Beschuldigingen van A.Don tegen wethouder A. Wisse Kans op theater in arsenaal Vlissingen Spannende duels in topachtkampen Hulpverlening van de Vitrite hield de jaarlijkse oefening Raad Mariekerke stelt 4500,- beschikbaar voor speeltuinen Fierst Vishandel WOENSDAG 14 MEI 1980 'PERSOONLIJKE BELANGEN BO VEN GEMEENTELIJKE BELANGEN MOTIE VOORLOPIG INGETROKKEN DOMBURG - Het Domburgse PvdA- raadslid A. Don heeft dinsdagavond wethouder A. Wisse (Christelijke Groepering) ervan beschuldigd 'per soonlijke belangen te doen prevaleren boven gemeentelijke'. Volgens de heer Don, die nadrukkelijk stelde namens zijn gehele fractie te spreken, zou de wethouder in het bijzonder bevriende re latie, bevoordelen. Een motie die de socialistische fractievoorzitter indien de en waarin afkeuring werd uitge sproken over de handelwijze van de heer Wisse trok hij later in op aan drang van de andere fractie voorzit ters. Hij beloofde daarbij de verschil lende beschuldigingen die hij naar vo ren gebracht (door verschillende raadsleden bestempeld als 'verdacht makingen') zwart op wit te zullen zet ten en deze met bewijzen te staven. Een van de volgende raadsvergaderingen zal de motie dan wederom in discussie worden gebracht. Aanleiding tot het 'requisitoir' van de PvdA-er vormde de gang van zaken rondom det, in gemeenteeigendom zijn de. woning van oud-gemeentesecreta ris J. Goedbloed aan de Ewout van Dis- hoeckstraat Deze staat al enige maan den leeg Het gerucht zou volgens de heer Don echter dc ronde doen dat wet houder openbare werken Wisse aan een kennis 'om niet' zou hebben aangebo den In afwachting van een definitieve bestemming zou deze het huis dan als vakantie woning kunnen inrichten en verhuren. „En dat gerucht was voor on ze fractie de druppel die de emmer deed overlopen. De wethouder doet persoon lijke belangen prevaleren boven die van zijn ambt. De voorbeelden zijn legio. Zo werden er absurd lage huren gevraagd voor 't Hof Domburg, werd het herstel van de bodewoning - kosten anderhalve ton - toegespeeld aan een bevriende re latie en kon een inwoner van Oostka- pelle geen grond van de gemeente ko pen maar wel van de heer Wisse. Met een dergelijke handelwijze wordt het al- Zeeschilderijen Nicolaas Hopman in Vrije Neeringh VLISSINGEN - Ter gelegenheid van zijn 80-jarige geboortedag, wordt in de antiek-galerie 'De vrije Neeringh' te Vlissingen, een tentoonstelling gehou den van de werken van de zeeschilder Nicolaas Hopman. De collectie bestaat uit 16 olieverf schilderijen en enige aquarellen. Nicolaas Hopman werd geboren te Nieuwendiep op 15 december 1899. Na de mulo te IJmuiden volgde in 1915 het opleidingsschip 'Polluk' te Amster dam. Hij kwam in 1921 in dienst van het Rijksloodswezen te Den Helder, la ter te LJmuiden en Vlissingen. Na zijn pensionering in 1957 begon hij te schilderen. Zijn werken zijn tot 14 juni in "De Vrije Heeringh', Scherrainkelstraat te Vlis singen, te zien. De galerie is geopend van dinsdag t/m zaterdag van 10.30 t/m 12.30 en van 14.00 t/m 17.30 uur. Bevestiging vonnis tegen fritesverkoper wegens overtreding van de prijzenwet DEN HAAG - Het gerechtshof in Den Haag heeft het vonnis van de economi sche politierechter in Middelburg be vestigd. waarbij de 36-Jarige K. V. uit die plaats werd veroordeeld tot drie honderd gulden boete wegens overtre ding van de prijzenwet. Verdachte was in hoger beroep gegaan - hij berekende te hoge prijzen voor patates frites - om dat. naar zijn mening de gestegen aard appelprijs een prijsverhoging rechtvaardigde. De orocureur-generaal wees erop, dat de minister van econo mische zaken eerder al een prijsverho ging had toegestaan, zodat V's motiva tie ongegrond was. Nieuwe meldingstafel politie Middelburg in gebruik genomen MIDDELBURG - „Op de duidelijke ge luiden van de minister van Binnen landse Zaken om te komen tot de op richting van een provinciaal politie korps moet het antwoord van de ge meente Middelburg negatief luiden. De hulpverlening moet daar blijven, waar hij nu is". Deze woorden sprak de burgemeester van Middelburg, drs. P. A. Wolters dinsdagavond tijdens de in gebruikneming van de nieuwe mel dingstafel in het bureau van de ge meentepolitie te Middelburg. „Helaas moeten wij constateren dat, vergeleken bij gemeenten met een even groot aantal inwoners, het aantal poli tiefunctionarissen en materiaal achter blijft", aldus de burgemeester Hierna stelde de heer M. L. Almekin- ders als oudste raadslid in dienstjaren, de meldingstafel officieel in gebruik. Vervolgens gaf de commissaris van de Middelburgse gemeentepolitie dr D. van Oofjen nog een uiteenzetting over de organisatie van de gemeentepolitie. Naar aanleiding van deze uiteenzetting werd de vraag gesteld hoeveel vrouwe lijke politiefunctionarissen momenteel bij het korps in dienst zijn. Hierop ant woordde de heer Van Ooijen dat mo menteel geen vrouwelijke medewerk sters in de politiedienst werkzaam zijn. Tot besluit werd voor de talrijke aanwe zigen nog een film vertoond die een beeld gaf van het politiewerk in al zijn facetten. gemeen belang bepaald niet gediend'8. sprak de heer Don Hy voegde daaraan toe dat hem. met het Indienen van de motie, beslist geen politiek gewin voor ogen staat en dat het ook niet als een motie van wantrouwen moest worden opgevat. Niet naïef Dat laatste vond de fractievoorzitter van de Christelijke Groepering, L. Wondergem, bijzonder ongeloofwaar dig: „zo naief zijn we niet". Evenals de andere fractievoorzitters gaf hij te kennen niet over deze zaak verder te willen praten voordat de PvdA met zeer harde feiten op tafel is gekomen. Burgemeester P A D. H. Diepenhorst maakte in het bijzonder bezwaar tegen het feit dat de heer Don ziin aantijgin gen alleen richtte tot de heer Wisse. „De gang van zaken rondom het beheer van een portefeuille door een wethouder wordt altijd in b. en w besproken. We zyn daarom met elkaar verantwoorde lijk voor het door het college gevoerde beleid", stelde de burgemeester. Hij achtte het bovendien onjuist, dat raadsleden vermoedens uiten die ze niet kunnen staven. De raadsvoorzitter kon overigens me dedelen dat diegene, aan wie de woning was aangeboden, van het gebruik ervan had afgezien. Besloten werd, zoals door de CDA- en PvdA-fracties was voorge steld. vooralsnog de woning in eigen dom te houden om aan te kunnen bie den aan een ambtenaar, die binnenkort de secretarie komt versterken. Tijdens TAFELTENNIS MIDDELBURG de zomermaanden zou de woning dan mogelijk gebruikt kunnen worden door recreanten. Zou de woning op langere termijn leeg blijven, dan zou deze in het openbaar kunnen worden verkocht. De 'gewone' agendapunten leverde de Domburgse raad geen grote problemen op. Besloten werd onder meer 25.000 gulden uit te trekken voor een distribu tie-planologisch