Loopbrug inzet van kort geding tegen waterschap Tentoonstelling over meidagen 1940 in gemeentehuis Kapelle Stukken oude gevel wellicht in nieuw gebouw provincie PZC/i Vlissingen praat over vestiging Autotron Gs Gelderland verdeeld over Dodewaard restanten bibliotheek marktberichtenj D. Deurwaarder eerste provinciaal uit Noyon wegens herdenking franse gevallenen Brand in België woei naar Nederland DINSDAG 13 MEI 1980 streek INWONER RENESSE TEGEN VERWIJDEREN ZIERIKZEE - De president van de rechtbank te Middelburg doet vandaag, dinsdag, 14.00 uuruitspraak in een kort geding, dat M. de J. te Renesse en de Scheepvaart en Handelsmaatschappij Scheepsunion bv te Rotterdam hebben aangespannen tegen het waterschap Schouwen-Duiveland. Dc bezwaren van de eisers in deze zaak rijn gericht tegen het feit dat het water schapsbestuur onlangs onder toezicht van de rijkspolitie een loopbrug over de openbare waterloop tussen de Jan van Renesseweg en de Oosterenbanweg te Renesse heeft laten verwijderen. Dat gebeurde na het uitgaan van de nodige voorgeschreven wettelijke waarschu wingen aan De J Deze inwoner van Renesse. directeur van Scheepsunion. had de loopbrug la ten leggen zonder de beschikking te hebben over een ontheffing van het wa terschap van de verbodsbepalingen van het reglement van de politie op de waterkering en de waterbeheersing in Zeeland. Inmiddels is Scheepsunion bv eigenaar van de grond geworden. Het recht van erfpacht voor het betrokken gedeelte van het perceel staat echter op naam van de directeur, die de loopbrug omstreeks 9 mei weer op de omstreden plaats heeft laten terugleggen. Het bruggetje ligt in de Kapellepolder. MAC de Zeeuwen Middelburg werd Ruim 20.000 gulden !),"nv'^c'aa^ schade bij brand in cafetaria in Vlissingen VLISSINGEN - Dc schade, die afgelo pen week door brand ontstond in cafe taria Annikes in Vlissingen bedraagt ruim iwintigduizend gulden. Door de brand werden behalve een kozijn ook een plafond, meubilair, stoffering en schilderwerk aangetast. De Vlissinger W. W. B. (27), die vrijwel onmiddellijk na het aansteken van de brand kon worden gevat en een beken- MIDDELBURG - De motor- en auto club De Zeeuwen uit Middelburg is KNMW kampioen geworden. Zij be haalden de PCC-titel in de gemeente Reimerswaal. De KNMV afd. Zeeland had deze gemeente uitgezocht om het jaarlijkse kampioenschap te houden. De heren Ko van Nieuwenhuijzen en Bram Westveer, beiden uit Kruinin- gen, fungeerden als uitzetters. Het kampioenschap bestond uit een middag- en een avondrit. Winnaar van het le traject werd G. Vonck van de Vosserijders, die hun kansen voor een kampioenschap in de 2e rit verspeel den. De winnaars van het avondgedeel te werden de Opel Hendriks-rijders P. Poelman-C. Boogaard, die dankzij een tenis aflegde. zei tot zijn daad te zijn 5e plaats 's middags, ook provinciaal gekomen uit wraak. Volgens de politie heeft B. verklaard, dat hij nog geld te goed had van cafetaria-eigenaar A. de N„ Overigens heeft De N. tegenover de politie verklaard, dat hij aan zijn finan ciële verplichtingen tegenover B., die geholpen had met het aanleggen van een gedeelte van de electricteitsvoor- zienlng, heeft voldaan. De N. verklaar de, dat de persoonlijke verstandhou ding tussen hem en B. goed was en hij daarom volledig in het duister tast over het werkelijke motief van de brand stichting Vandaag - dinsdag - zal be gonnen worden met het herstel van de brand- en rookschade. Men hoopt het cafetaria voor Pinksteren weer te kun nen openen. kampioen werden. Bij de teams werd, evenals in vorige jaren, het A-team van de Zeeuwen provinciaal kampioen. Zij mogen dan ook komend najaar hun landstitel van vorig jaar verdedigen. De uitslag PCC individueel: 1 P. Poelman-C. Boogaard Z-A 97 punten. 