Eerste kamer aanvaardt motie oeververbinding Akkoord defensie over 'ruil' arsenaal Vlissingeif Composthedrijf naar Tholen? Bezuiniging voor Vlissingen rampzalig FNV BOOS OVER CDA- VRAGEN JOEGOSLAVEN WEINIG VERTROUWEN IN AFGESLANKTPLAN Doel II vrijdag weer in gebruik almanak 'Er zijn al 800 inleenkrachten9 PERSONEELSSTOP EN EINDE INVESTERINGEN DREIGEN PZC/provincie (Van onze Haagse redacteur) v,; DEN HAAG - Met de stemmen van PPR en PSP tegen heeft de Eerste Kamer dinsdag een motie aangenomen waarin zij van de regering eist dat deze haar beloften nakomt en akkoord gaat met de aanleg van de vaste oeververbinding over de Westerschelde. Er moet op z'n laatst in 1981 worden begonnen. De kamermeerderheid heeft weinig vertrouwen in het goedkopere, 'afgeslankte' plan, waarvoor Zeeland en minister Tui jnman van verkeer en waterstaat hebben gekozen omdat dit de enige manier lijkt om het departement van financiën te vermurwen. PPR-senator Van Waterschoot cn PSP- collega Vogt zien niets in de door PvdA-, CDA- cn VVD-kamerleden on dertekende motie. „Een volstrekt onlo gische motie", zei Van Waterschoot. „Wat ook de betere oplossingen kan nen zijn. dat telt niet. Voor ons", zei hij, sprekend over de voorstemmers, „telt slechts dat er in 1981 moet worden be gonnen". Vogt sloot zich bij hem aan en zei daar- Exopsitie klokken in Grote Kerk Veere VEERE - Het Nationaal Beiaardmu seum uit Asten houdt van dinsdag 24 juni tot en met donderdag 14 augu stus in de Grote Kerk te Veere een expositie van klokken. Op de expositie zijn onder meer te zien luidklepels, beiaardklepels, speelha- mers met en een zevenstokkenklavier. De luidklok van Someren. volgens de organisatoren 'een fraai voorbeeld van klokkengieterskunst'. vormt het pronkstuk van de tentoonstelling. De luidklok werd onder meer gebruikt bij het uitspreken van doodvonnissen. Tijdens de expositie maakt de NCRV opnamen voor het programma 'Kerke- pad' dat vrijdag 27 juni en zaterdag 5 juli wordt uitgezonden. De tentoonstel ling in de Grote Kerk is dagelijks ge opend van 10.00 tot 17.00 uur en zon dags van 13.00 tot 17.00 uur. De toren kan behalve zondags, dagelijks wor den beklommen. (van onze correspondent) DOEL - De maandag stilgelegde kern centrale Doel II zal waarschijnlijk vrijdag opnieuw in gebruik worden ge steld. Dit heeft de exploitant van de Belgische kerncentrale EBES dinsdag meegedeeld. naast: „Voor zover ik heb begrepen heeft de bevolking van Zeeuwsch- Vlaanderen er geen behoefte aan via de VOW een doorgangsgebied te worden tussen Holland en Belgié. Holland de voordelen, wij de nadelen", legde Vogt het standpunt van VOW-tegenstanders in Zeeuwsch-Vlaanderen uit. De motie echter werd door een ruime meerderheid over de politieke finish ge holpen. De uitspraak - slechts zelden komen Eerste-Kamerleden met een motie - dient vooral om druk op het ministerie van financiën uit te oefenen. Daar zitten de tegenstanders van de brug-tunnel, met name omdat er voor de aanleg van de VOW een beroep op de kapitaalmarkt moet worden gedaan, een beroep dat de speelruimte van de op die markt door financiële problemen genoodzaakte zeer actieve rijksover heid verkleint. Er is een bedrag nodig van ruwweg 1 miljard, afhankelijk van het renteper centage. Afgeslankt Zoals gedeputeerde staten van Zee land en minister Tuijnman vorige week officieel hebben laten weten, maar zoals al in februari bekend werd, is cr definitief gekozen voor een 'afge slankt' project, een brugtitnnel waar van twee rijstroken geschrapt zijn. De Eerste Kamer vindt dat niet erg ver standig. De voordelen op korte termij zouden weieens in het niet kunnen val len bij de voordelen op langere ter mijn, vindt de kamermeerderheid, en men denkt daarbij vooral aan de vcr- kcersprognoses