(oedig besluit verlenging >r Nederlandse UNIFIL Tijdgebrek oorzaak van uitbesteding order RSV RAPPORT: KORTER WERK Ips NIET ZONDER LOONOFFER NIEUWE NESTEN Nieuw kabinet voor Antillen is gereed J m)LTEN: ZWARE VERANTWOORDELIJKHEID ^verkoop ndanks [zomer Deeltijdarbeid kan van betekenis zijn modief Jamani: olie moet duurder Veiligheid kerncentrales in VS niet te garanderen Verenigde Staten krijgen oliehulp uit West-Duitstand Geen extra belasting op winst van de olieconcerns (NOVEMBER 1979 m bin n en-buiten land 15 (ANP) - Minister Scholten van defensie heeft donderdag in de tweede kamer aange zet kabinet nog deze maand zal beslissen over de verlenging van het verblijf van NAj: emilitairen in Zuid-Libanon. In december loopt het mandaat van de Unifil-troepen af. «I hij, voelt een z item m Mh m Staatssecretaris Van Lent van defensie ■id voor het wel en heeft dat donderdag In de tweede ka- Aeen ^rlandse detachement mer beloofd. Aanvankelijk voelde hij er s doden en gewonden niets voor. maar de regeringspartijen <ti wil het zich niet on t- WD en CDA dienden hierover een mo- I Terantwoordelijkheid tie in. Die werd weer Ingetrokken na de jYJi-verband heeft voor toezegging van de bewindsman. Het «held In de wereld.' De oppositie-idee de twee volledig in de [Kamer in een eerste raad te laten functioneren, wees Van ride over de begroting Lent af. nrtelde dat in NAVO- Voorl april zal Van Lent de kamer laten pjdering ls kennis ge- weten welke maatregelen er komen op ssultaten van de on- hoofdpunten van het personeelsbeleid ^iteopkomstoefening een werk- en rusttijdenregeling, een re- oefening heeft geling voor de inhouding voor huisves- de Nederlandse ting en voeding en het functionele leef- is snel te mobilise- tijdsontslag De PvdA had daarover een motie ingediend Van alle kanten vereoeding voor maatregels veel te lang „im.Ech vï, de uitbleven. _pllchUgen wordt af- Endekazemeetenof f f retaris Van Lent Informatief ^Kredietkaarten-svs- Minister Scholten van defensie voelde niets voor een motie van de PSP'er Van der Spek. die vroeg om meer informatie aan dienstplichtigen, die zijn belast met de bewaking van kernwapens. Een aantal van hen had Van der Spek in een brief laten weten tegenwerking te on dervinden als ze om informatie vroe- ja. dat veertig miljoen hechter veel voorbe- >n daarom wil Van 5? alvast komen met Eliper maaltijd. oepen pelijke raad voor Witruimte voor twee j uit de belan- (ïan militairen, die er I functie krijgen. i-Eriullen dit jaar ruim to worden verkocht, Rials vorig jaar. Ver- Lj Dantuma van de I Gnfllt in Dieren pwoensdag 'opmerke- otrslccht is geweest." ^momenteel zo'n tien «land is met z'n 14 fcbet 'dlchtstbefietste' 5 De Gazelle-topman 6 Dirkt ook in 1980 op pal blijven. Hij con- i meer mensen inkoop van een twee- [deduurdere modellen I School malistiek (tie neer P-Ult onvrede met de hebben,drie van de directoraat van de listick in Utrecht ljur hun functie ter en. Zij blijven ech- functie aan de Het gaal om onder- F Verkaart, stage- if Vos en admini- pers. Voorzitter van .Kraghs, 'blijft in het kool' wel aan. In onmin met een «van de school over irt onderwijs. Het wil fbrengen. maar stuit [fl? docenten, aldus si vinden dat de «worden opgelegd, sae in zoverre eens journalist moet zijn adigheld en verant- ilen geheel worden 'ibepalen van hun stu- opstoppingen tthet volgens Kraghs 'aan te brengen in Meerlingen die van secondaire scholen op de school gen. Bovendien zouden ze