onderzoek. Burge meester Diepenhorst nam in deze een minderheidsstandpunt in en achtte een beperkt onderzoek (achtduizend gul den) voldoende. Met het voorstel 3500 gulden te trekken als bijdrage in de ex tra kosten voor de uitbreiding van het Zeeuws Biologisch Museum kon de raad ook akkoord gaan Daarbij werd wel bepaald dat deze al leen voor de uitbreiding zou mogen worden aangewend en, indien de ande re subsidiènten het laten afweten, moet worden teruggestort. Aan het be gin van de vergadering werd, onder al gemene goedkeuring, nog de tekst voorgelezen van een telegram aan ko ningin Beatrix. Hierin werd zij geluk gewenst met de aanvaarding van haar ambt en tevens kracht bij de verulling ervan. MIDDELBURG - Uitermate span nend was deze week in de meeste klassen van de zevende uitgave van de Zeeuw se topachtkampen het slot van de meerkampwedstrijden, die in de Mid delburgse Slagbvaert werden gehou den. Aan de hand van de behaalde competi tieresultaten waren ook ditmaal weer de beste spelers in de tien competi tieklassen uitgenodigd, maar door di verse omstandigheden moesten in en kele klassen de reservespelers nog wor den opgeroepen. Dat was ook het geval in de le klas senioren, maar de strijd was er niet minder spannend om. De drie Amemuiden-spelers Jan de Smit. Caspar van Belzen en Leo Goormachtig speelden een rol in de uiteindelijke overwinning van de jonge Jan de Smit. Geen afzeggingen waren er in de 2e klas en de uiterst geringe krachtsverschillen die al in de competitie tot uitdrukking kwamen, zetten zich hier vooral voort in een duel om de eerste plaats tussen Roel Spema Weiland (Goes), Arnold Slootmans (Zand) en Dick Henderikse (Westerzicht). In deze volgorde werd tenslotte ook ge finisht. maar dat gebeurde dan ook pas nadat de als eerste geplaatste Sperna Weiand zich fraai had hersteld van een nederlaag in de allereerste ronde tegen MZ-comingman Ronnie Verboon. In de 3e klas ging de eindzege naar Jo Maas van het Kloosterzandse SAR en deze speler-trainer van de momenteel vooral by de jeugd goed draaiende ver eniging, won na een spannend duel te gen Remco Deijkers (MZ), die met ook één verliesparty tweede werd. Winnaar in de 4e klas werd Hans Hen- drikx (St. Laurens), die vyf van de zes parijen won en in de vyfde ronde na een eerdere nederlaag tegen Ria van Malde- gem (B.Smash) haar clubgenote Ri chard Simonse bedwong en daardoor de overwinning veiligstelde. In de laag ste seniorenklas was tenslotte de eind zege voor de jeugdige John van Nek (MZ) die kans zag ongeslagen te blijven, waardoor hy zyn teamgenoot Wim Ruys naar de 2e plaats wist te verwy- zen. Littel vam het Oudelandse TTVO werd goede derde met slechts tweemaal verlies. In de zes jeugdmeerkampen overheer sten vooral de SAR-spelers. In de le klas ging de eerste plaats naar Pascal Neve, die in de sterk bezette klas onge slagen wist te blijven en daarmee Ro nald Vreeke (ONA) en Jacco de Ridder (Arnemuiden) achter zich liet in deze volgorde. Rudie KoUjn (Wllno) was de sterkste in de 2e klas. al hing meermalen een over winning aan een zyden draadje. Vooral de Jonge Anton Steyn (MZ) legde hem het vuur na aan de schenen De beker in de 3e klas werd weer een prooi voor SAR in de persoon van René Jonkheym, die de schade beperkt hield tot éénmaal verlies tegen de latere nummer twee Gerard Cosyn (Wilno). Op ondubbelzinnige wyze scoorde Re- Middelburgs muziekkorps