die aangeven dat de twee officiële rijbanen niet in staat zullen zijn het verkeersaanbod na het jaar 2000 te verwerken. Via verkeersre- gulering moeten dan de vluchtstroken gebruikt gaan worden. Minister Tuijnman zei vorige week dinsdag al, bij de behandeling van zijn begroting in de Eerste Kamer, weinig moeite met de motie te hebben. Hij zag hem zelfs als een ondersteuning van zijn beleid, al houdt hij vast aan het afgeslankte plan. De bewindsman heeft Zeeland toegezegd dat hij dit plan te genover de minister van financien wil verdedigen, maar voegde daar meteen aan toe dat hij uiterst terughoudend moest zijn bij het beantwoorden van de vraag of en wanneer er met de aanleg van de brugtunnel mag worden begon nen. De vraag of de VOW een deel van de kapitaalmarkt in beslag mag nemen moet volgens Tuijnman bekeken wor den bij het opstellen van de rijksbegro ting voor'81 -de VOW is onderdeel van de „totale budgettaire problematiek" cn die budgettaire problematiek is zo omvangrijk, dat de niet zo'n hoge prio riteit hebbende brug-tunnel gemakke lijk van het verlanglijstje van het ka binet kan worden afgevoerd. De Vissers- en Koopmanshaven in Vlissingen. Het gebouw op de voorgrond is het Arsenaal. IN KADER VAN HERINRICHTING KOOPMANS- EN VISSERSHA (Slot van pagina 1) vele vragen te kunnen vinden besloot de gemeente een soort stuurgroep in het leven te roepen. Deze stuurgroep bevat deskundigen van verschillende disciplines (rijkswaterstaat; provincia le waterstaat, provinciale planologi sche dienst; de milieu-inspectie in Zee land; de inspectie ruimtelijke ordening; het waterschap). Op grond van de nu ter beschikking staande gegevens ziet de stuurgroep geen aanleiding om het college van burgemeester en wethou ders negatief te adviseren omtrent een vestiging van CNC op Tholen. Om vol ledige zekerheid te hebben 'geen kat in de zak te kopen' hebben b en w de Land- Doel II werd maandag omstreeks het bmlw Hogeschoo, ln wageningen op- middaguur stilgelegd nadat door een defecte afsluiter ongeveer v\jf procent van de stoom ontsnapte. De EBES hoopt dat de stilgelegde centrale vrij dag zodanig is afgekoeld, dat deze kan worden opgestart. Inmiddels wordt alle apparatuur die zich in het gebouw be vindt waar de storing zich heeft voorge daan, gecontroleerd. De lege stoomge nerator zal worden gevuld met Quotise rend materiaal om eventuele beschadi gingen te kunnen vaststellen. i Advertentie Wie voor de onvergetelijke dag het allermooiste zoekt komt natuurlijk kijken in het modehuis1 Want de kollekties die je daar ziet, dat's wel even iets andersl ZEEUWSE Klimmen In Vlissingen heeft een gemeentelij ke commissie onlangs een gunstig advies uitgebracht over de moge lijkheid op het Eiland een toren te laten bouwen als onderdeel van de wolradarketen, die langs de Wes terschelde moet komen. Ten gemeentehuize heeft men daar haastig op gereageerd met een in tern schrijven, waarin voor de toe komst een geheel nieuwe functie be kend werd gemaakt. „Bij het bureau ladderdienst van gemeentewerken." zo luidde de tekst, „kan worden geplaatst een walradarcentrale windsingelcoor- dinator Een functionaris zo kon men lezen die zal worden belast met' „hel onderhoud van de wind- singel (83 meter hoog) en het tuien van genoemde windsingel bij stormachtige perioden." Tol de functie-eisen hoort - zo meldt het schrijven - tenminste het diplo ma Hoogvlieger PBNA of Geveltoe rist BNA, ervaring in hel. regelma tig bestijgen van een keukentrap en ander hoogstaand werk. Mensen met deze vaardigheden wacht een mooie functie, mogen wij wel zeggen, en een aanstelling in „de rang van Keukentrap-beklim- mer A. met met een opklimmende mogelijkheid naar Hoofkeuken- trap beklimmer. Voor weifelmoedigen mag het een