BEVRIJDING PZC/zaterdagkrant Oorlog, een map met herinneringen >10 NAME •cl.st-*0lH mopping up OCt.Sl-*CKf/ DE SLOTAANVAL *UICH18CN VJoN Wttlkwp*/!* /feo &cvelanB^ .VITALITy I Oct. 33'Sf WotnsJrtcJi .INFATUATE I nor. /- 3 .VITALITy I Oct 24-3/ Ternturen .INFATUATE I (rmoi/rt i,t nor t-3 kantoor en woning zouden komen doorzoeken De Roo had. behoudens de papieren van zijn clientèle, nogal wat belastende paperassen Gehaast bracht hij deze 'in veiligheid' op de kamer van zijn op 18-jarige leeftijd overleden zoon. Toen de Duitsers het pand kwamen doorzoeken pakten zij de zaak grondig aan Elk hoekje en gaatje werd ondersteboven gekeerd De bezetters wilden ook'in het bewus te kamertje kijken. Een onderofficier van het Duitse leger volgde De Roo naar het vertrek. De man werd meteen getroffen door een foto van de zoon en was van zijn stuk gebracht toen hij van De Roo vemam dat de jongen dood was Ook hij had. zo bekende hij de Goesenaar. een zoon op jonge leeftijd verloren De Roo en de onderofficier praatten wat over deze gemeen schappelijke ervaring tot de Duitser plotsklaps bewogen zei: ik heb hier andrew.tonneman niets meer te zoeken, ik zal maar weg gaan. De Roo is vol lof over de 'oorlogshou ding" van de gemeentepolitie van Goes en de rijkspolitie op de Bevelanden. De politie speelde nogal wat gegevens door Als er onderduikers moesten worden opgepakt, stelde ze vaak de betrokken personen in kennis en 'treuzelde' in de uitvoering van haar 1TERDAG 27 OKTOBER 1979 maand, oktober 1944, gutste de regen in ongekende hoeveelheden neer op het Zeeuwse land Over de verdronken polders waaide een bit terkoude wind De eeuwige dijken, de lage schuren en de kleine boerderijen lagen er kleurloos en troosteloos bij. In dit decor zetten de geallieerden 35 jaar geleden hun aanval voorde bevrijding van Zeeland in De soldaten, die rum dronken om zich tegen de kou te wa penen. deden gewoon hun werk en hoopten op een snelle doorbraak De Duitsers boden echter fel tegenstand, wetende dat de val van West- Zeeuwsch-Vlaanderen e'n Midden- Zeeland voor de geallieerden de weg naar het 4 september bevrijde Ant werpen zou openen Eerst 85 dagen la ter was de toegang geforceerd de bei de oevers van de Westerschelde waren na ongemeen bloedige en verbeten ge vechten in /landen van de geallieerden gekomen De gevechten concentreer den zich met name rond Woensdrecht en de dam door het voormalige Kreek- rak. en de frontlijn van de Duitsers langs het D'opoldkanaal en in West- Zeeuwsch-Vlaanderen. Later, nadat Zuid- en Noord-Beveland waren be vrijd. richtten de schermutselingen zich ook op Walcheren, waar de Duitsers hun laatste wanhopige bol werk hadden opgericht Eind okt ober is het 35 jaar geleden dat Zuid-Beveland werd bevrijd. Een paar dagen later. 2 november, vielen de laatste Duitse stellingen in West- Zeeuwsch-Vlaanderen en werd Noord-Beveland bevrijd. Walcheren vormt een hoofdstuk apart. Om het verzet van de Duitsers te breken bom bardeerden de Engelsen de dijken van Westkapelle. Veerc. VUssingen en Rammekens waardoor het land onder water kwam te staan De weerstand van de bezetter was echter groter dan verwacht Het duurde nog een week - 8 november - eer het Duizendjarig Rtjk althans op Walcheren zijn laatste adem uitblies Op deze pagina een gesprek met een van de voormannen van het Beve- landse verzet, de nu82-jarige Anthoms de Roo uil Goes ging liever verder met m'n accoun tantsbureau. De beslommeringen van het burgemeesterschap lagen me niet zo. In oktober 1945 heb ik ontslag ge nomen als waarnemend-burgemees ter. Wel ben ik tot 1949 wethouder ge bleven en daarna nog vier jaar raads lid Toen ben ik er maar mee opgehou