2 C de Bruijne- mevr De Bruijne Z-A 96; 3 A. AUemekinders- mevr. Allemekinders B-A 95; 4 A. Deegens- mevr. Deegens Z-A 90; 5 mevr Seits-R. Seits S 89; 6 P Westveer-v. d. Hil B-A 87, 7 W v d. Voorde-G. v. d. Voorde Z-B85; 8 G Vonck- mevr. Vonck Voss. 82; 9 C. de Waard-G. Has- selton Z-B 82, 10 J v. d. Hagen-mevr v d. Hagen Z-A 82 De uitslag PCC teams is: 1 Zeeuwen-A 193 punten; 2 Bevelanden-A 175; 3 Vosserijders 152; 4 Zeeuwen-B 146; 5 Bevelanden-B 121. 6 Scheldegouwen 114; 7 Zeeuwen-C 65 DEPENDANCE IN ARSENAAL VLISSINGEN - De gemeente Vlissingen is in onderhandeling met Lips Autotron in Drunen over de vestiging van een dependance van het auto museum in het arsenaal bij de Vissers- en Koopmanshaven in Vlissingen. DeVlissingse wethouder ing. G. j. A. M. Adan van detailhandel en finan ciën deelde dit maandagavond mee tijdens een vergadering van de Vlis- siugsc Ondernemers Centrale (VOC) over het in Vlissingen uitgevoerde distributie planologisch onderzoek (dpo). Lips Autotron wil het automuseum of een dependance daarvan in een ande re stad vestigen, omdat in Drunen geen uitbreidingsmogelijkheden zijn voor het museum. Het automuseum is volgens wethouder Adan ook nog in onderhandeling met andere gemeenten over de vestiging van een depen dance voor Drunen. Het college van b en w van Vlissingen is onlangs weer in contact getreden met het museum, omdat wat meer duideli j kheid is verkre gen over de aankoop van het arsenaal van het ministerie van defensie. Het automuseum heeft vier jaar geleden tijdelijk een expositie in Vlissingen gehad. Toen is volgens wethouder Adan beloofd opnieuw contact met el kaar op te nemen als er wat meer zicht zou zijn op de aanschaf van het GOES - Ziekenhuis De Bevelanden, 15.15-16.30 uur: Uitzending Nomen Nes- cio. HULST - Sint-Liduinaziekenhuis, 19,45-22 uur: Uitzending Radio Night engale, KAPELLE-Hal Gemeentehuis, 9-17 en 19-21.30 uur; Expositie meidagen 1940 m Zeeland. MIDDELBURG - Schouwburg, 20 uur: 111e Laatjes open', liedjesprogramma metConny Stuart, Willem Nijholt e.a. USS1NGEN - Bachten Komme, 19.30-21 30 uur: Contactavond Soos Ge handicapten. bioscopen bergen op zoom - Roxy. 14 uur: Tomen Jerrie-festlval. a.l.; 20 uur: Kra ker versus Kramer, 12 jaar; Luxor, 20 uur: The Amityville horror. 16 12 jr. - Grand, 20 uur: Jacques Lives. fF De Koning van Engeland. 20 uurj 10', 16 jr.; 20 uur: One flew over the cuckoo's nest, 13 jr. ïïdeErmURG Clty' 2° UUr OOSTBURG - Ledel. 20 uur: De stier doet het weer, 16 jr. 12j?UZEN ~Luxor' 20 uur: The Ro" JTJSSINGEN - Alhambra I. 20 uur: Vne0euw over the cuckoo's nest, 16 jr.; mt3ra n, 20 uur Hooper. 12 jr. TENTOONSTELLINGEN JPiWSE-W Stadhuis. 9-12 en 14- Rover ken van Atf anne Huls-de - Zeeuws Biologisch Mu- nerr uur: 'Walvissen en dolfij- G0ES - Museum voor Zuid- en Noord- poepï' 10"!2"n 13-30"17 uur Werken HE'LLE - Landoouwmuseum, 10-12 en HlV0ude landbouwwerktuigen. 800 1» 7 Streekmuseum, 14-17 uur: Jaar Hulst'; di?9o'iare bibliotheek: expositie over DC 2e wereldoorlog. de Kop van Schouwen is aange wezen als natuurgebied. Directeur De J. van Scheepsunion heelt in het be schermde poidertje al eerder werk zaamheden laten uitvoeren, die heb ben geleid tot een ingrijpen van de po litie. Ook de stichting Renesse heeft gea geerd tegen met name het leggen van de loopbrug. De stichting bezit name lijk de bufferstrook tussen de Kapelle polder en de bungalowwijk waar De J woont. De stichting heeft de zaak in handen gegeven van het Schouwse wa terschap. De loopbrug moet de direc teur in de gelegenheid stellen om na het nemen van de buffer de sloot te passe ren om van zijn woning rechtstreeks naar zijn grondgebied - de Kapellepol der - te kunnen gaan. Bij de behandeling van het kort geding maandagmorgen voor de rechter te Middelburg trad als procureur op mr S. D. Spruijt te Goes en als raadsman van het gedaagde Schouwse waterschap mr J. J. van der Weel te Middelburg. Diefstal