troost zijn, dat „voor het verkrijgen van een oefenklimruïmte zo nodig medewerking ivordt verleend". dracht gegeven een onderzoek in te stellen naar de stankoverlast die het be drijf mogelijk zou kunnen veroorzaken. Het resultaat ervan is nog niet geheel bekend, maar zal volgens burgemeester Baerends hoogstwaarschijnlijk „geen uitzonderlijke zaken naar voren bren gen die tot wijziging van ons standpunt zouden moeten leiden". Tholen is overigens niet de enige vesti gingsplaats die het compcstbednjf op het oog heeft. De directie heeft zijn licht ook al laten schijnen op het Belgische Essen. Eerder ving men bot in Steen bergen en Nieuw-Vossemeer. Dit op grond van planologische overwegin gen. Het provinciaal bestuur van Bra bant was van mening dat een industrie vestiging van grote afmetingen niet past in een landelijk gebied. Zeker niet. zoals bij Nieuw-Vossemeer het geval is, als er geen sprake is van een groei-ge- meente. Stuurgroeplid ir L. van Dijk van de provinciaal planologische dienst van Zeeland erkent dat het ei land Tholen ook in de eerste plaats als een landelijk gebied bestempeld kan worden, maar vindt dat dit toch geen beletsel voor de komst van het com posthedrijf hoeft te zijn. Zoals het zich nu laat aanzien zal bij de afweging tus sen Tholen en Essen de Zeeuwse plaats als 'winnaar' uit de bus komen. „De per spectieven die Tholen kan bieden zijn zoveel groter dat het wel erg moet te genvallen willen wij hier niet naar toe komen", stelde CNC-adjunct-directeur J. A. E. Pijnenborg. De adjunct-directeur maakte er gewag van dat het compostbedrijf geen over dreven haast heeft om met de bouw van de tweede vestiging te beginnen. Waarschijnlijk zullen eind 1981 de eer ste voorbereidingen worden getroffen. In eerste instantie wil CNC in Tholen beginnen met 60 man. Pijnenborg wond er overigens geen doekjes om dat CNC bepaald geen gemakkelijk bedrijf is en in het Limburgse Gennep proble men heeft met de hinderwetvergun ning. Voor Tholen verwachtte hij ech ter geen moeilijkheden, gezien de af stand tussen stedelijke bebouwing en de mogelijk nieuwe vestiging (in de Slabbekoornpolder op bijna anderhal ve kilometer van het stadje Tholen). Adjunct-directeur Pijnenborg van CNC onderschreef wel dat er nog geen oplossing is gevonden voor de zoctwa- terieverantie. Hij bracht naar voren dat er in ieder geval geen grondwater zal worden op gepompt in verband met overlast die de landbouw daarvan zal ondervinden. Burgemeester Baerends gaf te kennen dat het dagelijks bestuur van de ge meente om een drietal redenen voor de Slabbekoornpolder heeft gekozen. Een dergelijke locatie, vlak bij de brug naar Brabant, heeft het grote voordeel dat het te verwachten vrachtvervoer (maxi maal 125 vrachtwagens per dag) op re delijk soepele wijze kan worden opge vangen (De wegen op het eiland zijn met berekend op een grote drukte) Bo vendien is de vestigingsplaats op ruime afstand van de stedelijke bebouwing en is er bij de meest voorkomende win drichting (zuidwest) zelfs bijna hele maal geen overlast. Tenslotte stelde de omvang van het bedrijf ook zijn eisen aan het vestigingsgebied. De eerste burger van Tholen zou uit oogpunt van werkgelegenheid de komst van het Limburgse bedrijf een gelukkige zaak vinden. „Weliswaar heeft Tholen geen extreem hoog werk loosheidspercentage, maar wij hebben nogal wat pendelaars op Rotterdam. Dit zou voor hen eventueel een goed alternatief kunnen zijn", aldus Bae rends. Bromfietster (32) vrij ernstig gewond bij aanrijding VLISSINGEN - Een 32-jarige mevrouw uit Vlissingen raakte dinsdagmiddag vrij ernstig gewond toen zij op haar bromfiets werd aangereden door een personenauto in de Glacisstraat ln Vlis singen. Het slachtoffer, mevrouw W. de L., stak plotseling