Bouw hotels Cadzand voldoet aan voorwaarden Werkgelegenheid raffinaderij Total Vlissingen voorlopig probleemloos Tapijtweverij Vheltex Nieuw-Namen gaat dich SMITH kaas DO W wil in '85 30 Ipg-tankers in de Braakmanhaven ontvangen Zeeuwse chef-koks winnaars in Londen ^hÉdÉH] ORIGINELE BOEREN DIEETKAAS naar het recept van Dr. Moerman almanak Beste buitenlandse inzending BEDRIJF OVERWEEGT NIEUWE INVESTERINGEN muTr' PZC/provincie Links hotel 'Noordzee', rechts hotel 'De Wielingen' COLLEGE B. EN W, OOSTBURG: OOSTBURG - Het college van b en w van Oostburg vindt dat de bouw van de appartementenho tels 'Noordzee' en 'De Wielingen' in Cadzand aan alle voorschriften voldoet. De nieuwe 'apartotels' voldoen aan de 'horeca'-bestemming, die op de grond ligt, en ook de verleende bouwvergunning wordt nageleefd. Tot die conclusie zijn burgemeester en wethouders van Oostburg donderdag gekomen. De Raad van State had de gemeente opgedragen, vóór 1 februari een uitspraak te doen over de bouw van de nieuwe hotels in Cadzand. Ze komen in de plaats van de oude 'Noordzee' en 'De Wielingen', die ten prooi vallen aan de Deltawerken. Oostburg heeft met deze uitspraak zes De gemeente Oostburg heeft volgens de omwonenden in het ongelijk gesteld, burgemeester de bezwaren van de om wonenden niet zomaar onder de tafel ge gemeente voor kennisgeving aanne men", zei hij donderdag in een reactie. „Maar persoonlijk ben ik het er niet mee eens". Procedure Die hadden, onder aanvoering van mr H. A. R. de Mul uit Oostburg, bezwaren ingediend tegen de nieuwbouwplan- nen. Volgens hen zou het niet gaan om hotels, maar om appartementen. En ap- partementenbouw valt buiten de huidi ge 'horeca'-bestemming, die op de be treffende grond ligt Ook zouden de bouwwerken hoger worden dan de ma ximaal toegestane 16 meter boven de duinen. De gemeente Oostburg heeR met de uitspraak, die gisteren bekend werd gemaakt, de om wonenden in het ongelijk gesteld. „De appartementen-hotels, die mo menteel in Cadzand worden neergezet, zijn feitelijk een moderne vorm van het hotelbedrijf', zei burgemeester C. T. Spijkerboer van Oostburg m een toe lichting op het gemeentelijk stand punt. dat door het college unaniem wordt gedeeld. „Het is moeilijk na te gaan. waar nou precies de grens ligt tus sen appartementen en hotels. De vorm, die in Cadzand zal worden gebruikt, heeR echter een 'hotel-karakter'. Ook in de rechtspraak zijn dergelijke apar totels als hotels gekenmerkt. Daarom is de bestemming van de grond niet in strijd met de huidige bouw". De andere klacht van de omwonenden, namelijk de hoogte van de nieuwbouw, noemde burgemeester Spijkerboer 'zeer secundair'. „In de vergunning wordt gesproken van een maximum hoogte die 16 meter boven de duinenrij mag uitkomen. Bij uitvoerige peilingen door de gmeente is komen vast te staan dat de nieuwbouw beneden die grens blijR. Alleen de liftopbouw is iets hoger, maar ook dat is volgens de vergunning toegestaan". EXAMENS Aan de Erasmusuniversiteit te Rotter dam slaagde cum laude voor het artse xamen de heer J. K. J. Eckhardt te We- meldinge. (Advertentie) op de Zeeuwse markten CREMERIE'S: MIDDELBURG: LANGEVIELE 66 VLISSINGEN: WALSTRAAT 83 OOST SOUBURG: KANAALSTR. 