onder druk staan om niet met de pers te praten. De tweede kamer zal dinsdag stemmen over de begroting van defensie en de voorstellen die tijdens de behandeling ervan zijn ingediend Staatssecretaris Van Eekelen van 'ma terieel i zei er niets voor te voelen om civiele bedrijven voorrang te geven bij het verkrijgen van compensatieorders voor grote militaire aankopen. De mo gelijkheden in de civiele sector zijn vol gens de bewindsman onvoldoende Bo vendien zou het bevoorrechten van be paalde categorieën bedrijven de inter nationale handelsbetrekkingen versto ren Onder meer de socialist Stemer- dink en de D'66'er Brinkhorst hadden betoogd dat niet uitsluitend bedrijven in de militaire sector van die com pensatieorders zouden moeten profite ren. Zij dienden daartoe een motif in. die door Van Eekelen werd ontraden. Ook verwierp hij verzoeken van de op positie om de kring van bedrijven die zich met militaire compensaties bezig houden zo klein mogelijk te houden. De oppositie vindt dat de Nederlandse in dustrie zo min mogelijk van militaire produktie afhankelijk moet zijn. Van Eekelen stond daarentegen juist wel positief tegenover opmerkingen van onder meer CDA en WD om ook kleinere bedrijven bij de militaire (compensatieiproduktie in te schake len. Sociaal gebaar Rotterdam Airlines ROTTERDAM l ANPl - De directie van Rotterdam airlines, die woensdag toe stemming kreeg voor een Europees lij- nennet vanaf Zestienhoven, heeft be sloten jaarlijks 1.500 vliegtuigstoelen gratis ter beschikking tc stellen aan kansarme of sociaal-zwakkere inwo ners van Rotterdam en enkele rand gemeenten. Tevens zal de RAL voor ei gen mensen jaarlijks accommodatie verlenen in de plaatsen, waarop de luchtvaartonderneming gaat vliegen met een waarde van 300.000 gulden. De directeur, de heer A. Verlinden, deelde dit donderdag in een reactie op de vergunningverlening mee. Rot- terdam wil overigens in beroep gaan te gen de beschikking van de staatssecre taris van verkeer en waterstaat, waarin aan Rotterdam Airlines vergunning wordt verleend. De verantwoordelijke wethouder J Mentink is van mening dat deze beslissing in strijd ls met een onlangs door de minister van volks huisvesting gedane toezeggigng. Deze hield in dat er niets ondernomen zou worden voordat de tweede kamer het structuurschema burgerluchtvaart terreinen heeft behandeld. Kamer: geen uitstel van behandeling kortingsvoorstellen DEN HAAG - De Tweede Kamer wil geen uitstel van de behandeling van de kortingsvoorstellen van de sociale uitkeringen. Met 68 tegen 56 stemmen wees de regeringscoalitie, gesteund door de kleine rechtse partijen, een desbetreffend voorstel van de opposi tie van de hand. De behandeling van het wetsontwerp zal nu. zoals voorzien was. in de week van 3 december plaatsvinden. Nog voor de jaarwisseling kan de Eerste Kamer dan over de voorstellen beslissen, zodat de wet op 1 januari van kracht kan wor den De oppositie wilde uitstel van de mondelinge behandeling tot februari van het volgend jaar LONDEN 'AP) - Demonstranten met Indonesische religieuze maskers die het kwade iveergeven protesteerden gisteren voor de ambtswomng van de Britse premier Margaret Thatcher, waar president Soeharto van Indonesië op bezoek was. De demonstranten eisten de vrijlating van de politieke gevangenen in Indonesië. Bijna 35 miljard aan levensverzekeringen DEN HAAG (ANPl - De Nederlandse levensverzekeringsmaatschappijen hebben in de eerste negen maanden van 1979 in