de weg over met haar bromfiets. Een haar tegemoet komende auto. bestuurd door W. J. (58) eveneens uit Vlissingen. kon haar niet meer ont wijken. Met arm- en beenverwondingen werd mevrouw De L. naar het Bethes- da-St. Josephziekenhuis overgebracht. Beroepingsberichten GEREFORMEERDE GEMEENTEN Beroepen te Middelburg-Zuid, Ooster- land, Hilversum, Hoogvliet, Enschede, Waarde (Zeeland), Ridderkerk, Scher- penzeel (Gelderland), Benthuizen en Kapelle-Biezelinge; J. J. Kanis, kandi daat te Sommelsdijk, VLISSINGEN - Het ministerie van defensie en b en w van Vlissingen hebben overeenstemming bereikt over de ruil van het arsenaal aan dc Koopmans- en Vissershaven, tegen een nieuw gebouw als vervangende ruimte voor defensie aan de Oostelijke Bermwcg, achter de marinekazerne van Vlissingen. Het ge meentebestuur van Vlissingen is echter nog aan het onderhandelen met het ministerie over een financiële vergoeding, in verband met de ouderdom van het bestaande arsenaal in de binnenstad van Vlissingen. Dit zegt de Vlissingse wethouder D. J. ving. Dat heeft volgens hem verschil- P. Bruinooge (PvdA-PPR) van welzijns zaken. Hij verwachtdatrijkswaterstaat in 1982 begint met de dakwerkzaamhe den vanaf het Oranjekwartier tot aan de sluis, zodat deze werken in 1984 of 1985 voltooid kunnen zijn. De Vlis singse werkgroep 'Herinrichting Koop- mans- en Vissershaven vergadert in au gustus met rijkswaterstaat over de in richting van een jacht- en passantenha ven met zeventig tot tachtig aanleg plaatsen. Een ingenieursbureau is in middels bezig met grondboringen, om de haven in kaart te brengen. De Vlissingse wethouder voor wel zijnszaken, die zelf voorzitter is van de werkgroep 'Herinrichting Koopmans- en Vissershaven, geeft toe dat het de afgelopen tijd niet zo geweldig is gelo pen met de werkgroep, die vorig jaar al een wensenlijst zou produceren voor de herinrichting van de gehele omge- lende oorzaken. De financiële conse quenties en de afhankelijkheid van rijkswaterstaat, wat het begin van de dakwerkzaamheden betreft, zijn vol gens wethouder Bruinooge de twee be langrijkste. „Wij moeten niet vergeten dat het hier bij om zaken van enkele miljoenen gaat. Daarbij wil ik ook vermelden de herinrichting van de Vlissingse boule vards, het recreatiepark in Westduin I en de herinrichting van het Bellamy- park. Het zal nog enige tijd duren voor deze kostbare projecten voltooid zullen zijn, maar gezamenlijk hebben zij over vijf jaar het aanzicht van Vlissingen vanuit de zee aanzienlijk verbeterd", al dus wethouder Bruinooge. Burgemees ter drs. Th. J. Westerhout van Vlissin gen zegt in dat verband te willen spre ken van Vlissingen als 'de andere bad plaats', liever dan Vlissingen ais een badplaats van allure". „Anders dan GOES - De Industriebond FNV is verontwaardigd over het voornemen van de CDA-fractie in de Tweede Kamer, minis ter Albeda van sociale zaken opheldering te vragen inzake het overheidsbeleid rond de mogelijke komst van 50 Joego slavische metaalarbeiders naar de Nederlands-Amerikaan- se Pijpleiding Maatschappij in Vlissingen-Oost. De Indus triebond FNV, tegenstander van de komst van de Joegosla- ven, liet dinsdagochtend in een reactie op de publicatie in de PZC van dinsdag over het werkbezoek dat kamerleden van het CDA aan Zeeland brachten weten niets van dat plan te begrijpen. Districtsbestuurder Hans Vegting: 'Het CDA kan voor ons de boom in. Ik begrijp niet dat de heren zich zo druk maken over een bedrijf dat maar liefst 800 'inleen krachten' van 30 verschillende onderaannemers in dienst heeft. Als in september de twee grote projecten die nu in afwerking zijn klaar zijn, is de kans groot dat er heel wat van die 800 weg moeten. Waur zijn dan die 50 extra Joegosla vische werknemers voor nodig?'