den. op de zaak was het ontzettend druk en ik was het enige WD-raadslid en kon zodoende niets bereiken" Milder De Roo is al pratende weer in het he den terecht gekomen. Vele dingen zijn intussen gesleten, nuances aange bracht. Je wordt wat milder op je ou de dag: ..Een hoop dingen houd je toch. maar verschillende raak je weer kwijt. It's allemaal zo anders gewor den, ik bemoei me er eigenlijk ook niet meer mee". Toch lijkt De Roo zich hiertegen te spreken, want even later, als de persoon Aantjes wordt aange roerd. recht-ie de rug. En als ook Men- tcn ter sprake komt merkt De speciale tribunalen l'eigenlijk te streng), zegt de verzetsman terugblikkend be recht. De Roo werd benoemd tot waarnemend-burgemeester van Goes. In januari 1945 legde hij, samen met andere vertegenwoordigers uit het bevrijde Zuiden, in Engeland een bezoek af aan koningin Wilhelmina. Roo op: „Het wordt steeds erger, niet alleen in Nederland, maar in heel de wereld" De uitwassen ziet de Goese naar vertaald in de inbraken en de moorden. ..Die kwamen vroeger prak tisch met voor. Nu hoef je de krant maar open te slaan.Dat is De Roo's grote zorg. Criminaliteit die volgens hem zijn oorsprong vindt in de jeugdwerkloosheid. „Ik kan het van de jongeren begrijpen, want de ellende is - dat blijf ik beweren - dat ze niet op de één of andere manier aan de slag kunnen komen Ik heb wei eens het Idee dat de situatie nu erger is dan vroeger, hopelozer. De mensen namen de moeilijkheden toen mak kelijker op als tegenwoordig De bo dem ingeslagen idealen. De Roo geeft het zelf eigenlijk al aan. De frustratie van de oud-verzet mensen dat er na die oorlog eigenlijk niets veranderd is. Terwijl men met zoveel idealen de stryd begon Na de bevrijding zouden we de zaken anders gaan aanpakken, beter. De Roo: „Ja. dot hebben we allemaal' gedacht en verwacht. Maar er is niets van terecht gekomen Nou ja. niets... niet veel. Dat lag aan de politiek. Er had meer overeenstemming moeten zijn om Nederland naar boven te wer ken. Nuginghetzodatdeene partij dit wilde en de andere dat Daar heb ik mij dood aan geërgerd. Ze hadden de kleine dingen op politiek gebied zeker de eerste 10 jaar moeten vergeten. Je beperken tot de hoofdlijnen" Niet pessimistisch Ondanks de lichte teleurstelling bij degenen die het allemaal actief heb ben meegemaakt, is de oud-OD-dts- trictscommandant niet echt pessimis tisch Hij dicht de kans op het uitbre ken van een nieuwe wereldoorlog en het opstaan van een tweede Hitier ('ze proberen het wel') niet veel geloof toe. Wel zegt hij de Russen voor geen cent te vertrouwen. Heeft het nog zin om de jeugd te blijven vertellen over de pe riode 1940-1945 Kan er dan een begrip groeien dat de kans op eén nieuwe oorlog kleiner maakt? Afgaande op de mening, van De Rooniet. „Er valt niet veeruit te leren Maar hel is wel goed er lets van te ver nemen. Alhoewel er ook bij de ouderen niet veel belangstelling meer voor is. De hele wereld ls ook zo veranderd. Juist van de mensen die het niet heb ben meegemaakt kan ik eigenlijk best begrijpen dat ze zeggen: nou ja. da's gebeurd" opdracht. Als de politiemensen bij het bewuste adres kwamen was de vogel allang gevlogen. Onwillekeurig heeft het hoofd van de politie, zoals dat op alle belangrijke posten het geval was een NSB-er. aan deze informatie-ver strekking meegedaan. De Roo: „Uit hoofde van zijn functie wist hij na tuurlijk het één en ander. En de man kletste veel te veel. Zodoende kon het ondergeschikt personeel ons vaak nog op tijd waarschuwen". Deze zaak heeft voor de verzetsman een pijnlijk trekje. Het bewuste hoofd van de politie was voor de oorlog één van zijn vrienden geweest. ..Ik