Nederland voor ruim 34,9 miljard gulden aan nieuwe levensver zekeringen! waaronder pensioenver zekeringen en lijfrenten) afgesloten, aldus het CBS. Voegt men hierbij de produktie van de Ln Nederland werkzame buitenlandse maatschappijen ad 5.7 miljard gulden dan komt men op een totale bin nenlandse produktie aan nieuwe le vensverzekeringen van 40,6 miljard gulden. Het grootst was deze produktie bij de individueel afgesloten kapitaal verzekeringen nl. ruim 22,6 miljard gul den <56 procent). Van het resterende deel kwam 10,9 miljard gulden (of 27 procent van het totaal) voor rekening van de collectief afgesloten renteverze keringen. Vergelijkt men nu, aldus het CBS, de totale binnenlandse produktie met het overeenkomstige cijfer uit 1978 nL 37.8 miljard gulden, dan blijkt een toeneming van 2.8 miljard gulden 7 procent). Hiervan kwam ruim 1.8 mil jard gulden (65 procent) voor rekening van de collectief afgesloten verzekerin gen De buitenlandse produktie van de Nederlandse maatschappijen was in de eerste negen maanden van 1979 iets ho ger dan in het overeenkomstige tijdvak van 1978 en bedroeg bijna 1,1 miljard gulden. VAN AARDENNE: SHELL BETAALT MEE (Van onze parlementaire redactie DEN HAAG - Vertragingen bij de ma teriaaltoelevering en bij het ontwerp zijn er de oorzaak van dat werk aan het Salm-project van Shell dat bij de VDSM en de RDM had moeten worden uitgevoerd, aan de bedrijven Grootint, Hollandia-Kloos. Van Koten en Ver beek. Gusto-Slikkerveer en Boele is uitbesteed. Aangezien Shell in de zo mer van 1980 over het Salm-object - een enorm drijvend oliereservoir - moet kunnen beschikken, is onder druk van de opdrachtgeefster een ver snellingsprogramma uitgevoerd. In antwoord op een interpellatie van het socialistische Tweede-Kamerlid Van der Hek verklaarde minister Van Aardenne (economische zaken) don derdag dat Shell ..een zeer aanmerke lijk deel" van de kosten van dat ver snellingsprogramma voor haar reke ning zal moeten nemen. Shell zou na melijk zelf het ontwerp en het benodig de materiaal aan RSV ter beschikking stellen. Bij de uitbesteding van werk „is uiter aard eerst vastgesteld wat maximaal door RSV zelf kon worden uitgevoerd", aldus de bewindsman Hij wees er overigens op dat de onzekerheid over de continuïteit van het werk bij de VDSM eerder dit jaar. de produktlvlteit op de werf niet ten goede is gekomen. Volgens Van Aardenne is er nu alleen nog hoog gekwalificeerd werk over dat met voor de VDSM geschikt ls Dit ontlokte Van der Hek de vraag waarom IHC-Gusto in Schiedam destijds dan wel moest sluiten onder de voorwaarde dat de in dat bednjf aanwezige kennis en mensen naar RSV moesten, tenein de daar offshore-activiteiten op hoog technisch niveau te kunnen uitvoeren. Het kamerlid constateerde dat de VDSM inmiddels blijkbaar zo is inge krompen ..dat ze niet eens in staat zijn dit werk naar behoren uit te voeren". Van Aardenne „Hooggekwalificeerd werk hoort inderdaad niet bij de VDSM thuis, maar bij de RDM. Daarom horen zij ook bij elkaar. Dat heb ik altijd ge steld". De vraag over Gusto achtte de bewindsman hiermee beantwoord De Socialistische Internationale mag geen onderzoek doen naar de toestand van de rechten van de mens in Chili. De Chileense regering heeft een delegatie onder leiding van Felipe Gonzalez, de toegang tot het land ontzegd. VOORDRACHT GOEDGEKEURD EET HEN - De vereniging tot bescherming van vogels bouwt in de herfst aan nesten die misschien in het voorjaar zullen