. Districtsbestuurder Vegting kondigde aan dat zijn bond het verdere personeelsbeleid met argusogen zal volgen. 'Als bei de projecten klaar zijn, zullen we de directie behoorlijk de wacht aanzeggen. Ons grootste bezwaar tegen het beleid bij de NAPM is dat men daat even gemakkelijk een aantal ar beidskrachten inkoopt als een ton staal. Wij begrijpen de bezorgdheid van die CDA-kamerleden dan ook niet zo best. De krokodillentranen van nu zullen wel opdrogen als het eenmaal september is', aldus de heer Vegting. De heer Vegting meende dat de orderportefeuille voor de NAPM als het gaat om de eigen werknemers redelijk gevuld is. Hij plaatste vraagtekens achter de de mogelijkheid dat de 800 Inleenkrachten ook als de twee grote projecten klaar zijn zullen kunnen blijven, 'Een aantal van hen zal wel elders aan de slag komen, want er zijn nogal wat vrije vogels onder. Maar niet uitgesloten Is dat er toch weer een aantal bij de WW terecht komen. De CDA-kamerleden hadden zich van te vo ren beter eerst eens goed kunnen laten informeren'. Die kans voor de kamerleden was er maandagmiddag tij dens het gesprek met de ondernemingsraad van NAPM wat de leden van de fractie van de Industriebond FNV betreft niet. Naar de mening van de CDA-woordvoerder drs. H. Eversdijk, maandagmiddag tijdens de persconferentie in Kruiningen aan het eind van het werkbezoek, was er bij de Industriebond FNV geen bereidheid om aanwezig te zijn bij dat gesprek. Districtsbestuurder Vegting: 'Dat is onjuist. Wij hadden best bij dat gesprek willen zijn, maar door een interne fout zijn we er niet bij aanwezig geweest. Natuur lijk hadden we best met de kamerleden willen praten'. VLISSINGEN - De Vlissingse raads commissie voor de financien heeft dinsdagavond het advies gegeven nog even te wachten met de verdere voor bereidingen voor de uitbreiding van het stadhuis, nu blijkt dat de financië le meerjarenplanning voor 1981 tot en met 1984 'op losse schroeven' is komen tc staan door een aantal circulaires van het ministerie van financiën en van binnenlandse zaken over de beper kingen van de rijksuitkcringen voor 1980 en volgende jaren. De gevolgen van deze circulaires zijn volgens dc Vlissingse wethouders ing. G. J. A. M. Adan (CDA) van financiën en D. J. P. Bruinooge (PvdA-PPR) enorm hard aangekomen voor de gemeente en wor den dan ook desastreus genoemd, hoe wel de gevolgen nog niet precies be kend zijn. De maatregelen betekenen in ieder geval een verlaging van de in komsten van ongeveer 425.000 gulden voor 1980. dat kan worden opgevangen door de hogere uitkering uit het ge meentefonds. Voor 1981 moet rekening worden gehouden met een verminde ring van het budget van 700.000 tot 900.000 gulden en voor 1982 tot en met 1984 van 200.000 tot 300.000 gulden. In juni en juli worden echter de exacte cijfers van het ministerie verwacht. De Vlissingse raadscommissie voor de financiën besloot in principe in te stem men met de financiële meerjarenplan ning. nadat de commissie voor cultuur en welzijnszaken dat al eerder die mid dag had gedaan. Dit betekent dat de meerjarenplanning wel wordt behan deld in de gemeenteraadsvergadering van deze maand, vrijdag 27 juni, maar alleen als een wensenprogramma van het college van b en w van Vlissingen. Bij de behandeling van de gemeentebe groting voor 1981 komt het collegemet een prioriteitenschema en indien moge lijk met een herziene financiële meerja renplanning. Als dat niet haalbaar blijk komt het college pas na de behandeling van de gemeentebegroting voor 1981 met de financiële meerjarenplanning Wethouder Bruinooge van welzijn merkte dinsdagmiddag tijdens de ver gadering van de commissie voor cul tuur en welzijnszaken op. dat de rijks bijdrageregelingen voor het