent cn het was niet de eerste keer dat zij terecht moest staan, De officier: „De vorige keer hebben wij u de gelegenheid gegeven om de beno digde diploma's te behalen. Dat is ech ter niet helemaal gebeurd". Mevrouw De B. werd conform veroordeeld. Ver der kon zij de waarschuwing in haar oren knopen, dat de diploma's wel snel gehaald moesten worden omdat an ders de deur van haar stomerij voor goed op slot zal gaan. De 33-jarige mevrouw C. van de B. uit Sas van Gent moet 300,boete betalen omdat zij het kappersbedrljf heeft uit geoefend zonder alle daarvoor benodig de vergunningen. De vrouw, die con form de els werd veroordeeld, is wel in het bezit van de kappersvakpapieren. maai- zij mist een handelskennisdiplo ma. hetgeen werd geconstateerd op 7 mei van dit jaar. De raadsman van Den H., mr. E. Schu- te, wees er in zijn pleidooi op, dat de eieren niet door het bedrijf van Den H. werden voorzien van de etiketten, maar dat dit door de afnemers zelf werd gedaan. Verder benadrukte hij het feit dat de eieren eigenlijk per on geluk als consumptie-eieren in de han del kwamen. „Omdat de hele zaak van de etikettering en alles wat daaraan te pas komt, ontzettend ingewikkeld is, zelfs te moeilijk om het hier eventjes uit te leggen, heeft mijn cliënt besloten om sowieso alle eieren op de markt te brengen als industrie-eieren. Dus een geval als dit zal in de toekomst niet meer voor kunnen komen". Mr. Van 't Hof was van mening dat de 'eieraaak' ook economisch bekeken moest worden. Bij navraag bleek dat een lndustrie-ei een tot drie cent goed koper is dan een consumptie-el. Dus wan neer een industrie-ei in de handel komt als consumptie-ei heeft de verko per daar economisch voordeel by Der halve werd de eigenaar van de kuiken broederij veroordeeld tol een geldboete van 1000.-.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1980 | | pagina 29