grondkabel ter waarde van 4000 gulden te Vlissingen VLISSINGEN - A. H. A. J. F., hoofd van de technische dienst van de PTT te Middelburg deed maandagmorgen aangifte bij de Vlissingse politie van diefstal van 200 meter grondkabel. De kabel bevond zich aan de Koudekerk- seweg, te Vlissingen, waar de PTT werkzaamheden uitvoert. De diefstal van de kabel, met een waarde van 4000 gulden, is gepleegd tussen vrijdagmid dag vijf uur en maandagmorgen half- acht. Volgens de politie moet de grond kabel, met een gewicht van 2000 kilo gram, met een auto zijn weggehaald. Ontslag personeel hotel Britannia niet te voorkomen zonder verkoop' VLISSINGEN - „Het personeel van ho tel Britannia zou op straat zijn gezet als de stichting zeevaartschoolbelan- gen het hotel niet had overgenomen. Een 'normale' exploitant heeft zich nooit aangediend. Daarom ben ik blij met deze overname". Dit zei wethou der ing. G. J. A. M. Adan van detailhan del en financiën van Vlissingen maan dagavond tijdens een vergadering van de Vlissingse Ondernemers Centrale (VOC) over het distributie planolo gisch onderzoek (dpo), dat het afgelo pen jaar in Vlissingen is uitgevoerd. Directeur G. K. Brouwer van het Mari tiem Instituut 'De Ruyter', waarvan de oudere leerlingen met name tijdens de wintermaanden gebruik zullen maken van het Maritiem Hotel Britannia, be vestigde maandagavond desgevraagd dat het ontslag nog maar een kwestie was van enkele dagen. De Vlissingse wethouder zei. naar aan leiding van vragen uit de vergadering, ook te betreuren dat een ander hotel Britannia niet heeft kunnen overne men. Hij wees er echter op dat de huidi ge exploitatie van zalen en restaurant zal blijven voortbestaan en de hotelac commodatie alleen voor opvang van studenten wordt gebruikt om de leeg stand in de wintermaanden op te van gen. Directeur Brouwer vertelde voor het zomerzeisoen inmiddels volgeboekt te zijn. „Het begint al weer heel aardig te lopen en ook het personeel heeft er weer vertrouwen in", aldus de heer Brouwer. Wethouder Adan meende dat er alleen een keuze is geweest tussen een exploitatie van het. hotel op deze manier of een 'dichtgespijkerd" Britan nia aan de Vlissingse boulevard. Nieuw postagentschap in Magistraat wijk MIDDELBURG - Met ingang van dins dag 13 mei is in de supermarkt van de heer C. Vermeulen in de Middelburgse Magistraatwijk een postagentschap ge vestigd. Het agentschap aan de J W. Thibaut- straat 35-37 is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.45-12.30uur en van 13.30-17.15 uur Het postagentschap Middelburg-Vrij landstraat is met ingang van dinsdag 13 mei tijdelijk ondergebracht in het ont moetingscentrum Dauwendaele aan de Vrijlandstraat 51. De openingstijden zfjn hier op maandag van 8 30 12.30 uur en van dinsdag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 uur en van 13.30-17.30 uur. Dit agentschap blijft bereikbaar onder het telefoonnummer 12266. ARNHEM (ANP) - Het college van ge deputeerde staten in Gelderland is verdeeld over de vraag of de kerncen trale in Dodewaard open moet blijven. Dat blijkt uit een nota van het college aan provinciale staten. Beide PvdA-gedepiteerden, mr J Fok- kens en drs. O Feitsma. menen dat uit het oogpunt van milieubescherming en volksgezondheid de risico's van de cen trale te groot zijn en dat Dodewaard derhalve buiten bedrijf gesteld moet worden. De overige zeven leden van het provinciael bestuur (cda en vvd) vinden dat de centrale wel geopend kan blij ven. Uit de nota van gs over de centrale blijkt verder dat de commissaris der ko ningin in Gelderland geen enkele be voegdheid heeft om de centrale te laten sluiten. Die bevoegdheid is voorbehou den aan de verantwoordelijke minis ters. De burgemeester van Dodewaard kan slechts in zeer extreme omstandig heden de stillegging van de centrale ge lasten, aldus gs Record-deelname