heb vaak met hem ge jaagd Taak erbij In de eerste helft van 1943 kreeg De Roo er nog een taak bij. Hij werd tot districtscommandant van de OD rOr- de Dlensti benoemd. De OD was spe ciaal in het leven geroepen om bij de bevrijding de geallieerden op alle mo gelijke manieren behulpzaam te zijn. „De OD ls min of meer haar doel voor bijgeschoten. Daar is een aantal facto ren voor aan te wijzen. Een van de voornaamste is het zogenaamde Eng- landspiel De Duitsers kregen de uit Engeland overgekomen personen in handen. Juist zij zouden een netwerk, waar ook de OD inpaste, op poten moeten zetten. Dat is dus falikant mislukt. Toch is de Zeeuw van mening dat de OD goed werk heeft gedaan. Vooral toen 24 oktober '44 de Canade se 2e Infanterie Divisie via de verove ring van de heuvel bij Woensdrecht en Kreekrakdam Zuid-Beveland inviel en 26 oktober 2 brigades van de 52e Schotse Laagland Divisie een landing uitvoerden bij Ellewoutsdijk en Hoedekenskerke De Roo had zijn OD- mannen opdracht gegeven dadelijk contact te maken met de geallieerde troepen. „Dat heeft veel vernielingen op Zuid-Beveland voorkomen. Wij konden hen precies informeren over de aanwezige Duitse troepen, de verster kingen enzovoorts. Zo waren de gealli eerden eerst van plan Goes te bom barderen in de veronderstelling dat de stad anders niet genomen kon worden Zij wisten niet. en dat konden wij hen vertellen, dat er slechts 100 Duitsers in de Ganzestad waren gelegerd. Er is nog wel wat gebombardeerd, maar veel minder dan men van plan was De Canadezen hebben onze raad goed opgevolgd Dat is de verdienste van de OD" De oorlog in Zeeland was afgelopen. Spoedig ging het dagelijkse leven weer z'n gangetje De landverraders werden opgepakt en later door De vorstin was zeer geïnteresseerd in de lotgevallen van haar onderdanen tijdens de bezet- ting. Anthonie de Roo vond het con tact met Wilhemina heel prettig. Later kon hij. als waarnemend burgemees ter van Goes, de koningin in eigen stad ontvangen. „Zij verzocht me toen bur gemeester van Goes te worden, maar daar voelde ik toch weinig voor. Ik nthonie de Roo zit rustig onderuitgezakt in zijn comfortabele stoel in een partement van de serviceflat 'De Schakel' in Goes. De oorlog is ver weg, bijna tzo ver als het wijdse uitzicht vanaf de zesde etage. Het riante uitzicht in de hting van het dorp 's-Gravenpolder laat zien wat eens, in de roerige jaren een belangrijk werkgebied van De Roo was. De voormalige verzetsman i ijft uiterlijk volkomen rustig als hij weer met al dat 'oud zeer' wordt gecon- n inteerd, hoewel hij goede vrienden heeft verloren, anderén bij de 'vijand' heeft aansluiten en menig hachelijk moment heeft doorleefd. jorlog lijkt,niet alleen ver weg. hij is ook De Roo geeft te kennen dat luj a Jwel zo'n beetje afstand heeft ge- en van die periode. Hij denkt er fl wel eens aan. maar zeker niet da- is. laat staan dat hij ervan «nt Angsten zijn hem vreemd ndertig jaren hebben duidelijk 'sporen' achtergelaten. Het ge il ten is wat minder geworden, de de- a vervaagd. Vrienden in de strijd wen zijn verhuisd of dood. De geblevenen spreekt De Roo nog Bi Hij bezit nog wel een map met lei materiaal uit die tijd: kran- rtikelen. foto's van het bezoek van r.gin Wilhelmina aan Goes in de dat De Roo waamemend-bur- fester van de Ganzestad was. toe- ilen. persoonsbewijzen en- orts „Als het ik nu achteraf be tja dan moet ik zeggen, dat ik het i had willen missen. Niet dat ik die n o» zo fantastisch vond. welnee. 9 fik zat er nu eenmaal en ben dan w blij dat ik het heb meegemaakt". de bijna 82-jange oud-verzets- a Hoe raakt iemand in het verzet aid? Via via meestal. De Roo fd :i geen uitzondering op de regel. 