houdt familieavond MIDDELBURG - Maandag houdt het Middelburgs Muziekkorps in de Con cert- en Gehoorzaal in Middelburg een familieavond. Deze begint 's avonds om half acht. Op het programma staat on der meer bingo. né van de Hoven (Westerzicht) al zyn partyen winnend bij elkaar, waardoor hy een verdiend winnaar werd in de 4e klas met Christa de Boeij iSAR) en Eric Didden (MZ) direct achter hem. De pu pillen/welpen le klas leverde weer een overwinning op voor een SAR-verte- genwoordiger, want Hans de Block ver loor slechts eenmaal in de laatste party tegen clubgenoot Marc van Water schoot die uiteindelyk tweede zou wor den. In de 2e klas van de allerjongsten bleek Paul Minnaar (MZ) een sterk winnaar, want hy liet zich in zyn zeskamp niet verschalken. TAFELTENNIS WALCHEREN MIDDELBURG - In sportaccommoda tie 'De Slaghvaert' worden donderdag de jaarlijkse wedstrijden gehouden om de Walcherse tafeltennistitels voor de NTTB-leden van de Walcherse vereni gingen- Het jaarUjks terugkerend evenement wordt ditmaal alleen voor senioren ge houden,, omdat twee dagen later in sporthal De Krultmolen de Zeeuwse jeugd gaat deelnemen aan het eerste Zeeuwse jeugdrangiysttoernooi. Het aantal inschrijvingen viel ditmaal wat tegen en in totaal 60 deelnemers heb ben zich gemeld voor de diverse klas sen. Eén van de slachtofferswordt afgevoerd tijdens de jaarlijkse grote oefening op het terrein van de Viliite te MiddeiU- ONDER DE NAAM L UCTOR '80 OOK GASTHUIS WERKTE MEE MIDDELBURG - Dinsdagavond werd op het terrein van Vitritefabriek aan de Electraweg in Middelburg de jaar lijkse grote oefening van de hulpverle ning van het bedrijf gehouden. Deze oe fening had de naam Luctor '80 meege kregen. Men had de volgende calami teiten in scene gezet: op het industrie- PAS NA SCHORSING EN STEMMING MARIEKERKE - Het toekennen van een subsidie ter grootte van ƒ4.500,- aan de speeltuinen in Aagtekerke, Me- liskerke en Grijpskerke. had dinsdag avond tijdens de raadsvergadering van de gemeente Mariekerke heel wat voeten in de aarde. Er waren een schor sing en een stemming voor nodig om alsnog tot een definitief besluit te ko men. Het voorstel van b en w. om iedere speeltuin 1500,- te geven voor de aan schaf van speeltoestellen, was naar de mening van de heer R. van der Meer (Gemeente Belang) onvoldoende. Hy doelde met name op de speeltuinen in Melis- en Grijpskerke. „In Grijpskerke by voorbeeld heeft men wel de beschik king over een groot terrein, maar er staan byna geen speeltoestellen. Het zelfde geldt min of meer voor Melisker- ke". Van der Meer stelde voor een be drag van 5000,- beschikbaar te stellen voor elk der speeltuinen. De heer P. v.d. Meulen (CDA) was het helemaal eens met zyn collega-raads lid. „Ik vind alleen die 5000.- wat aan de hoge kant en zou er 2500,- van wil len maken, maar dan wel éénmalig",zo merkte hy op. Burgemeester mr. B. J. van Putten was het geheel oneens met beide sprekers „Grijpskerke en Melis- kerke hebben belde een aanloopsubsi die gekregen van respectieveiyk 5000,- in 1979 en 4000,- in 1978. Als je by voorbeeld de aanvraag van de speel tuinvereniging in Grijpskerke ziet. dan lykt het erop dat ze een zeer riante speeltuin willen creëren in één keer. wy als college willen de verbeteringen ech ter stapje voor stapje uitvoeren", aldus de heer Van Putten. De speeltuin in Aagtekerke kwam in de discussie nauweiyks ter