0 GOES: PAPEGAAISTRAAT 5 ZEEUWSE Dialoogje DU dialoogje hoorden we kortgele den in een zelfbedieningszaak in een van de Zeeuwse steden Een man, in de fruithoek van de onderneming, spreekt de passeren de chef aan: „Wat zijn de beste appelsienen?" De chef, attent: „Is het voor de hand of voor de pers. meneer?" De man: „/Vee, 't is voe een zieke vrouioe." veegd. „We hebben de zaak zeer nauw keurig en ook op juridische gronden be keken". stelde hy donderdag. „Ook in de toekomst zullen we de wijze van uit bating van de appartementen-hotels blijven controleren". Mr H. A. R. de Mul, die namens de pro testerende omwonenden de bezwaren voor de Raad van State heeft gebracht, heeR zijn hoop nu op dit rechtsorgaan gesteld. „We zullen de beslissing van de KUNSTHANDEL EN GALERIE De Witte SwtlOl ll.V. 2 februari -15 maart 1980 olieverven ■Ppzz.iDö.kë Geopend: dinsdag t/m zaterdag 12-17.30 uur DAMPLEIN 30-32 4331GD MIDDELBURG TEL. 01180-16010 De afdeling rechtspraak van de Raad van State gaf de gemeente Oostburg enkele weken geleden de opdracht mee, vóór 1 februari een beslissing te nemen over de nieuwbouw in Cad zand. Dat gebeurde naar aanleiding van een 'versnelde rechtsprocedure', die de zes omwonenden bij de Raad van State hadden aangespannen tegen de gemeente. De Raad van State sprak zich bij die gelegenheid nog niét uit over de concrete bezwaren van de om wonenden. De kans bestaat, dat dat alsnog gebeurt. Hoteleigenaar I. de Bruyne van 'De Wielingen' toonde zich donderdag in een reactie erg verheugd met deze uit spraak van de gemeente. „Ik ben blij dat de gemeente achter ons staat", zei Jiij. Over de aanklacht van de omwo nenden, dat hij geen hotel, maar een appartement bouwt, zei hij: „We zijn al tijd een horecabedrijf geweest, en zul len dat altijd blijven. Alleen wordt dat nu in een iets modernere vorm voorge zet. dan de mensen hier blijkbaar ge wend zijn. De opzet van het apparte mentenhotel is: méér service, maar wel binnen de horeca-normen". NIEUW-NAMEN - De tapijtweverij nv Vheltex in Nieuw-Namen gaat dicht. Het bedrijf, dat anderhalf jaar geleden ontstond met kapitaal uit de tapijtwe verij Van Haelst en Lansu heeft vol gens de directie forse verliezen gele den. Er werken acht mensen; voor vier van hen is werk bij het Belgische zus terbedrijf in Kieldrecht. Het geweste lijk arbeidsbureau en de vakbonden zijn van de sluiting op de hoogte. Volgens directeur K. L. E. Lansu zijn de verliezen te wijten aan het feit dat de productienorm niet gehaald kan wor den Dat wordt weer veroorzaakt door het volgens de directie verouderde ma chinepark van de fabriek Voorts zou men de toenemende variatie inkleuren, maten en kwaliteiten in de tapijtindus trie niet hebben kunnen bijhouden en heeft men moeilijkheden gehad met één van de weefgetouwen, dat lang heeft stilgestaan. De druk op het - rela tief kleine - productie-apparaat was daardoor te zwaar geworden Door genoemde factoren is een onhoud bare situatie ontstaan, die de directie dwingt tot sluiting over te gaan. Bij het gewestelijk arbeidsbureau is een ont slagaanvrage voor het personeel inge diend. Overigens is het niet zo, dat het personeel nu meteen op straat staat. De directie wil eerst de nog aanwezige voorraden wegwerken, wat naar ver wachting enkele maanden zal duren. Eén van de weefgetouwen in de tapijtweverij nv Vheltex in Niemv-Namen. bedrijf gaat dicht. Kwart miljoen voor werken in Vlissingen-Oost VLISSINGEN - Het dagelijks bestuur van het havenschap Vlissingen komt in de vergadering van 13 februari met een voorstel om 225.