verwacht bij Zeeuwse wandeldriedaagse KRUININGEN - De internationale Zeeuwse wandeldriedaagse zal dit jaar naar alle waarschijnlijkheid een record-aantal deelnemers trekken. Reeds nu. twee dagen voor de start van de driedaagse, heeft het organiserend comité een ongekend groot aantal be langstellenden kunnen inschrijven. Dagelijks komen er nog aanvragen voor deelname binnen uit binnen- en buitenland. Op Hemelvaartsdag zullen de deelne mers door burgemeester H. Boer uit Reimerswaal om 8.00 uur bij 'Ons Dorpshuis' in Kruiningen worden 'weg geschoten'. Het parkoers van die dag loopt door de gemeente Reimerswaal. De tweede dag vertrekken de wande laars vanaf camping Oranjezon in Vrou wenpolder De derde dag loopt de route via Biezelinge, 's-Gravenpolder naar Hansweert, vanwaar men vertrekt voor de gezamenlijke intocht in Kruiningen met als afsluiting een vlaggenparade voor het gemeentehuis in Kruiningen. De wandelaars kunnen kiezen uit drie afstanden: 30.40 en 50 kilometer. Verre weg het meeste animo gaat tot nu toe uit naar de kortste afstand Ook voor de 'Luctor et Emergo'-toch- ten. die eveneens op Hemelvaartsdag worden gelopen, bestaat al een flinke belangstelling. Toch denken de organi satoren dat op de dag zelf het grootste aantal inschrijvingen kan worden geno teerd. De start is - voor individuelen - bij Ons Dorpshuis' in Kruiningen tus sen 11.00 en 12.30 uur. Groepen vertrek ken om half één 's middags. 'Showgroep Vlissingen'' VLISSINGEN - In de beginnerscompe titie 1980 van de Holland International Twirling Association heeft het majoret- tenpeloton 'Les Mardi' van de 'Show groep Vlissingen' een derde plaats be haald De competitie werd gehouden in de sporthal 'De Leede' te Roosendaal. MIDDELBURG - In het nieuwe ge bouw, dat aan het Koorkerkhof en de Korte Giststraat wordt neergezet om het provinciehuis uit te breiden, zullen mogelijk onderdelen bewaard worden van de gevel van de provinciale biblio theek, die tot 1940 aan de Lange Delft in Middelburg stond. De bibliotheek werd op 17 mei 1940 verwoest door het Duitse bombardement op Middelburg. De monumentale voorgevel werd. zij het zwaar beschadigd, bewaard. De provinciale statencommissie voor fi nanciën. die maandag het voorstel tot uitbreiding van het provinciehuis be handelde. zag niets m het gebruik van de oude gevel voor het nieuwe gebouw. Nadat ir. P. C. Dekker van het architec tenbureau Rothuizen en 't Hooft met dia's had laten zien, hoe het gebouw er dan zou uitzien, was de algemene me ning. dat de gevel niet ais geheel zou moeten worden gebruikt. Een suggestie van de heer H. A. Roest van de PvdA om na te gaan of onderdelen van de oude gevel in het nieuwe gebouw zouden kunnen worden ondergebracht als de coratie. vond wel bijval in de commis sie. Ook de heer Dekker sloot niet uit, dat men met de brokstukken van de gevel, zeer fraai steenhouwerswerk, iets zou kunnen doen. Het gebruik van de hele gevel voor een deel van het nieuwe gebouw zou overigens vijf miljoen gul den extra kosten boven de bouwkosten, die nu op f 8.650.000,- worden geraamd. Daarom al meent het dagelijks bestuur van de provincie, dat dat niet moet wor den gedaan. De stayencommissie ging maandag akkoord met het ontwerp voorstel voor de nieuwbouw. Werkruimte Uitgangspunt bij de uitbreiding is, dat het beschikbare terrein maximaal be nut wordt. De heer Dekker zette uiteen, dat binnen het gebouw flexibiliteit on tstaat doordat met wanden geschoven kan worden. Hij gaf de verzekering, dat in het nieuwe gebouw tenminste honderd ambtenaren hun werkruimte zullen kunnen vinden. In antwoord op vragen van drs. C. de Schipper van D'66 zei de heer Dekker, dat na de uit breiding geen verdere vergroting van het nieuwe gebouw mogelijk is, omdat het omgeven wordt door monumenten panden. Mevrouw Q. de Vries-Hommes van de PvdA pleitte ervoor eerst na te gaan of Zeeuwse aannemers het gebouw kun nen neerzetten en de heer G. van den Berg van de SGP vroeg of bij de opzet van het gebouw vooral aandacht wordt besteed aan leefbaarheid. De statencommissie voor de financien ging akkoord met een ontwerp-voorstel voor het doen maken van een set fol ders. waarin aan recreanten informatie wordt gegeven over sportduiken, sport vissen. plankzeilen. varen en zwem men. De helft van de f 60.000.