sprake omdat deze speeltuin al vele jaren bestaat en er nimmer bedragen van enige omvang zyn toegekend voor de aanschaf van speelmateriaal Deze speeltuinvereni ging krijgt dan ook 6000,- extra voor het herstel van de omheining. Hiermee had geen van de raadsleden enige moei te. Vanwege de onenigheid over het toe kennen van de subsidies aan de beide andere speeltuinen werd de raadsver gadering geschorst. Vervolgens kwam het voorstel van de heer Van der Meer in stemming, dat hy Inmiddels wel had aangepast aan hetgeen CDA-er Van de Meulen had voorgesteld: een bedrag van 2500,-. Het voorstel werd echter met zes tegen vy f (CDA-fractie min wet houder A. Bosselaar en de Gemeente Belangfractie (min wethouder A- de Visser) verworpen. Aardgasnet De raadsleden gingen akkoord met het voorstel van b en w om over te gaan tot het aansluiten van maximaal 44 wo ningen, gelegen aan de Middelburgse en de Poppendamseweg, op het aard- gasnet. Hiermee is een gemeentelijke bijdrage gemoeid van 26.400,-, die al leen geldt voor de permanent bewoon de huizen. Zomerwoningen vallen bui ten de subsidie, omdat de bezitters zich, volgens het college, meestal wel realiseren dat het wooncomfort in een zomerhuisje doorgaans lager ligt dan in een permanent bewoond huis. De heer C. J. Blerens (Gemeente Be lang) kon zich wel vinden in het voorstel van b en w maar vond het argument om de zomerwoningen uit te sluiten van een bydrage voor aansluiting op aard gas niet relevant. Hij zei:.Het bezit van zomerwoningen is in z'n algemeenheid weggelegd voor mensen die zich de luxe van een tweede woning kunnen veroor loven. zy kunnen dus ook best zelf een aardgasaansluiting betalen". „Het criteruim van de maatschappehj- ke positie doet niet terzakeantwoord de de burgemeester. „Niet iedere twee de woningbezitter is een notoire rij kaard. Onze argumenten zyn redeiyk objectief. Voor de eigen inwoners van onze gemeente is het wel belangrijk dat ze op aardgas worden aangesloten, dat is een eis van deze tijd. Het niet aanslui ten van die zomerwoningen is geen kwestie van financiën, maar het gaat ons college om het principe". De heer Van Putten voegde hieraan toe dat hij de toezegging van de provincie heeft gekregen dat de olietanks die nog in de tuinen liggen van bewoners aan de Middelburgse- en Poppendamseweg, desgevraagd worden leeggezogen en gevuld met zand en dat dat gebeurt op kosten van het provinciaal bestuur De gemeenteraad ging verder akkoord met het ongegrond verklaren van het beroep ingediend door J. Francke te gen een besluit van b en w om hem geen vegunning te verlenen voor het exploi teren van drie kampeereenheden op het erf bij zijn woning aan de Pioniers- weg te Grijpskerke. De afwijzing is ge baseerd op het feit dat op het betreffen de perceel geen agrarisch bedrijf (meer) wordt uitgeoefend.In de kam- peerverordening is echter vastgesteld dat in ieder geval aan één van de hoofd voorwaarden dient te worden voldaan en dat is het hebben van een agrarisch bedrijf. De raadsleden vonden het wel een aardige plaats waar de heer Franc ke zijn mini-camping had willen be ginnen, maar konden zich vinden in het argument van de burgemeester dat 'wanneer en een dergelijke vergunning wordt-verleend, er steeds meer aanvra gen voor mini-campings zullen bin nenkomen. terrein was kortsluiting ontstaan in de accu-laadruimte, waarna er brand ont stond. Enkele monteurs