worden betrokken. De vereniging heeft het herstel op zich genomen van twee in verval geraakte nesten op de daken van de hervormde kerken in Eethen en Meeuwen. Een kraanbedrijf uit Den Bosch heeft donderdagmiddag gratis de oude ooievaarsnesten verwijderd en de nieuwe aan gebracht. WILLEMSTAD (ANP) - Het nieuwe Antilliaanse kabinet, onder leiding van Don Martina, wordt vandaag beè- dingd en lost daarmee de interim-rege ring van Miguel Pourier af, die slechts enkele maanden in functie is geweest. Donderdag keurde het Antilliaanse parlement de voordracht goed met dertien stemmen voor en acht tegen. De afgevaardigde van de Bovenwindse Eilanden was bij die openbare zitting van de staten van de Nederlandse An tillen niet aanwezig. Het kabineVMartina steunt op drie partijen, te weten de MAN <van Cura sao). de MEP (Aruba) en de UPB (Bo naire). en kan daarmee rekenen op 13 van de 22 zetels in het parlement Dominco Felipe (DON) Martina wordt premier van het nieuwe kabinet en is tevens belast met algemene zaken. Marco Jesus de Castro wordt minister van economische zaken, terwijl Juli Crescencio Eisden de portefeuilles van sociale zaken en arbeid gaat beheren. Onderwijs, maatschappelijke zorg. cul tuur en sport komen onder beheer van Jacques Patrick Vperis Martina De Castro. Eisden en Veeris zijn allen lid van de MAN. Hendrik Seienno Croes wordt minister van justitie en staatkundige strctuur. John Henri van der Kuyp wordt belast met verkeer en vervoer. Arsenio Chen- co Yarzagary heeft als minister van economische zaken zitting in het nieuwe kabinet Alle drie zijn aangewe zen door de MEP. Voor de OPB tenslot te neemt Carmelio Huberto Statia plaats in de regenng en hij wordt belast met de portefeuilles van volksgezond heid en staatkundige structuur rfes 37-jarige man 1 W'i woensdag op ulo stelen in Gro- "lachter het stuur, 1 rM starten. Hij R voorbijganger - R den te duwen. voorbijganger jon de auto. Hij ziekenhuis in. f een aanklacht ting. sport f'-De ticeede ka llef weekeinde kamerleden tre- kel Belgische St. 107 een return- M de zuidelijke Wnierparlemen- Ren de Neder- n onder, Terwijl xierdag een Ne- '■Ploegom de tafel ^■wedstrijd te- wclegenwoordi- ""le maal dat de de Britten de mien. DEN HAAG (ANP) - Voor het doorvoe ren van een algemene arbeidsduur verkorting ten behoeve van de werk loosheidsbestrijding lijkt een bepaal de mate van looninlevering een nood zakelijke voorwaarde. Deze conclusie heeft de Projectgroep Arbeidsduur van het ministerie van sociale zaken neergelegd in een ambtelijke notitie, die minister Albeda woensdag aan de stichting van de arbeid, de raad van overleg voor de handel en aan de vaste commissie voor sociale zaken van de tweede kamer heeft gestuurd. De pro jectgroep heeft zich verdiept in het te ontwikkelen beleid met betrekking tot het vraagstuk van de arbeidsduur. Bepalend voor de mate waarin zou moeten worden ingeleverd zijn factoren die medebepalend zijn voor de werk gelegenheidseffecten. zoals de aanwe zige capaciteitsreserves, de mogelijke verlenging van de bedrijfstijd, de ont wikkelingvan de arbeidsproduktlviteit per manuur, de aanwezige arbeids reserves. de mogelijke verlenging van de arbeidstijd en de mogelijkheid om nieuw personeel aan te trekken. Het tempo waarin arbeidstijdverkorting wordt doorgevoerd zou verenigbaar moeten zijn met het - op korte en op lange termijn - aanwezige arbeidsaan bod. Volgens de projectgroep tendeert de feitelijke ontwikkeling in