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van een aan tal terreinwerkzaamheden. Om stuk ken grond in Vlissingen-Oost bouwrijp te maken moet onder meer funderings puin worden opgeruimd, er moeten ega- liseringswerkzaamheden worden ver richt en er moet slib wordt geruimd. TERNEUZEN - Dow Chemical in Ter- neuzen denkt in 1985 per jaar 30 Ipg- tankers van 60.000 tot 100.000 kubieke meter te ontvangen in de Braakman haven bij Terneuzen. Voor 1982 rekent het bedrijf op 19 tankschepen: 14 van 60.000 tot 100.000 kuub en 5 van circa 20.000 kubieke meter. Vertegenwoor digers van het chemieconcern zeiden dit donderdag tot een uitgebreid gezel schap bestuurders en deskundigen van diverse ministeries, dat op initiatief van de Zeeuwse gedeputeerde voor mi lieuzaken W. Don naar Dow was geko men om van gedachten te wisselen over de aanlanding van lpg in samen hang met eventuele uitbreidingsplan nen van Dow. Volgens het bedrijf hoeft er niet aan te worden getwijfeld dat er zo n 300 nieu we arbeidsplaatsen in gevaar komen, wanneer de lpg-stroom zou worden 'af geknepen'. Dow voelt mets voor de aan leg van een pijpleiding naar een groot schalige terminal op de Maasvlakte maar wil de Ipg-tankers blijven ontvan gen in de Braakmanhaven. De problemen rond het transport en de verdere behandeling van gassen als bu taan en propaan (die Dow gebruikt ter vervanging van de dure nafta) werden donderdag uitgebrpid besproken door dc gedeputeerden Don en P G van den Bosse (economische zaken), burge meester C. Ockeloen en wethouder van milieuzaken drs R. C. E. Barbe van Ter- neuzen. de Zeeuwse milieu-uu>jj<.».,.,<.. rijks- en provinciale waterstaat, het loodswezen en ambtenaren van de mi nisteries van verkeer en waterstaat en volksgezondheid en milieuhygiëne. Volgens de deelnemers was het overleg 'uitermate nuttig, zonder dat er nu di rect conclusies werden getrokken'. Het is de bedoeling dat de gesprekken op diverse niveaus worden voortgezet. Ministers Eerder deze week, dinsdag, heeft een delegatie van Dow Chemical de minis ters drs G. van Aardenne (economische zaken) en ir D. S. Tuijnman (verkeer en waterstaat) en een aantal ambtenaren bezocht om ze te informeren over het belang van de lpg-aanvoer voor het concern. Volgens manager product flow van Dow Terneuzen M. Haks droeg het ge sprek een oriénterend karakter en zijn er geen toezeggingen gedaan. Wel toon den de ministers begrip voor de uit gangspunten van Dow. Al eerder benaderde het chemiecon cern de vier grote kamerfracties, PvdA, CDA, WD en D'66. Algemeen wordt aangenomen dat zij bereid zijn lpg-aan voer via de Braakmanhaven toe te staan, al zal dat moeten gebeuren onder een aantal voorwaarden. Dow Chemi cal heeft in een eerder stadium laten weten tegen dat laatste geen bezwaar te hebben. Het winnende Zeeuwse team. LONDEN - De Nederlandse club van chef-koks (NCCK) heeft een goede zet gedaan door haar vice-president Piet Haak uit Middelburg te vragen een team van Zeeuwse chef-koks samen te stellen om met deze equipe Nederland te vertegenwoordigen op een grote in ternationale culinaire salon in de Olympia Hall in Londen. De Zeeuwen hebben daar in Londen het Nederland se keukengebeuren uitstekend verte genwoordigd: de equipe keerde terug met twee erebokaien vier gouden plakken en drie eervolle vermeldin gen. De uiterst strenge jury zag in de bijdrage van de Zeeuwen de beste bui tenlandse inzending. Bij elkaar namen er ruim twintig landen deel aan dc in ternationale culinaire salon. Namens de NCCK traden vijf 'keukenprinsen' aan: Pierre Schmetz van het Schouw burgrestaurant in Middelburg. Jan Kondeur van 'de Ouwe Werf in Veere, Theo Francke van 'Nieuwe Doelen' in Middelburg en Chiel van Westen van 't Hof van Brussel in Sluis. Piet Haak di recteur van het Middelburgse schouw burgrestaurant trad op als