- die daar voor nodig is zal naar valt aan te nemen worden betaald door het ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk De heer J B. Ventevogel van het CDA toonde bij het voorstel enige aar zeling, omdat de verspreiding van de folders mogelijk bevordering van de re creatie tot gevolg zou kunnen hebben. Verkeerslichten De statencommissie voor de financiën ging ook akkoord met een ontwerp voorstel f 130.000,- beschikbaar te stel len als extra krediet voor het installe ren van verkeerslichten bij de Laan van St Hilaire en Zierikzee. Dat voor stel kreeg maandag ook de instemming van de commissie voor de waterstaat. Die commissie verwierp in meerder heid een suggestie van mevrouw H. M. L. Remijn-de Badts van het CDA en van de heer J. C. Hendrikse van de PvdA om een de rijkswaterstaat te vra gen nog eens na te gaan of het vervoer van personeel naar de Oosterschelde- werken per boot zou kunnen worden geregeld om de weg Zierikzee-Haam- stede te ontlasten. De meeste commis sieleden meenden, dat zo'n verzoek geen zin zou hebben, omdat nu een maal een brug naar het werkeiland in de monding van de Oosterschelde is ge bouwd. De beide commissies adviseerden posi tief over een voorstel f 2.530.000,- te ge ven voor de uitvoering van de eerste fase van de rondweg Biggekerke. Ook voorstellen voor de aanleg van fietspa den langs de weg Wilhelminadorp-weg Zeelandbrug Goes en langs de weg 's Gravenpolder-Hoedekenskerke wer den in beide commissies positief ont vangen. Voor elk van die twee fietspa den is een bedrag van rond de 750,000.- nodig. De commissie voor de waterstaat toonde instemming met de zienswijze van het dagelijks bestuur van de provincie, dat bij de aansluiting van de weg Zierikzee-Goes ter hoogte van 's Gravenpolder een tunnel voor fietsers moet worden gemaakt. Daar mee zou tegemoet gekomen worden aan een wens van het PPR-actiecen- trum Goes. PAARDENMARKT UTRECHT Aanvoer. 459 stuks Prijzen (gulden per stuk): luxe paarden 2550-3650. werkpaarden 1375- 2450. oude paarden 1300-2300. 3-jarige paar den 1350-2350, 2-jartge paarden 1250-2250, hitten 700-1200. veulens 475-1125, pony's 275- 600.; (per kg geslacht gewicht): oude «Jacht paarden 5 50-6.50. jonge slachtpaarden 5.50- 6.60. Handel: slachtpaarden vlot. pony's kalm Aardappeltermijnmarkt datum 12 mei: november bintje laten 22.00, bieden 18.00. 40 mm opw slot 19-00; stem ming november kalm; openstaande posities november: 12; omzet; november geen omzet. Aardappeltermijnmarkt datum 12 mei november bintje laten 24.50. bieden 24.00.50 mm opw slot 24.00; mei bin tje laten 19.20. bieden 19 00. 50 mm opw. slot 19.10; stemming mei: prijshoudend; open staande posities november, plus 3 is gewor den 240. mei: min 9 is geworden 511; omzet mei: er waren 4 aanzeggingen, 56 t.w. 30- X19.00. 3x19.10, 19x19.00 en 4x19 10; novem ber 1x23.30. 2x24 nn Coöp. tuinbouwveiling Walcheren BA 12 mei aardappelen bintje bo 33-35. gr 12. furore bo 46. appelen golden delicious H 70/80 78. 60/70 52-55. tomaten AI 254, AH 218. BI 240-252. Bil 207. Cl 175-180; groenten kasan- dflvie 1121-132; kasandijvle n 82-108. natuur- spinazle74; kassnljbonen 601-637; kassnljbo- nen krom 403-434. ramenas bos 56-57; radijs 25-81; rabarber 43-47. selderij bos 26-49; uien kg 48-51prei 26-32; rode kool 10-34; knolsel derij kg 5-8, kasbloemkool II6159,8121. afw 6 68; winterbloemkool, aanvoer 30.000 stuks. I 4 167-184. 