het bedrijfs leven onmiskenbaar naar verdere ver korting van de arbeidsduur. In het kor- ujiiueieicl heeft de bestrijding van de werkloosheid een centrale plaats. Dit zou moeten Inhouden dat voor de korte termijn die vormen van arbeidsduurverkorting aandacht ver dienen waarbij daadwerkelijk sprake is van herverdeling van arbeid Het spreekt echter voor zich dat de voor de korte termijn te kiezen vormen van ar- beidsduurverandering de langere-ter- mijn-ontwikkelingen niet mogen blok keren. Voor de bestrijding van de werkloos heid kan deeltijdarbeid op twee manie ren van betekenis zijn, zo vervolgt de projectrgroep Enerzijds levert uitbrei ding van het aantal deeltijdfuncties een bijdrage aan de bestrijding van de rela tief hoge werkloosheid onder part-ti mers. Anderzijds is uitbreiding van deeltijdarbeid een middel tot verdeling van de werkgelegenheid. Voor zover deeltijdarbeid extra aanbod uitlokt kunnen echter de discrepanties op de arbeidsmarkt worden vergroot. Voorts moet men zich bewust zijn dat in ruil voor deeltijdbanen volledige banen verloren kunnen gaan. Per saldo acht dc projectgroep een negatief effect in termen van werkloosheid niet geheel uitgesloten Vijf ploegen Of een verkorting van de arbeidsduur in ploegendienst rechtstreeks moet leiden tot invoering van een vijfploe- genstelsel kan niet zonder meer wor den aangenomen. Tussenvormen zijn denkbaar, waarbij naast uitbreiding van de bezetting van de bestaande ploegen extra-roostervrijc dagen wor den toegekend. Ten aanzien van de ploegendienst merkt de projectgroep op dat op het ogenblik ongeveer 32.000 werknemers in vierploegendienst werkzaam zijn. van wie ongeveer 8.800 ln dienst van de Hoogovens. Voor bijna 50.000 werkne mers geldt een tweeploegendienst en voor ongeveer 43.000 een drieploegen dienst. Uit diverse onderzoekingen ls gebleken dat veel werknemers graag wat eerder dan op 65-jarige leeftijd met pensioen zouden willen gaan Een vervroeging van de pensioenleeftijd zou dan ook voor veel personen een wenselijke vorm van arbeidsduurverandering beteke nen. In dit kader zou een systeem van flexibele pensionering die aan het indi vidu de keuze laat om zelf, binnen be paalde grenzen, het tijdstip van zijn pensionering te bepalen het meest aan trekkelijk zijn. Zo'n systeem moet ech ter falen omdat het gemiddelde niveau van de aanvullende pensioenvoorzie ningen in Nederland volstrekt ontoe reikend is. Zelfs heeft naar schatting 15 a 20 procent van de Nederlandse werk nemers in het geheel geen aanvullende pensioenvoorziening. Inmiddels zijn er in ruim honderd be drijven of bedrijfstakken die tezamen meer dan 1,5 miljoen werknemers be strijken VUT-regelingcn (vervroegde uittreding) ingevoerd of in voorberei ding. De deelneming aan de regelingen kan per sector verschillen, maar kan globaal gesteld worden op gemiddeld rond 50 procent van het aantal poten tiële deelnemers Uit onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de deelne mers ook nog geruime tijd na hun uit treding in hoge mate tevreden ls met de nieuwe leeftijdsituatie. Ook de nietruit- treders hebben achteraf geen spijt van hun keuze om door te blijven werken. Enquete In opdracht van sociale zaken zijn het afgelopen jaar enkele opiniepeilingen gehouden naar dé voorkeuren inzake arbeidsduurverkorting. De belang rijkste uitkomst van een enquete in juni was dat 60 procent van alle onder vraagden kozen voor de mogelijkheid drie jaar eerder met pensioen te gaan. Ook in november kwam vervroegde pensionering als eerste uit de bus. ter wijl 26 procent van de ondervraagden 'korter werken nu' koos Een op de zes ondervraagden wil niets afstaan voor de door hem/haar gekozen arbeidstijdverkorting Zesenvijftig procent wil een procent of meer van het netto inkomen afstaan. 