teamleider. Het is daar in Londen een uitorst ver moeiende vijfdaagse geworden, de deel nemers zagen per nacht maar een paar uur hun bed, want de meeste inzendin- VLISSINGEN-OOST - Dc werkgele genheidssituatie bij Total Raffinade rij Nederland NV in Vlissingen-Oost le vert voorlopig geen problemen meer op. De huidige situatie bij het bedrijf is dusdanig, dat van een duidelijk herstel kan worden gesproken. Moest Total vorig jaar de bonden nog garanderen dat het gehele personeel dat op 1 maart 1979 in dienst was tot 1 maart van dit jaar zou worden gehandhaafd, op dit moment worden in de vestiging te Vlis singen-Oost nieuwe investeringen overwogen. Eén daarvan is het plan om de benzineproduktie in de raffina derij te verhogen, hetgeen een investe ring van 18 miljoen gulden zou vergen. Over het besluit om een dergelijke in vestering inderdaad te doen is bij To tal nog overleg gaande. Directeur drs W. H Groskamp van de vestiging van Total in Vlissingen-Oost zei donderdagochtend desgevraagd dat de raffinaderij in het Sloe momenteel redelijk goed draait Hij wees op de erg moeilijke periode die de laatste jaren is doorgemaakt en waarbij forse verliezen werden geboekt Op dit moment is de situatie zo. dat er een redelijke marge zit tussen de prijs die voor de grondstof fen - aangevoerde ruwe olie - moet wor den betaald en de opbrengst van de eindprodukten. 'We draaien op dit mo ment goed', zegt de heer Groskamp, die daaraan toevoegde dat over de toekom stige ontwikkelingen gezien de onzeke re situatie op de internationale olie- markt weinig concreets te zeggen valt. Benzinefabriek De directie van Total overweegt zoals gezegd ernstig, om de produktiecapa- citeit van de benzinefabriek in de raffi naderij te Vlissingen-Oost te vergro ten. In de huidige situatie moet deze fabriek per jaar enkele keren een week worden stilgelegd, omdat werkzaam heden aan de katalysator van de instal latie moeten worden verricht. Een der gelijke vertraging en dus produktie- verlies zouden kunnen worden voorko men als die werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder dat de ben zinefabriek hoeft stil te worden gelegd. Daarvoor staat de investering van 18 miljoen op de planning. Zou het plan doorgaan, dan heeft dc raffinaderij een winst aan produktie van enkele we ken. De investering zou overigens geen gevolgen hebben voorde werkgelegen heid: bij het interne proces zouden geen extra werkkrachten nodig zijn. In zijn visie op de toekomstige ontwik kelingen maakte drs. Groskamp don derdagochtend een onderscheiding zijr vie. alle vroSaC Total in Vlissingen-Oost. tussen 'droom en daad': hij zei dat de realisatie van een zogenaamde 'hydra cracker' by de vestiging in Vlissingen- Oost tot de wensdromen behoort Die wensdroom zou wel een dure zijn. want er ls een investering van 400 tot 500 mil joen gulden mee gemoeid. De komst van een dergelijke kraakinstallatie komt ruwweg hier op neer dat de zwaar dere olieprodukten in lichtere ohepro- dukten kunnen worden omgezet. Van stookolie zouden van nafta en benzine kunnen worden gemaakt. De heer Groskamp verwacht dat er nog wel eni ge tijd over heen zal gaan voor de con cernleiding de beslissing over een der gelijke ingrijpende investering zal ne men. 'Het is natuurlijk een reuze risico datje neemt', meende hij- Districtsbestuurder Henk Bijvank van de Industriebonden FNV zei donder dagmiddag dat ook aan vakbondszijde de indruk beslaat dat de werkgelegen heidssituatie bij Total duidelijk is ver beterd. 