6 125-168, 8 110-f36. 10 81-88. II 3 189, 122-166. 87-153. 62-127. 10 48-87.12 40-59. afw .4 71-114,6 35-98.8 41-76.10 36-62.12 35-42. 15 35; kassla 122/ 26, H 28/29 24-32,23/ 20,18/20 17; komkommers 141/51 79-84. H 61/76 81.51/ 61 68, 41/51 54-63, 36/41 39. 31/36 43. stek grof kg 56. stek fijn kg 21. bloemen petunia's 12-20. afrikanen 11-20; ijsbloemen 12; duizend schoon 15-16; begonia's 12-14; bellis 10-15; pa prika kg. 393-517." A-s. woensdag 14 mei veiling om 14.00 uur; aanvoer normaal tot 11.30 uur. Groenteveiling Barendrecht datum 12 mei aardappelen bintje 10-15. bon ken 16-26. Irene's 29-48. asperges 3 20-10.60. kasbloemkool 6 1.80-2.60, 8 1.50-2.20:10 1,00- 1.60,1260-1.00: winterbloemkool 41.70-2 40.6 1.00-2.00:880-1.80.1060-1.10.12 40-80; bonen kruid 58; bospeen 1.66-2.47; broccoli 7.50-8.90; Chinese kool 1.30-1.60; knolselderij 40-1 09; koolrabi vanaf ml 9-op. 51-67. 50-62. 38-45, 9- 13; bos kroten 79-1.45. peterselie 16-49; poste lein 2 28-2.57; peulen 19.50; prei 32-72, rabar ber 8-46; radijs witpunt 68-77. rettieg 25-77; sjalotten 10; slain meermalen fust23/24 22-44, 25/28 30-46,29/25 49: natuursla 33/28 31-37.39- op. 43-48. schorseneren 25; snijbonen 17.00- 17 60. sperciebonen 11.90; spinazie 19-70; spitskool 1.98-2.20: vlezige tomaten 17 70; uien grof 54-79. middel 79-99. drieling 29-51, per bos 69: winterpeen 18-75. ijsbergsla 20-66; ijspegels 35-48; witlof AI in dozen 3.00-3.80, AI 4.10. All 3.30-3.90, AIII 1.50-2.80, afwijkend 90-2 20, stek 40-70, aardbeien p. doosje 90- 1,50; tuinkers 43-49. VEILING BERGEN OP ZOOM Maandag 12 mei 1980. Aardbeien glas per doosje van 2 ons 44-1.26; Golden Delicious25-88; Sint Rëmy 7-73. Con férence 49-88: vroege aardappelen 2.70-3.40; oude aardappelen 14-20; bloemkool 56-2.27; kassnljbonen 4.70-7.10; peulen 16,10; kom kommers per stuk 52; komkommers per kg 56-60; bos kroten 69: sla 16-34; asperges 1.40- 9.30; raapstelen 29-1.32; rabarber 14-41; radijs 37-66, spinazie 22-28; tomaten 3.30-13,80, bos uien 5-36; uien 59-1.13. witlof 1.80-3,80; prei 21-59; peterselie per ons 36; kervel per kg 9,10. 'Toekoinstrit' MAC de Zeeuwen MIDDELBURG - Op zaterdag 17 mei houdt MAC de Zeeuwen, in samenwer king met garage 'De Toekomst' uit Mid delburg, de traditionele Toekomstrit. Aan deze gezelligheidsrit kan iedereen deelnemen De route gaat over de binnenwegen van Walcheren, de lengte bedraagt onge veer 30 kilometer. De gemiddelde snel heid is 24 km per uur Er wordt gereden in een A-klasse voor gevorderden en een B-klasse voor beginnende rijders. Iedereen die zijn controlekaart aan de finish inlevert, ontvangt een prijs. Men kan van 13.30-15.00 uur inschrijven in de kantine van de voetbalvereniging Middelburg aan de Nadorstweg te Mid delburg. Toernooi Middelburg MIDDELBURG - Vrijdag 23 mei houdt de zaalvoetbalvereniging 'De Draad krabbers' uit Middelburg haar jaarlijk se toernooi in de sporthal aan de Na- ssaulaan in Middelburg. De aanvang is 18.30 uur. De volgende teams nemen hieraan deel; Zeelandia en Veldzicht uit Middelburg, RCS, KEM Europa en Roovers Sport uit Vlissingen. DUIVENRUBRIEK ZATERDAGVLIEGERS COLIJNSPLAAT - Door het slechte weer kwam de eerste vlucht vanaf St- Quentin te vervallen. De week daarop stond Noyon op het programma, maar wederom was het weer niet te best. Er kon pas na de middag gelost worden, zodat men kan stellen dat de zaterdag vliegers ten opzichte van de zondag vliegers veel nadeel ondervonden van de weersomstandigheden. Toch zijn er hokken die sterk voor de dag komen, zoals dat van D. Deurwaar der uit Terneuzen die 1 en 2 provinciaal Familiespeurtocht •VLISSINGEN - Vandaag (dinsdag) houdt het clubhuis 'Het Buut' te Vlis singen een familiespeurtocht op de fiets. Kinderen kunnen hieraan deelne men onder begeleiding van de ouders. De tocht gaat om 19.00 uur van start. MIDDELBURG - Zeeuws Kunste naarscentrum. 