sociaal- cultureel werk worden teruggebracht tot het niveau van 1978. min één pro cent, doordat de trendmatige verho ging is afgeschaft, terwijl m de begro ting voor 1980 volgens hem wel terecht rekening is gehouden met de trendma tige verhoging. De vermindering komt mede tot stand, doordat het rijk de bij drage een procent inkort, omdat ener giebesparende maatregelen doorge voerd zouden moeten zijn. Stadhuis Het raadslid F. K. P. Schets (PvdA- PPR) stelde in de commissie financiën de vraag, of de uitbreiding van het stadhuis van Vlissingen niet even in de ijskast gezet zou moeten worden, tot bekend is waar de gemeente Vlissin gen aan toe is. Wethouder Adan van financiën zei vooralsnog te willen doorgaan met de voorbereidingen van de uitbreiding, ook omdat daarvoor een eerste krediet is verleend. Hij meende echter ook dat de kans niet uit gesloten zou zijn, dat met de realise ring van de uitbreiding opgeschoven zal moeten worden, hoezeer iedereen ook overtuigd is van de noodzakelijk heid. Het raadslid M. Dekker (CDA) vroeg zich af of het wel enige zin had om door te gaan m9t de voorbereidingen, als blijkt dat de uitbreiding bijvoorbeeld vijfjaar uitgesteld moet worden, omdat dan toch weer geheel nieuwe plannen gemaakt zouden moeten worden. Het raadslid Schets meende dat een uitstel van een paar maanden voor het voorbe reidingskrediet geen kwaad zou kun nen, hetgeen door de gehele commissie werd ondersteund. Wethouder Adan noemde de gevolgen van de circulaires zondermeer desa streus, omdat zij een volledige perso neelsstop betekenen en elke investe ring, ook als vervanging, onmogelijk maken. „Het is geen stijl om aan te kon digen dat rekening kan worden gehou den met de prijsstijgingen en een half jööi .a«;r met de botte bijl te gaan werken. Deze gang van zaken is erg on bevredigend. Voor een aantal plannen zijn al toezeggingen gedaan, Ik zou niet weten hoe wij de klap voor 1980 hadden moeten opvangen, zonder de meevaller van de verhoogde uitkering uit het ge meentefonds, doordat wij een lage be zetting per woning hebben. Dat wij niet aan bezuinigingen ontkomen is duide lijk, maar ik vraag mij wel af, of het op deze manier, zo drastisch, moet gebeu ren", aldus de Vlissingse wethouder. Hij zei zich verder af te vragen wat de gevol gen van de circulaires voor andere ge meenten in het land zullen zijn, die bij voorbeeld met die meevaller hebben van een verhoogde uitkering uit het ge meentefonds. We rkge lege nhei d „De gevolgen voor de werkgelegenheid zullen er niet om liegen. Er worden im mers geen nieuwe, maar ook geen ver vangende investeringen gedaan", voor spelde de wethouder. De gemeente beschikte volgens wet houder Adan vroeger over zo veel mid delen. dat bijna alle verzoeken om fi nanciële medewerking konden worden gehonoreerd. „Daaraan is nu een dras tisch einde gekomen. Het afwegen van prioriteiten gaat steeds zwaarder we gen. Wij denken dan ook aan een perso neelsstop, terwijl bovendien in de be groting een punt gezet moet worden achter elke weelde en luxe, al valt na tuurlijk te discussiëren over de vraag wat daaronder valt", aldus de Vlis singse wethouder. Het commissielid J. Kodde (RPCU) meende dat er nog vol doende te bezuinigen zou zijn in de sec toren cultuur en sport, waarvoor hij uit principiële overwegingen toch al veel voelt. Het raadslid B. Kossen (PvdA- PPR) stelde eerder in de commissie voor welzijnszaken, dat de gemeente het welzijn op een hoog peil moet hou den. Dat is volgens hem nog meer nood zakelij k. als het sociaal-economisch slecht gaat. Het raadslid B Koole (CDA) vroeg tijdens deze vergadering, bij de behandeling van de meerjaren planning. om meer ruimte voor het jeugd- en jongerenwerk, terwijl me vrouw J. Punt-van Osnabrugge (CDA) om