'We zijn in ieder geval zeker van werkgelegenheid tot 1 januari 1981 en we zijn op het moment bezig met de besprekingen voor de nieuwe CAO. Sa menvattend zou ik willen zeggen dat ik over de ontwikkelingen bepaald niet ontevreden ben. Onze acties tegen de sluitingsplannen vsn de raffinaderij hebben in ieder geval duidelijk succes gehad'. gen moésten al 's morgens in alle vrq te in de showhal zijn. De tocht dw. door het drukke centrumverkeer n,| de Olympia Hall was op zichzelf al I j zenuwslopend gebeuren, want heti|: J zaak dat de sierlijk opgewerkte sch< I. met de kostelijke lekkernijen zor kreuk of deuk op hun bestemming k men „Ik ben diverse keren door he de licht gereden", bekent Piet H: „Ik durfde niet te remmen, omda Hal bang was dat de andere teamleden, sne met de schalen achterin zaten bij p Teti seling remmen rnet schaal en al nden voren zouden schieten, waardoor in 2 werk voor niks zou zijn gedaan'Aar Het Nederlandse team gooide zeer tot ge ogen bij de koud buffet-inzendi win De jury was vol lof over de smaak Voo de met Zeeuwse specialiteiten opdag bouwde gerechten. De koud buffel Zor zending leverde vier gouden medai gen op. Daarnaast kwam het Zeeuioch team in bezit van een fraaie trofee, Wet voor het eerst Engeland uit ging. dek Ook een later deze week ingezoniVoo visschotel leverde het namens Nee aan land optredende team een gouden:pen daille op. Eervolle vermeldingen wamui er voor een paté-schotel, een schaaft Kar verse zalm in deeg en een mousse 'ster 'eendelever. Omdat het Zeeuwse tegehi zich bij de inzending in de speen: Voo kenklasse niet aan de voorwaarden! Aan gehouden men bracht een uitgebeten speenvarken en het moest een heelmui werd men voor dat onderdeel gediskKar lificeerd. Tal van buitenlandse bijesten gen werden alleen al op grond van gein feit dat de schotels niet aan de gevvooi ste afmetingen voldeden, niet nadag beoordeeld. „Wij vonden het soms mar erg op muggenzifterij lijken" zegtlwqq Haak terugkijkend op het jury-op den tijdens het culinaire festijn. „W V) neer een schotel wordt afgekeurd (Ba dat die een halve inch te groot is da Een dat wel een beetje te veel van het goi daa Aan de andere kant kun je zeggen, juis die jury dan zo streng is moet je al lam. dan wel een prijs krijgt toch wel dep goed zitten met je inzending". giot De als beste buitenlandse lr.zending.woe kroonde Nederlandse bijdrage aax,pati salon won eveneens een grote erikrai kaal. In de totale landenrangschiktvan. werd Engeland tweede. Frankrijk (luch de en Zwitserland eindigde op de vuden plaats. De eretekenen zullen beuHe/ lings bij de vijf teamleden in de zaaHot zien zijn. nen Met de in Londen geboekte results stoti als vast gegeven durft Piet Haak di rust dagen op een vergadering van vooi hoofdbestuur van de club van chef k lage best de vraag te stellen of de Zeemgrai straks in oktober namens Nederliwun mogen uitkomen tijdens de weds'5 gr< den om de worldcup in Frankfurt Nau probeer in elk geval of ik een paar c(snel ga's hier uit Zeeland m de Nederlands/ equipe kan krijgen", aldus Piet Haiterp den. dan Poging tot inbraak*™ SAS VAN GENT - In de nacht Voo? woensdag op donderdag is in de Pfaanz slag en het aangrenzende wijnpakkdapc in Sas van Gent een poging tot inbnrmgz gedaan. In de Prijsslag en het pakb werden verschillende ruiten inge 2 U gen. Er werd niets ontvreemd. Vat daders ontbreekt ieder spoor. i VRIJDAG 1 FEBRUARI 1980 VIER MAN OP STRAAT, VIER j ANDEREN NAA R ZUSTERBEDRIJF DIRECTIE: TE FORSE VERLIEZEN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1980 | | pagina 2