10-12 en 14-17.30 uur Pentekeningen van Ko de Jonge; Galerie 'De Dolphijn', 10-18 uur; Teke ningen en keramiek van Anneke Groe- nenberg; Artshop Six and Six, 10-18 uur: Oliever ven van Gera Dauvillier en Wim Vader; Breestraat 73: Werken Jan Zembsch; Restaurant Miniatuur Walcheren Werken Peter Verwey NISSE - Galerie 'De mooie staak'. 9-20 uur: Werken Messemaker. OOSTBURG-Ha! Stadhuis. 9-12 en 14- 16 uur: Expositie Anne Frank-stich- ting. SAS VAN GENT - Bejaardenhuis De Redoute, 9-21 uur: Werken van Frans Kegels. SOUBURG - Bibliotheek. 13.30-17.30 en 18-20 uur: Schilderijen van Ben Bon te. TERNEUZEN - Bibliotheek. 9-12 en 13.30-17.30 uur: Merklappen van 'De gouden naald'. Museum, 14-17 uur: 'De Franse binnen vaart'. VEERE - 'Schotse Huizen'. 10-12.30 en 13.30-17 uur: Foto's van de 2e wereld oorlog. WATERLANDKERKJE - 14-22 uur Bloemenaquarellen van Karin van Bru- chem. IJZEND1JKE - Museum. 10-12 en 13.30- 17 uur- Werken 'meester Cornells' ou de prenten en kaarten. HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland - Goes, tel. 01100-14444. (ook voor milieuklachten). Zeeuwsch-Vlaanderen - Alarmnum mer 01150-12200 (brandweer en ambu lance). Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 01180-15551. dag en nacht bereikbaar Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood. tel. 01180-36251van 10.00-24,00 uur. weekends van 20.00-24.00 uur. Zeeuwsch-Vlaanderen - Hulpgroep bij drankprobleem (AA), tel 01174-345 Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 01184-14645. dag en nacht bereik baar KAPELLE - De meidagen van 1940 en in het bijzonder de rol die de Franse troepen toen hebben gespeeld, vormen het onderwerp van een tentoonstelling die deze week in de hal van het ge meentehuis te Kapelle wordt gehou den. Aanleiding voor deze tentoonstel ling vormt de herdenking van de Fran se gevallenen, zaterdag op de Franse militaire begraafplaats in Kapelle. De ze herdenking wordt dit jaar voor de veertigste keer gehouden. Drie bataljons Fransen hebben op 16 mei 1940 samen met Nederlandse troe pen geprobeerd de bij de Zanddijklinie doorgebroken Duitse eenheden bij het kanaal door Zuid-Beveland tegen te houden. Ze konden de goed geoefende en prima uitgeruste Duitsers van de SS- Standarte Deutschland echter niet aan. Om half elf 's morgens staken de Duitsers het kanaal op drie plaatsen over en 's middags om een uur of vier waren ze al voorbij Goes. Bij de strijd in Kapelle, Wemeldinge en Schore zijn on geveer 1500 Fransen in actie geweest In het dorp Kapelle leverden ze felle straatgevechten met de Duitsers In to taal zijn ongeveer 75 Fransen bij deze gevechtshandelingen in de huidige ge meente Kapelle omgekomen Op de Franse militaire begraafplaats zijn niet alleen de bij het; kanaal door Zuid-Beveland gesneuvelde sbldaten begraven, maar alle Fransen die in de oorlog in Nederland gevallen zijn. Ook de stoffelijke resten die niet geïdentifi ceerd (bijvoorbeeld doordat ze lang in het water hebben gelegen) maar waar van door kledingstukken de nationali teit kor. worden vastgesteld, hebber, in Kapelle een laatste rustplaats gekre gen. Op een gegeven moment hebben in Kapelle ruim 600 oorlogsslachtoffers begraven gelegen. Thans zijn er nog 224 graven. In de loop der jaren zijn heel wat gesneuvelde militairen in Frank rijk herbegraven. Leeftijd Al tijdens de oorlog vonden er herden kingen van omgekomen Fransen plaats. Vandaar dat liet dit jaar de veertigste keer is. De kans bestaal dat nu voor het laatst op een wat uitgebrei de manier de Franse doden worden herdacht. De gemiddelde leeftijd van de in Nederland ingezette militairen was al vrij hoog. Hun strijdmakkers die de gevechten overleefd hebben zijn nu 70 a 75 jaar, zodat het niet ondenk baar is dat er over vijfjaar (de laatste jaren zijn de uitgebreide