die in de nabij gelegen cv-ruimte werkten, raakten bij het zien van de brand in paniek. Uit veiligheidsoverwegingen werden en kele wagons met gevaarlijke stoffen het terrein afgeduwd door werkne- Een autobus met twaalf jongelui, net terug van een excursie in de Vitrite kwam in botsing met één van de wa gons. De bus kantelde en de wagon met gevaarlyk zoutzuur eveneens. In eerste instantie kwamen de brandweer en de algemen hulpverleningsdienst van het bedryf in actie. Binnen zeven minuten waren ook de gemeenteiyke brandweer en de gemeentepolitie van Middelburg ter plaatse. Verder werkten aan de oefe ning mee: Hercofina BV, ambulance vervoer Walcheren en de regionale brandweer noord- en midden-Zeeland, die speciaal materieel heeft voor het be strijden van gevaariyke stofTen. LO- TUS-groep Noord- en Midden-Zeeland zorgde, evenals de Jeugdbrandweer voor 'slachtoffers', de Nederlandse Spoorwegen stelde een oefenwagon ter beschikking. De leiding van de één uur durende oefening was in handen van B. van Baardewyk, veiligheidsdeskundi ge van de Vitrite. Ook het Gasthuis Middelburg deed mee aan deze oefe ning en daar zou de oefening pas als Optreden Duits trio in Middelburg MIDDELBURG - Een Duits trio, be staande uit Konrad Beikircher, Rein- hard Bieck en Wolfgang Zimmer, treedt donderdag op in cultureel centrum Schuttershof in Middelburg. Het trio speelt muziek uit de jaren dertig en veertig, zogenaamde 'fünny jazz' en brengt daamaastarodién op verschil lende muziekvormen. Het drietal ver zorgt twee optredens. Het eerste, in de tuin van Schuttershof, begint om 16.00 uur, het tweede optreden begint om 22.00 uur in het theatercafé. geëindigd worden beschouwd whdb de laatste slachtoffers waren bét deld of geopereerd. Volgens de plin vervangend commandant van de ft te algemene hulpdienst A van 0v wilde men vanuit het Gasthuis Mü6 burg graag aan deze oefening drts men omdat men daar eigenlijk u geen ervaring heeft in de opvang n slachtoffers van dergeiyke ten. Na afloop hielden de medewerken* dit oefenprogramma een korte spreking in de kantine. Waardevolle boek» ontvreemd uit Middelburgse winl MIDDELBURG - Bij een inbrul werd gepleegd in de nacht van 12* mei, is bij boekhandel VanBenlu Jutting aan de Lange Delft in Hl# burg een aantal boeken gesloltu waarde van ruim 1300,-. Dtdik verschafte zich toegang d raampje dat niet groter wasduS 32 centimeter. De Middelburpt cherche heeft de zaak in ondenod De titels van de waardevolle bed zyn: 'Birds of America' (3 exempizi 'Birds' (2 exemplaren), 'De Atlsi Zeeland' (3 stuks) en 'Splegheldéi vaerdt' (2 stuks). Toespraak over zelfopvoeding in Middelburg MIDDELBURG - Vrijdag lömelta ir. J. van Wettum, pedagoog. spraak over het onderwerp 1eöp ding, een weg voor de modernen» het gebouw van de Vrije School® venstraat 63 In Middelburg. Deoift satle van de avond, die om 20 wil gint, is in handen van het 8tudM trum voor Anthroposofle. CONTACTEN AUTOTRON 'OP LOSSE SCHROEVEN' VLISSINGEN - De contacten tussen de gemeente Vlissingen en Autotron in Drunen over vestiging van dit automu seum in Vlissingen bestaan al vier jaar en staan nog steeds op lossen schroe ven. Dat bleek uit mededelingen van wethouder D. J. P. Bruinooge van wel zijnszaken in een dinsdagavond gehou den vergadering van de Viissingse cul turele raad in Bachten Komme. Het gemeentebestuur Vlissingen heeft in de meerjarenbegroting