een uitbreiding vroeg van de be roepskrachten bij de commissie Re creatie. Het raadslid Schets meende, dat op het onderhoud van straten en wegen dui delijk te bezuinigen is. Wethouder Adan bevestigde dit, maar weerlegde dat dit ook zou betekenen dat het on derhoud zomaar is af te stellen. Hij wees daarbij op de omvangrijke riole ringswerken, die nodig blijken in Vlis singen omdat het rioleringsstelsel is verouderd. „Daarmee kunnen wij hele maal wel stoppen", aldus een sombere wethouder Adan, illt: Knokke en Zoutelande, met een o. ^'r karakter", aldus burgemeester Wig hout. «IiD De herinrichting van het zogensal sn' 'natte gedeelte', de haven zelf, heeki gens wethouder Bruinooge priorr, boven die van het 'droge gedeelte',! *1' Beursplein, Nleuwendijk en evente !i® Zeilmarkt. De herinrichting van ft Beursplein staat wel geheel onalhaiD lijk hiervan. De tweede inspraakfê over volgt waarschijnlijk In augtt 'laI< na de zomervakantie, omdat dan® la' resultaat daarvan wordt verwacht, De herinrichting van het 'droge geê :[f; te' laat nog even op zich wachte r 5131 dat nog niet precies bekend Èh«i keermuur gaat lopen. „Datmoerw 311 bijvoorbeeld weten voorhetDeRup rJ1= plein. Wij hopen die gegevens mij 'f: mogelijk te krijgen van rijksra j~' staat", aldus wethouder Bruinooge J01 De Vlissingse wethouder noemt dea inrichting van de Koopmans- en 11 sershaven een miljoenenzaak en da daarbij aan bedragen van zes totzci J®1 milj oen gulden. „Gelukkig heeft het; nisterie van erm in principe een se) '£sf die toegezegd, maar de inrichting? de jachthaven moet dan, na aftrek?» de subsidie, wel kostendekkend a; Dat betekent dat de gebruiker de p richting op een of andere manier n ÏJj betalen. Het is voor de gemeente a mogelijk het arsenaal alleen te geb-; "T ken voor huisvesting van vereniging f Wij moeten ook gebruikers zoekento recreatieve sfeer, die een behoor® tfllc huur kunnen opbrengen, voor eengra deel van het gebouw", zegt wetltó j(n Bruinooge. Gegadigden wit Het college van b cn w van Vlissinü is al enige tijd bezig met het zocti v naar gegadigden voor het arsenaal,j als het automuseum AutolronuilDn m nen. Wethouder Bruinooge noemta ■ÖV' dit verband de vestiging van een Ito 'do ter in het arsenaal niet onmojtlij 31 maar wel onwaarschijnlijk, oradaka lK: technisch bureau dit idee heeft a(p den. Het college zoekt volgens wcllitl w der Bruinooge naar een andere plu» c-e voor een theater in dezelfde omgevhf *w Daarvoor is in de financiële nn# aiei renplanning voor 1982 twee mil)» gulden uitgetrokken. De werkzaamheden buitendijks aani W® Vlissingse boulevards worden voteï wethouder Bruinooge in 1981 en 13 j uitgevoerd, In juli volgt de Inspal 1(1 voor de herinrichting van de to w vards. De ideeën die hieruit voorti» men worden tot september venvsR tj.c waarna een definitief plan wordt? o? maakt, dat in december klaar zal a Wethouder Bruinooge zegt in auguna p: meer inricht te hebben over de ho^a van het krediet, dat nodig zal rijn veer het bestekklaar maken van de plans voor de herinrichting van de 1» Langer dan vijfjaar kunnen de versd «ju lende herinrichtingen volgens wetto irege der Bruinooge niet op rich laten WK& tol ten, omdat de dijkwerkzaamhedenrê Jff gens de Deltawet voor 1985 klaar ra» or ten zijn. Wethouder Bruinooge wachtte verder de onderhandoiini^W met het ministerie van defensie dllWW nog geheel afgewikkeld te hebbenHPH noemde het onderhandelen methsttfjilai harder, dan met particulieren. „E senaal zal ons veel geld gaan ko maar het college van b en w vindt i fr-JK ICt het gebouw in handen van de gemedi fnt, moet komen", aldus wethouder BntjïiK nooge. Wethouder Bruinooge WOENSDAG 18 JUNI 1980

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1980 | | pagina 2