herdenkingen om de vijf jaar gehouden) nog maar weinig over zijn. Verwacht wordt dat de veertigste herdenking door onge veer 150 Fransen zal worden bijge woond. Daarnaast zijn ook de inwo ners en oud-inwoners van Kapelle, We meldinge en Schorc uitgenodigd die in of vlak na de oorlog aan de teraardebe stelling van dc gesneuvelde Fransen liehben meegewerkt. Prins Bernhard, de commissaris van de koningin, de Franse ambassadeur en andere hoge Nederlandse en Franse autoriteiten zullen ook aanwezig zijn. Op de tentoonstelling in het gemeente huis zijn veel foto's te zien. genomen tijdens de meidagen van 1940. Ook zijn er veel voorwerpen die de vluchtende Franse troepen hebben achtergelaten, zoals foto's van hun familieleden, kaar ten en dergelijke. Daarnaast zijn onder scheidingstekens. uniformen en wa pens te zien De tentoonstelling is van daag (dinsdag), woensdag en vrijdag te zien tijdens de openingsuren van het gemeentehuis en 's avonds van 19 00 tot 21.30 uur Zaterdag is de expositie uit sluitend te bezichtigen door de geno digden voor de herdenking op de Fran se begraafplaats. 'pakte' en in rayon F de eerste drie plaatsen voor zich opeiste. Dit presteer de ook W. A. Vaders uit Oud-Vosse- meer. In rayon B en in rayon E deden dat de gebr. Clement uit Krabbendijke. Als men de eerste vijf prijswinnende duiven van de uitslaglijst bekijkt, ziet men dat korter vliegen op deze vitesse- vluchten toch wel in het voordeel is van de in de voorvlucht wonende liefheb bers. Gelukkig lost bij vluchten op lan gere afstand dit probleem zich vanzell op. hoewel de wind ook altijd enige in vloed op de uitslag zal blijven uitoefe- Een ander probleem geven de Frank rijk-vluchten omdat er nu geen hout krullen meer gebruikt mogen worden. Men is nu naarstig aan het zoeken naar een vervangingsprodukt en men is aan het experimenteren. De uitslagen provinciaal zijn: 1 en 2 D. Deur waarder. 3 R, Versaevel; 4 F. Scheele en zn 5 H Simpelaar en zn. De eerste prfjsduif van het concours had een snelheid van 993 meter per minuut. De laatste prijswinnende duil had nog een snelheid van 685 meter per mi nuut. De uitslagen van de verschillende rayons zijn: rayon A snelheid eerste duif 897 melet per minuut F Mays; 2 J. l.Tzelenberg; 3 L. de Hooge. 4 comb. Knop-Stouten; 5 comb. Da ne- Dooge. RayonB.1.2.3.SW R Vaders.4w.Thcunis- se Snelheid le duif 892 meter per minuut Rayon C snelheid eerste duif 981 meter pet minuut R Versaevel2 en 4 F. Scheele en zn 3 H. Simpelaar en zn 5 comb. Minderhoud-v. Schalk Rayon D. snelheid eerste duif 902 meter per minuut H. J. van de Moere; 2 J. Feytel. 3 J. van Belzen. 4 P. de Waai en zn.. 5 S. M. Bran derhorst. Rayon E snelheid eerste duif 908 meter per minuut 1, 2 en 3 gebr. Clement; 4 F. Thce- naard, 5 M. Minnaard. Rayon F snelheid eerste duif 993 meter pet minuut 1. 2 en 3 D Deurwaarder; 4 gebr. Scheele. 5 A. de Bruyne Een etalagepop wordt gehuld in een van de uniformen die te zien zijn op de tentoonstelling over de meidagen van 1940 in het gemeentehuis van Kapelle. KOF-WACHT - De brandweer van Koe wacht heeft maandagmiddag een eind gemaakt aan een brand die op Belgisch grondgebied begon en overwaaide naar het Percboomsgat bi] Koewacht, in de gemeente Axel. Als gevolg van de brand gingen enkele hectare riet. in vlammen op. Het Pereboomsgat is een oude kree- krest, die zich zowel op Belgisch als op Nederlands gebied bevindt. Juist op Belgisch grondgebied begon, door nog onbekende oorzaak, de brand, die tegen half twee naar Nederland woei. De vlammen waren zo fel. dat de Koe- wachtse brandweer er niet aan begon om ze te blussen; maar door er voor te zorgen dat de brand zich niet kon uit breiden. door nathouden van de be dreigde rietkraag, slaagde men er in het vuur te laten doven.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1980 | | pagina 5