8 wethoudersfunctie bij de gemeen- n Boes. een 'te' felle inwtjdings- praak bij de installatie van de we NSB-burgemeester. als gevolg ;in een ontslag uit al zijn functies. speen vernauwing van de banden de illegaliteit. Dit alles speelde af in december 1941 De bur- sstersinstallatie deed De Roo de lm De Duitsers voerden een poli- om alle burgemeestersposten NSB-ers te laten bezetten. Zo ook ces. Loco-burgemeester Dc Roo de twijfelachtige eer C. Lenshoek eindigen Hij maakte van zyn hart il moordkuil. De in grote getale op- 8 Jmmelde Duitsers WA-mannen. li Istormers verbleekten bij het loren van hetgeen de-tfethouder ïde bracht. Grootste steen des Oods waren de volgende woor- Ondanks de grote macht, die de neester thans is toegekend, ja aardoor is zijn taak zeer zwaar, [waar U. als nationaal socialist een gemeente, waar U. noch burgerij, noch van degenen lee U dagelijks moet samenwer- ïet vreugde wordt begroet". De age NSB-ers waren door zoveel loedigheid met stomheid gesla- Duitsers begrepen - 'gelukkig' ie Roo achteraf - het fijne niet rede Waarschijnlijk liep de af- larom met een sisser af De Roo oor 'der Reichskommissar' per- Ik als wethouder ontslagen. Dat oor hem het sein om zich meer en h te zetten voor een vrij Neder- Tussen neus en lippen door vermeldt de oud-verzetsman dat de medewer king van de Bevelanders in het alge meen niet groot was. „Dat wil niet zeggen dat zij achter dc Duitse zaak stonden, maar ze durfden niet goed". Al met al, zo schat De Roo. heeft het Bevelandse verzet zo'n 500 onder duikers hulp verleend. Naargelang de oorlog vorderde kwa men er nieuwe taken voor het verzet bij. Het werk werd ook riskanter. De Duitsers loerden op kansen om de kopmannen van het verzet te ontmas keren. De NSB was hen hierbij zeer behulpzaam De nationaal-sociallsten hadden nog een oude rekening met de ex-wethouder te vereffenen: die rede van december 1941 zat hen nog steeds hoog. ..Zij hadden natuurlijk hun ver moedens dat ik voor het verzet werk zaam was en hielden me dan ook scherp in de gaten. Je moest ontzet tend voorzichtig zijn, Nee. het was ab soluut niet eenvoudig". Een geringe verspreking kon ramp zalige gevolgen hebben. De Duitsers kenden geen mededogen: zeven leidinggevende figuren uit het verzet op de Bevelanden hebben door een kogel de dood gevonden De oorzaken veelal: loslippigheid „Je moest na tuurlijk goed opletten aan wie je wat toevertrouwde. Iets te veel kletsen, te gen bijvoorbeeld familie kon de drup pel zijn die de emmer deed overlopen Dan werden ze weggevoerd en gefu silleerd. Als iemand werd opgepakt kon dal ook de groep schaden. Met name voor éen waren we bijzonder bang. Toch heeft hy altijd z'n mond gehouden, ondanks 'vleierijen' van de Duitsers. Natuurlijk was alles van te voren afgesproken. Als je betrapt werd. dan wist je van tevoren van die moffen dat je zéér waarschijnlijk zou worden doodgeschoten. De opgepakte verzetsmensen hebben zich, gelukkig. allen aan de afspraak gehouden." Oog van de naald Zeker één keer is De Roo door het oog van de naald gekropen. Het was hem ter ore gekomen dat de Duitsers zijn tierduikers bet begin", vertelt De Roo, „had- We als verzetsgroepering vooral "aken met onderduikers. Echte Hemen hehhen we daarbij bijna tékend. Soms was het weieens Ui ik m een onderduikadres te vooral als er haast bij was. if er was altijd wel een mouw aan assen. Bij mij thuis, aan de fcelmarkt in Goes, is ook tijde- kij wijze van noodoplossing, een jJM onderduikers over de vloer Jftst. Later werden ze onderge- fkt bij de boeren of in de dorpen". Britse troepen op Zuid-Beveland

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 29