voor 1981 twee miljoen guiden uitgetrokken voor een theater in de binnenstad Alsmoge- lyke plaats van vestiging noemde wet houder Bruinooge het arsenaal by de Vissershaven. Ook een nieuw te bou wen theater behoort tot de mogeüjkhe- den. Zolang de aankoop van het arse naal door de gemeente van het ministe rie van defensie nog niet is geregeld kan volgens wethouder Bruinooge nog niets definitief over de plaats van het theater worden gezegd. Een en ander kwam ter sprake naar aanleiding van vragen van de heer E. van Reymersdal, die zei met verbazing te hebben kennis genomen van een be richt in de PZC van dinsdag over de mogelyke vestiging van een automu seum in het arsenaal. Van Reymersdal zei dat hij als lid van de accommodatie commissie voorstander is van een thea terfunctie voor het arsenaal Over de besluitvorming over een thea ter in Vlissingen bestaat nog steeds ver schil van mening. Verschillende werk groepen willen eerst door deskundigen laten onderzoeken welke de beste plaats is, terwyi b en w een niet nodig vinden. Ty dens de vergadering van de culturele raad bleek, dat b en w van mening zyn, dat het gebouwtje achter de watertoren geschikt is als oefenruimte voor pop groepen Voordat hiertoe wordt beslo ten moet eerst onderzocht worden In hoeverre er geluidshinder kan optreden en op welke wyze deze kan worden be streden. De werkgroep beeldende kunst maakte bekend het beeld van Wessel Couzyn in de Walstraat te willen aankopen. Via de beeldende-kunsten- regeling zal er een kunstwerk voor de Zwaan dat n nu verbouwd wordt aange kocht worden. De heer Bruinooge deel de de vergadering mee dat de gemeente m het kader van de herinrichting van de boulevard Walcherse kunstenaars zal aanschrijven een kunstwerk voor de boulevard te ontwerpen. Voor het uit gekozen ontwerp zal 19 500 gulden uit getrokken worden. Verder wordt er een sollicitatieprocedure gestart voor een conservator in het stedelyk museum van Vlissingen. Speciale Aanbieding Wegens enorme aanvoer van PALING is deze in prijs verlaagd Inu 11,50 per kilo netto 700 gram. Verse meivis (geep) 3,00 per kilo. Gebakken lekkerbekjes 3 stuks voor 3,50. iedere vrijdag op de markt in Vlissingen t.o. de Hema. GEMEENTE MIDDELBURG GEMEENTE MIDDELBURG Verkeersmaatregelen Burgemeester en wethouders hebben besloten: - het gedeelte Penningshoeksingel tussen Krom me Weele en Stadhuisstraat aan te wijzen als woonerf. - een parkeerverbod ln te stellen voor beide zij den van het gedeelte Kruitmolenlaan tussen Segeerssingel en Dauwendaelsestraat Tegen deze besluiten kan iedere belanghebbende tot 13 juni 1980 beroep instellen bij de Kroon Het beroepschrift moet worden ingediend by de Com missaris van de Koningin in Zeeland te Middel burg. De volledige verkeersbesluiten zyn in te zien by het bureau Voorlichting in het stadhuis. Geen ophalen huisvuil Op donderdag 15 mei 1980lBf melvaartsdag) wordt gee huisvuil opgehaald. Het huisvuil van de dondet dagwyken kan worden aai# boden op donderdag 22 ffld Dlrekteur van gemeentewerken en van de gemeenteUJke reinigingsdienst Woensdag gehaktdag Vrijdag en zaterdao 500 gr malse bief lappen 1 kg schoudercarbonade 1 kg iets doorregen runderlappen 150 gr runderrollade '100 gr zelfgegrilde rosbief Voor de hond 5 pakjes mager kopvlees De pr( rcchtbü mtvanj oordeel &beta dfn va<

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1980 | | pagina 6