43 procent twee procent of meer, 26 procent vijf procent of meer en 11 procent tien procent of meer, Naarmate het Inkomen hoger is loopt het aantal positieve 'lnlever-ant- woorden' Iets op HELSINKI (RTR) - De Saoedische minister van olie, Achmed Zaki Jamani. heeft in een vraaggesprek met een Finse journalist verklaard dat Saoedi-Arabiè zijn gematigd beleid inzake de olieprijzen zal handhaven, maar dat het een olieprijsverhoging onvermijdelijk acht. Die zou zelfs voor de topcon ferentie van de Organisatie van Olie-Exporterende Landen (OPEC) volgende maand in Caracas van kracht kunnen worden. Jamani vindt dat het conflict tus sen Iran en de Verenigde Staten het moeilijk maakt om een Juiste voor spelling te wagen over de ontwik keling van de olieprijs. WASHINGTON (ANP) - De veilig heid van de ongeveer zeventig kerncentrales die in de Verenigde Staten in gebruik zijn is niet ge waarborgd. John Kemeny. de voorzitter van de presidentiele commissie die een onderzoek heeft ingesteld naar het ongeluk met de kerncentrale op Three Mile Island in Pennsylvania, heeft. dit woensdagavond gezegd in een hoorzitting van een subcommissie van het Amerikaanse Huis van Af gevaardigden. Kemeny gaf verder als zijn mening dat het toezicht van de Nuclear Regulatory Commission (NRCi op de veiligheid van de Amerikaanse kerncentrales onvoldoende ls. Hij vond dat het Congres een voor rangsbehandeling moest geven aan het voorstel van de commissie van onderzoek om de uit vijf leden bestaande NRC te vervangen door' een efficiënter bureau onder een hoofdige leiding. BONN (DPA) - De Westduitse mi nister van economische zaken, Ot to Lambsdorff, heeft de oliemaat schappijen in de Bondsrepubliek gevraagd de Verenigde Staten hulp te verlenen bij hun olievoor ziening. De minister deelde dal donderdag mee in de Bondsdag. Hij zei in de komende vergadering van de raad van bestuur van hel Internationale Energiebureau (IEA) de Amerikaanse belangen te zullen behartigen. Hij vond dat de vergadering al in december zou moeten worden gehouden in plaats van in januari. Minister Lambsdorff veklaarde dat de stopzetting van de Iraanse olielevering aan de Verenigde Sta ten niet meer zulke ernstige gevol gen zal hebben als in vroegere ja ren. In de eerste helft van dit jaar heeft de Iraanse olleprodsuktie maar ongeveer een kwart van de hoeveelheid bedragen die in die pe riode van 1978 werd gewonnen. DEN HAAG (ANP) - Minister Van Aardenne (economische zakem voelt niets voor invoering van een extra belasting op de winsten van de olieconcerns HU liet dit don derdagmiddag blUken bij het we kelijks vragenuurtje in de tweede kamer. Het PvdA-kamerlid Van der Hek bepleitte, onder verwijzing naar de aanzienlijke winsten van deze be drijven. een extra winstbelasting als er sprake zou zijn van een over matige winst- Minister Van Aardenne, die stelde dat er sprake is van flinke winst stijging, vroeg zich af wat overma tig is. Hij becijferde dat de oliecon cerns in ons land - na enkele jaren van verlies - nu winsten maken va riërend van 100 miljoen gulden tot duidelijk boven een half miljard

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 15